007 Lời Tiên Tri của Đức Chúa Jesus Christ – Phần 1

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Trong chương này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa lời tiên tri của Đức Chúa Jesus Christ liên quan đến sự thành Giê-ru-sa-lem và đền thờ Thiên Chúa bị phá hủy, về điềm Chúa sẽ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, và điềm báo hiệu Kỳ Tận Thế. Lời tiên tri của Đức Chúa Jesus Christ được ghi lại trong các sách Ma-thi-ơ, Mác, và Lu-ca.

Trước khi tìm hiểu ý nghĩa lời tiên tri của Chúa, chúng ta cần ghi nhớ điểm quan trọng sau đây: Sự kiện Đức Chúa Jesus Christ sẽ trở lại thế gian bao gồm hai giai đoạn. Giai đoạn một: Chúa đến giữa chốn không trung để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian trước khi Chúa đoán phạt thế gian trong bảy năm của Kỳ Đại Nạn; giai đoạn hai: Chúa tái lâm trên đất vào cuối của Kỳ Đại Nạn để kết thúc sự cầm quyền của Sa-tan qua AntiChrist.

Lời tiên tri của Chúa liên quan đến bốn điều:

 • Tình hình tổng quát trên thế giới trong những ngày cuối cùng.

 • Sự hủy phá đền thờ Thiên Chúa tại Giê-ru-sa-lem.

 • Điềm tận thế.

 • Điềm Chúa đến.

Bối cảnh của câu hỏi từ các môn đồ và câu trả lời của Đức Chúa Jesus Christ là một buổi chiều, cách nay gần hai ngàn năm, khi Đức Chúa Jesus Christ và các môn đồ của Ngài đi ngang đền thờ Thiên Chúa tại Giê-ru-sa-lem, và khi Chúa với họ đã rời khỏi thành Giê-ru-sa-lem để lên núi Ô-li-ve, qua đêm tại đó. Thánh Kinh ghi chép như sau:

“Khi Đức Chúa Jesus ra khỏi đền thờ, đương đi, thì môn đồ đến gần để chỉ cho Ngài xem các nhà thuộc về đền thờ. Ngài phán rằng: Các ngươi có thấy mọi điều đó chăng? Quả thật, Ta nói cùng các ngươi, đây sẽ không còn một hòn đá nào chồng trên một hòn khác mà không bị đổ xuống. Ngài đương ngồi trên núi ô-li-ve, môn đồ tới riêng cùng Ngài, và nói rằng: Xin Chúa phán cho chúng tôi biết, lúc nào những sự đó sẽ xảy ra? và có điềm gì chỉ về sự Chúa đến và tận thế” (Ma-thi-ơ 24:1-3).

“Những sự đó sẽ xảy ra” là sự đền thờ Thiên Chúa nguy nga, tráng lệ mà các môn đồ đã trầm trồ, khen ngợi đó, “sẽ không còn một hòn đá nào chồng trên một hòn đá khác mà không bị đổ xuống.” Rất có thể, lúc bấy giờ, các môn đồ của Chúa đã liên kết sự kiện “Chúa đến và tận thế” làm một. Tuy nhiên, qua câu trả lời của Chúa, đối chiếu với các lời tiên tri khác trong Thánh Kinh, thì chúng ta biết rõ: Sự Chúa đến sẽ xảy ra trước. Sự tận thế sẽ xảy ra sau. Sự Chúa đến và sự tận thế là hai sự kiện xảy ra cách nhau ít nhất là bảy năm.

Khi Chúa đến để đem Hội Thánh của Ngài ra khỏi thế gian trước Kỳ Đại Nạn, thì Ngài đến giữa chốn không trung và thế gian vẫn mãi mê ăn uống, cưới gả. Nhưng khi Chúa tái lâm trên đất vào cuối Kỳ Đại Nạn, thì thế gian đã trải qua bảy năm đầy thiên tai, chiến nạn, dịch họa, bệnh tật và đói kém kinh hoàng, với khoảng 1/2 dân số bị hủy diệt, mọi thành phố lớn bị sụp đổ, mọi hải đảo đều chìm mất trong biển… mọi người lo ẩn mình trong các hang hố để tránh cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, thì không thể có chuyện ăn uống, cưới gả như thường. Vì thế, để hiểu chính xác lời tiên tri của Chúa, chúng ta cần phân biệt những câu nào tiên tri về sự đền thờ Thiên Chúa sẽ bị phá hủy, những câu nào tiên tri về sự Chúa sẽ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, và những câu nào tiên tri về sự tận thế.

Đức Chúa Jesus Christ đã lần lượt trả lời ba điều thắc mắc của các môn đồ. Câu trả lời của Chúa được ghi chép lại trong Ma-thi-ơ chương 24, Mác chương 13, và Lu-ca chương 21. Dầu cả ba sách ghi chép cùng một lời tiên tri của Chúa, cả ba sách đều chú trọng đến tình hình tổng quát trên thế giới trong những ngày cuối cùng, điềm Chúa đến, và điềm tận thế; nhưng chỉ một mình sách Lu-ca ghi lại điềm báo hiệu đền thờ Thiên Chúa và thành Giê-ru-sa-lem sẽ bị phá hủy. Chúng ta hãy cẩn thận liên kết các câu Thánh Kinh trong cả ba sách để có đầy đủ những câu trả lời của Chúa.

Tình Hình Tổng Quát Trên Thế Giới Trong Những Ngày Cuối Cùng

Lời tiên tri của Đức Chúa Jesus Christ về tình hình tổng quát trên thế giới trong những ngày cuối cùng không phải chỉ ứng dụng cho thời đại của chúng ta, mà bao gồm suốt Thời Kỳ Hội Thánh, từ khi Hội Thánh được thành lập cho đến khi Hội Thánh được Chúa đem ra khỏi thế gian. Thời kỳ đó đã kéo dài gần 2,000 năm nay. Trong Công Vụ Các Sứ Đồ chương 2:1-21, ghi lại sự kiện Sứ Đồ Phi-e-rơ trích dẫn lời tiên tri từ sách Giô-ên chương 2:28-32:

1 Đến ngày Lễ Ngũ Tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ.
2 Thình lình, có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi.
3 Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong bọn mình.
4 Hết thảy đều được đầy dẫy Thánh Linh, khởi sự nói các ngoại ngữ khác, theo như Đức Thánh Linh cho mình nói.
5 Vả, bấy giờ có người Giu-đa, kẻ mộ đạo, từ các dân thiên hạ đến, ở tại thành Giê-ru-sa-lem.
6 Lúc tiếng ấy vang ra, dân chúng chạy đến, ai nấy đều sững sờ vì mỗi người đều nghe các môn đồ nói tiếng xứ mình.
7 Chúng đều sợ hãi và lấy làm lạ mà rằng: Hết thảy người nói đó, há chẳng phải là người Ga-li-lê sao?
8 Vậy thì sao chúng ta nghe ai nấy đều nói tiếng riêng của xứ chúng ta sanh đẻ?
9 Nào người Bạt-thê, Mê-đi, Ê-la-mít, kẻ ở tại Mê-sô-bô-ta-mi, Giu-đê, Cáp-ba-đốc, Bông, A-si,
10 Phi-ri-gi, Bam-phi-ly, Ê-díp-tô, đất Li-by gần Sy-ren, nào kẻ từ Rô-ma đến,
11 cả người Giu-đa hoặc người mới theo đạo Giu-đa, người Cơ-rết và A rạp nữa, chúng ta đều nghe họ lấy tiếng chúng ta mà nói những sự cao trọng của Đức Chúa Trời.
12 Ai ai đều sợ hãi, không biết nghĩ làm sao, bèn nói với nhau rằng: Việc nầy là nghĩa làm sao?
13 Nhưng có kẻ lại nhạo báng rằng: Họ say rượu mới đó.
14 Bấy giờ, Phi-e-rơ đứng ra cùng mười một sứ đồ, cất tiếng nói với dân chúng rằng: Hỡi người Giu-đa, và mọi người ở tại thành Giê-ru-sa-lem, hãy biết rõ điều nầy, và lắng tai nghe lời ta.
15 Những người nầy chẳng phải say như các ngươi ngờ đâu, vì bây giờ mới là giờ thứ ba ban ngày.
16 Nhưng ấy là điều đấng tiên tri Giô-ên đã nói tiên tri rằng:
17 Đức Chúa Trời phán: Trong những ngày sau rốt, Ta sẽ đổ Thần Ta khắp trên mọi xác-thịt; Con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói lời tiên tri, bọn trai trẻ sẽ thấy điềm lạ, và các người già cả sẽ có chiêm bao,
18 Phải, trong những ngày đó, Ta sẽ đổ Thần Ta khắp trên các đầy tớ trai và gái Ta, chúng nó đều nói lời tiên tri;
19 Ta lại sẽ tỏ ra sự lạ lùng ở trên trời, và dấu lạ ở dưới đất; tức là máu, lửa, và luồng khói;
20 Mặt trời sẽ biến nên tối tăm, mặt trăng hóa ra máu, trước khi ngày lớn và vinh quang của Chúa đến.
21 Vả lại, ai cầu khẩn danh Chúa thì sẽ được cứu.

Chúng ta hãy chú ý cách dùng chữ của Phi-e-rơ. Ông áp dụng lời tiên tri “trong những ngày sau rốt” cho chính thời đại của ông, cho sự kiện Hội Thánh vừa được Đức Thánh Linh thành lập trong ngày hôm ấy. Vì thế, “những ngày sau rốt” hay “những ngày cuối cùng” chính là Thời Kỳ Hội Thánh liền trước Thời Kỳ Tận Thế; còn sự tận thế thì được gọi là “sự cuối cùng.”

Lời tiên tri về tình hình tổng quát trên thế giới trong những ngày cuối cùng là một sự cảnh báo và khích lệ con dân Chúa trong Hội Thánh của Ngài. Lời tiên tri này không liên quan đến dân tộc I-sơ-ra-ên. Từ ngữ “các ngươi” trong lời tiên tri này được áp dụng cho toàn thể con dân Chúa, bất kể là dân tộc nào, trong Hội Thánh của Ngài.

Ma-thi-ơ 24:4-14

4 Đức Chúa Jesus đáp rằng: Hãy giữ, kẻo có kẻ dỗ dành các ngươi.
5 Vì nhiều người sẽ mạo danh Ta đến mà nói rằng: Ta là Đấng Christ; và sẽ dỗ dành nhiều người.
6 Các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc: hãy giữ mình, đừng bối rối, vì những sự ấy phải đến; song chưa là cuối cùng đâu.
7 Dân nầy sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia; nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất.
8 Song mọi điều đó chỉ là đầu sự tai hại.
9 Bấy giờ, người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn nạn và giết đi; các ngươi sẽ bị mọi dân ghen ghét vì danh Ta.
10 Khi ấy cũng có nhiều kẻ sẽ sa vào chước cám dỗ, phản nghịch nhau, và ghen ghét nhau.
11 Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ.
12 Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần.
13 Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng, thì sẽ được cứu.
14 Tin Lành nầy về vương quốc sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.

Mác 13:5-13

5 Đức Chúa Jesus khởi phán rằng: Hãy giữ mình kẻo có ai lừa dối các ngươi chăng.
6 Có nhiều kẻ sẽ lấy danh Ta mà đến, xưng rằng: Chính ta là Đấng Christ! Họ sẽ dỗ dành nhiều người.
7 Khi các ngươi nghe nói về giặc và nghe tiếng đồn về giặc, thì đừng bối rối: những sự ấy phải xảy đến; nhưng chưa là cuối cùng.
8 Vì dân nầy sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia; cũng sẽ có động đất nhiều nơi, và đói kém. Đó chỉ là đầu sự khốn khổ mà thôi.
9 Còn các ngươi, phải giữ mình; họ sẽ nộp các ngươi trước tòa án; các ngươi sẽ bị đánh trong các nhà hội, và vì cớ Ta, sẽ đứng trước mặt các quan tổng đốc và các vua, để làm chứng trước mặt họ.
10 Nhưng trước hết Tin Lành phải được giảng ra cho khắp muôn dân đã.
11 Vả, khi họ điệu các ngươi đi nộp, chớ có ngại trước về điều mình sẽ nói, nhưng đến giờ đó, hãy nói theo lời sẽ ban cho; vì ấy không phải các ngươi nói, bèn là Đức Thánh Linh vậy.
12 Bấy giờ, anh sẽ nộp em cho phải chết, cha sẽ nộp con; con cái sẽ dấy lên nghịch cùng cha mẹ mình mà làm cho phải chết.
13 Các ngươi sẽ bị mọi người ghen ghét vì danh Ta; song ai cứ bền lòng đến cuối cùng, người ấy sẽ được cứu.

Lu-ca 21:8-19

8 Ngài đáp rằng: Các ngươi hãy giữ, kẻo bị cám dỗ; vì có nhiều người sẽ mạo danh Ta mà đến, và nói rằng: Ấy chính ta là Đấng Christ, thì giờ đã đến gần. Các ngươi đừng theo họ.
9 Lại khi các ngươi nghe nói về giặc giã loạn lạc, thì đừng kinh khiếp, vì các điều đó phải đến trước; nhưng chưa phải cuối cùng liền đâu.
10 Ngài cũng phán cùng họ rằng: Dân nầy sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia;
11 sẽ có sự động đất lớn, có đói kém và dịch lệ trong nhiều nơi, có những điềm lạ kinh khiếp và dấu lớn ở trên trời.
12 Song trước những điều đó thiên hạ sẽ vì cớ danh Ta mà tra tay bắt bớ các ngươi, nộp tại các nhà hội, bỏ vào ngục, kéo đến trước mặt các vua và các quan tổng đốc.
13 Điều ấy xảy ra cho các ngươi để làm chứng cớ.
14 Vậy các ngươi hãy nhớ kĩ trong trí, đừng lo trước về sự binh vực mình thể nào.
15 Vì Ta sẽ ban cho các ngươi lời lẽ và sự khôn ngoan, mà kẻ nghịch không chống cự và bẻ bác được.
16 Các ngươi cũng sẽ bị cha, mẹ, anh, em, bà con, bạn hữu mình nộp mình; và họ sẽ làm cho nhiều người trong các ngươi phải chết.
17 Các ngươi sẽ vì cớ danh Ta bị mọi người ghen ghét.
18 Nhưng một sợi tóc trên đầu các ngươi cũng không mất đâu.
19 Nhờ sự nhịn nhục của các ngươi mà giữ được linh hồn mình.

Tổng hợp ba phân đoạn trên đây của Thánh Kinh, chúng ta nhận thấy, trong “những ngày cuối cùng” tức là, trong Thời Kỳ của Hội Thánh, sẽ có những thể hiện như sau trong thế gian:

1. Sẽ có những kẻ mạo danh của Đức Chúa Jesus Christ xuất hiện, dỗ dành con dân của Chúa. Con dân Chúa cần phải giữ mình để không bị lường gạt. Kể từ năm 130 đến nay (2013) đã có hàng trăm kẻ mạo nhận là Đấng Christ, thậm chí mạo nhận là Đức Chúa Jesus Christ tái lâm. Trong thời đại của chúng ta, kể từ khi dân I-sơ-ra-ên tái lập quốc vào năm 1948 cho đến nay, đã có ít nhất 20 Christ giả xuất hiện, trong số đó, 15 người vẫn đang còn sống và tiếp tục xưng mình là Đấng Christ [1].

 • Ahn Sahng-hong (sinh năm 1918, chết năm 1985).

 • Samael Aun Weor (sinh năm 1917, chết năm 1977).

 • Sun Myung Moon (sinh năm 1920, chết năm 2012).

 • Yahweh ben Yahweh (sinh năm 1935, chết năm 2007).

 • Laszlo Toth (sinh năm 1940).

 • Wayne Bent (sinh năm 1941).

 • Iesu Matayoshi (sinh năm 1944).

 • Jung Myung Seok (sinh năm 1945).

 • Claude Vorilhon (“Messenger of the Elohim”) (sinh năm 1946).

 • Jose Luis de Jesus Miranda (sinh năm 1946).

 • Inri Cristo (sinh năm 1948).

 • Apollo Quiboloy (sinh năm 1950).

 • David Icke (sinh năm 1952).

 • Brian David Mitchell (sinh năm 1953).

 • David Koresh (Vernon Wayne Howell) (sinh năm 1959, chết năm 1993).

 • Maria Devi Christos (sinh năm 1960).

 • Sergei Torop (sinh năm 1961).

 • David Shayler (sinh năm 1965).

 • Alan John Miller (sinh năm 1964).

 • José Luis de Jesús Miranda (sinh năm 1946).

2. Con dân Chúa sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc. Đó là những sự phải xảy đến, nhưng chưa phải là Kỳ Tận Thế. Từ khi lời tiên tri của Đức Chúa Jesus Christ được Ngài phán truyền cho các môn đồ đến nay, gần 2,000 năm đã trôi qua với hàng ngàn cuộc chiến tranh lớn nhỏ xảy ra khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, chỉ đến thế kỷ thứ 20 thì chiến tranh mới mở rộng thành thế giới đại chiến với số lượng người chết lên đến hàng chục triệu. Thế giới đại chiến lần thứ nhất từ ngày 28 tháng 7 năm 1914 đến ngày 11 tháng 11 năm 1918 với kết quả là hơn 37 triệu người chết. Thế giới đại chiến lần thứ nhì từ ngày 1 tháng 9 năm 1939 đến ngày 2 tháng 9 năm 1945 với kết quả là hơn 60 triệu người chết. Cũng trong kỳ thế giới đại chiến lần thứ nhì mà vũ khí nguyên tử được sử dụng lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Vào ngày 6 tháng 8 năm 1945, Hoa Kỳ đã ném quả bom nguyên tử đầu tiên trên thành phố Hi-rô-si-ma (Hiroshima) của Nhật, khiến chết ngay tại chỗ khoảng 80,000 người, những tháng sau đó có thêm khoảng 80,000 người chết vì bị nhiễm phóng xạ. Ngày 9 tháng 8 năm 1945, Hoa Kỳ ném quả bom nguyên tử thứ hai trên thành phố Na-ga-sa-ki (Nagasaki) của Nhật, khiến chết ngay tại chỗ khoảng 40,000 người, những tháng sau đó có thêm khoảng 40,000 người chết vì bị nhiễm phóng xạ. Ngày nay, một đầu đạn nguyên tử có thể hủy diệt một thành phố với số tử thương lên đến hàng chục triệu người. Chưa bao giờ khả năng hủy diệt của chiến tranh lên cao đến mức độ như trong thời đại của chúng ta.

3. Các sắc dân trong cùng một nước sẽ dấy nghịch lẫn nhau. Đây là những cuộc nội chiến trong một quốc gia. Trong thế kỷ 20 và 21, thế giới có những cuộc nội chiến lớn tại Nga, Trung Quốc, Việt Nam, Triều Tiên, các nước tại Phi Châu và Nam Mỹ mà mỗi cuộc chiến có đến hàng triệu người chết. Hiện nay (2013), cuộc nội chiến lớn nhất đang xảy ra tại Sy-ri, với con số người chết đã lên đến trên 120,000.

4. Sẽ có đói kém trong nhiều nơi. Sự đói kém có thể là hậu quả của các thiên tai, như: hạn hán, lụt lội, thất mùa; nhưng cũng có thể là do chiến tranh hoặc chính sách của nhà cầm quyền. Theo thống kê, trên toàn thế giới mỗi năm có khoảng 800 triệu người bị đói quanh năm và trong số đó, có khoảng tám triệu người chết vì đói mỗi năm [2]. Trung bình, mỗi tiếng đồng hồ có 913 người chết vì đói.

5. Sẽ có động đất trong nhiều nơi. Động đất là thiên tai xảy ra từ ngàn xưa nhưng chỉ trong đầu thế kỷ 21 này loài người mới kinh nghiệm được sự thường xuyên và sức tàn phá lớn của sự động đất [3].

 • Ngày 11 tháng 3 năm 2011 cơn động đất tại Nhật khiến cho 20,896 người chết.

 • Ngày 12 tháng 1 năm 2010 cơn động đất tại Haiti khiến cho 316,000 người chết.

 • Ngày 12 tháng 5 năm 2008 cơn động đất tại Trung Quốc khiến cho 87,587 người chết.

 • Ngày 8 tháng 10 năm 2005 cơn động đất tại Pakistan khiến cho 80,361 người chết.

 • Ngày 26 tháng 12 năm 2004 cơn động đất tại Sumatra khiến cho 227,898 người chết.

 • Ngày 26 tháng 12 năm 2003 cơn động đất tại Iran khiến cho 31,000 người chết.

 • Ngày 26 tháng 1 năm 2001 cơn động đất tại Ấn Độ khiến cho 20,023 người chết.

6. Sẽ có dịch bệnh xảy ra trong nhiều nơi. Có nhiều chứng dịch bệnh xảy ra trên thế giới, nhất là các chứng cúm. Tuy nhiên chứng dịch bệnh kinh hoàng nhất, liên quan trực tiếp đến nếp sống tội lỗi của những người phạm tà dâm, ngoại tình, đồng tính luyến ái, tiêm chích ma túy… ngày càng lan rộng, là chứng HIV, còn gọi là Si-đa. Đây là chứng nhiễm trùng làm suy thoái cơ quan miễn nhiễm trong thân thể người bị bệnh, khiến cho cơ thể người ấy không có sức tiêu diệt các loại vi trùng có hại xâm nhập cơ thể. Chứng dịch bệnh HIV lần đầu tiên được khám phá tại Hoa Kỳ vào năm 1981. Theo thống kê, trong năm 2011 có khoảng 34 triệu người mắc bệnh HIV. Cứ mỗi tiếng đồng hồ có thêm khoảng 300 người bị lây lan. Từ khi bệnh HIV xuất hiện đã có trên 60 triệu người bị nhiễm bệnh và có trên 30 triệu người chết vì HIV [4].

7. Sẽ có những điềm lạ kinh khiếp và những dấu lớn ở trên trời. Có lẽ, chưa bao giờ hết trong lịch sử loài người hiện tượng vật lạ bay (UFO) lại xảy ra dồn dập như trong cuối thế kỷ 20 kéo dài đến thế kỷ 21. Hiện tượng vật lạ bay lần đầu tiên được báo cáo vào năm 1947 tại Hoa Kỳ. Đến năm 1948, hiện tượng này gia tăng, khiến cho cơ quan không lực của Hoa Kỳ phải mở cuộc điều tra. Đến năm 1952, chính phủ Hoa Kỳ mở ra một chương trình điều tra và nghiên cứu về các vật lạ bay. Chương trình được đặt tên là “Kế Hoạch Quyển Sách Xanh” (Project Blue Book). Từ năm 1952 đến năm 1969, Kế Hoạch Quyển Sách Xanh đã tổng hợp hơn 12,000 báo cáo về hiện tượng vật lạ bay, trong đó có khoảng 720 hiện tượng không thể giải thích [5]. Ngoài Hoa Kỳ, các quốc gia khác trên thế giới cũng đã mở ra những chương trình nghiên cứu và điều tra về vật lạ bay. Khắp nơi trên thế giới, có hàng chục ngàn báo cáo của những người cho rằng họ bị người ngoài không gian bắt cóc, đem lên các vật lạ bay để làm những cuộc thí nghiệm về sinh học. Chúng ta thật sự không có cách gì để kiểm chứng lời báo cáo của những người này. Ngoài ra, các hiện tượng lạ như sự xuất hiện của các sao chổi và đá trời, những cơn bão từ trường đến từ mặt trời cũng có thể kể là những điềm lạ kinh khiếp và những dấu lớn ở trên trời. Tháng 12 năm 2013, trái đất sẽ nhìn thấy sao chổi ISON với độ sáng hơn cả mặt trăng ngày rằm [6].

8. Tất cả những điều trên đây chỉ là bắt đầu cho sự hoạn nạn.

9. Sẽ có sự bách hại đức tin của con dân Chúa. Họ sẽ bị ngay chính người nhà của mình giao nộp cho nhà cầm quyền. Họ sẽ bị bắt bớ, đánh đập, tù đầy và giết chết vì danh Chúa. Hễ ai bền vững trong đức tin thì sẽ được cứu.

10. Chính Đức Chúa Jesus Christ và Đức Thánh Linh sẽ ban cho họ những lời nói khôn ngoan để đối đáp với những kẻ bách hại họ.

11. Sẽ có những con dân Chúa mất đức tin mà phản nghịch Chúa, phản nghịch Hội Thánh, tố cáo lẫn nhau.

12. Tiên tri giả sẽ thừa dịp dấy lên để ra sức dỗ dành con dân Chúa.

13. Tội ác sẽ gia tăng và lòng yêu mến Chúa sẽ giảm đi. Khoảng bốn mươi năm sau khi Đức Chúa Jesus Christ về trời, Phao-lô đã tiên tri về tình hình đạo đức trong những ngày sau rốt và ghi lại trong sách II Ti-mô-thê chương 3:1-7 và câu 12-13 như sau:

1 Hãy biết rằng trong những ngày sau rốt, sẽ có những thời kỳ khó khăn.
2 Vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, xấc xược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính,
3 vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành,
4 lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Thiên Chúa,
5 bề ngoài giữ điều nhân đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó. Những kẻ thể ấy, con hãy lánh xa đi.
6 Trong bọn họ có kẻ lẻn vào các nhà, quyến dụ lòng những người đàn bà mang tội lỗi, bị bao nhiêu tình dục xui khiến,
7 vẫn học luôn mà không hề thông biết lẽ thật được.
12 Vả lại, hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đấng Christ Jesus, thì sẽ bị bắt bớ.
13 Nhưng những người hung ác, kẻ giả mạo thì càng chìm đắm luôn trong điều dữ, làm lầm lạc kẻ khác mà cũng lầm lạc chính mình nữa.

Có lẽ, chưa bao giờ trong lịch sử của loài người, tình trạng đạo đức lại suy đồi cách đáng sợ như trong thế hệ hiện tại của chúng ta. Chỉ cách nay vài chục năm, sự kiện đồng tính luyến ái vẫn bị xem là điều ghê tởm khắp nơi trên thế giới. Thế mà hiện nay, ngoại trừ ở các nước Hồi Giáo, sự đồng tính luyến ái đang trở thành một nếp sống bình thường trong xã hội và sự kết hôn giữa hai người đồng phái tính đang được hợp pháp hóa. Thậm chí, các giáo hội mang danh Chúa cũng chấp nhận sự đồng tính luyến ái và phong chức chăn bầy cho những người đồng tính luyến ái. Cách nay vài chục năm, sự phá thai là điều bị xã hội lên án, thế mà hiện nay, sự phá thai đã trở thành hợp pháp. Thậm chí, trong tháng 3 năm 2013, tại Mỹ đã có sự vận động để hợp phá hóa việc giết chết các thai nhi đã bị phá thai nhưng vẫn được sinh ra và còn sống. Cũng chỉ trong vòng vài chục năm qua kỹ nghệ sản xuất văn hóa phẩm khêu gợi tình dục đã tràn lan khắp nơi trên thế giới và trở thành một kỹ nghệ có số lợi nhuận đến 14 tỷ đô-la mỗi năm (trong khi tổng sản lượng của quốc gia Cam-bốt vào năm 2011 chưa đến 13 tỷ đô-la). Những cuộc khủng bố cảm tử, tức là kẻ giết người sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình trong khi giết chết hàng loạt người khác, đã trở nên tin thời sự thường ngày trong thời đại của chúng ta…

14. Tin Lành về Vương Quốc của Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất trước khi sự cuối cùng đến.

Tất cả những sự kiện trên đây bắt đầu xảy ra từ khi Hội Thánh được thành lập cho đến khi Hội Thánh được Chúa cất ra khỏi thế gian. Riêng Tin Lành của Chúa thì vẫn được rao giảng khắp đất, sau khi Hội Thánh được Chúa cất ra khỏi thế gian. Càng gần đến ngày Chúa cất Hội Thánh ra khỏi thế gian bao nhiêu thì các sự kiện trên đây càng xảy ra dồn dập, với mức độ càng lớn và càng rộng khắp bấy nhiêu.

Lời Tiên Tri về Đền Thờ Thiên Chúa Sẽ Bị Phá Hủy

Tiếp theo lời tiên tri về tình hình tổng quát trên thế giới trong những ngày cuối cùng là lời tiên tri về sự đền thờ Thiên Chúa sẽ bị phá hủy. Theo lịch sử và Thánh Kinh thì đền thờ tại Giê-ru-sa-lem đương thời Đức Chúa Jesus được gọi là đền thờ thứ nhì. Đền thờ thứ nhất do Vua Sa-lô-môn xây dựng vào năm 950 TCN và bị tàn phá bởi quân đội của Vua Nê-bu-cát-nết-xa (nước Ba-by-lôn) vào năm 586 TCN. Đền thờ thứ nhì được Vua Si-ru (nước Phe-rơ-sơ) ra chiếu chỉ cho phép E-xơ-ra xây dựng lại, được khởi công vào năm 538 TCN và hoàn thành vào năm thứ sáu triều Vua Đa-ri-út (nước Phe-rơ-sơ), nhằm ngày 12.03.515 TCN. Năm 19 TCN, Vua Hê-rốt bắt đầu công cuộc tu bổ và xây cất thêm nhiều kiến trúc cho đền thờ, biến đền thờ thành một thắng tích thời bấy giờ. Công cuộc tu bổ và xây dựng đền thờ được hoàn tất vào năm 63 và đền thờ bị quân đội La-mã phá hủy hoàn toàn vào năm 70 [7].

Vào ba ngày trước Lễ Vượt Qua của năm 27, Đức Chúa Jesus Christ phán lời tiên tri về sự kiện đền thờ sẽ bị phá hủy đến nổi “không còn một hòn đá nào chồng trên một hòn khác mà không bị đổ xuống.”

Lu-ca 21:20-24

20 Vả, khi các ngươi sẽ thấy quân lính vây thành Giê-ru-sa-lem, hãy biết sự tàn phá thành ấy gần đến.
21 Lúc đó, ai ở trong xứ Giu-đê hãy trốn lên núi; ai ở trong thành phải đi ra ngoài, ai ở ngoài đồng đừng trở vào thành.
22 Vì những ngày đó là ngày báo thù, hầu cho mọi lời đã chép được ứng nghiệm.
23 Trong những ngày ấy, khốn cho đờn bà có thai, và đờn bà cho con bú! Vì sẽ có tai nạn lớn trong xứ, và cơn thạnh nộ nghịch cùng dân nầy.
24 Họ sẽ bị ngã dưới lưỡi gươm, sẽ bị đem đi làm phu tù giữa các dân ngoại, thành Giê-ru-sa-lem sẽ bị dân ngoại giày đạp, cho đến chừng nào các kỳ dân ngoại được trọn.

Vào mùa xuân năm 66, bảy mươi ngàn lính La-mã chia thành bốn quân đoàn, dưới sự thống lãnh của Đại Tướng Tít (Titus), (về sau trở thành hoàng đế), đã tiến công, bao vây thành Giê-ru-sa-lem. Đến mùa thu năm 70, thành Giê-ru-sa-lem hoàn toàn thất thủ, đền thờ Thiên Chúa cùng với thành Giê-ru-sa-lem bị triệt hạ và thiêu đốt. Đền thờ không còn một hòn đá nào chồng trên một hòn đá nào. Thành chỉ còn lại một bức tường phía tây, ngày nay được gọi là “Bức Tường Than Khóc,” vì dân I-sơ ra-ên vẫn thường đứng trước đó để cầu nguyện và than khóc. Theo sử gia Josephus, khi cuộc vây thành kết thúc, có trên một triệu một trăm ngàn cư dân Giê-ru-sa-lem bị giết và trên 97,000 cư dân khác bị bắt đi làm nô lệ [8].

Lu-ca 21:22 gọi đó là “ngày báo thù” bởi vì 43 năm trước đó, khi Tổng Trấn Phi-lát muốn trả tự do cho Đức Chúa Jesus Christ vì ông xét thấy Ngài vô tội, thì dân I-sơ-ra-ên đã hò hét, làm áp lực, buộc ông phải ra lệnh cho lính La-mã đóng đinh Ngài trên thập tự giá. Tổng Trấn Phi-lát đã rửa tay mình trước mặt dân I-sơ-ra-ên, và tuyên bố ông vô tội về cái chết của Chúa. Hết thảy dân I-sơ-ra-ên đáp rằng: “Xin huyết hắn đổ lại trên chúng tôi và con cái chúng tôi” (Ma-thi-ơ 27:25).

Từ năm 70 đến năm 1967, thành Giê-ru-sa-lem hoàn toàn “bị dân ngoại giày đạp.” Trong “Cuộc Chiến Sáu Ngày,” từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 6 năm 1967, dân I-sơ-ra-ên đã chiếm lại được trọn vẹn thành Giê-ru-sa-lem vào ngày 7 tháng 6 năm 1967 và nắm trọn chủ quyền cho đến ngày hôm nay [9]. Sự kiện này được xem là “các kỳ dân ngoại được trọn” và hầu hết nhà giải kinh cho rằng, ngụ ngôn về cây vả ra nhành non, lá mới đâm, có ý nói đến sự kiện dân I-sơ-ra-ên hoàn toàn làm chủ trở lại thành Giê-ru-sa-lem, báo hiệu cho ngày Chúa trở lại và ngày tận thế đã rất gần. Rất có thể chỉ trong vòng 70 năm, kể từ năm 1967, tức là không quá năm 2037. Chúng ta sẽ đi sâu vào chi tiết trong chương “Cây Vả I-sơ-ra-ên.”

(Xin xem tiếp phần 2).

Ghi Chú

[1] http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_messiah_claimants

[2] http://library.thinkquest.org/C002291/high/present/stats.htm

[3] http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqarchives/year/byyear.php

[4] http://www.amfar.org/about_hiv_and_aids/facts_and_stats/statistics__worldwide/

[5] http://www.history.com/topics/history-of-ufos

[6] http://en.wikipedia.org/wiki/C/2012_S1

[7] http://www.centuryone.com/hstjrslm.html

[8] Josephus. “The Wars of the Jews.” VI.9.3 – http://www.gutenberg.org/ebooks/2850

[9] http://www.sixdaywar.org/content/ReunificationJerusalem.asp

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống pdf bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV84OTQ4MjcwX1F1aXU1

1. Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống âm thanh mp3 bài giảng này:
https://od.lk/d/MV8xMTUyMDQ3ODdf/11506_LoiTienTriCuaChua_1.mp3

2. Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống âm thanh mp3 bài giảng này:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/115_kytanthe

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nút “play” ► để nghe:


Copyright Notice: All Rights Reserved © 2013 Vietnamese Christian Mission Ministry.
Thông Báo Tác Quyền: Mọi tác quyền thuộc về Vietnamese Christian Mission Ministry. Mọi người có thể sao chép, phổ biến dưới mọi hình thức nhưng xin giữ đúng nguyên văn, kể cả thông báo về tác quyền này.