063 Ô-sê 6:1-2 và Kỳ Tận Thế

1,795 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla Ô-sê 6:1-2 và Kỳ Tận Thế Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible Các chữ nằm trong hai dấu { … Đọc Tiếp →

062 Những Ngày Sau Cùng

1,499 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla Những Ngày Sau Cùng Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible Các chữ nằm trong hai dấu { } không … Đọc Tiếp →