063 Ô-sê 6:1-2 và Kỳ Tận Thế

2,661 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla Ô-sê 6:1-2 và Kỳ Tận Thế Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible Các chữ nằm trong hai dấu { … Đọc Tiếp →

062 Những Ngày Sau Cùng

2,295 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla Những Ngày Sau Cùng Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible Các chữ nằm trong hai dấu { } không … Đọc Tiếp →

061 Xa-cha-ri 14

2,983 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla Ngày của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Cuộc Chiến vào Cuối Kỳ Tận Thế  1 Này, ngày của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đến, những phẩm vật của ngươi sẽ bị chia giữa ngươi. … Đọc Tiếp →

060 Cây Vả I-sơ-ra-ên: Điềm Chúa Đến

6,170 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Cây Vả I-sơ-ra-ên: Điềm Chúa Đến  Ma-thi-ơ 24: 32 Hãy nghe lời thí dụ về cây vả, vừa lúc nhành non, lá mới đâm, thì các ngươi biết mùa Hạ gần tới. … Đọc Tiếp →

055 Chú Giải Sách Khải Huyền 20:11-15

3,572 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Sự Phán Xét Chung Cuộc   11 Rồi, tôi thấy một ngai trắng, lớn và Đấng ngự trên ngai. Đất và trời trốn khỏi mặt Ngài, chẳng còn thấy chỗ của chúng … Đọc Tiếp →

054 Chú Giải Sách Khải Huyền 20:1-10

3,269 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Vương Quốc Ngàn Năm   1 Tôi thấy một thiên sứ xuống từ trời, có chìa khóa của vực sâu không đáy và một dây xích lớn trong tay. 2 Người bắt … Đọc Tiếp →

053 Chú Giải Sách Khải Huyền 19:11-21

3,046 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Trận Chiến A-ma-ghê-đôn   11 Rồi, tôi thấy trời mở ra, và này, có một con ngựa trắng. Đấng cưỡi nó được xưng là Thành Tín và Chân Thật. Trong sự công … Đọc Tiếp →

052 Chú Giải Sách Khải Huyền 19:1-10

3,141 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Lễ Cưới Chiên Con   1 Sau những sự đó, tôi nghe một tiếng lớn của nhiều người ở trên trời rằng: “A-lê-lu-gia! Sự cứu rỗi, sự vinh quang, sự tôn quý, … Đọc Tiếp →

049 Chú Giải Sách Khải Huyền 17:1-18

3,734 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Bản Án của Ba-by-lôn Thuộc Linh   1 Một trong bảy thiên sứ với bảy cái chén đến nói với tôi rằng: “Hãy đến đây. Ta sẽ cho ngươi xem sự phán … Đọc Tiếp →

048 Chú Giải Sách Khải Huyền 16:12-21

3,953 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Bảy Tai Họa Cuối Cùng (2)   12 Thiên sứ thứ sáu trút chén mình trên sông lớn Ơ-phơ-rát: Nước liền khô cạn để dọn đường cho các vua từ phương đông. … Đọc Tiếp →