063 Ô-sê 6:1-2 và Kỳ Tận Thế

1,516 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla Ô-sê 6:1-2 và Kỳ Tận Thế Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible Các chữ nằm trong hai dấu { … Đọc Tiếp →

062 Những Ngày Sau Cùng

1,273 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla Những Ngày Sau Cùng Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible Các chữ nằm trong hai dấu { } không … Đọc Tiếp →

061 Xa-cha-ri 14

2,326 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla Ngày của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Cuộc Chiến vào Cuối Kỳ Tận Thế  1 Này, ngày của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đến, những phẩm vật của ngươi sẽ bị chia giữa ngươi. … Đọc Tiếp →

060 Cây Vả I-sơ-ra-ên: Điềm Chúa Đến

4,851 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Cây Vả I-sơ-ra-ên: Điềm Chúa Đến  Ma-thi-ơ 24: 32 Hãy nghe lời thí dụ về cây vả, vừa lúc nhành non, lá mới đâm, thì các ngươi biết mùa Hạ gần tới. … Đọc Tiếp →