010 Bảy Biến Cố Quan Trọng Trước Kỳ Tận Thế – Phần 1

6,293 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Qua các chương trước, chúng ta đã biết, Kỳ Tận Thế cũng chính là Kỳ Đại Nạn, bắt đầu từ ngày AntiChrist tái xác nhận hòa ước với nhiều dân tộc, ít … Đọc Tiếp →

009 Lời Tiên Tri của Đức Chúa Jesus Christ – Phần 3

4,887 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Những Câu Tiên Tri về Sự Chúa Đến Tiếp theo lời tiên tri về sự tận thế là lời tiên tri về sự Chúa sẽ đến để đem Hội Thánh của Ngài … Đọc Tiếp →

008 Lời Tiên Tri của Đức Chúa Jesus Christ – Phần 2

4,477 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Những Câu Tiên Tri về Sự Tận Thế Tiếp theo lời tiên tri về đền thờ Thiên Chúa sẽ bị phá hủy, về tình hình chung của thế gian trong những ngày … Đọc Tiếp →

007 Lời Tiên Tri của Đức Chúa Jesus Christ – Phần 1

7,310 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Trong chương này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa lời tiên tri của Đức Chúa Jesus Christ liên quan đến sự thành Giê-ru-sa-lem và đền thờ Thiên Chúa bị phá … Đọc Tiếp →

006 Bảy Mươi Tuần Lễ Năm của Đa-ni-ên

4,539 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Chúng ta đã quen với danh từ “tuần lễ,” được dùng làm đơn vị đếm thời gian. Một tuần lễ gồm có bảy ngày, từ ngày Thứ Nhất, còn gọi là Chủ … Đọc Tiếp →