046 Chú Giải Sách Khải Huyền 15

2,768 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Bài Ca của Những Người Thắng AntiChrist   1 Tôi thấy một dấu khác trên trời, lớn và lạ lùng. Có bảy thiên sứ với bảy tai họa sau cùng; vì các … Đọc Tiếp →

045 Chú Giải Sách Khải Huyền 14:9-20

3,075 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Bản Án và Hình Phạt Dành cho Thế Gian Cùng Những Kẻ Thờ Phượng AntiChrist   9 Thiên sứ thứ ba, theo sau, lớn tiếng truyền: “Kẻ nào thờ phượng con thú … Đọc Tiếp →

044 Chú Giải Sách Khải Huyền 14:8

3,235 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Ba-by-lôn Thuộc Thể và Ba-by-lôn Thuộc Linh   8 Tiếp theo, một thiên sứ khác truyền: “Ba-by-lôn thành lớn đã đổ xuống, đã đổ xuống vì nó làm cho mọi quốc gia … Đọc Tiếp →

043 Chú Giải Sách Khải Huyền 14:1-7

4,239 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Một Trăm Bốn Mươi Bốn Ngàn Người Được Tuyển Chọn Từ Muôn Dân Tin Lành Đời Đời Được Giảng cho Muôn Dân   1 Tôi nhìn xem, và kìa, Chiên Con đứng … Đọc Tiếp →

042 Chú Giải Sách Khải Huyền 13:11-18

4,235 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Tiên Tri Giả   11 Tôi nhìn xem, một con thú khác ra từ đất. Nó có hai sừng như chiên con và nói năng như con rồng. 12 Nó thi hành … Đọc Tiếp →

041 Chú Giải Sách Khải Huyền 13:1-10

4,116 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) AntiChrist   1 Tôi thấy một con thú có mười sừng và bảy đầu lên từ biển. Trên những sừng của nó có mười cái mão. Trên những đầu của nó có … Đọc Tiếp →

039 Chú Giải Sách Khải Huyền 11:15-19

3,170 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Tiếng Loa Thứ Bảy: Cơn Khốn Thứ Ba Nước Trời Được Công Bố 15 Thiên sứ thứ bảy thổi loa, có những tiếng nói lớn trên trời rằng: “Các quốc gia của … Đọc Tiếp →

038 Chú Giải Sách Khải Huyền 11:1-14

3,367 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)   Hai Chứng Nhân của Thiên Chúa 1 Tôi được ban cho một cây thước giống như cây trượng. Có tiếng phán: “Hãy trỗi dậy, đo đền thờ của Đức Chúa Trời, … Đọc Tiếp →

036 Chú Giải Sách Khải Huyền 9:1-21

3,163 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Tiếng Loa Thứ Năm và Tiếng Loa Thứ Sáu: Nạn Châu Chấu và Nạn Đoàn Quân Hai Trăm Triệu   1 Thiên sứ thứ năm thổi loa và tôi thấy một ngôi … Đọc Tiếp →

035 Chú Giải Sách Khải Huyền 8:1-13

3,746 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Bảy Năm Đại Nạn Bắt Đầu Bốn Tiếng Loa Đầu Tiên   1 Khi Ngài tháo dấu ấn thứ bảy, có sự yên lặng trên trời chừng nửa giờ. Share This: … Đọc Tiếp →

033 Chú Giải Sách Khải Huyền 6:1-17

3,770 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Chiên Con Tháo Các Dấu Ấn của Cuộn Sách   1 Tôi nhìn xem khi Chiên Con tháo một trong các dấu ấn và tôi nghe một trong bốn sinh vật nói, … Đọc Tiếp →

032 Chú Giải Sách Khải Huyền 5:1-14

3,822 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)   Vinh Quang của Thiên Đàng: Chiên Con và Cuộn Sách Bài Ca Tôn Vinh Chiên Con   1 Rồi, tôi thấy trong tay phải của Đấng đang ngự trên ngai một … Đọc Tiếp →

031 Chú Giải Sách Khải Huyền 4:1-11

3,722 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Chương Hai: Đấng Christ và Thời Đại Nạn: từ đoạn 4:1 đến đoạn 18:24. Chương này nói về sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với thế gian và dân tộc … Đọc Tiếp →

030 Chú Giải Sách Khải Huyền 3:14-22

4,286 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Lao-đi-xê: Hội Thánh Hâm Hẩm 14 “Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh tại Lao-đi-xê: ‘Đây là những lời phán của Đấng A-men: Chứng Nhân Thành Tín và Chân Thật; Đấng … Đọc Tiếp →

029 Chú Giải Sách Khải Huyền 3:7-13

4,549 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Phi-la-đen-phi: Hội Thánh Trung Tín 7 “Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh tại Phi-la-đen-phi: ‘Đây là những lời phán của Đấng Thánh; Đấng Chân Thật; Đấng giữ chìa khóa của … Đọc Tiếp →

028 Chú Giải Sách Khải Huyền 3:1-6

3,891 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Sạt-đe: Hội Thánh Có Việc Làm Gần Chết 1 “Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh tại Sạt-đe: ‘Đây là những lời phán của Đấng có Bảy Đấng Thần Linh của … Đọc Tiếp →

027 Chú Giải Sách Khải Huyền 2:18-29

4,005 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Thi-a-ti-rơ: Hội Thánh Dung Túng Tà Giáo 18 “Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh tại Thi-a-ti-rơ: ‘Này là những lời phán của Con Đức Chúa Trời; Đấng có đôi mắt … Đọc Tiếp →