2,840 views

Nghe MP3 Bài Giảng Mới Mỗi Tuần (2018)

Đây là trang cập nhật mp3 bài giảng mỗi tuần vào mỗi ngày Thứ Hai. Xin bấm vào nút “play” ► trong các hình dưới đây, để nghe và bấm vào các nối mạng để đọc bài giảng viết và tải xuống các pdf bài viết hoặc mp3 âm thanh bài giảng.

08/12/2018 Bài Giảng Trong Năm 2018
Hãy Cứ Ở Lại Trong Hội Thánh

Đọc Bài Giảng: 
http://www.timhieutinlanh.net/hay-cu-o-lai-trong-hoi-thanh/

08/12/2018 Hỏi & Đáp:
Quan Hệ Nam Nữ – Sa-bát – Làm Chứng – Thụ Tinh Nhân Tạo – Nói Đùa – Danh Xưng Đức Chúa Trời

Đọc Bài Giảng: 
http://www.timhieutinlanh.net/hoi-dap-quan-he-nam-nu-sa-bat-lam-chung-thu-tinh-nhan-tao-noi-dua/

01/12/2018 Chú Giải Nhã Ca
Tình Dục Trong Nhã Ca

Đọc Bài Giảng: 
http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-nha-ca-tinh-duc-trong-nha-ca/

24/11/2018 Bài Giảng Trong Năm 2018
Thi Thiên 100: Bài Ca Cảm Tạ

Đọc Bài Giảng: 
http://www.timhieutinlanh.net/thi-thien-100-bai-ca-cam-ta/

17/11/2018 Chú Giải Nhã Ca 8:5-14
Hai Mặt của Tình Yêu

Đọc Bài Giảng: 
http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-nha-ca-08_05-14/

10/11/2018 Chú Giải Nhã Ca 7:10-8:4
Tình Yêu Không Thay Đổi

Đọc Bài Giảng: 
http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-nha-ca-7_10-08_04/

03/11/2018 Tuổi Dậy Thì 
10 Tình Yêu Nam Nữ và Tình Dục

Đọc Bài Giảng: http://www.timhieutinlanh.net/tuoi-day-thi-10-tinh-yeu-nam-nu-va-tinh-duc/

03/11/2018 Chú Giải Nhã Ca 7:1-9 
Hương Vị của Tình Yêu

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-nha-ca-07_01-09/

27/10/2018 Tuổi Dậy Thì 
09 Tình Yêu và Lòng Ghen

Đọc Bài Giảng: http://www.timhieutinlanh.net/tuoi-day-thi-09-tinh-yeu-va-long-ghen/

27/10/2018 Chú Giải Nhã Ca 6:4-13 
Giá Trị của Su-la-mít

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-nha-ca-06_04-13/

20/10/2018 Tuổi Dậy Thì 
08 Bắt Nạt và Bị Bắt Nạt

Đọc Bài Giảng: http://www.timhieutinlanh.net/tuoi-day-thi-08-bat-nat-va-bi-bat-nat/

20/10/2018 Chú Giải Nhã Ca 5:9-6:3 
Nhớ Người Yêu

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-nha-ca-05_09-06_03/

13/10/2018 Tuổi Dậy Thì 
07 Áp Lực của Sự Cám Dỗ Phạm Tà Dâm

Đọc Bài Giảng: http://www.timhieutinlanh.net/tuoi-day-thi-07-ap-luc-cua-su-cam-do-pham-ta-dam/

13/10/2018 Chú Giải Nhã Ca 5:2-8 
Một Khoảnh Khắc Thiếu Quyết Định

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-nha-ca-05_02-08/

06/10/2018 Tuổi Dậy Thì 
06 Áp Lực của Bạn Bè và Áp Lực của Dư Luận

Đọc Bài Giảng: http://www.timhieutinlanh.net/tuoi-day-thi-06-ap-luc-cua-ban-be-va-ap-luc-cua-du-luan/

06/10/2018 Chú Giải Nhã Ca 4:1-5:1 
Đêm Tân Hôn

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-nha-ca-04_01-05_01/

29/09/2018 Tuổi Dậy Thì
05 Sự Vâng Phục Các Quyền

Đọc Bài Giảng: http://www.timhieutinlanh.net/tuoi-day-thi-05-su-vang-phuc-cac-quyen/

29/09/2018 Chú Giải Nhã Ca 3:6-11 
Cảnh Rước Dâu
Phong Tục Kết Hôn của Dân I-sơ-ra-ên

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-nha-ca-03_06-11/

22/09/2018 Tuổi Dậy Thì 
04  Làm Chủ Tâm Trạng

Đọc Bài Giảng: http://www.timhieutinlanh.net/tuoi-day-thi-04-lam-chu-tam-trang/

22/09/2018 Chú Giải Nhã Ca 2:8 – 3:5 
Mùa Xuân của Tình Yêu – Nỗi Lo Trong Tình Yêu

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-nha-ca-02_08-03_05/

15/09/2018 Tuổi Dậy Thì 
03  Hiện Tại và Tương Lai

Đọc Bài Giảng: http://www.timhieutinlanh.net/tuoi-day-thi-03-hien-tai-va-tuong-lai/

15/09/2018 Chú Giải Nhã Ca 1:9 – 2:7 
Ngôn Ngữ của Tình Yêu

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-nha-ca-01_09-02_07/

08/09/2018 Tuổi Dậy Thì 
02  Nỗi Buồn Không Tên

Đọc Bài Giảng: http://www.timhieutinlanh.net/tdt_02-noi-buon-khong-ten/

08/09/2018 Chú Giải Nhã Ca 1:1-8 
Tình Yêu của Su-la-mít Dành cho Sa-lô-môn

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-nha-ca-01_01-08/

01/09/2018 Tuổi Dậy Thì 
01 Tâm Lý, Tâm Lý Học, và Lời Chúa

Đọc Bài Giảng: http://www.timhieutinlanh.net/tdt_01-tam-ly-tam-ly-hoc-va-loi-chua/

01/09/2018 Chú Giải Nhã Ca 
Lời Giới Thiệu

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-nha-ca-01-loi-gioi-thieu/

25/08/2018 Chú Giải Rô-ma 16:17-27 
Lời Khuyên, Lời Chào Thăm, Lời Chúc Phước

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ro-ma-16_17-27/

18/08/2018 Chú Giải Rô-ma 16:1-16 
Các Lời Chào Thăm

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ro-ma-16_1-16/

 

11/08/2018 Chú Giải Rô-ma 15:22-33 
Các Dự Định của Phao-lô

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ro-ma-15_22-33/

04/08/2018 Chú Giải Rô-ma 15:14-21 
Phao-lô, Sứ Đồ của Các Dân Ngoại

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ro-ma-15_14-21/

28/07/2018 Chú Giải Rô-ma 15:8-13 
Các Dân Ngoại Có Sự Trông Cậy nơi Đấng Christ

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ro-ma-15_8-13/

21/07/2018 Chú Giải Rô-ma 15:1-7 
Gương của Đấng Christ

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ro-ma-15_1-7/

14/07/2018 Chú Giải Rô-ma 14:13-23 
Đừng Khiến Người Yếu Đức Tin Vấp Phạm

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ro-ma-14_13-23/

07/07/2018 Chú Giải Rô-ma 14:1-12 
Đức Tin Yếu

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ro-ma-14_1-12/

 
30/06/2018 Chú Giải Rô-ma 13:8-14 
Luật Pháp Thể Hiện Tình Yêu

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ro-ma-13_8-14/

24/06/2018 Bài Giảng Năm 2018
Đức Tin nơi Thiên Chúa Chiến Thắng Sự Chết

Đọc Bài Giảng: http://www.timhieutinlanh.net/duc-tin-noi-thien-chua-chien-thang-su-chet/

23/06/2018 Chú Giải Rô-ma 13:2-7 
Bổn Phận của Công Dân đối với Chính Quyền – Phần Hai

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ro-ma-13_2-7/

16/06/2018 Chú Giải Rô-ma 13:1 
Bổn Phận của Công Dân đối với Chính Quyền – Phần Một

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ro-ma-13_1/

09/06/2018 Chú Giải Rô-ma 12:9-21 
Tình Yêu Trong Chúa

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ro-ma-12_9-21/

02/06/2018 Chú Giải Rô-ma 12:1-8 
Sự Dâng Thân Thể Lên Đức Chúa Trời
Hội Thánh Là Một và Các Ân Tứ Trong Hội Thánh

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ro-ma-12_1-8/

26/05/2018 Chú Giải Rô-ma 11:25-36 
Sự Mầu Nhiệm về Sự Giải Cứu Dân I-sơ-ra-ên

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-roma-11_25-36/

19/05/2018 Chú Giải Rô-ma 11:11-24 
Gốc Ô-li-ve Thánh, Dân I-sơ-ra-ên, và Các Dân Ngoại

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ro-ma-11_11-24/

12/05/2018 Chú Giải Rô-ma 11:1-10 
Phần Còn Lại của Dân I-sơ-ra-ên 

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ro-ma-11_1-10/

05/05/2018 Chú Giải Rô-ma 10:1-21 
Sự Công Bình bởi Đức Tin

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ro-ma-10_1-21/

05/05/2018 Thiếu Nhi Tìm Hiểu về Tính Dục và Tình Dục 
07 Phòng Tránh Bị Xâm Hại Tình Dục

Đọc Bài Giảng: http://www.vi.grace-jay.net/07-phong-tranh-bi-xam-hai-tinh-duc/

28/04/2018 Chú Giải Rô-ma 9:14-33 
Uy Quyền Tuyệt Đối của Đức Chúa Trời

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ro-ma-9_14-33/

28/04/2018 Thiếu Nhi Tìm Hiểu về Tính Dục và Tình Dục
06 Vệ Sinh Thân Thể

Đọc Bài Giảng: http://www.vi.grace-jay.net/06-ve-sinh-than-the/

21/04/2018 Chú Giải Rô-ma 9:1-13 
Hội Thánh Là Dân I-sơ-ra-ên Thuộc Linh

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ro-ma-91-13/

21/04/2018 Thiếu Nhi Tìm Hiểu về Tính Dục và Tình Dục 
05 Bao Quy Đầu và Màng Trinh

Đọc Bài Giảng: http://www.vi.grace-jay.net/05-bao-quy-dau-va-mang-trinh/

14/04/2018 Chú Giải Rô-ma 8:31-39 
Tình Yêu Đời Đời của Đức Chúa Trời

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ro-ma-8_31-39/

15/04/2018 Hôn Nhân 
Bảy Điều Cơ Bản Trong Đời Sống Vợ Chồng

Đọc Bài Giảng: http://www.timhieutinlanh.net/hon-nhan-bay-dieu-co-ban-trong-doi-song-vo-chong/

07/04/2018 Chú Giải Rô-ma 8:12-30 
Đồng Kế Tự với Đấng Christ và Sự Vinh Quang Trong Tương Lai

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ro-ma-8_12-30/

07/04/2018 Thiếu Nhi Tìm Hiểu về Tính Dục và Tình Dục 
04 Kinh Nguyệt và Huyết Trắng

Đọc Bài Giảng: http://www.vi.grace-jay.net/04-kinh-nguyet-va-huyet-trang/

31/03/2018 Chú Giải Rô-ma 8:1-11 
Sống Theo Thần Trí

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ro-ma-8_1-11/

31/03/2018 Thiếu Nhi Tìm Hiểu về Tính Dục và Tình Dục 
03 Sự Xuất Tinh và Mộng Dâm

Đọc Bài Giảng: http://www.vi.grace-jay.net/03-su-xuat-tinh-va-mong-dam/

24/03/2018 Chú Giải Rô-ma 7:7-25 
Luật Thiện và Luật Ác

Đọc Bài Giảng:  http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ro-ma-7_7-25/

24/03/2018 Thiếu Nhi Tìm Hiểu về Tính Dục và Tình Dục 
02 Bộ Phận Sinh Dục và Tuổi Dậy Thì

Đọc Bài Giảng: http://www.vi.grace-jay.net/tdtd_02-bo-phan-sinh-duc-va-tuoi-day-thi/

17/03/2018 Thiếu Nhi Tìm Hiểu về Tính Dục và Tình Dục 
01 Định Nghĩa Tính Dục, Tình Dục, và Tà Dâm

Đọc Bài Giảng: http://www.vi.grace-jay.net/tdtd_01-dinh-nghia-tinh-duc-tinh-duc-va-ta-dam/

17/03/2018 Chú Giải Rô-ma 7:1-6 
Con Dân Chúa Đã Thoát Khỏi Sự Cai Trị của Luật Pháp

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ro-ma-7_1-6/

10/03/2018 Chú Giải Rô-ma 6:15-23 
Làm Nô Lệ cho Sự Công Bình

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ro-ma-6_15-23/

03/03/2018 Chú Giải Rô-ma 6:1-14 
Chết Đối với Tội Lỗi, Sống Đối với Chúa

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ro-ma-6_1-14/

24/02/2018 Chú Giải Rô-ma 5:12-21 
Sự Chết Trong A-đam và Sự Sống Trong Đấng Christ

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ro-ma-5_12-21/

17/02/2018 Bài Giảng Năm 2018 
Trách Nhiệm của Con Dân Chúa Khi Phổ Biến Hoặc Không Phổ Biến Một Bài Giảng

Đọc Bài Giảng: http://www.timhieutinlanh.net/trach-nhiem-cua-con-dan-chua-khi-pho-bien-hoac-khong-pho-bien-mot-bai-giang/

10/02/2018 Bài Giảng Năm 2018 
Giấc Mơ Đến từ Chúa: Cách Nhận Biết

Đọc Bài Giảng: http://www.timhieutinlanh.net/giac-mo-den-tu-chua-cach-nhan-biet/

03/02/2018 Chú Giải Rô-ma 05-1-11 
Roma_018 Loài Người Được Giao Hòa với Đức Chúa Trời bởi Đức Tin

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ro-ma-0501-11/

 
27/01/2018 Chú Giải Rô-ma 04:13-25 

Roma_017 Lời Hứa Được Hiện Thực qua Đức Tin

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ro-ma-04_13-25/

20/01/2018 Chú Giải Rô-ma 04:01-12 
Roma_016 Áp-ra-ham Được Đức Chúa Trời Xưng Công Bình bởi Đức Tin

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ro-ma-04_01-12/

13/01/2018 Bài Giảng 2018 
Tổng Thống Donal Trump: Ân Điển Cuối Cùng cho Nước Mỹ

Đọc Bài Giảng: http://www.timhieutinlanh.net/tong-thong-donal-trump-an-dien-cuoi-cung-cho-nuoc-my/

13/01/2018 Bài Giảng 2018 
Giấc Mơ Đến Từ Chúa

Đọc Bài Giảng: http://www.timhieutinlanh.net/giac-mo-den-tu-chua/

06/01/2018 Bài Giảng 2018
Thần Trí và Tiếng Chúa

Đọc Bài Giảng: http://www.timhieutinlanh.net/than-tri-va-tieng-chua/

30/12/2017 Bài Giảng 2017
Ô-sê 6:1-2 và Kỳ Tận Thế – Phần 2

Đọc Bài Giảng: http://kytanthe.net/?p=587

23/12/2017 Chú Giải Tít 3:1-15
Những Sự Dạy Dỗ cho Người Mới Tin Chúa (2)

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-tit-3_1-15/

16/12/2017 Chú Giải Tít 2:1-15
Những Sự Dạy Dỗ cho Người Mới Tin Chúa (1)

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-tit-2_1-15/

09/12/2017 Chú Giải Tít 1:1-16
Sự Thiết Lập Thẩm Quyền Trong Hội Thánh Địa Phương
Cách Ứng Xử Với Những Kẻ Xấu Trong Hội Thánh

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-tit-1_1-16/

02/12/2017 Chú Giải II Ti-mô-thê 4:1-22
Những Lời Sau Cùng của Sứ Đồ Phao-lô

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ii-ti-mo-the-4_1-22/

25/11/2017 Chú Giải II Ti-mô-thê 3:1-17
Những Thời Kỳ Khó Khăn

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ii-ti-mo-the-3_1-17/

18/11/2017 Chú Giải II Ti-mô-thê 2:14-26
Hãy Tránh Sự Tranh Luận Vô Ích
và Sự Ham Muốn Bất Chính

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ii-ti-mo-the-2_14-26/

11/11/2017 Chú Giải II Ti-mô-thê 2:1-13
Người Lính Giỏi của Đấng Christ

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ii-ti-mo-the-2_1-13/

04/11/2017 Chú Giải II Ti-mô-thê 1:1-18
Chớ Hổ Thẹn Làm Chứng về Chúa
Nhờ Sức Chúa để Chịu Khổ vì Tin Lành

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ii-ti-mo-the-1_1-18/

28/10/2017 Kỳ Tận Thế
Như Trong Những Ngày của Nô-ê

Đọc Bài Giảng: http://kytanthe.net/?p=569

21/10/2017 Chú Giải I Ti-mô-thê 6:11-21
Đức Chúa Jesus Christ Là Thiên Chúa

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-i-ti-mo-the-6_11-21/

14/10/2017 Chú Giải I Ti-mô-thê 6:1-10
Bổn Phận của Tôi Tớ
Giáo Sư Giả
Lòng Tham Tiền

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-i-ti-mo-the-6_1-10/

07/10/2017 Chú Giải I Ti-mô-thê 5:17-25
Về Những Trưởng Lão
Sự Đặt Tay

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-i-ti-mo-the-5_17-25/

30/09/2017 Chú Giải I Ti-mô-thê 5:1-16
Về Những Đàn Bà Góa Trong Hội Thánh

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-i-ti-mo-the-5_1-16/

23/09/2017 Chú Giải I Ti-mô-thê 4:1-16
Bổn Phận của Giám Mục

Đọc Bài Giảng: http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-i-ti-mo-the-4_1-16/

16/09/2017 Chú Giải I Ti-mô-thê 3:1-16
Tư Cách của Giám Mục và Chấp Sự
Sự Mầu Nhiệm của Sự Tin Kính

http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-i-ti-mo-the-3_1-16/

09/09/2017 Chú Giải I Ti-mô-thê 2:1-15
Sự Tương Giao với Chúa,
Đấng Trung Bảo,
Tư Cách của Phụ Nữ Trong Chúa

http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-i-ti-mo-the-2_1-15/

02/09/2017 Chú Giải I Ti-mô-thê 1:12-20
Điển Hình về Sự Thương Xót của Thiên Chúa

http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-i-ti-mo-the-1_12-20/

26/08/2017 Chú Giải I Ti-mô-thê 1:1-11
Giáo Sư Giả và Luật Pháp của Thiên Chúa
http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-i-ti-mo-the_1_1-11/

12/08/2017 Bài Giảng 2017
Nhật Thực Toàn Phần Năm 2017
http://www.timhieutinlanh.net/nhat-thuc-toan-phan-nam-2017/

12/08/2017 Bài Giảng 2017
Nhật Thực Toàn Phần Năm 2017
http://www.timhieutinlanh.net/nhat-thuc-toan-phan-nam-2017/

05/08/2017 Chú Giải II Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-18
Nếp Sống của Những Người Được Yêu Bởi Chúa
http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ii-te-sa-lo-ni-ca-3_1-18/

29/07/2017 Chú Giải II Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-17
Những Người Được Yêu Bởi Chúa
http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ii-te-sa-lo-ni-ca-213-17/

22/07/2017 Chú Giải II Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-12
Sự Bỏ Đạo và Sự AntiChrist Được Tỏ Ra
http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ii-te-sa-lo-ni-ca-2_1-12/

15/07/2017 Chú Giải II Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-12
Hai Số Phận Được Tiền Định
http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-ii-te-sa-lo-ni-ca-1_1-12/

08/07/2017 Bài Giảng 2017
Hậu Quả của Sự Phạm Tội
http://www.timhieutinlanh.net/hau-qua-cua-su-pham-toi/

01/07/2017 Bài Giảng 2017
Vì Sự Vinh Quang của Thiên Chúa
http://www.timhieutinlanh.net/vi-su-vinh-quang-cua-thien-chua/

24/06/2017 Chú Giải I Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-28
Nếp Sống Canh Giữ và Tỉnh Thức
http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-i-te-sa-lo-ni-ca-5_12-28/

17/06/2017 Chú Giải I Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11
Con của Sự Sáng Canh Giữ và Tỉnh Thức Chờ Ngày Chúa Đến
http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-i-te-sa-lo-ni-ca-5_1-11/

10/06/2017 Chú Giải I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18
Sự Đấng Christ Sẽ Đem Hội Thánh Ra Khỏi Thế Gian
http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-i-te-sa-lo-ni-ca-4_13-18/

10/06/2017
Ngày Chúa Đến Đã Gần
http://www.timhieutinlanh.net/ngay-chua-den-da-gan/

03/06/2017 Chú Giải I Tê-sa-lô-ni-ca 4:1-12
Con Dân Chúa Giữ Mình Thánh Sạch
http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-i-te-sa-lo-ni-ca-4_1-12/

27/05/2017 Chú Giải I Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-13
Tình Yêu của Người Rao Giảng Tin Lành
http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-i-te-sa-lo-ni-ca-31-13/

20/05/2017 Chú Giải I Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-12
Sự Trung Tín của Những Người Tin Nhận Tin Lành
Là Mão Vinh Quang của Người Rao Giảng Tin Lành

http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-i-te-sa-lo-ni-ca-213-20/

13/05/2017 Chú Giải I Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-12
Phẩm Chất của Người Rao Giảng Tin Lành
http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-i-te-sa-lo-ni-ca-2_1-12/

06/05/2017 Chú Giải I Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-10
Con Dân Chúa Bắt Chước Nhau và Bắt Chước Chúa
http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-i-te-sa-lo-ni-ca-1_1-10/

29/04/2017 Bài Giảng 2017
Chú Giải Lu-ca 19:12-27 Ngụ Ngôn về Các Nén Bạc
http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-lu-ca-19_12-27/

22/04/2017 Bài Giảng 2017
Ô-sê 6:1-2 và Kỳ Tận Thế
http://kytanthe.net/?p=525

15/04/2017 Bài Giảng 2017
Lời Cầu Nguyện của Đức Chúa Jesus Christ
Trong Vườn Ghết-sê-ma-nê

http://www.timhieutinlanh.net/loi-cau-nguyen-cua-duc-chua-jesus-christ/

15/04/2017Bài Giảng 2017
Thời Điểm của Lễ Phục Sinh và Lễ Ngũ Tuần
http://thanhoc.timhieutinlanh.net/thoi-diem-cua-le-phuc-sinh-va-le-ngu-tuan/

08/04/2017 Chú Giải Cô-lô-se 4:2-18
Nếp Sống Mới Tỉnh Thức Cầu Nguyện và Cư Xử Khôn Sáng
http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-co-lo-se-4_2-18/

01/04/2017 Chú Giải Cô-lô-se 3:18 – 4:1
Nếp Sống Mới Trong Gia Đình và Trong Quan Hệ Chủ Tớ
http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-co-lo-se-3_18-4_1/

.

25/03/2017 Chú Giải Cô-lô-se 3:12-17
Nếp Sống Mới với Tình Yêu Trong Đấng Christ
http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-co-lo-se-3_12-17/

25/03/2017 Bài Giảng Dành Cho Thiếu Nhi
Sự Nói Dối
http://www.thieunhi.timhieuthanhkinh.net/su-noi-doi/

18/03/2017 Chú Giải Cô-lô-se 3:1-11
Nếp Sống Mới và Sự Hiệp Một Trong Đấng Christ
http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-co-lo-se-3_1-11/

11/03/2017 Chú Giải Cô-lô-se 2:16-23
Các Điều Luật Hình Bóng
http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-co-lo-se-2_16-23/

04/03/2017 Chú Giải Cô-lô-se 2:8-15
Thần Tính của Đấng Christ
Sự Cứu Rỗi Trong Đấng Christ Là Trọn vẹn

http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-co-lo-se-2_8-15/

25/02/2017 Chú Giải Cô-lô-se 2:1-7
Cuộc Tranh Đấu Lớn và Sự Bước Đi Trong Đấng Christ
http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-co-lo-se-2_1-7/

18/02/2017 Chú Giải Cô-lô-se 1:21-29
Sự Mầu Nhiệm của Đức Chúa Trời về Tin Lành và Hội Thánh
http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-co-lo-se-1_21-29/

11/02/2017 Chú Giải Cô-lô-se 1:15-20
Đức Chúa Jesus Christ Là Thiên Chúa Thành Người
Đấng Làm Đầu Trong Mọi Sự
http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-co-lo-se-1_15-20/

04/02/2017 Chú Giải Cô-lô-se 1:1-14 Tin Lành Kết Quả Trong Những Ai Thật Lòng Tin Nhận
http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-co-lo-se-1_1-14/


28/01/2017 Năm Mới Thử Thách Mới
http://www.timhieutinlanh.net/nam-moi-thu-thach-moi/

21/01/2017 Những Ngày Sau Cùng
http://kytanthe.net/?p=491

14/01/2017 Hành Trình Hướng Đến Quê Hương Vĩnh Cửu
http://www.timhieutinlanh.net/hanh-trinh-huong-den-que-huong-vinh-cuu/

07/01/2017 Sự Thực Hữu của Chúng Ta
http://thanhoc.timhieutinlanh.net/su-thuc-huu-cua-chung-ta/

07/01/2017 Ngụ Ngôn: Nhà Vua và Người Ăn Xin (Sự Hối Tiếc Muộn Màng)
http://www.thieunhi.timhieuthanhkinh.net/nha-vua-va-nguoi-an-xin/

31/12/2016 Làm Mới Sự Trông Cậy hạnh Phúc
http://www.timhieutinlanh.net/lam-moi-su-trong-cay-hanh-phuc/

 

 

Share This:

2,840 views

Comments are closed.