021 Chú Giải sách Khải Huyền 1:4-8

3,399 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Chương Một: Đấng Christ và Hội Thánh (1:1 – 3:22)

I. Dẫn nhập (1:1-8)

1. Lời giới thiệu (1:1-3)

2. Lời chào thăm và chúc phước (1:4-8) Đọc Tiếp →

Share This:

020 Chú Giải Sách Khải Huyền 1:1-3

5,077 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Chương Một: Đấng Christ và Hội Thánh (1:1 – 3:22)

I. Dẫn nhập (1:1-8)

1. Lời giới thiệu (1:1-3)

2. Lời chào thăm và chúc phước các Hội Thánh (1:4-8) Đọc Tiếp →

Share This:

019 Giới Thiệu Sách Khải Huyền

8,041 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Tên Sách

Tên sách trong các bản dịch Việt ngữ, được dịch là “Khải Huyền” hoặc “Khải Thị.” Các bản dịch Anh ngữ dịch là “Revelation.” Chữ revelation phát xuất từ chữ gốc apokalupsis, /a-bô-cá-lúp-sít/ G602 [1] trong tiếng Hy-lạp. Apokalupsis là một từ ngữ ghép, gồm “apo” có nghĩa là lấy khỏi, cất đi; và “kalupsis” có nghĩa là tấm màn che. Như vậy, nghĩa đen của apokalupsis là vén màn, cất màn che đi; nghĩa bóng là sự bày tỏ, sự tiết lộ một điều gì vốn được giấu kín.

Dưới đây là ý nghĩa một số từ ngữ liên quan đến tên sách được dùng trong các bản dịch Việt ngữ:

Đọc Tiếp →

Share This:

018 Cuộc Chiến Theo Ê-xê-chi-ên 38-39 (2)

3,703 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Ê-xê-chi-ên 39

1 Hỡi con người, hãy nói tiên tri nghịch lại Gót và bảo nó rằng: Chúa Tự Hữu Hằng Hữu phán như vầy: Hỡi Gót, thủ lãnh của Mê-siếc và Tu-banh, này, Ta nghịch lại ngươi.

2 Ta sẽ quay ngươi lại, chừa lại một phần sáu của ngươi, khiến ngươi đến từ phía cực bắc, và đem ngươi lên trên các núi của I-sơ-ra-ên.

3 Ta sẽ đánh rơi cung của ngươi khỏi tay tả, và làm rớt những tên của ngươi khỏi tay hữu.

4 Ngươi sẽ ngã xuống trên các núi của I-sơ-ra-ên, ngươi và mọi đạo binh ngươi, cả đến những dân theo ngươi nữa. Ta sẽ phó ngươi cho mọi loài chim ăn thịt, và cho loài thú đồng nuốt đi.

5 Ngươi sẽ ngã xuống trên đồng ruộng; vì Ta đã phán, Chúa Tự Hữu Hằng Hữu phán vậy.

Đọc Tiếp →

Share This:

017 Cuộc Chiến Theo Ê-xê-chi-ên 38-39 (1)

5,812 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Thánh Kinh cho chúng ta biết, vào những ngày cuối cùng của lịch sử các chính quyền tự trị của nhân loại, sẽ có ba cuộc chiến lớn liên quan đến dân tộc I-sơ-ra-ên, làm thay đổi cục diện của thế giới. Cuộc chiến thứ nhất được tiên tri trong Thi Thiên chương 83, còn gọi là “Cuộc Chiến Theo Thi Thiên 83.” Cuộc chiến thứ nhì được tiên tri trong Ê-xê-chi-ên chương 38 và 39, còn gọi là “Cuộc Chiến Theo Ê-xê-chi-ên 38-39.” Cuộc chiến thứ ba được tiên tri trong Khải Huyền chương 19, còn gọi là “Cuộc Chiến A-ma-ghê-đôn.”

Nhiều người vẫn lẫn lộn ba cuộc chiến này với nhau. Có người cho rằng Cuộc Chiến Theo Thi Thiên 83 cũng chính là Cuộc Chiến Theo Ê-xê-chi-ên 38-39. Lại có người cho rằng Cuộc Chiến Theo Ê-xê-chi-ên 38-39 cũng chính là Cuộc Chiến A-ma-ghê-đôn. Tuy nhiên, khi chúng ta so sánh nội dung các lời tiên tri về ba cuộc chiến này, chúng ta sẽ thấy chúng là ba cuộc chiến khác nhau. Đọc Tiếp →

Share This: