010 Bảy Biến Cố Quan Trọng Trước Kỳ Tận Thế – Phần 1

6,293 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Qua các chương trước, chúng ta đã biết, Kỳ Tận Thế cũng chính là Kỳ Đại Nạn, bắt đầu từ ngày AntiChrist tái xác nhận hòa ước với nhiều dân tộc, ít ra là với dân I-sơ-ra-ên và các nước Ả-rập Hồi Giáo. Kỳ Tận Thế sẽ kéo dài trong suốt bảy năm, còn được gọi là “tuần lễ năm cuối cùng trong 70 tuần lễ năm của Tiên Tri Đa-ni-ên.”

Theo Thánh Kinh, trước Kỳ Tận Thế sẽ có bảy biến cố quan trọng xảy ra. Bảy biến cố đó là:

1. Dân I-sơ-ra-ên được tái lập quốc.

2. Kỳ dân ngoại giày đạp thành Giê-ru-sa-lem được trọn.

3. Sự bội Đạo xảy ra trong Hội Thánh của Chúa.

4. AntiChrist xuất hiện.

5. Chúa đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian.

6. Cuộc chiến tại Trung Đông theo lời tiên tri trong Thi Thiên 83.

7. AntiChrist cầm quyền một hệ thống chính quyền toàn cầu.

Đối với thế hệ hiện tại của chúng ta, ba biến cố đầu tiên đã xảy ra, và được ghi chép rõ ràng trong lịch sử. Biến cố thứ tư có thể đã xảy ra. Biến cố thứ thứ năm có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Biến cố thứ sáu và thứ bảy có thể xảy ra trước hoặc sau biến cố thứ năm.

Đọc Tiếp →

Share This:

009 Lời Tiên Tri của Đức Chúa Jesus Christ – Phần 3

4,887 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Những Câu Tiên Tri về Sự Chúa Đến

Tiếp theo lời tiên tri về sự tận thế là lời tiên tri về sự Chúa sẽ đến để đem Hội Thánh của Ngài ra khỏi thế gian. Lời tiên tri này áp dụng riêng cho Hội Thánh.

Hội Thánh của Chúa không phải là một tổ chức tôn giáo nào đó mang danh Tin Lành, vì mỗi tổ chức tôn giáo đó đều do loài người sáng lập, trong khi Hội Thánh là do chính Đức Chúa Jesus Christ sáng lập. Hội Thánh của Chúa cũng không phải là Cơ-đốc Giáo (Christianity), vì Cơ-đốc Giáo là một hệ thống tổng hợp tất cả các tổ chức tôn giáo xưng nhận rằng, Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa, nhưng thực tế thì họ không làm theo lời phán dạy của Ngài.

Hội Thánh của Chúa bao gồm tất cả những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, và trung tín sống theo Lời Chúa như đã được ghi chép trong Thánh Kinh. Hội Thánh của Chúa bao gồm mọi dân tộc, bao gồm tất cả những ai đã chết trong Chúa và đang sống trong Chúa trong suốt khoảng thời gian gần hai ngàn năm nay, từ khi Đức Thánh Linh giáng lâm trong ngày Hội Thánh được thành lập, cho đến ngày Đức Chúa Jesus Christ hiện ra giữa chốn không trung để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian. Khi Chúa đến, thân thể xác thịt của những người đã chết trong Chúa sẽ được sống lại từ trong mồ mã, thân thể xác thịt của những người đang sống trong Chúa sẽ được biến hóa thành một thân thể mới, vinh quang và bất tử.

Xét về văn mạch, chúng ta biết rằng, những gì được nói đến trong lời tiên tri này chỉ có thể xảy ra trước Kỳ Tận Thế, là lúc thế gian vẫn còn sinh hoạt bình thường; chứ không thể xảy ra trong hoặc cuối Kỳ Tận Thế, là giai đoạn đầy thiên tai kinh hoàng, không ai thản nhiên lo ăn uống, cưới gả, mua bán, trồng trọt, xây dựng… bình thường.

Đọc Tiếp →

Share This:

008 Lời Tiên Tri của Đức Chúa Jesus Christ – Phần 2

4,477 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Những Câu Tiên Tri về Sự Tận Thế

Tiếp theo lời tiên tri về đền thờ Thiên Chúa sẽ bị phá hủy, về tình hình chung của thế gian trong những ngày cuối cùng, là lời tiên tri của Đức Chúa Jesus Christ về sự tận thế. Lời tiên tri về sự tận thế được áp dụng cho những người tin nhận Chúa và dân I-sơ-ra-ên trong Kỳ Tận Thế, bởi vì Kỳ Tận Thế còn được gọi là kỳ tai hại của Gia-cốp: “Khốn thay! Ngày đó thật lớn, đến nỗi chẳng hề có ngày nào giống như vậy. Ấy là kỳ tai hại của Gia-cốp! Nhưng nó sẽ được cứu thoát khỏi sự ấy” (Giê-rê-mi 30:7).

Từ ngữ “các ngươi” trong lời tiên tri này được dùng để gọi những thánh đồ của Chúa và những người I-sơ-ra-ên. Qua lời tiên tri này mà chúng ta biết được, trong những ngày cuối cùng, đền thờ Thiên Chúa tại Giê-ru-sa-lem sẽ được xây dựng trở lại. Các nghi thức thờ phượng Thiên Chúa và dâng hiến lễ vật lên Thiên Chúa cũng sẽ được tái lập. Có một hòa ước sẽ được Liên Hiệp Quốc thiết lập giữa I-sơ-ra-ên và các quốc gia Hồi Giáo. Sau khi AntiChrist trở thành người cầm quyền Liên Hiệp Quốc, hắn sẽ tái xác nhận hòa ước ấy cho một thời hạn là bảy năm. Tuy nhiên, sau đó ba năm rưởi, AntiChrist sẽ phá vỡ hòa ước ấy và đem quân tấn công I-sơ-ra-ên với mục đích diệt chủng dân tộc này.

Đọc Tiếp →

Share This:

007 Lời Tiên Tri của Đức Chúa Jesus Christ – Phần 1

7,310 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Trong chương này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa lời tiên tri của Đức Chúa Jesus Christ liên quan đến sự thành Giê-ru-sa-lem và đền thờ Thiên Chúa bị phá hủy, về điềm Chúa sẽ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, và điềm báo hiệu Kỳ Tận Thế. Lời tiên tri của Đức Chúa Jesus Christ được ghi lại trong các sách Ma-thi-ơ, Mác, và Lu-ca.

Trước khi tìm hiểu ý nghĩa lời tiên tri của Chúa, chúng ta cần ghi nhớ điểm quan trọng sau đây: Sự kiện Đức Chúa Jesus Christ sẽ trở lại thế gian bao gồm hai giai đoạn. Giai đoạn một: Chúa đến giữa chốn không trung để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian trước khi Chúa đoán phạt thế gian trong bảy năm của Kỳ Đại Nạn; giai đoạn hai: Chúa tái lâm trên đất vào cuối của Kỳ Đại Nạn để kết thúc sự cầm quyền của Sa-tan qua AntiChrist.

Đọc Tiếp →

Share This:

006 Bảy Mươi Tuần Lễ Năm của Đa-ni-ên

4,539 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Chúng ta đã quen với danh từ “tuần lễ,” được dùng làm đơn vị đếm thời gian. Một tuần lễ gồm có bảy ngày, từ ngày Thứ Nhất, còn gọi là Chủ Nhật hoặc Chúa Nhật cho đến ngày Thứ Bảy, là ngày được Thiên Chúa ban phước cho, biệt ra thánh, và gọi là ngày Sa-bát, nghĩa là ngày nghỉ lao động (Sa-bát có nghĩa là nghỉ ngơi) [1]. Chữ “tuần” trong tiếng Hán Việt là một đơn vị chỉ thời gian, bao gồm mười ngày; nhưng khi đi chung với chữ “lễ” thì lại là một đơn vị thời gian chỉ có bảy ngày. Không ai biết tại sao chữ “lễ” được kèm chung với chữ “tuần” để trở thành danh từ chỉ một khoảng thời gian bảy ngày. Chúng ta có thể hiểu ý nghĩa của danh từ “tuần lễ,” là “chu kỳ thời gian ngày lễ của Thiên Chúa,” tức là cứ mỗi sáu ngày thì có một ngày là ngày lễ của Thiên Chúa, cho nên, chu kỳ bảy ngày đó được gọi là “tuần lễ”. Trong lịch sử thế giới, trong tất cả các nền văn hóa xưa nay, chưa bao giờ có một tài liệu nào cho biết nguồn gốc của một tuần lễ bảy ngày, ngoại trừ Thánh Kinh. Cũng không có một tài liệu nào trên thế giới, ngoài Thánh Kinh, cho biết một ngày bao gồm buổi chiều và buổi mai, tức là khoảng thời gian từ khi không có ánh sáng cho đến hết khi có ánh sáng. Bởi vì, thời gian do Thiên Chúa dựng nên, đã bắt đầu từ chưa có ánh sáng đến có ánh sáng:

“Ban đầu, Thiên Chúa sáng tạo các tầng trời và đất. Vả, đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực; Thần của Thiên Chúa vận hành trên mặt nước. Thiên Chúa phán rằng: Phải có sự sáng; thì có sự sáng. Thiên Chúa thấy sự sáng là tốt lành, bèn phân sáng ra cùng tối. Thiên Chúa đặt tên sự sáng là ngày; sự tối là đêm. Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ nhất” (Sáng Thế Ký 1:1-5).

Vì thế, một ngày theo Thánh Kinh kết thúc khi mặt trời lặn, và liền theo đó là bắt đầu của một ngày mới. Có nhiều dân tộc bắt đầu một ngày từ khi mặt trời lên và hiện nay thì tiêu chuẩn quốc tế bắt đầu một ngày mới vào lúc nửa đêm, gọi là 12 giờ khuya của ngày hiện tại và là 0 giờ sáng của ngày hôm sau. Đọc Tiếp →

Share This: