026 Chú Giải Sách Khải Huyền 2:12-17

4,503 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Bẹt-găm: Hội Thánh Thỏa Hiệp với Ngoại Giáo

12 “Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh tại Bẹt-găm: ‘Này là những lời phán của Đấng có thanh gươm bén, hai lưỡi:

13 Ta biết những việc làm ngươi và nơi ngươi ở là ngai của Sa-tan. Ngươi vẫn giữ vững Danh Ta và đã không chối bỏ đức tin Ta trong những ngày mà An-ti-ba – người làm chứng trung tín của Ta – bị giết giữa các ngươi, là nơi Sa-tan cư trú.

14 Tuy nhiên, Ta có vài điều trách ngươi; vì tại đó, ngươi có những người giữ giáo lý của Ba-la-am là kẻ dạy Ba-lác ném cớ vấp phạm trước con cái I-sơ-ra-ên, khiến họ ăn thịt cúng thần tượng và phạm tà dâm.

15 Ngươi lại có những người giữ giáo lý của bọn Ni-cô-la là điều Ta ghét. Đọc Tiếp →

Share This:

025 Chú Giải Sách Khải Huyền 2:8-11

4,109 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh
)

Si-miệc-nơ: Hội Thánh Chịu Khổ và Chịu Chết Vì Chúa

8 “Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh tại Si-miệc-nơ: ‘Này là những lời phán của Đấng Trước Hết và Đấng Sau Cùng; Đấng Đã Chết và Nay Đang Sống:

9 Ta biết những việc làm ngươi, sự khốn khổ và nghèo nàn ngươi – nhưng ngươi giàu có – và sự phạm thượng của những kẻ tự xưng là người Do-thái nhưng không phải, mà là những kẻ thuộc hội của Sa-tan.

10 Đừng sợ những điều ngươi sẽ chịu khổ! Kìa, Ma Quỷ sẽ ném một số các ngươi vào tù để các ngươi chịu thử thách, và các ngươi sẽ có mười ngày hoạn nạn. Hãy trung tín cho đến chết, và Ta sẽ ban cho ngươi mão sự sống.’

11 Ai có tai, người ấy hãy nghe điều Đấng Thần Linh phán với các Hội Thánh. Người nào thắng sẽ không bị hại bởi sự chết thứ nhì.” Đọc Tiếp →

Share This:

024 Chú Giải Sách Khải Huyền 2:1-7

5,013 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Ê-phê-sô: Hội Thánh Đã Bỏ Tình Yêu Ban Đầu

1 “Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh tại Ê-phê-sô: ‘Đây là những lời phán của Đấng giữ bảy ngôi sao trong tay phải Ngài; Đấng bước đi giữa bảy chân đèn bằng vàng:

2 Ta biết những việc làm ngươi, sự khó nhọc ngươi, sự nhẫn nại ngươi, và ngươi đã không dung túng những kẻ ác như thế nào. Ngươi đã thử những kẻ tự xưng là các sứ đồ mà không phải, và đã tìm ra chúng là những kẻ dối trá;

Đọc Tiếp →

Share This:

023 Ý Nghĩa Tổng Quát Khải Huyền Đoạn 2-3

6,195 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Chương Một: Đấng Christ và Hội Thánh (1:1 – 3:22)

III. Lời Đấng Christ Phán với Hội Thánh (2:1-3:22)

1. Thư gửi Hội Thánh tại Ê-phê-sô: Hội Thánh đã bỏ tình yêu ban đầu (2:1-7)

2. Thư gửi Hội Thánh tại Si-miệc-nơ: Hội Thánh chịu khổ và chịu chết vì Chúa (2:8-11)

3. Thư gửi Hội Thánh tại Bẹt-găm: Hội Thánh thỏa hiệp với ngoại giáo (2:12-17)

4. Thư gửi Hội Thánh tại Thi-a-ti-rơ: Hội Thánh dung túng tà giáo (2:18-29)

5. Thư gửi Hội Thánh tại Sạt-đe: Hội Thánh có việc làm gần chết (3:1-6)

6. Thư gửi Hội Thánh tại Phi-la-đen-phi: Hội Thánh trung tín (3:7-13)

7. Thư gửi Hội Thánh tại Lao-đi-xê: Hội Thánh hâm hẫm, thiếu phước (3:14-22) Đọc Tiếp →

Share This:

022 Chú Giải Sách Khải Huyền 1:9-20

4,283 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Chương Một: Đấng Christ và Hội Thánh (1:1 – 3:22)

II. Mạc Khải về Đấng Christ (1:9-20)

1. Giăng Nhận Mạc Khải (1:9-11)

2. Vinh Quang của Đấng Christ (1:12-16)

3. Lời Giao Phó của Đấng Christ (1:17-20) Đọc Tiếp →

Share This:

021 Chú Giải Sách Khải Huyền 1:4-8

4,278 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Chương Một: Đấng Christ và Hội Thánh (1:1 – 3:22)

I. Dẫn nhập (1:1-8)

1. Lời giới thiệu (1:1-3)

2. Lời chào thăm và chúc phước (1:4-8) Đọc Tiếp →

Share This:

020 Chú Giải Sách Khải Huyền 1:1-3

5,927 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Chương Một: Đấng Christ và Hội Thánh (1:1 – 3:22)

I. Dẫn nhập (1:1-8)

1. Lời giới thiệu (1:1-3)

2. Lời chào thăm và chúc phước các Hội Thánh (1:4-8) Đọc Tiếp →

Share This:

019 Giới Thiệu Sách Khải Huyền

8,840 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Tên Sách

Tên sách trong các bản dịch Việt ngữ, được dịch là “Khải Huyền” hoặc “Khải Thị.” Các bản dịch Anh ngữ dịch là “Revelation.” Chữ revelation phát xuất từ chữ gốc apokalupsis, /a-bô-cá-lúp-sít/ G602 [1] trong tiếng Hy-lạp. Apokalupsis là một từ ngữ ghép, gồm “apo” có nghĩa là lấy khỏi, cất đi; và “kalupsis” có nghĩa là tấm màn che. Như vậy, nghĩa đen của apokalupsis là vén màn, cất màn che đi; nghĩa bóng là sự bày tỏ, sự tiết lộ một điều gì vốn được giấu kín.

Dưới đây là ý nghĩa một số từ ngữ liên quan đến tên sách được dùng trong các bản dịch Việt ngữ:

Đọc Tiếp →

Share This:

018 Cuộc Chiến Theo Ê-xê-chi-ên 38-39 (2)

5,534 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Ê-xê-chi-ên 39

1 Hỡi con người, hãy nói tiên tri nghịch lại Gót và bảo nó rằng: Chúa Tự Hữu Hằng Hữu phán như vầy: Hỡi Gót, thủ lãnh của Mê-siếc và Tu-banh, này, Ta nghịch lại ngươi.

2 Ta sẽ quay ngươi lại, chừa lại một phần sáu của ngươi, khiến ngươi đến từ phía cực bắc, và đem ngươi lên trên các núi của I-sơ-ra-ên.

3 Ta sẽ đánh rơi cung của ngươi khỏi tay tả, và làm rớt những tên của ngươi khỏi tay hữu.

4 Ngươi sẽ ngã xuống trên các núi của I-sơ-ra-ên, ngươi và mọi đạo binh ngươi, cả đến những dân theo ngươi nữa. Ta sẽ phó ngươi cho mọi loài chim ăn thịt, và cho loài thú đồng nuốt đi.

5 Ngươi sẽ ngã xuống trên đồng ruộng; vì Ta đã phán, Chúa Tự Hữu Hằng Hữu phán vậy.

Đọc Tiếp →

Share This:

017 Cuộc Chiến Theo Ê-xê-chi-ên 38-39 (1)

6,557 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Thánh Kinh cho chúng ta biết, vào những ngày cuối cùng của lịch sử các chính quyền tự trị của nhân loại, sẽ có ba cuộc chiến lớn liên quan đến dân tộc I-sơ-ra-ên, làm thay đổi cục diện của thế giới. Cuộc chiến thứ nhất được tiên tri trong Thi Thiên chương 83, còn gọi là “Cuộc Chiến Theo Thi Thiên 83.” Cuộc chiến thứ nhì được tiên tri trong Ê-xê-chi-ên chương 38 và 39, còn gọi là “Cuộc Chiến Theo Ê-xê-chi-ên 38-39.” Cuộc chiến thứ ba được tiên tri trong Khải Huyền chương 19, còn gọi là “Cuộc Chiến A-ma-ghê-đôn.”

Nhiều người vẫn lẫn lộn ba cuộc chiến này với nhau. Có người cho rằng Cuộc Chiến Theo Thi Thiên 83 cũng chính là Cuộc Chiến Theo Ê-xê-chi-ên 38-39. Lại có người cho rằng Cuộc Chiến Theo Ê-xê-chi-ên 38-39 cũng chính là Cuộc Chiến A-ma-ghê-đôn. Tuy nhiên, khi chúng ta so sánh nội dung các lời tiên tri về ba cuộc chiến này, chúng ta sẽ thấy chúng là ba cuộc chiến khác nhau. Đọc Tiếp →

Share This:

016 Tiến Trình Tận Thế Theo Thánh Kinh

7,038 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Sự kiện Chúa cất Hội Thánh của Ngài ra khỏi thế gian và cuộc chiến tại Trung Đông theo Thi Thiên 83 sẽ tạo nên một cơn khủng hoảng lớn về kinh tế, chính trị, và quân sự toàn cầu. Để giải quyết cuộc khủng hoảng nghiêm trọng đó, các cường quốc trên thế giới sẽ ngồi lại với nhau, gấp rút tạo ra một chính sách chung. Chính sách chung phải được thi hành bởi một quyền lực chung, cho nên, cơ quan Liên Hiệp Quốc sẽ được các quốc gia ủy thác cho nhiều thẩm quyền hơn bao giờ hết, để trách nhiệm về sự thi hành chính sách chung. Rất có thể, quân đội của các quốc gia trong thế giới sẽ được đặt dưới quyền điều động của Liên Hiệp Quốc.

AntiChrist, với sự thu hút lạ lùng, sẽ chinh phục lòng tin của nhiều người trong thế giới, trở thành người đứng đầu cơ quan Liên Hiệp Quốc. Không ai biết chắc nhân vật chính trị nào trong thế giới hiện nay là AntiChrist. Tuy nhiên, Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama vẫn là hình ảnh tiêu biểu cho AntiChrist nổi bật nhất. Obama đang tiếp tục nhiệm kỳ thứ nhì của chức vụ tổng thống Hoa Kỳ cho đến ngày 20 tháng 1 năm 2017. Nếu Obama là AntiChrist, thì rất có thể, đang trong chức vụ tổng thống Hoa Kỳ ông sẽ được thế giới bầu làm tổng thư ký hoặc tổng thống của Liên Hiệp Quốc. Hiện nay, chức vụ đứng đầu Liên Hiệp Quốc là chức vụ tổng thư ký (secretary general), nhưng khi quyền lực của Liên Hiệp Quốc được gia tăng, thì có lẽ chức vụ tổng thư ký sẽ được đổi thành chức vụ tổng thống và tổng tư lệnh quân đội của Liên Hiệp Quốc. Theo quy định của Liên Hiệp Quốc thì công dân thuộc năm quốc gia thành viên thường trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc: Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc, sẽ không được cử vào chức vụ tổng thư ký Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, sự khủng hoảng lớn toàn cầu sẽ thay đổi các quy định của Liên Hiệp Quốc.

Đọc Tiếp →

Share This:

015 Bảy Biến Cố Quan Trọng Trước Kỳ Tận Thế – Phần 6

8,428 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Biến Cố 7: AntiChrist Cầm Quyền Một Hệ Thống Chính Quyền Toàn Cầu

Biến cố quan trọng cuối cùng sẽ xảy ra trước khi Kỳ Tận Thế bắt đầu là sự kiện AntiChrist lên ngôi, cầm quyền một hệ thống chính quyền toàn cầu. Khải Huyền 17:12 cho biết, có mười vua khác sẽ cùng một lúc nhận quyền cai trị với AntiChrist:

“Mười sừng mà ngươi thấy là mười vua chưa nhận vương quốc nhưng sẽ nhận quyền làm vua cùng một giờ với con thú.”

Chính sự kiện 11 nhà lãnh đạo trên thế giới cùng lúc nhận quyền trong một giờ cũng là một sự kiện vô tiền khoáng hậu. Trước khi đi vào chi tiết về sự lên ngôi cầm quyền của AntiChrist, chúng ta hãy xem qua một số dữ kiện về AntiChrist:

Ý Nghĩa của Từ Ngữ AntiChrist

Đọc Tiếp →

Share This:

014 Bảy Biến Cố Quan Trọng Trước Kỳ Tận Thế – Phần 5

8,244 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Biến Cố 6: Cuộc Chiến Tại Trung Đông Theo Lời Tiên Tri Trong Thi Thiên 83

Cho đến cuối thế kỷ 20, các nhà giải kinh chuyên về “Lai Thế Học” [1] chỉ chú trọng về hai cuộc chiến trên lãnh thổ I-sơ-ra-ên trong những ngày cuối cùng của lịch sử các chính quyền do loài người lãnh đạo. Cuộc chiến thứ nhất sẽ do một liên minh quân sự các quốc gia từ phía bắc của quốc gia I-sơ-ra-ên, sẽ tiến công I-sơ-ra-ên vào buổi đầu của Thời Đại Nạn, như được ghi chép trong Ê-xê-chi-ên 38 và 39. Cuộc chiến thứ nhì, thường được biết dưới tên “Cuộc Chiến tại Ha-ma-ghê-đôn” (Khải Huyền 16:16), là cuộc chiến sẽ xảy ra vào cuối của Thời Đại Nạn. Đây sẽ là cuộc chiến giữa Đức Chúa Jesus Christ và các thế lực quân sự của AntiChrist, như được ghi lại trong Khải Huyền 19:11-21.

Đọc Tiếp →

Share This:

013 Bảy Biến Cố Quan Trọng Trước Kỳ Tận Thế – Phần 4

5,069 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Biến Cố 5: Chúa Đến Để Đem Hội Thánh Ra Khỏi Thế Gian

Sự kiện Chúa đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, ngay sau khi có sự bội Đạo xảy ra trong Hội Thánh và có sự được tỏ ra của AntiChrist mà Thánh Kinh gọi là: “người tội ác, con của sự hư mất:”

“Luận về sự đến của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, và về sự chúng ta hội hiệp cùng Ngài, thì, hỡi anh em, xin chớ vội bối rối và kinh hoàng hoặc bởi thần cảm giả mạo, hoặc bởi lời nói hay là bởi bức thơ nào tựa như chúng tôi đã gởi mà nói rằng ngày Chúa gần đến. Mặc ai dùng cách nào, cũng đừng để họ lừa dối mình. Vì phải có sự bỏ đạo đến trước, và có người tội ác, con của sự hư mất được tỏ ra, tức là kẻ đối địch, tôn mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời hoặc người ta thờ lạy, rất đỗi ngồi trong đền Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời. Anh em há không nhớ khi tôi còn ở với anh em, thì đã nói về những sự đó sao?” (II Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-5).

Nhiều người dựa vào lời phán của Đức Chúa Jesus được ghi lại trong Ma-thi-ơ 24:36 để tuyên bố rằng, vì ngày và giờ Chúa đến không ai biết nên Cơ-đốc nhân không cần tìm hiểu về thời kỳ Chúa đến. Thật ra, Chúa phán: “Về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay là Con cũng vậy, song chỉ một mình Cha biết thôi.” Nhưng Chúa cũng phán: “Cũng vậy, khi các ngươi thấy mọi điều ấy, khá biết rằng Con người gần đến, Ngài đương ở trước cửa” (Ma-thi-ơ 24:33). Chính Đức Thánh Linh cũng phán dạy trong Hê-bơ-rơ 10:25 rằng: “Chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.” Ngày ấy được nói đến ở đây là ngày nào? Chính là ngày Chúa trở lại để ban sự cứu rỗi phần thân thể xác thịt cho con dân Chúa.

Đọc Tiếp →

Share This:

012 Bảy Biến Cố Quan Trọng Trước Kỳ Tận Thế – Phần 3

5,226 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Phong Trào Ân Tứ (The Charismatic Movement) còn được gọi là Phong Trào Tân Ngũ Tuần (The Neo-Pentecostal Movement). Từ Phong Trào Ngũ Tuần phát sinh ra Phong Trào Ân Tứ. Phong Trào Ân Tứ nhấn mạnh đến các ân tứ của Đức Thánh Linh như: nói ngoại ngữ (nhưng đã bị hiểu lầm thành “nói tiếng lạ” – xin độc giả ghi nhớ, “nói tiếng lạ” tức là phát ra những âm thanh vô nghĩa), nói tiên tri, nói lời khôn ngoan, nói lời thông biết, chữa bệnh, đuổi quỷ, làm phép lạ… (I Cô-rinh-tô 12:8-10). Phong Trào Ân Tứ ảnh hưởng đến Hội Thánh mạnh mẽ hơn Phong Trào Ngũ Tuần. Ban đầu, Phong Trào Ân Tứ không chủ trương cho các thành viên tách rời khỏi các giáo hội, giáo phái như Phong Trào Ngũ Tuần, nhưng chủ trương cho các thành viên ở lại để Ân Tứ hóa toàn bộ giáo hội và giáo phái mà họ đang sinh hoạt với. Chỉ khi nào bị chính các giáo hội hay giáo phái khai trừ thì các thành viên của Phong Trào Ân Tứ mới đi ra lập thành nhóm khác. Về sau, với sự lớn mạnh của phong trào, các nhà lãnh đạo Ân Tứ muốn độc lập điều hành ngân quỹ do các thành viên đóng góp, cho nên, đã lập ra các giáo phái riêng.

Đọc Tiếp →

Share This:

011 Bảy Biến Cố Quan Trọng Trước Kỳ Tận Thế – Phần 2

5,029 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Biến Cố 3: Sự Bội Đạo Xảy Ra Trong Hội Thánh của Chúa

Từ ngữ bội Đạo hoặc bỏ Đạo trong nguyên ngữ Hy-lạp được dùng trong Thánh Kinh có nghĩa là: “tình trạng xa rời lẽ thật.” Sứ Đồ Phao-lô đã tiên tri rằng, trước khi Đức Chúa Jesus Christ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian thì phải có sự kiện “bội Đạo” xảy ra và sự kiện “người tội ác, con của sự hư mất,” tức là AntiChrist, “Kẻ Chống Nghịch Đấng Christ,” hiện ra.

“Luận về sự đến của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, và về sự chúng ta hội hiệp cùng Ngài, thì, hỡi anh em, xin chớ vội bối rối và kinh hoàng hoặc bởi thần cảm giả mạo, hoặc bởi lời nói hay là bởi bức thơ nào tựa như chúng tôi đã gởi mà nói rằng ngày Chúa gần đến.Mặc ai dùng cách nào, cũng đừng để họ lừa dối mình. Vì phải có sự bỏ Đạo đến trước, và có người tội ác, con của sự hư mất hiện ra” (II Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-3).

Sự bội Đạo được Phao-lô nói đến là sự xa rời lẽ thật trong Hội Thánh của Chúa mà cũng có thể bao gồm luôn sự xa rời lẽ thật của toàn thế gian.

Trong Hội Thánh, những người có trách nhiệm chăn giữ bầy chiên của Chúa và rao giảng lẽ thật của Lời Chúa đã không còn chân thật với thiên chức của mình. Họ đã không cho chiên của Chúa ăn đúng giờ, tức không giảng dạy Lời Chúa cho con dân Chúa theo nhu cầu của con dân Chúa, thay vào đó, họ rao giảng các thứ triết lý, tâm lý, và truyền thống của thế gian. Họ đã không màng đến sự an nguy của bầy chiên mà Chúa đã giao cho họ chăm sóc. Họ đã để mặc cho con dân Chúa bị tà giáo xui giục, đi xa lẽ thật của Lời Chúa. Thậm chí, chính họ là người đứng ra mời gọi, đem các giáo sư giả, tiên tri giả, sói đội lốt chiên vào trong Hội Thánh của Chúa để chúng tha hồ dụ dỗ và cắn xé bầy chiên của Chúa. Đối với người thế gian thì họ không dám rao giảng Tin Lành chân thật của Chúa, là Tin Lành đòi hỏi loài người phải gọi tội là tội và từ bỏ tội lỗi trước khi nhận được sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Họ chỉ rao giảng một thứ “tin lành khác” là Tin Lành bị pha trộn với tâm lý học, bị pha trộn với các thứ văn hóa dân tộc, bị tiêm nhiễm mê tín dị đoan từ ngoại giáo… như: “Tin Lành Thịnh Vượng,” “Tin Lành Phép Lạ,” “Tin Lành Xã Hội…” Thánh Kinh nói về họ như sau:

Đọc Tiếp →

Share This:

010 Bảy Biến Cố Quan Trọng Trước Kỳ Tận Thế – Phần 1

7,121 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Qua các chương trước, chúng ta đã biết, Kỳ Tận Thế cũng chính là Kỳ Đại Nạn, bắt đầu từ ngày AntiChrist tái xác nhận hòa ước với nhiều dân tộc, ít ra là với dân I-sơ-ra-ên và các nước Ả-rập Hồi Giáo. Kỳ Tận Thế sẽ kéo dài trong suốt bảy năm, còn được gọi là “tuần lễ năm cuối cùng trong 70 tuần lễ năm của Tiên Tri Đa-ni-ên.”

Theo Thánh Kinh, trước Kỳ Tận Thế sẽ có bảy biến cố quan trọng xảy ra. Bảy biến cố đó là:

1. Dân I-sơ-ra-ên được tái lập quốc.

2. Kỳ dân ngoại giày đạp thành Giê-ru-sa-lem được trọn.

3. Sự bội Đạo xảy ra trong Hội Thánh của Chúa.

4. AntiChrist xuất hiện.

5. Chúa đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian.

6. Cuộc chiến tại Trung Đông theo lời tiên tri trong Thi Thiên 83.

7. AntiChrist cầm quyền một hệ thống chính quyền toàn cầu.

Đối với thế hệ hiện tại của chúng ta, ba biến cố đầu tiên đã xảy ra, và được ghi chép rõ ràng trong lịch sử. Biến cố thứ tư có thể đã xảy ra. Biến cố thứ thứ năm có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Biến cố thứ sáu và thứ bảy có thể xảy ra trước hoặc sau biến cố thứ năm.

Đọc Tiếp →

Share This:

009 Lời Tiên Tri của Đức Chúa Jesus Christ – Phần 3

5,497 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Những Câu Tiên Tri về Sự Chúa Đến

Tiếp theo lời tiên tri về sự tận thế là lời tiên tri về sự Chúa sẽ đến để đem Hội Thánh của Ngài ra khỏi thế gian. Lời tiên tri này áp dụng riêng cho Hội Thánh.

Hội Thánh của Chúa không phải là một tổ chức tôn giáo nào đó mang danh Tin Lành, vì mỗi tổ chức tôn giáo đó đều do loài người sáng lập, trong khi Hội Thánh là do chính Đức Chúa Jesus Christ sáng lập. Hội Thánh của Chúa cũng không phải là Cơ-đốc Giáo (Christianity), vì Cơ-đốc Giáo là một hệ thống tổng hợp tất cả các tổ chức tôn giáo xưng nhận rằng, Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa, nhưng thực tế thì họ không làm theo lời phán dạy của Ngài.

Hội Thánh của Chúa bao gồm tất cả những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, và trung tín sống theo Lời Chúa như đã được ghi chép trong Thánh Kinh. Hội Thánh của Chúa bao gồm mọi dân tộc, bao gồm tất cả những ai đã chết trong Chúa và đang sống trong Chúa trong suốt khoảng thời gian gần hai ngàn năm nay, từ khi Đức Thánh Linh giáng lâm trong ngày Hội Thánh được thành lập, cho đến ngày Đức Chúa Jesus Christ hiện ra giữa chốn không trung để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian. Khi Chúa đến, thân thể xác thịt của những người đã chết trong Chúa sẽ được sống lại từ trong mồ mã, thân thể xác thịt của những người đang sống trong Chúa sẽ được biến hóa thành một thân thể mới, vinh quang và bất tử.

Xét về văn mạch, chúng ta biết rằng, những gì được nói đến trong lời tiên tri này chỉ có thể xảy ra trước Kỳ Tận Thế, là lúc thế gian vẫn còn sinh hoạt bình thường; chứ không thể xảy ra trong hoặc cuối Kỳ Tận Thế, là giai đoạn đầy thiên tai kinh hoàng, không ai thản nhiên lo ăn uống, cưới gả, mua bán, trồng trọt, xây dựng… bình thường.

Đọc Tiếp →

Share This:

008 Lời Tiên Tri của Đức Chúa Jesus Christ – Phần 2

5,067 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Những Câu Tiên Tri về Sự Tận Thế

Tiếp theo lời tiên tri về đền thờ Thiên Chúa sẽ bị phá hủy, về tình hình chung của thế gian trong những ngày cuối cùng, là lời tiên tri của Đức Chúa Jesus Christ về sự tận thế. Lời tiên tri về sự tận thế được áp dụng cho những người tin nhận Chúa và dân I-sơ-ra-ên trong Kỳ Tận Thế, bởi vì Kỳ Tận Thế còn được gọi là kỳ tai hại của Gia-cốp: “Khốn thay! Ngày đó thật lớn, đến nỗi chẳng hề có ngày nào giống như vậy. Ấy là kỳ tai hại của Gia-cốp! Nhưng nó sẽ được cứu thoát khỏi sự ấy” (Giê-rê-mi 30:7).

Từ ngữ “các ngươi” trong lời tiên tri này được dùng để gọi những thánh đồ của Chúa và những người I-sơ-ra-ên. Qua lời tiên tri này mà chúng ta biết được, trong những ngày cuối cùng, đền thờ Thiên Chúa tại Giê-ru-sa-lem sẽ được xây dựng trở lại. Các nghi thức thờ phượng Thiên Chúa và dâng hiến lễ vật lên Thiên Chúa cũng sẽ được tái lập. Có một hòa ước sẽ được Liên Hiệp Quốc thiết lập giữa I-sơ-ra-ên và các quốc gia Hồi Giáo. Sau khi AntiChrist trở thành người cầm quyền Liên Hiệp Quốc, hắn sẽ tái xác nhận hòa ước ấy cho một thời hạn là bảy năm. Tuy nhiên, sau đó ba năm rưởi, AntiChrist sẽ phá vỡ hòa ước ấy và đem quân tấn công I-sơ-ra-ên với mục đích diệt chủng dân tộc này.

Đọc Tiếp →

Share This:

007 Lời Tiên Tri của Đức Chúa Jesus Christ – Phần 1

8,219 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Trong chương này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa lời tiên tri của Đức Chúa Jesus Christ liên quan đến sự thành Giê-ru-sa-lem và đền thờ Thiên Chúa bị phá hủy, về điềm Chúa sẽ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, và điềm báo hiệu Kỳ Tận Thế. Lời tiên tri của Đức Chúa Jesus Christ được ghi lại trong các sách Ma-thi-ơ, Mác, và Lu-ca.

Trước khi tìm hiểu ý nghĩa lời tiên tri của Chúa, chúng ta cần ghi nhớ điểm quan trọng sau đây: Sự kiện Đức Chúa Jesus Christ sẽ trở lại thế gian bao gồm hai giai đoạn. Giai đoạn một: Chúa đến giữa chốn không trung để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian trước khi Chúa đoán phạt thế gian trong bảy năm của Kỳ Đại Nạn; giai đoạn hai: Chúa tái lâm trên đất vào cuối của Kỳ Đại Nạn để kết thúc sự cầm quyền của Sa-tan qua AntiChrist.

Đọc Tiếp →

Share This: