055 Chú Giải Sách Khải Huyền 20:11-15

2,919 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Sự Phán Xét Chung Cuộc   11 Rồi, tôi thấy một ngai trắng, lớn và Đấng ngự trên ngai. Đất và trời trốn khỏi mặt Ngài, chẳng còn thấy chỗ của chúng … Đọc Tiếp →

054 Chú Giải Sách Khải Huyền 20:1-10

2,730 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Vương Quốc Ngàn Năm   1 Tôi thấy một thiên sứ xuống từ trời, có chìa khóa của vực sâu không đáy và một dây xích lớn trong tay. 2 Người bắt … Đọc Tiếp →

053 Chú Giải Sách Khải Huyền 19:11-21

2,519 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Trận Chiến A-ma-ghê-đôn   11 Rồi, tôi thấy trời mở ra, và này, có một con ngựa trắng. Đấng cưỡi nó được xưng là Thành Tín và Chân Thật. Trong sự công … Đọc Tiếp →