060 Cây Vả I-sơ-ra-ên: Điềm Chúa Đến

6,170 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Cây Vả I-sơ-ra-ên: Điềm Chúa Đến  Ma-thi-ơ 24: 32 Hãy nghe lời thí dụ về cây vả, vừa lúc nhành non, lá mới đâm, thì các ngươi biết mùa Hạ gần tới. … Đọc Tiếp →

055 Chú Giải Sách Khải Huyền 20:11-15

3,572 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Sự Phán Xét Chung Cuộc   11 Rồi, tôi thấy một ngai trắng, lớn và Đấng ngự trên ngai. Đất và trời trốn khỏi mặt Ngài, chẳng còn thấy chỗ của chúng … Đọc Tiếp →

054 Chú Giải Sách Khải Huyền 20:1-10

3,269 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Vương Quốc Ngàn Năm   1 Tôi thấy một thiên sứ xuống từ trời, có chìa khóa của vực sâu không đáy và một dây xích lớn trong tay. 2 Người bắt … Đọc Tiếp →

053 Chú Giải Sách Khải Huyền 19:11-21

3,046 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Trận Chiến A-ma-ghê-đôn   11 Rồi, tôi thấy trời mở ra, và này, có một con ngựa trắng. Đấng cưỡi nó được xưng là Thành Tín và Chân Thật. Trong sự công … Đọc Tiếp →

052 Chú Giải Sách Khải Huyền 19:1-10

3,141 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Lễ Cưới Chiên Con   1 Sau những sự đó, tôi nghe một tiếng lớn của nhiều người ở trên trời rằng: “A-lê-lu-gia! Sự cứu rỗi, sự vinh quang, sự tôn quý, … Đọc Tiếp →

049 Chú Giải Sách Khải Huyền 17:1-18

3,734 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Bản Án của Ba-by-lôn Thuộc Linh   1 Một trong bảy thiên sứ với bảy cái chén đến nói với tôi rằng: “Hãy đến đây. Ta sẽ cho ngươi xem sự phán … Đọc Tiếp →

048 Chú Giải Sách Khải Huyền 16:12-21

3,953 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Bảy Tai Họa Cuối Cùng (2)   12 Thiên sứ thứ sáu trút chén mình trên sông lớn Ơ-phơ-rát: Nước liền khô cạn để dọn đường cho các vua từ phương đông. … Đọc Tiếp →

046 Chú Giải Sách Khải Huyền 15

2,792 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Bài Ca của Những Người Thắng AntiChrist   1 Tôi thấy một dấu khác trên trời, lớn và lạ lùng. Có bảy thiên sứ với bảy tai họa sau cùng; vì các … Đọc Tiếp →

045 Chú Giải Sách Khải Huyền 14:9-20

3,106 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Bản Án và Hình Phạt Dành cho Thế Gian Cùng Những Kẻ Thờ Phượng AntiChrist   9 Thiên sứ thứ ba, theo sau, lớn tiếng truyền: “Kẻ nào thờ phượng con thú … Đọc Tiếp →

044 Chú Giải Sách Khải Huyền 14:8

3,296 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Ba-by-lôn Thuộc Thể và Ba-by-lôn Thuộc Linh   8 Tiếp theo, một thiên sứ khác truyền: “Ba-by-lôn thành lớn đã đổ xuống, đã đổ xuống vì nó làm cho mọi quốc gia … Đọc Tiếp →

043 Chú Giải Sách Khải Huyền 14:1-7

4,287 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Một Trăm Bốn Mươi Bốn Ngàn Người Được Tuyển Chọn Từ Muôn Dân Tin Lành Đời Đời Được Giảng cho Muôn Dân   1 Tôi nhìn xem, và kìa, Chiên Con đứng … Đọc Tiếp →

042 Chú Giải Sách Khải Huyền 13:11-18

4,274 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Tiên Tri Giả   11 Tôi nhìn xem, một con thú khác ra từ đất. Nó có hai sừng như chiên con và nói năng như con rồng. 12 Nó thi hành … Đọc Tiếp →

041 Chú Giải Sách Khải Huyền 13:1-10

4,167 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) AntiChrist   1 Tôi thấy một con thú có mười sừng và bảy đầu lên từ biển. Trên những sừng của nó có mười cái mão. Trên những đầu của nó có … Đọc Tiếp →

039 Chú Giải Sách Khải Huyền 11:15-19

3,197 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Tiếng Loa Thứ Bảy: Cơn Khốn Thứ Ba Nước Trời Được Công Bố 15 Thiên sứ thứ bảy thổi loa, có những tiếng nói lớn trên trời rằng: “Các quốc gia của … Đọc Tiếp →