046 Chú Giải Sách Khải Huyền 15

2,407 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Bài Ca của Những Người Thắng AntiChrist   1 Tôi thấy một dấu khác trên trời, lớn và lạ lùng. Có bảy thiên sứ với bảy tai họa sau cùng; vì các … Đọc Tiếp →

045 Chú Giải Sách Khải Huyền 14:9-20

2,635 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Bản Án và Hình Phạt Dành cho Thế Gian Cùng Những Kẻ Thờ Phượng AntiChrist   9 Thiên sứ thứ ba, theo sau, lớn tiếng truyền: “Kẻ nào thờ phượng con thú … Đọc Tiếp →

044 Chú Giải Sách Khải Huyền 14:8

2,794 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Ba-by-lôn Thuộc Thể và Ba-by-lôn Thuộc Linh   8 Tiếp theo, một thiên sứ khác truyền: “Ba-by-lôn thành lớn đã đổ xuống, đã đổ xuống vì nó làm cho mọi quốc gia … Đọc Tiếp →

043 Chú Giải Sách Khải Huyền 14:1-7

3,444 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Một Trăm Bốn Mươi Bốn Ngàn Người Được Tuyển Chọn Từ Muôn Dân Tin Lành Đời Đời Được Giảng cho Muôn Dân   1 Tôi nhìn xem, và kìa, Chiên Con đứng … Đọc Tiếp →