027 Chú Giải Sách Khải Huyền 2:18-29

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Thi-a-ti-rơ: Hội Thánh Dung Túng Tà Giáo 18 “Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh tại Thi-a-ti-rơ: ‘Này là những lời Đọc Tiếp →

026 Chú Giải Sách Khải Huyền 2:12-17

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Bẹt-găm: Hội Thánh Thỏa Hiệp với Ngoại Giáo 12 “Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh tại Bẹt-găm: ‘Này là những Đọc Tiếp →

025 Chú Giải Sách Khải Huyền 2:8-11

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Si-miệc-nơ: Hội Thánh Chịu Khổ và Chịu Chết Vì Chúa 8 “Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh tại Si-miệc-nơ: ‘Này Đọc Tiếp →

024 Chú Giải Sách Khải Huyền 2:1-7

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Ê-phê-sô: Hội Thánh Đã Bỏ Tình Yêu Ban Đầu 1 “Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh tại Ê-phê-sô: ‘Đây là Đọc Tiếp →

023 Ý Nghĩa Tổng Quát Khải Huyền Đoạn 2-3

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Chương Một: Đấng Christ và Hội Thánh (1:1 – 3:22) III. Lời Đấng Christ Phán với Hội Thánh (2:1-3:22) 1. Thư gửi Đọc Tiếp →

022 Chú Giải Sách Khải Huyền 1:9-20

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Chương Một: Đấng Christ và Hội Thánh (1:1 – 3:22) II. Mạc Khải về Đấng Christ (1:9-20) 1. Giăng Nhận Mạc Khải Đọc Tiếp →

021 Chú Giải Sách Khải Huyền 1:4-8

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Chương Một: Đấng Christ và Hội Thánh (1:1 – 3:22) I. Dẫn nhập (1:1-8) 1. Lời giới thiệu (1:1-3) 2. Lời chào Đọc Tiếp →

020 Chú Giải Sách Khải Huyền 1:1-3

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Chương Một: Đấng Christ và Hội Thánh (1:1 – 3:22) I. Dẫn nhập (1:1-8) 1. Lời giới thiệu (1:1-3) 2. Lời chào Đọc Tiếp →

019 Giới Thiệu Sách Khải Huyền

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Tên Sách Tên sách trong các bản dịch Việt ngữ, được dịch là “Khải Huyền” hoặc “Khải Thị.” Các bản dịch Anh Đọc Tiếp →

018 Cuộc Chiến Theo Ê-xê-chi-ên 38-39 (2)

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Ê-xê-chi-ên 39 1 Hỡi con người, hãy nói tiên tri nghịch lại Gót và bảo nó rằng: Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Đọc Tiếp →

017 Cuộc Chiến Theo Ê-xê-chi-ên 38-39 (1)

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Thánh Kinh cho chúng ta biết, vào những ngày cuối cùng của lịch sử các chính quyền tự trị của nhân loại, Đọc Tiếp →

016 Tiến Trình Tận Thế Theo Thánh Kinh

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Sự kiện Chúa cất Hội Thánh của Ngài ra khỏi thế gian và cuộc chiến tại Trung Đông theo Thi Thiên 83 Đọc Tiếp →

015 Bảy Biến Cố Quan Trọng Trước Kỳ Tận Thế – Phần 6

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Biến Cố 7: AntiChrist Cầm Quyền Một Hệ Thống Chính Quyền Toàn Cầu Biến cố quan trọng cuối cùng sẽ xảy ra Đọc Tiếp →

014 Bảy Biến Cố Quan Trọng Trước Kỳ Tận Thế – Phần 5

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Biến Cố 6: Cuộc Chiến Tại Trung Đông Theo Lời Tiên Tri Trong Thi Thiên 83 Cho đến cuối thế kỷ 20, Đọc Tiếp →

013 Bảy Biến Cố Quan Trọng Trước Kỳ Tận Thế – Phần 4

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Biến Cố 5: Chúa Đến Để Đem Hội Thánh Ra Khỏi Thế Gian Sự kiện Chúa đến để đem Hội Thánh ra Đọc Tiếp →

012 Bảy Biến Cố Quan Trọng Trước Kỳ Tận Thế – Phần 3

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Phong Trào Ân Tứ (The Charismatic Movement) còn được gọi là Phong Trào Tân Ngũ Tuần (The Neo-Pentecostal Movement). Từ Phong Trào Đọc Tiếp →

011 Bảy Biến Cố Quan Trọng Trước Kỳ Tận Thế – Phần 2

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Biến Cố 3: Sự Bội Đạo Xảy Ra Trong Hội Thánh của Chúa Từ ngữ bội Đạo hoặc bỏ Đạo trong nguyên Đọc Tiếp →

010 Bảy Biến Cố Quan Trọng Trước Kỳ Tận Thế – Phần 1

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Qua các chương trước, chúng ta đã biết, Kỳ Tận Thế cũng chính là Kỳ Đại Nạn, bắt đầu từ ngày AntiChrist Đọc Tiếp →

009 Lời Tiên Tri của Đức Chúa Jesus Christ – Phần 3

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Những Câu Tiên Tri về Sự Chúa Đến Tiếp theo lời tiên tri về sự tận thế là lời tiên tri về Đọc Tiếp →

008 Lời Tiên Tri của Đức Chúa Jesus Christ – Phần 2

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Những Câu Tiên Tri về Sự Tận Thế Tiếp theo lời tiên tri về đền thờ Thiên Chúa sẽ bị phá hủy, Đọc Tiếp →