4,927 views

059 Chú Giải Sách Khải Huyền 22:10-21

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Lời Cảnh Báo Cuối Cùng

 

10 Người lại nói với tôi: “Chớ niêm ấn những lời tiên tri trong sách này, vì thì giờ đã gần.

11 Sự gì không công bình vẫn không công bình. Sự gì ô uế vẫn ô uế. Sự gì công bình vẫn công bình. Sự gì thánh khiết vẫn thánh khiết.”

12 “– Này, Ta đến mau chóng với tiền công của Ta, để trao cho mỗi người tùy theo kết quả việc làm của người đó.

13 Ta là An-pha và Ô-mê-ga: Đấng Khởi Đầu và Đấng Kết Thúc, Đấng Trước Hết và Đấng Sau Cùng. –”

14 Phước cho những kẻ giữ các điều răn của Ngài, để họ được phép đến Cây Sự Sống và được qua các cổng, vào trong thành.

15 Bên ngoài thành là những chó, những thầy pháp, những đĩ đực, những kẻ giết người, những kẻ thờ thần tượng, cùng bất cứ những kẻ nào ưa thích và làm ra sự dối trá.

16 “Ta, Jesus, đã sai thiên sứ Ta để làm chứng cho các ngươi những sự này trong các Hội Thánh. Ta là chồi và hậu tự của Đa-vít, là Sao Mai sáng chói.”

17 Đấng Thần Linh và vợ mới cưới nói: “Hãy đến! – Người nào đã nghe, cũng hãy nói: ‘Hãy đến!’ – Ai khát hãy đến! Bất cứ ai muốn, hãy tự do nhận nước sự sống.”

18 Tôi làm chứng cho mọi người nghe những lời tiên tri trong sách này. Nếu ai thêm điều gì vào những lời này, Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy những tai họa được chép trong sách này.

19 Nếu ai lấy đi điều gì khỏi những lời của sách tiên tri này, Đức Chúa Trời sẽ lấy phần của người ấy khỏi Sách Sự Sống, khỏi thành thánh và khỏi những sự đã được chép trong sách này.

20 Đấng làm chứng cho những điều này phán: “Thật vậy! Ta sẽ đến mau chóng!” A-men! Thật vậy! Lạy Chúa Jesus, xin hãy đến!

21 Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở với hết thảy các thánh đồ. A-men!


10 Người lại nói với tôi: “Chớ niêm ấn những lời tiên tri trong sách này, vì thì giờ đã gần.

Niêm ấn” tức là đóng lại, không cho phép đọc. Lời của vị thiên sứ hàm ý: Giăng cần phải công bố nội dung của sách Khải Huyền.

Thì giờ đã gần” trước hết là đối với bảy Hội Thánh tại miền Tiểu Á được nhắc đến trong Khải Huyền đoạn 2 và đoạn 3. Kế tiếp là cho Hội Thánh chung của Chúa. Vì sự phán xét sẽ khởi từ nhà của Đức Chúa Trời:

Vì thời kỳ đã đến, là khi sự phán xét sẽ khởi từ nhà Đức Chúa Trời; hơn nữa, nếu khởi từ chúng ta, thì sự cuối cùng của những kẻ chẳng vâng theo Tin Lành Đức Chúa Trời sẽ ra thế nào” (I Phi-e-rơ 4:17)?

Chúng ta có thể tin rằng, sự phán xét bảy Hội Thánh tại vùng Tiểu Á, là bảy Hội Thánh có tên trong sách Khải Huyền, đã xảy ra và mở đầu cho sự phán xét trong Hội Thánh của Chúa suốt gần hai ngàn năm nay. Có những Hội Thánh thỏa hiệp với ngoại giáo, với văn hóa thế gian và có những Hội Thánh mang tà giáo vào trong Hội Thánh. Có những Hội Thánh được phục hồi và có những Hội Thánh bị Chúa mửa ra. Có những Hội Thánh chịu khổ vì danh Chúa cho đến chết và có những Hội Thánh dù năng lực vật chất ít oi nhưng đã tận tụy hầu việc Chúa bởi năng lực của Ngài.

Sau cùng, “thì giờ đã gần” là cho những ai không thuộc về Hội Thánh. Đó là thì giờ Thiên Chúa sẽ làm sạch thế gian và thiết lập vương quốc của Ngài. Những ai chưa thuộc về vương quốc của Ngài có cơ hội ăn năn tội và tin nhận sự cứu rỗi của Thiên Chúa, để được sống đời đời trong vương quốc của Ngài.

Có người sẽ thắc mắc: Nói là “thì giờ đã gần” nhưng hàng ngàn năm đã trôi qua, sao vẫn chưa thấy Chúa đến? Trạng từ “gần” được dùng ở đây không phải để nói đến một sự kiện sắp xảy ra trong một tương lai gần, như ngày mai, tháng sau, hay năm tới; nhưng nói đến cái thời điểm để kết thúc thế gian tội lỗi và thiết lập vương quốc của Đức Chúa Trời đã gần. Chúng ta hãy hình dung ra lịch sử của thế giới vật chất này được biểu diễn bằng một đường thẳng, chia đều làm bảy phần bằng nhau. Nếu chúng ta đang ở tại vị trí của số 6 trong khi số 7 là mốc kết thúc lịch sử, thì quả thật, chúng ta đã quá gần với thì giờ Đức Chúa Trời kết thúc lịch sử tự trị của loài người.

11 Sự gì không công bình vẫn không công bình. Sự gì ô uế vẫn ô uế. Sự gì công bình vẫn công bình. Sự gì thánh khiết vẫn thánh khiết.”

Đây là một lời tiên tri. Từ khi nội dung của sách Khải Huyền được mạc khải cho Giăng, thì những sự không công bình vẫn tiếp tục không công bình, những sự ô uế vẫn tiếp tục ô uế. Trong khi đó, những sự công bình vẫn tiếp tục công bình và những sự thánh khiết vẫn tiếp tục thánh khiết.

Những sự không công bình và ô uế là thuộc về loài người, là tội lỗi. Những sự công bình và thánh khiết là thuộc về Thiên Chúa. Vì thế, sự bội nghịch và buông mình sống trong tội của loài người sẽ ngày càng gia tăng; trong khi đó ân điển cứu rỗi và thánh hóa của Thiên Chúa cũng vẫn được ban cho những ai thật lòng tin nhận Tin Lành của Ngài.

Tất cả những ai thật lòng tin nhận Tin Lành sẽ được Đức Chúa Trời xưng là công bình; và Ngài sẽ thánh hóa họ, để họ tiếp tục làm ra những sự công bình mà Ngài đã sắm sẵn cho họ, và họ sẽ nên thánh không chỗ trách được.

Tất cả những ai chối bỏ Tin Lành hay chỉ giả vờ tin nhận Tin Lành, thì cứ làm ra những sự không công bình và ô uế, cho đến khi tội lỗi của họ đầy trọn và sinh ra sự chết!

12 “– Này, Ta đến mau chóng với tiền công của Ta, để trao cho mỗi người tùy theo kết quả việc làm của người đó.

Đây là lời phán của Đức Chúa Jesus Christ. Ngài sẽ đến giữa chốn không trung để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian trước Kỳ Đại Nạn; và Ngài sẽ giáng lâm trên đất vào cuối của bảy năm đại nạn. Trong hai lần đến, Ngài sẽ mang theo tiền công để trả cho mỗi người tùy theo kết quả việc làm của họ. Việc làm ở đây là nếp sống Đạo của mỗi người.

Đối với Hội Thánh: Những người sống theo Lời Chúa sẽ được cất lên không trung gặp Chúa và ở cùng Chúa luôn luôn, cùng với sự vinh quang và quyền đồng trị với Đức Chúa Jesus Christ. Những người không sống theo Lời Chúa sẽ bị bỏ lại, chịu khổ trong Kỳ Đại Nạn.

Đối với những người tin Chúa trong Thời Đại Nạn: Ma-thi-ơ 25:31-46 đã tiên tri về sự thưởng phạt của Chúa.

13 Ta là An-pha và Ô-mê-ga: Đấng Khởi Đầu và Đấng Kết Thúc, Đấng Trước Hết và Đấng Sau Cùng. –”

Lời phán này của Đức Chúa Jesus Christ, một lần nữa, khẳng định Ngài là Thiên Chúa. So sánh Khải Huyền 1:8, 11, 17, 18; và so sánh với lời phán của Đức Chúa Trời trong Khải Huyền 21:6.

14 Phước cho những kẻ giữ các điều răn của Ngài, để họ được phép đến Cây Sự Sống và được qua các cổng, vào trong thành.

Câu này là lời của Sứ Đồ Giăng. Ông nhận biết rằng, chỉ có những ai giữ các điều răn của Đức Chúa Jesus Christ thì mới được vào thành thánh Giê-ru-sa-lem mới và mới hưởng phần về Cây Sự Sống. Các điều răn của Đức Chúa Jesus Christ được ghi chép trong Thánh Kinh Tân Ước, có thể tóm lại như sau:

  1. Hãy ăn năn tội, tin nhận Tin Lành (Mác 1:15), và đừng phạm tội nữa (Giăng 5:14; 8:11).
  2. Hãy nên trọn vẹn như Cha trên trời của chúng ta là trọn vẹn (Ma-thi-ơ 5:48).
  3. Chớ lo lắng về ngày mai (Ma-thi-ơ 6:34).
  4. Hãy làm cho người khác điều chúng ta muốn người khác làm cho mình (Ma-thi-ơ 7:12)
  5. Hãy vào cửa hẹp (Ma-thi-ơ 7:13-14).
  6. Hãy gánh lấy ách của Chúa và học theo Chúa (Ma-thi-ơ 11:29).
  7. Hãy giữ các điều răn của Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 19:17).
  8. Hãy yêu lẫn nhau như Chúa đã yêu chúng ta (Giăng 15:12-13).
  9. Hãy ăn bánh không men và uống nước trái nho để nhớ đến Chúa (Lu-ca 22:19).
  10. Hãy khiến cho muôn dân trở nên môn đồ Chúa, báp-tem họ vào trong danh của Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh; và dạy họ giữ hết thảy mọi điều mà Chúa đã truyền cho chúng ta (Ma-thi-ơ 28:19-20).

Chúng ta thấy, trong các điều răn của Đức Chúa Jesus Christ đã bao gồm luôn điều răn phải vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời. Riêng điều thứ hai và thứ sáu trên đây là bao gồm tất cả mọi điều răn và luật pháp của Thiên Chúa. Bởi vì đó là lời kêu gọi chúng ta trở nên giống như Đức Cha và Đức Con. Điều đó chỉ có thể được, bởi thánh linh của Đức Thánh Linh vận hành trong chúng ta, thánh hóa chúng ta và ban năng lực cho chúng ta.

15 Bên ngoài thành là những chó, những thầy pháp, những đĩ đực, những kẻ giết người, những kẻ thờ thần tượng, cùng bất cứ những kẻ nào ưa thích và làm ra sự dối trá.

Câu này cũng là lời của Sứ Đồ Giăng, nhắc lại lời phán của Đức Chúa Trời trong Khải Huyền 21:8. Tuy nhiên, Giăng gom chung những kẻ hèn nhát, không tin, đáng gớm ghiếc” vào danh từ “những chó.” Rồi, ông nhấn mạnh đến sự kiện những kẻ ưa thích sự dối trá và làm ra sự dối trá. Điển hình cho những kẻ ưa thích sự dối trá là hàng triệu người, mỗi Chủ Nhật ngồi trong các nơi gọi là “nhà thờ lớn” (mega church), hăng say a-men những lời rao giảng dối trá từ các giáo sư giả. Điển hình cho những kẻ làm ra sự dối trá là những giáo sư giả, những người chăn giả, những sứ đồ giả trong những giáo hội mang danh Chúa.

16 “Ta, Jesus, đã sai thiên sứ Ta để làm chứng cho các ngươi những sự này trong các Hội Thánh. Ta là chồi và hậu tự của Đa-vít, là Sao Mai sáng chói.”

Đây là lời phán của Đức Chúa Jesus Christ. Ngài xưng danh JESUS có nghĩa là: “Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Đấng Cứu Rỗi!” Nói cách khác, Ngài phán: “Ta, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Đấng Cứu Rỗi, đã sai thiên sứ Ta để làm chứng cho các ngươi…” Câu phán xưng danh JESUS này cũng khẳng định thần tính của Ngài. Ngài là Thiên Chúa, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu!

Đây không phải là lời Chúa phán riêng với Sứ Đồ Giăng, vì Chúa dùng đại danh từ “các ngươi.” Đây là lời phán dành cho các Hội Thánh trong suốt dòng lịch sử của Hội Thánh.

Câu: “Ta là chồi và hậu tự của Đa-vít, là Sao Mai sáng chói” xác chứng Đấng Thiên Chúa đang phán chính là Đấng Thiên Chúa đã nhập thế làm người, sinh ra trong dòng Vua Đa-vít, và là Thiên Chúa trong xác thịt được vinh quang tuyệt đối.

Chồi” là nguồn gốc. Thiên Chúa Đấng Tạo Hóa là nguồn gốc của Vua Đa-vít.

Hậu tự” là con cháu, hoặc dân tộc. Khi Thiên Chúa nhập thế làm người thì Ngài được sinh ra trong dòng dõi của Vua Đa-vít, thuộc về dân tộc của Vua Đa-vít, là dân tộc I-sơ-ra-ên.

Sao Mai sáng chói:” Trong Khải Huyền 2:8 Đức Chúa Jesus Christ hứa ban cho những ai đắc thắng quyền cai trị và ngôi Sao Mai. Chúng ta đã hiểu ý nghĩa của sự ban cho ngôi Sao Mai là sự ban cho chính mình Ngài. Ở đây, chúng ta thấy Ngài xưng nhận Ngài là “Sao Mai sáng chói.” Sao Mai là tên gọi dành cho Kim Tinh (Venus). Kim Tinh là vì sao xuất hiện sớm nhất vào buổi chiều tối (khi đó gọi là Sao Hôm) và còn lại sau cùng trong buổi sáng, có khi được nhìn thấy vào buổi trưa. Hình ảnh ngôi Sao Mai trong buổi sáng sớm, rực rỡ, mở đầu cho một ngày mới thích hợp để minh họa cho sự kiện Đức Chúa Jesus Christ mở đầu cho vương quốc đời đời. Và hình ảnh của ngôi Sao Mai cũng thích hợp để minh họa cho sự kiện Đức Chúa Jesus Christ được tôn thánh trong lòng con dân Chúa:

Nhưng hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy luôn sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, nhưng phải hiền hòa và kính sợ” (I Phi-e-rơ 3:15).

Nhân đó, chúng tôi càng tin lời các đấng tiên tri chắc chắn hơn, anh em nên chú ý lời đó, như cái đèn soi sáng trong nơi tối tăm, cho đến chừng nào ban ngày lộ ra, và Sao Mai mọc trong lòng anh em” (II Phi-e-rơ 1:19).

Sự học hỏi Lời Chúa sẽ giúp cho con dân Chúa càng hiểu biết Chúa càng hơn, càng kính sợ và yêu Ngài càng hơn, cho đến khi Ngài là Chúa, là thánh, là Sao Mai trong lòng họ.

17 Đấng Thần Linh và vợ mới cưới nói: “Hãy đến! – Người nào đã nghe, cũng hãy nói: ‘Hãy đến!’ – Ai khát hãy đến! Bất cứ ai muốn, hãy tự do nhận nước sự sống.”

Thiên Chúa Ngôi Ba và Hội Thánh cùng nói lời mời gọi. Lời mời gọi là: Ai khát hãy đến để tự do nhận nước sống! Đây là lời mời gọi muôn dân trên đất trong trời mới đất mới. Những người được nghe lời mời gọi thì cũng được khuyến khích hãy cùng lên tiếng mời gọi. Không một người nào trong Vương Quốc Đời Đời mà không được nhận nước sự sống. Nước sống chính là sự sống của Thiên Chúa, còn lại đời đời.

Chữ “khát” nói đến sự thèm muốn một điều cần thiết. Đó là thèm muốn được sống đời đời trong hạnh phúc. Đã sinh ra làm người có ai mà không khao khát được sống đời đời trong hạnh phúc? Không có gì sai khi loài người khao khát như vậy, vì đó chính là điều Thiên Chúa muốn cho loài người và định sẵn cho loài người. Tuy nhiên, điều đó không thể xảy ra trong cuộc đời này, vì hậu quả của sự phạm tội của loài người. Nhưng điều đó sẽ xảy ra, và chắc chắn sẽ xảy ra cho những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, và vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời.

Ngày nay, khi Hội Thánh rao giảng Tin Lành, mời gọi muôn dân đến với Tin Lành, thì Đức Thánh Linh cũng mời gọi trong lòng những người nghe. Chỉ những ai đáp lại lời mời, thật lòng tin nhận Tin Lành và trung tín trong đức tin, thì mới được vào trong Vương Quốc Đời Đời để nhận lãnh nước sự sống.

18 Tôi làm chứng cho mọi người nghe những lời tiên tri trong sách này. Nếu ai thêm điều gì vào những lời này, Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy những tai họa được chép trong sách này.

19 Nếu ai lấy đi điều gì khỏi những lời của sách tiên tri này, Đức Chúa Trời sẽ lấy phần của người ấy khỏi Sách Sự Sống, khỏi thành thánh và khỏi những sự đã được chép trong sách này.

Giăng long trọng xác nhận ông là chứng nhân cho những điều được ghi chép trong sách Khải Huyền. Ông cũng long trọng tuyên bố hình phạt Đức Chúa Trời dành cho những ai dám thêm vào điều gì hoặc bớt đi điều gì được ghi trong sách Khải Huyền.

Ngày nay, trong các phong trào Ân Tứ và Ngũ Tuần có biết bao nhiêu người, qua những cái gọi là khải tượng về thiên đàng và hỏa ngục, đã thêm rất nhiều những điều không hề có trong toàn bộ Thánh Kinh, như: các chi tiết về sự ma quỷ có toàn quyền hành hạ những tội nhân trong hỏa ngục, chi tiết về sự Thiên Sứ Gáp-ri-ên ngự bên tả Đức Chúa Trời (Heaven Is for Real). Đó chính là những sự thêm vào sách Khải Huyền.

Ngày nay, có nhiều người tự nhận mình là người chăn bầy trong Hội Thánh mà lại không giảng về sách Khải Huyền. Cho dù vì bất cứ lý do gì, sự không giảng sách Khải Huyền chính là sự bớt đi toàn bộ nội dung của sách Khải Huyền, ngăn cản con dân Chúa đón nhận ơn phước dành riêng cho những ai đọc, nghe, và giữ những điều được chép trong sách Khải Huyền (Khải Huyền 1:3). Có người giảng sách Khải Huyền nhưng không dám đề cập đến chi tiết những đĩ đực sẽ không được vào trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời, vì sợ đụng chạm đến những kẻ đồng tính luyến ái.

Những ai nhận rằng, mình là người chăn bầy và giảng dạy Lời Chúa trong Hội Thánh, sẽ không có lựa chọn nào khác hơn, là giảng một cách ngay thẳng toàn bộ sách Khải Huyền cho Hội Thánh.

20 Đấng làm chứng cho những điều này phán: “Thật vậy! Ta sẽ đến mau chóng!” A-men! Thật vậy! Lạy Chúa Jesus, xin hãy đến!

Không phải chỉ Sứ Đồ Giăng là chứng nhân của toàn bộ nội dung sách Khải Huyền, mà chính Đức Chúa Jesus Christ cũng là chứng nhân. Vì toàn bộ nội dung của sách Khải Huyền được Đức Chúa Jesus Christ đón nhận từ Đức Chúa Trời (Khải Huyền 1:1). Ngày hôm nay, khi chúng ta loan truyền nội dung của sách Khải Huyền, dạy sách Khải Huyền cho người mới tin nhận Chúa, thì mỗi chúng ta cũng là chứng nhân của sách Khải Huyền. Và, chúng ta cũng phải nhớ rằng, toàn bộ nội dung sách Khải Huyền cũng thuộc về những sự mà Đức Chúa Jesus Christ đã truyền cho chúng ta, mà chúng ta cần dạy cho những người mới tin Chúa.

Lời phán cuối cùng của Đức Chúa Jesus Christ: “Thật vậy! Ta sẽ đến mau chóng!” Vừa là lời khẳng định sự đến của Ngài, mà cũng vừa là lời hứa dành cho mọi con dân của Thiên Chúa. Ngài sẽ đến mau chóng để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian. Ngài sẽ đến mau chóng để tiêu diệt AntiChrist và các thế lực gian ác của hắn, để thiết lập Vương Quốc Ngàn Năm.

Giăng vui mừng đáp lại lời phán của Đức Chúa Jesus Christ: “A-men! Thật vậy! Lạy Chúa Jesus, xin hãy đến!” A-men khi được dùng ở đầu câu thì có nghĩa là: “Đúng như vậy!” Câu nói của Giăng có nghĩa là: “Đúng như vậy! Điều ấy là thật!” Và, ông dâng lời cầu nguyện ngắn gọn: “Lạy Chúa Jesus, xin hãy đến!” Đó cũng là lời cầu nguyện mà chúng ta nên cầu xin mỗi ngày!

21 Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở với hết thảy các thánh đồ. A-men!

Giăng kết thúc sách Khải Huyền bằng lời chúc phước cho tất cả những ai thật lòng tin nhận Đức Chúa Jesus Christ. Ông cầu xin sự thương xót và ơn cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ ở với tất cả những ai tin nhận Ngài.

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống pdf bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV84OTQ4MjcwX1F1aXU1

1. Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống âm thanh mp3 bài giảng này:
https://od.lk/d/MV8xMTUyMDY0Mjhf/11562_ChuGiaiKhaiHuyen_22_10-21.mp3

2. Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống âm thanh mp3 bài giảng này:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/115_kytanthe

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nút “play” ► để nghe: