008 Lời Tiên Tri của Đức Chúa Jesus Christ – Phần 2

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Những Câu Tiên Tri về Sự Tận Thế

Tiếp theo lời tiên tri về đền thờ Thiên Chúa sẽ bị phá hủy, về tình hình chung của thế gian trong những ngày cuối cùng, là lời tiên tri của Đức Chúa Jesus Christ về sự tận thế. Lời tiên tri về sự tận thế được áp dụng cho những người tin nhận Chúa và dân I-sơ-ra-ên trong Kỳ Tận Thế, bởi vì Kỳ Tận Thế còn được gọi là kỳ tai hại của Gia-cốp: “Khốn thay! Ngày đó thật lớn, đến nỗi chẳng hề có ngày nào giống như vậy. Ấy là kỳ tai hại của Gia-cốp! Nhưng nó sẽ được cứu thoát khỏi sự ấy” (Giê-rê-mi 30:7).

Từ ngữ “các ngươi” trong lời tiên tri này được dùng để gọi những thánh đồ của Chúa và những người I-sơ-ra-ên. Qua lời tiên tri này mà chúng ta biết được, trong những ngày cuối cùng, đền thờ Thiên Chúa tại Giê-ru-sa-lem sẽ được xây dựng trở lại. Các nghi thức thờ phượng Thiên Chúa và dâng hiến lễ vật lên Thiên Chúa cũng sẽ được tái lập. Có một hòa ước sẽ được Liên Hiệp Quốc thiết lập giữa I-sơ-ra-ên và các quốc gia Hồi Giáo. Sau khi AntiChrist trở thành người cầm quyền Liên Hiệp Quốc, hắn sẽ tái xác nhận hòa ước ấy cho một thời hạn là bảy năm. Tuy nhiên, sau đó ba năm rưởi, AntiChrist sẽ phá vỡ hòa ước ấy và đem quân tấn công I-sơ-ra-ên với mục đích diệt chủng dân tộc này.

Lời tiên tri của Đức Chúa Jesus Christ về sự tận thế được ghi lại trong các sách Ma-thi-ơ, Mác, và Lu-ca.

Ma-thi-ơ 24:15-31

15 Khi các ngươi sẽ thấy sự gớm ghiếc tàn nát lập ra trong nơi thánh, mà đấng Tiên Tri Đa-ni-ên đã nói (ai đọc phải để ý),
16 thì kẻ ở trong xứ Giu-đê bỏ trốn lên núi;
17 kẻ ở trên mái nhà, chẳng xuống chuyên của cải trong nhà;
18 và kẻ ở ngoài ruộng, chẳng trở về lấy áo mình.
19 Đang lúc đó, khốn khó thay cho đàn bà có mang, và đàn bà cho con bú!
20 Hãy cầu nguyện cho các ngươi khỏi trốn tránh nhằm lúc mùa đông hay là ngày Sa-bát;
21 vì lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn, đến nỗi từ khi mới có trời đất cho đến bây giờ chưa từng có như vậy, mà sau nầy cũng không hề có nữa.
22 Nếu những ngày ấy không giảm bớt, thì chẳng có một người nào được cứu; song vì cớ các người được chọn, thì những ngày ấy sẽ giảm bớt.
23 Khi ấy, nếu có ai nói với các ngươi rằng: Kìa Đấng Christ ở đây, hay là: Ở đó, thì đừng tin.
24 Vì nhiều christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn.
25 Nầy, Ta đã bảo trước cho các ngươi.
26 Vậy nếu người ta nói với các ngươi rằng: Nầy, Ngài ở trong đồng vắng, thì đừng đi đến; nầy, Ngài ở trong nhà thì đừng tin.
27 Vì như chớp phát ra từ phương đông, nháng đến phương tây, thì sự Con Người đến sẽ cũng thể ấy.
28 Nơi nào có xác chết, thì những chim ó sẽ nhóm tại đó.
29 Sự tai nạn của những ngày đó vừa mới qua, thì mặt trời sẽ tối tăm, mặt trăng sẽ không sáng, các ngôi sao từ trên trời sẽ sa xuống, và thế lực của các tầng trời sẽ bị rúng động.
30 Khi ấy, điềm Con Người sẽ hiện ra ở trên trời, mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực, và thấy Con Người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống.
31 Ngài sẽ sai thiên sứ mình dùng tiếng kèn rất lớn mà nhóm lại những kẻ đã được lựa chọn của Ngài ở khắp bốn phương, từ cuối phương trời nầy cho đến tận phương kia.

Mác 13:14-27

14 Khi các ngươi sẽ xem thấy sự tàn nát gớm ghiếc lập ra nơi không nên lập (ai đọc phải để ý), bấy giờ những kẻ ở trong xứ Giu-đê bỏ trốn lên núi;
15 kẻ ở trên mái nhà chẳng xuống vào nhà, cũng chẳng vào trong nhà mà chuyên bất luận vật gì;
16 kẻ ở ngoài đồng chẳng trở về lấy áo xống mình.
17 Trong những ngày đó, khốn cho đàn bà có thai cùng đàn bà cho con bú!
18 Hãy cầu nguyện cho điều đó chẳng xảy ra lúc mùa đông.
19 Vì trong những ngày ấy có tai nạn, đến nỗi từ ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất cho đến bấy giờ chưa hề có như vậy, và về sau cũng sẽ chẳng hề có nữa.
20 Nếu Chúa chẳng giảm bớt các ngày ấy, thì không có sanh vật nào được cứu; song vì cớ những kẻ Ngài đã chọn, nên Ngài đã giảm bớt các ngày ấy.
21 Khi ấy, dầu có ai bảo các ngươi rằng: Kìa, Đấng Christ ở đây, hay là Ngài ở đó, thì chớ tin.
22 Những christ giả, tiên tri giả sẽ nổi lên, làm những dấu lạ phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng dỗ dành chính những người được chọn.
23 Hãy giữ lấy, Ta đã nói trước cho các ngươi cả.
24 Trong những ngày ấy, sau kỳ tai nạn, mặt trời sẽ tối tăm, mặt trăng chẳng chiếu sáng nữa,
25 các ngôi sao sẽ tự trên trời rớt xuống, và thế lực các tầng trời sẽ rúng động.
26 Bấy giờ người ta sẽ thấy Con Người lấy đại quyền đại vinh ngự đến trên đám mây;
27 Ngài sẽ sai các thiên sứ đặng nhóm những kẻ được chọn ở bốn phương, từ đầu cùng đất cho đến đầu cùng trời.

Lu-ca 21:25-27

25 Sẽ có các điềm lạ trong mặt trời, mặt trăng, cùng các ngôi sao; còn dưới đất, dân các nước sầu não rối loạn vì biển nổi tiếng om sòm và sóng đào.
26 Người ta nhân trong khi đợi việc hung dữ xảy ra cho thế gian, thì sợ đến ngất xỉu, vì các thế lực trên trời sẽ rúng động.
27 Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người dùng đại quyền đại vinh mà ngự đến trên đám mây.
28 Chừng nào các việc đó khởi xảy đến, hãy đứng thẳng lên, ngước đầu lên, vì sự giải cứu của các ngươi gần tới.

Tổng Hợp và Chú Giải Những Câu Tiên Tri về Sự Tận Thế

Dưới đây là phần tổng hợp và chú giải những câu Thánh Kinh được trích dẫn trên:

Ma-thi-ơ 24:15-20
15 Khi các ngươi sẽ thấy sự gớm ghiếc tàn nát lập ra trong nơi thánh, mà đấng Tiên Tri Đa-ni-ên đã nói (ai đọc phải để ý),
16 thì kẻ ở trong xứ Giu-đê bỏ trốn lên núi;
17 kẻ ở trên mái nhà, chẳng xuống chuyên của cải trong nhà;
18 và kẻ ở ngoài ruộng, chẳng trở về lấy áo mình.
19 Đang lúc đó, khốn khó thay cho đàn bà có mang, và đàn bà cho con bú!
20 Hãy cầu nguyện cho các ngươi khỏi trốn tránh nhằm lúc mùa đông hay là ngày Sa-bát;

Mác 13:14-18
14 Khi các ngươi sẽ xem thấy sự tàn nát gớm ghiếc lập ra nơi không nên lập (ai đọc phải để ý), bấy giờ những kẻ ở trong xứ Giu-đê bỏ trốn lên núi;
15 kẻ ở trên mái nhà chẳng xuống vào nhà, cũng chẳng vào trong nhà mà chuyên bất luận vật gì;
16 kẻ ở ngoài đồng chẳng trở về lấy áo xống mình.
17 Trong những ngày đó, khốn cho đàn bà có thai cùng đàn bà cho con bú!
18 Hãy cầu nguyện cho điều đó chẳng xảy ra lúc mùa đông.

Chúng ta nên nhớ là sách Ma-thi-ơ được viết cho dân Do-thái, sách Mác được viết cho dân La-mã, sách Lu-ca được viết cho dân Hy-lạp, và sách Giăng được viết cho con dân của Chúa, bất kể họ ra từ dân tộc nào; vì thế, sách Ma-thi-ơ chú trọng chi tiết đến văn hóa và đức tin của người I-sơ-ra-ên trong khi sách Mác chỉ ghi lại những ý chính trong lời phán của Chúa. Ma-thi-ơ nói đến nơi thánh, tức là đền thờ Thiên Chúa, nhắc đến Tiên Tri Đa-ni-ên, và nói đến ngày Sa-bát… là những chi tiết rất quen thuộc đối với dân I-sơ-ra-ên. “Sự gớm ghiếc tàn nát lập ra trong nơi thánh” là sự kiện AntiChrist sẽ vào ngồi trong đền thờ Thiên Chúa, tự xưng mình là Đức Chúa Trời và ra lệnh chấm dứt tất cả những sự dâng hiến tế lễ lên Thiên Chúa, mà Đa-ni-ên đã tiên tri từ hơn 2,500 năm trước:

“Người sẽ tái xác nhận giao ước với nhiều người trong một tuần lễ năm, và đến giữa tuần lễ năm ấy, người sẽ khiến của lễ và của lễ chay dứt đi. Bởi cánh gớm ghiếc người sẽ làm cho hoang vu, cho đến kỳ sau rốt, là kỳ đã định” (Đa-ni-ên 9:27).

“Những quân lính của người mộ sẽ dấy lên, làm ô uế nơi thánh cùng đồn lũy, cất của lễ thiêu hằng dâng, và lập sự gớm ghiếc, làm ra sự hoang vu” (Đa-ni-ên 11:31).

Khi sự kiện AntiChrist vào ngồi trong đền thánh của Thiên Chúa xảy ra thì cư dân của xứ Giu-đê bỏ trốn lên núi. Sự chạy trốn khẩn cấp đến nổi những người đang ở trên mái nhà không kịp xuống, vào trong nhà hoặc những người đang ở ngoài ruộng không kịp trở về nhà để lấy theo của cải, vật dụng. Có lẽ, đó là lúc các đội quân của AntiChrist bắt đầu tràn vào xứ Giu-đê để tàn sát dân I-sơ-ra-ên, cho nên mọi người phải khẩn cấp chạy trốn để kịp giữ mạng sống. Đó sẽ là thời điểm khốn khó cho các phụ nữ đang mang thai hoặc có con nhỏ còn đang bú, vì họ sẽ gặp khó khăn trong khi chạy trốn lánh nạn và trong sự chăm sóc con nhỏ. Điều an ủi vô cùng là, ai có lòng tin nơi Thiên Chúa, có thể cầu nguyện để xin Chúa khiến cho ngày đó đừng xảy ra nhằm ngày Sa-bát hoặc nhằm vào mùa đông. Ngày Sa-bát là một ngày Thiên Chúa định cho loài người: thân thể được nghỉ ngơi khỏi những việc làm cực nhọc, tâm thần được tương giao với Thiên Chúa và thờ phượng Ngài, linh hồn được vui thỏa trong bình an và phước hạnh từ Thiên Chúa. Thế nên, nếu có ai phải chạy trốn sự bách hại trong một ngày Sa-bát thì thật là bất hạnh cho người đó! Mùa đông với thời tiết lạnh lẽo sẽ càng thêm khốn khó cho việc lánh nạn cấp bách.

Qua lời khuyên về sự cầu nguyện của Đức Chúa Jesus Christ mà chúng ta có thể hiểu rằng:

1. Những người I-sơ-ra-ên tin Chúa trong Kỳ Đại Nạn, ngay khi thấy AntiChrist cùng với 10 vua lên ngôi trong một giờ thì biết chắc rằng sự bách hại sẽ đến với họ. Vì thế, họ có thể cầu nguyện để ngày đó không xảy ra nhằm ngày Sa-bát hoặc nhằm mùa đông.

2. Vì ngày mà AntiChrist vào làm ô uế đền thờ Thiên Chúa chính xác là ba năm rưởi sau khi hắn tái cam kết hòa ước bảy năm với dân I-sơ-ra-ên, cho nên, sự cầu nguyện sẽ khiến cho ngày AntiChrist tái cam kết hòa ước rơi vào một ngày mà đúng ba năm rưởi sau đó sẽ không phải là một ngày Sa-bát hoặc nhằm mùa đông.

3. Ngay từ lúc này, Hội Thánh vẫn có thể dốc lòng cầu thay cho dân I-sơ-ra-ên để ngày đó không xảy ra vào ngày Sa-bát hoặc mùa đông. Nếu mỗi một con dân Chúa đọc được bài này, dừng lại một phút, dâng lời cầu nguyện cho dân I-sơ-ra-ên trong Thời Đại Nạn thì chúng tôi tin chắc rằng, Đức Chúa Trời sẽ nhận lời cầu nguyện của chúng ta. Chắc chắn Ngài sẽ khiến cho ngày đó không xảy ra nhằm ngày Sa-bát hoặc vào mùa đông.

4. Sự nhân từ, thương xót của Đức Chúa Trời luôn bày tỏ cho nhân loại trong mọi tình huống, kể cả trong những lúc Ngài phải thi hành sự đoán phạt, Ngài cũng ban ơn cho những ai biết ăn năn và tin cậy nơi Ngài trong những lúc ấy.


Ma-thi-ơ 24:21-22
21 vì lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn, đến nỗi từ khi mới có trời đất cho đến bây giờ chưa từng có như vậy, mà sau nầy cũng không hề có nữa.
22 Nếu những ngày ấy không giảm bớt, thì chẳng có một người nào được cứu; song vì cớ các người được chọn, thì những ngày ấy sẽ giảm bớt.

Mác 13:19-20
19 Vì trong những ngày ấy có tai nạn, đến nỗi từ ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất cho đến bây giờ chưa hề có như vậy, và về sau cũng sẽ chẳng hề có nữa.
20 Nếu Chúa chẳng giảm bớt các ngày ấy, thì không có sanh vật nào được cứu; song vì cớ những kẻ Ngài đã chọn, nên Ngài đã giảm bớt các ngày ấy.

Qua các câu Thánh Kinh trên đây mà chúng ta biết rằng, những gì được nói trong các câu trước đó không phải là lời tiên tri về sự thành Giê-ru-sa-lem bị tàn phá vào năm 70, mà là sự bách hại lớn trên dân I-sơ-ra-ên và trên những ai tin nhận Đức Chúa Jesus Christ, cùng các tai họa lớn sẽ xảy ra trong Kỳ Tận Thế. Đây là một biến động lớn lao chưa bao giờ có trong lịch sử và cũng sẽ không bao giờ tái lập. Ngay trong Kỳ Tận Thế vẫn có những người được Đức Chúa Trời chọn và cứu vì họ ăn năn tội và tin nhận Tin Lành cứu rỗi của Ngài. Thánh Kinh cho biết, trong Kỳ Tận Thế thì Tin Lành sẽ được giảng ra khắp đất bởi chính thiên sứ của Chúa cho muôn dân, muôn nước, muôn tiếng nói:

“Tôi thấy một thiên sứ khác bay giữa trời, có Tin Lành Vĩnh Cửu giảng cho cư dân trên đất, cho mỗi quốc gia, mỗi chi tộc, mỗi ngôn ngữ và mỗi dân tộc” (Khải Huyền 14:6).

Sẽ có vô số người thật lòng tin nhận Chúa trong Kỳ Tận Thế và sẽ có nhiều người chết vì danh Chúa trong cuộc bách hại khốc liệt của AntiChrist. Chúng ta sẽ đi sâu vào chi tiết khi đến phần tìm hiểu những lời tiên tri của Đức Chúa Jesus Christ được ghi lại trong sách Khải Huyền.


Ma-thi-ơ 24:23-26
23 Khi ấy, nếu có ai nói với các ngươi rằng: Kìa Đấng Christ ở đây, hay là: Ở đó, thì đừng tin.
24 Vì nhiều christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn.
25 Nầy, Ta đã bảo trước cho các ngươi.
26 Vậy nếu người ta nói với các ngươi rằng: Nầy, Ngài ở trong đồng vắng, thì đừng đi đến; nầy, Ngài ở trong nhà thì đừng tin.
27 Vì như chớp phát ra từ phương đông, nháng đến phương tây, thì sự Con Người đến sẽ cũng thể ấy.
28 Nơi nào có xác chết, thì những chim ó sẽ nhóm tại đó.

Mác 13:21-23
21 Khi ấy, dầu có ai bảo các ngươi rằng: Kìa, Đấng Christ ở đây, hay là Ngài ở đó, thì chớ tin.
22 Những christ giả, tiên tri giả sẽ nổi lên, làm những dấu lạ, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng dỗ dành chính những người được chọn.
23 Hãy giữ lấy, Ta đã nói trước cho các ngươi cả.

Ngay trong chính thời điểm khốc liệt đó, Sa-tan vẫn tung ra các christ giả và tiên tri giả để dụ dỗ nhân loại. Đối với những người đã chịu đầu phục AnChrist, thờ phượng AntiChrist và Sa-tan, mang lấy dấu hoặc danh của AntiChrist trên tay phải hoặc trên trán thì Sa-tan không cần phải bận tâm, vì họ sẽ bị hư mất đời đời trong hỏa ngục với Sa-tan. Sa-tan tung ra christ giả và tiên tri giả để dẫn dụ những người chống nghịch AntiChrist. Không phải chỉ có một mà là có nhiều christ giả và tiên tri giả. Sẽ có tiếng đồn chỗ này hoặc chỗ kia có Đấng Christ tái lâm, làm ra nhiều phép lạ. Trong thực tế, sẽ có nhiều kẻ mạo nhận danh của Đức Chúa Jesus Christ làm ra nhiều dấu kỳ, phép lạ và sẽ có nhiều kẻ đi theo họ làm tiên tri giả để dẫn dụ nhiều người. Những ai không có sự hiểu biết vững chắc về Lời Chúa sẽ bị chúng gạt. Ngay cả những người đã được cứu rỗi trong thời đại nạn cũng có thể bị gạt nếu không dựa hoàn toàn vào Lời Chúa.

Thật ra, một người chỉ cần dựa vào những câu Thánh Kinh mà chúng ta đang tìm hiểu đây, thì sẽ không thể nào bị mắc lừa bởi christ giả và tiên tri giả. Đây cũng là lẽ thật về sự kiện: dấu kỳ hoặc phép lạ không bao giờ là tiêu chuẩn để ấn chứng rằng người làm ra nó là người thuộc về Chúa hoặc năng lực làm ra những sự đó đến từ Đức Thánh Linh. Tiếc thay, ngay chính trong thời đại của Hội Thánh, hàng trăm triệu người vẫn chạy theo dấu kỳ phép lạ của các Phong Trào Ân Tứ và Ngũ Tuần, mắc lừa Sa-tan, dâng hiến bao nhiêu là tiền bạc, của cải, thời gian, và công sức cho các phong trào đó.

Chúa nhấn mạnh: “Ta đã bảo trước cho các ngươi!” Chúng ta hãy cầu xin cho con dân Chúa trong Thời Đại Nạn ghi nhớ những lời bảo trước này của Chúa để họ không bị mắc mưu Ma Quỷ.

Sự kiện Chúa từ trời tái lâm trên đất sẽ là sự kiện mà tất cả mọi người trên đất sẽ trông thấy chứ không phải là một sự kiện bị giới hạn nơi một địa phương nào đó.

Giáo lý và phép lạ của các christ giả và các tiên tri giả được ví như những xác chết ô uế mà những kẻ ưa thích lời nói êm tai, ưa thích tìm kiếm dấu kỳ phép lạ sẽ đổ xô vào như chim ó bu vào các xác chết để ăn nuốt [1].


Ma-thi-ơ 24:29
29 Sự tai nạn của những ngày đó vừa mới qua, thì mặt trời sẽ tối tăm, mặt trăng sẽ không sáng, các ngôi sao từ trên trời sẽ sa xuống, và thế lực của các tầng trời sẽ bị rúng động.

Mác 13:24-25
24 Trong những ngày ấy, sau kỳ tai nạn, mặt trời sẽ tối tăm, mặt trăng chẳng chiếu sáng nữa,
25 các ngôi sao sẽ tự trên trời rớt xuống, và thế lực các tầng trời sẽ rúng động.

Lu-ca 21:25-26
25 Sẽ có các điềm lạ trong mặt trời, mặt trăng, cùng các ngôi sao; còn dưới đất, dân các nước sầu não rối loạn vì biển nổi tiếng om sòm và sóng đào.
26 Người ta nhân trong khi đợi việc hung dữ xảy ra cho thế gian, thì sợ đến ngất xỉu, vì các thế lực trên trời sẽ rúng động.

“Sự tai nạn trong những ngày đó vừa mới qua” tức là thời điểm tiếp theo sự kết thúc các tai nạn được Đức Chúa Trời giáng xuống trên đất để đoán phạt dân cư trên đất. Liền theo đó là sự đoán phạt tầng trời thứ nhì, là nơi Sa-tan và các tà linh của nó trú ngụ. Theo Thánh Kinh, có ba tầng trời:

1. Tầng trời thứ nhất là khoảng không gian có bầu khí quyển bao chung quang trái đất: “Thiên Chúa lại phán rằng: Phải có một khoảng không ở giữa nước đặng phân rẽ nước cách với nước. Ngài làm nên khoảng không, phân rẽ nước ở dưới khoảng không cách với nước ở trên khoảng không; thì có như vậy. Thiên Chúa đặt tên khoảng không là trời. Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ nhì” (Sáng Thế Ký 1:6-8).

2. Tầng trời thứ nhì là khoảng không gian chứa các vì tinh tú: “Thiên Chúa lại phán rằng: Phải có các vì sáng trong khoảng không trên trời, đặng phân ra ngày với đêm, và dùng làm dấu để định thì tiết, ngày và năm; lại dùng làm vì sáng trong khoảng không trên trời để soi xuống đất; thì có như vậy. Thiên Chúa làm nên hai vì sáng lớn; vì lớn hơn để cai trị ban ngày, vì nhỏ hơn để cai trị ban đêm; Ngài cũng làm các ngôi sao. Thiên Chúa đặt các vì đó trong khoảng không trên trời, đặng soi sáng đất, đặng cai trị ban ngày và ban đêm, đặng phân ra sự sáng với sự tối. Thiên Chúa thấy điều đó là tốt lành. Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ tư” (Sáng Thế Ký 1:14-19).

Đây cũng là nơi Sa-tan cùng các tà linh của nó trú ngụ và cai trị: “Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi, theo thói quen đời nầy, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch” (Ê-phê-sô 2:1-2).

“Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và máu, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy” (Ê-phê-sô 6:12).

3. Tầng trời thứ ba là nơi ngự của Thiên Chúa: “Tôi biết một người trong Đấng Christ, cách mười bốn năm trước, đã được đem lên đến tầng trời thứ ba (hoặc trong thân thể người, hoặc ngoài thân thể người, tôi chẳng biết, có Đức Chúa Trời biết). Tôi biết người đó (hoặc trong thân thể người, hoặc ngoài thân thể người, tôi chẳng biết, có Đức Chúa Trời biết) được đem lên đến chốn Ba-ra-đi, ở đó, nghe những lời không thể nói, mà không có phép cho người nào nói ra” (II Cô-rinh-tô 12:2-4).

Chúng ta thấy Đức Chúa Jesus Christ mô tả sự đoán phạt tầng trời thứ nhì như sau: “mặt trời sẽ tối tăm, mặt trăng sẽ không sáng, các ngôi sao sẽ từ trên trời sa xuống, và thế lực của các tầng trời sẽ bị rúng động.” Lu-ca đã ghi là: “Sẽ có các điềm lạ trong mặt trời, mặt trăng, cùng các ngôi sao.” Điều đó cho phép chúng ta hiểu rằng, trọn vẹn câu nói của Chúa là: “Sẽ có các điềm lạ trong mặt trời, mặt trăng, cùng các ngôi sao. Mặt trời sẽ tối tăm, mặt trăng sẽ không sáng, các ngôi sao sẽ từ trên trời sa xuống, và thế lực của các tầng trời sẽ bị rúng động; còn dưới đất, dân các nước sầu não rối loạn vì biển nổi tiếng om sòm và sóng đào.”

Câu phán trên đây của Đức Chúa Jesus Christ đã được lập lại và thêm nhiều chi tiết trong sách Khải Huyền, chương 6:12-17, như sau:

“Tôi nhìn xem khi Ngài tháo dấu ấn thứ sáu, và này, có một cơn động đất lớn, mặt trời trở nên đen như một túi lông và mặt trăng trở nên sậm như máu. Các ngôi sao trên trời rơi xuống đất như cây sung chuyển mình, rụng trái non trong cơn gió lớn. Bầu trời lui đi như một cuộn sách bị cuộn lại, mỗi một ngọn núi và hải đảo bị dời khỏi chỗ của chúng. Các vua trên đất, những vĩ nhân, những người giàu, những tư lệnh quân đội, những kẻ có quyền thế, mỗi một kẻ nô lệ, mỗi một người tự chủ, đều ẩn mình trong các hang hố và trong các vầng đá núi. Họ nói với núi và đá rằng: “Hãy rơi xuống trên chúng ta mà giấu chúng ta khỏi mặt của Đấng ngự trên ngai và khỏi cơn giận của Chiên Con; Vì ngày lớn của cơn thịnh nộ Ngài đã đến. Ai có thể đứng nổi?”

Dựa trên các trí thức về khoa học của loài người, chúng ta hiểu rằng, cả thái dương hệ của chúng ta đang lao đi vùn vụt trong không gian theo một quỹ đạo mà tâm điểm chính là trung tâm của Ngân Hà. Vận tốc di chuyển của thái dương hệ vào khoảng 800,000 km/giờ. Điều đó có nghĩa là, trong khoảng 90 giây đồng hồ, chúng ta di chuyển một khoảng cách tương đương 20,000 km trong không gian. Để có thể di chuyển trọn một chu kỳ chung quanh tâm điểm của Ngân Hà, chúng ta cần đến 200 triệu năm. Khoảng thời gian đó được gọi là một năm vũ trụ (cosmic year) [2]. Trong khi cả thái dương hệ của chúng ta di chuyển trong không gian như vậy, rất có thể, sẽ có một lúc chúng ta di chuyển ngang qua một khu vực rộng lớn, đầy các viên đá trời và bụi vũ trụ [3]. Rất có thể trong những ngày sắp đến, sẽ có một sự bùng nổ của các ngôi sao trong vũ trụ tạo ra những khối đá trời và bụi vũ trụ to lớn, ảnh hưởng đến thái dương hệ của chúng ta. Lời Chúa có tiên tri như sau:

“Cả cơ binh trên trời sẽ tan tác, các tầng trời cuốn lại như cuốn sách; cả cơ binh điêu tàn như lá nho rụng, như lá vả khô rơi xuống” (Ê-sai 34:4).

“Vì Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Còn một lần, khỏi ít lâu nữa, Ta sẽ làm rúng động các từng trời và đất, biển và đất khô” (A-ghê 2:6).

Bụi của vũ trụ có thể bao phủ bầu khí quyển của địa cầu khiến cho mặt trời trở nên tối đen và mặt trăng có màu đỏ như máu bầm. Các viên đá trời cọ sát với bầu khí quyển của địa cầu và bốc cháy trước khi rơi xuống mặt địa cầu tạo ra hiện tượng gọi là mưa sao băng. Từ ngữ “ngôi sao” được dùng trong tiếng Hy-lạp là một từ ngữ để gọi chung tất cả những vật thể nào phát sáng trong không gian, vì thế, không có gì sai khi Thánh Kinh gọi những thiên thạch bốc cháy là “ngôi sao.” Và chúng ta có thể hiểu mệnh đề: “Các ngôi sao trên trời rơi xuống đất” không nói về các hành tinh trong vũ trụ mà nói về các viên đá trời bốc cháy trong khi rơi xuống đất.

“Thế lực của các tầng trời sẽ bị rúng động” chính là thế lực của Sa-tan và các quỷ sứ của nó. Khải Huyền 12:7-9 đã tiên tri về sự Sa-tan và các quỷ sứ của nó sẽ bị đánh hạ từ trời xuống đất:

“Có một cuộc chiến trên trời. Mi-chen và các thiên sứ của người chiến cự với con rồng. Con rồng và các sứ giả nó chiến đấu nhưng không thắng được. Chỗ của chúng cũng không còn tìm thấy trên trời. Con rồng lớn tức là con rắn xưa, có tên là Ma Quỷ và Sa-tan, là kẻ lừa gạt khắp đất, bị quăng xuống đất cùng với các sứ giả nó.”

Khi đó, dưới đất, dân các nước sầu não rối loạn vì biển nổi tiếng om sòm và sóng đào.” Có lẽ, phần lớn các thiên thạch rơi xuống biển, những thiên thạch có khối lượng lớn khi rơi xuống biển sẽ tạo nên những tiếng nổ lớn và những cơn sóng thần, khiến cho dân các nước sầu não và rối loạn. Chúng ta nên nhớ, đây là thời điểm sự đoán phạt trên đất đã chấm dứt; nhưng sự đoán phạt các tầng trời vẫn đem lại ảnh hưởng trên đất. Muôn dân từ muôn nước là những người đã chấp nhận con dấu của AntiChrist sẽ kinh sợ chờ đợi sự giáng lâm của Đức Chúa Jesus Christ, cũng là thời điểm họ bị hủy diệt. Trong khi đó thì những người tin nhận Chúa và trung tín “vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và có lời chứng của Đức Chúa Jesus Christ” (Khải Huyền 12:17) thì sẽ vui mừng, vì biết rằng ngày giải cứu của mình đang đến.


Ma-thi-ơ 24:30-31
30 Khi ấy, điềm Con người sẽ hiện ra ở trên trời, mọi dân tộc dưới đất sẽ đấm ngực, và thấy Con Người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống.
31 Ngài sẽ sai thiên sứ mình dùng tiếng kèn rất lớn mà nhóm lại những kẻ đã được lựa chọn của Ngài ở khắp bốn phương, từ cuối phương trời nầy cho đến tận phương kia.

Mác 13:26-27
26 Bấy giờ người ta sẽ thấy Con Người lấy đại quyền đại vinh ngự đến trên đám mây;
27 Ngài sẽ sai các thiên sứ đặng nhóm những kẻ được chọn ở bốn phương, từ đầu cùng đất cho đến đầu cùng trời.

Lu-ca 21:27-28
27 Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người dùng đại quyền đại vinh mà ngự đến trên đám mây.
28 Chừng nào các việc đó khởi xảy đến, hãy đứng thẳng lên, ngước đầu lên, vì sự giải cứu của các ngươi gần tới.

“Khi ấy” hoặc “bấy giờ” là khi sự đoán phạt các tầng trời đã kết thúc. Mọi dân tộc sẽ nhìn thấy Đức Chúa Jesus Christ từ trời giáng xuống trên đất, mở đầu cho sự phá hủy quyền lực của Sa-tan trên đất, được thể hiện qua con người của AntiChrist và chính quyền toàn cầu Liên Hiệp Quốc. Danh từ “Con Người” trong nguyên tác Hy-lạp là “con của loài người,” nói lên nhân tính 100% của Đức Chúa Jesus Christ. Danh từ này được chính Đức Chúa Jesus tự xưng khi Ngài giáng thế lần thứ nhất để thi hành sự chuộc tội cho nhân loại. Trong lần giáng thế thứ nhì, Ngài sẽ tố cáo tội lỗi của thế gian trong tư cách là một nhân chứng ra từ loài người; rồi Ngài sẽ phán xét thế gian trong tư cách là một thẩm phán công chính và tối cao của Thiên Chúa. Vì thế, danh xưng Con Người vẫn được dùng để gọi Đức Chúa Jesus Christ. Các dân tộc sẽ đấm ngực là vì họ biết số phận đau thương của họ sẽ đến, là số phận bị hư mất đời đời trong hỏa ngục, vì đã nhận lấy dấu ấn của AntiChrist và thờ phượng hắn cùng Sa-tan.

Khi ấy cũng là lúc mà những thánh đồ của Chúa trong Thời Đại Nạn, tức là những người “vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và có lời chứng của Đức Chúa Jesus Christ” (Khải Huyền 12:17), sẽ được vui mừng lớn vì Đấng Giải Cứu của họ đã đến. Đức Chúa Jesus Christ sẽ tiêu diệt AntiChrist và những kẻ theo hắn như đã được tiên tri trong Khải Huyền 19:11-21:

“11 Rồi, tôi thấy trời mở ra, và này, có một con ngựa trắng. Đấng cưỡi nó được xưng là Thành Tín và Chân Thật. Trong sự công chính Ngài sẽ phán xét và gây chiến.
12 Đôi mắt Ngài như ngọn lửa. Trên đầu Ngài có nhiều mão và có một danh được viết mà không ai biết, ngoại trừ chính Ngài.
13 Ngài được khoác áo đã nhúng trong máu và tên Ngài được xưng là “Lời của Đức Chúa Trời.”
14 Các đạo binh trên trời, mặc áo vải mịn, trắng và tinh sạch, đều cưỡi ngựa trắng, theo Ngài.
15 Từ miệng Ngài ra một thanh gươm bén và Ngài dùng nó để đánh hạ các quốc gia. Ngài sẽ cai trị chúng bằng một cây gậy sắt. Ngài sẽ giày đạp thùng ép rượu của cơn thịnh nộ dữ dội của Đức Chúa Trời Toàn Năng.
16 Trên áo và trên đùi Ngài có một danh được viết: “Vua Của Các Vua và Chúa Của Các Chúa.”
17 Tôi thấy một thiên sứ đứng trên mặt trời. Người kêu lớn tiếng với các loài chim bay giữa trời rằng: “Hãy đến! Hãy tụ họp lại tại bữa tiệc của Đức Chúa Trời Vĩ Đại.
18 Các ngươi sẽ ăn thịt của các vua, thịt của các quân tướng, thịt của các dũng sĩ, thịt của những ngựa và những kẻ cưỡi chúng, thịt của tất cả những kẻ tự chủ lẫn nô lệ, cả nhỏ lẫn lớn.”
19 Tôi thấy con thú và các vua trên đất cùng các đạo binh của chúng nhóm lại để gây chiến, chống nghịch Đấng cưỡi ngựa và chống nghịch quân lực của Ngài.
20 Con thú bị bắt cùng tiên tri giả đã làm nhiều phép lạ trước nó để lừa dối những kẻ đã nhận dấu ấn của con thú và những kẻ đã thờ phượng tượng nó. Cả hai bị quăng sống vào hồ lửa đang cháy với lưu hoàng.
21 Những kẻ còn lại bị giết bởi thanh gươm của Đấng cưỡi ngựa, là gươm ra từ miệng Ngài. Hết thảy loài chim được ăn no thịt của chúng.”

Sau khi tiêu diệt AntiChrist và chính quyền toàn cầu, Đức Chúa Jesus Christ sẽ sai thiên sứ của Ngài nhóm họp những kẻ được chọn của Ngài từ khắp nơi trên đất. Từ ngữ “những kẻ được chọn” chỉ chung tất cả những người có tên trong Sách Sự Sống của Thiên Chúa, từ trong mọi thời đại. Chúng ta chú ý đến các từ ngữ được dùng trong hai câu:

Ma-thi-ơ 24:31 “Ngài sẽ sai thiên sứ mình dùng tiếng kèn rất lớn mà nhóm lại những kẻ đã được lựa chọn của Ngài ở khắp bốn phương, từ cuối phương trời nầy cho đến tận phương kia.”

Mác 13:27 “Ngài sẽ sai các thiên sứ đặng nhóm những kẻ được chọn ở bốn phương, từ đầu cùng đất cho đến đầu cùng trời.”

Hai câu này này hàm ý:

  • Tất cả linh hồn các thánh đồ thời Cựu Ước và thời trước Cựu Ước đang ở trên thiên đàng;

  • Tất cả linh hồn các thánh đồ tử Đạo trong Kỳ Đại Nạn, đang ở dưới bàn thờ trên thiên đàng;

  • Tất cả các thánh đồ của Chúa đang còn sống trong thân thể xác thịt trên đất;

đều sẽ được họp mặt theo tiếng kèn hiệu của thiên sứ để chung vui Tiệc Cưới Chiên Con, tức là chung vui về sự kết hợp mầu nhiệm giữa Đức Chúa Jesus Christ và Hội Thánh của Ngài. Chúng ta cần phân biệt giữa lễ cưới và tiệc cưới. Lễ Cưới Chiên Con như được nói đến trong Khải Huyền chương 19 sẽ được diễn ra trên thiên đàng, là nhà Cha của chàng rễ. Còn tiệc cưới sẽ được diễn ra trên đất, là nhà của nàng dâu, và dân I-sơ-ra-ên là bạn của nàng dâu sẽ được mời dự. Tuy nhiên, chỉ những người I-sơ-ra-ên nào tin nhận cả Cựu Ước lẫn Tân Ước thì mới được tham dự. Những người I-sơ-ra-ên chỉ tin nhận Cựu Ước sẽ không được tham dự.

Trong Ma-thi-ơ 25:1-13, tiếp liền theo lời tiên tri của Đức Chúa Jesus Christ về sự tận thế và sự Chúa đến, thì Đức Chúa Jesus Christ đã dùng ngụ ngôn về mười người nữ đồng trinh để nói về những người I-sơ-ra-ên trong ngày Chúa tái lâm. Năm nữ đồng trinh khôn ngoan mang thêm dầu là những người I-sơ-ra-ên tin nhận và sống theo lời dạy của Chúa trong Cựu Ước lẫn Tân Ước. Năm nữ đồng trinh thiếu khôn ngoan là những người I-sơ-ra-ên chỉ tin nhận và sống theo Cựu Ước, tức là những người I-sơ-ra-ên chân chính theo Do-thái Giáo. Họ sẽ có cơ hội để học biết về Tân Ước nhưng họ sẽ không được dự Tiệc Cưới Chiên Con.

Dù Thánh Kinh không nói chi tiết, nhưng rất có thể, trong sự họp mặt của các thánh đồ sau khi Đức Chúa Jesus Christ tái lâm và tiêu diệt AntiChrist, thì các thánh đồ Thời Cựu Ước, Thời Trước Cựu Ước, và các thánh đồ tử Đạo Thời Đại Nạn sẽ cùng được phục sinh phần thân thể xác thịt.

Sau đó là sự phán xét:

1. Những người được Chúa giao cho công tác chăm sóc bầy chiên của Chúa trong Thời Đại Nạn đã không làm tròn bổn phận: Ma-thi-ơ 24:43-51.

2. Những người tin nhận Chúa trong Thời Đại Nạn mà không hết lòng hầu việc Chúa bằng cách tận dụng những điều Chúa ban cho mình: Ma-thi-ơ 25:14-30.

3. Những người tin nhận Chúa, có thể rất sốt sắng trong các mục vụ nhưng lại không có tình yêu thương đối với các anh chị em trong Chúa: Ma-thi-ơ 25:41-45.

Rồi, Sa-tan bị giam lại trong vực sâu nơi âm phủ, Vương Quốc Ngàn Năm của Đức Chúa Jesus Christ được thiết lập. Chúng ta sẽ đi sâu vào chi tiết của Vương Quốc Ngàn Năm trong chương “Vương Quốc Ngàn Năm.”

(Xem tiếp phần 3)

Ghi Chú

[1] “Xác Chết và Chim Ó:” http://www.timhieutinlanh.net/?p=2477

[2] http://earthsky.org/space/milky-way-rotation

[3] http://herschel.cf.ac.uk/science/infrared/dust

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống pdf bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV84OTQ4MjcwX1F1aXU1

1. Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống âm thanh mp3 bài giảng này:
https://od.lk/d/MV8xMTUyMDQ3OTRf/11507_LoiTienTriCuaChua_2.mp3

2. Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống âm thanh mp3 bài giảng này:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/115_kytanthe

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nút “play” ► để nghe: