197 views 1,811 views 2,043 views 2,897 views 3,123 views 2,538 views 3,182 views 6,492 views

060 Cây Vả I-sơ-ra-ên: Điềm Chúa Đến

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Cây Vả I-sơ-ra-ên: Điềm Chúa Đến  Ma-thi-ơ 24: 32 Hãy nghe lời thí dụ về cây vả, vừa lúc nhành non, lá Đọc Tiếp →

4,926 views 3,495 views 3,668 views 3,872 views 3,822 views

055 Chú Giải Sách Khải Huyền 20:11-15

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Sự Phán Xét Chung Cuộc   11 Rồi, tôi thấy một ngai trắng, lớn và Đấng ngự trên ngai. Đất và trời Đọc Tiếp →

3,537 views

054 Chú Giải Sách Khải Huyền 20:1-10

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Vương Quốc Ngàn Năm   1 Tôi thấy một thiên sứ xuống từ trời, có chìa khóa của vực sâu không đáy Đọc Tiếp →

3,301 views

053 Chú Giải Sách Khải Huyền 19:11-21

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Trận Chiến A-ma-ghê-đôn   11 Rồi, tôi thấy trời mở ra, và này, có một con ngựa trắng. Đấng cưỡi nó được Đọc Tiếp →

3,380 views

052 Chú Giải Sách Khải Huyền 19:1-10

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Lễ Cưới Chiên Con   1 Sau những sự đó, tôi nghe một tiếng lớn của nhiều người ở trên trời rằng: Đọc Tiếp →

3,199 views 3,464 views 4,021 views

049 Chú Giải Sách Khải Huyền 17:1-18

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Bản Án của Ba-by-lôn Thuộc Linh   1 Một trong bảy thiên sứ với bảy cái chén đến nói với tôi rằng: Đọc Tiếp →

4,159 views

048 Chú Giải Sách Khải Huyền 16:12-21

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Bảy Tai Họa Cuối Cùng (2)   12 Thiên sứ thứ sáu trút chén mình trên sông lớn Ơ-phơ-rát: Nước liền khô Đọc Tiếp →