046 Chú Giải Sách Khải Huyền 15

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Bài Ca của Những Người Thắng AntiChrist   1 Tôi thấy một dấu khác trên trời, lớn và lạ lùng. Có bảy Đọc Tiếp →

045 Chú Giải Sách Khải Huyền 14:9-20

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Bản Án và Hình Phạt Dành cho Thế Gian Cùng Những Kẻ Thờ Phượng AntiChrist   9 Thiên sứ thứ ba, theo Đọc Tiếp →

044 Chú Giải Sách Khải Huyền 14:8

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Ba-by-lôn Thuộc Thể và Ba-by-lôn Thuộc Linh   8 Tiếp theo, một thiên sứ khác truyền: “Ba-by-lôn thành lớn đã đổ xuống, Đọc Tiếp →

043 Chú Giải Sách Khải Huyền 14:1-7

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Một Trăm Bốn Mươi Bốn Ngàn Người Được Tuyển Chọn Từ Muôn Dân Tin Lành Đời Đời Được Giảng cho Muôn Dân Đọc Tiếp →

042 Chú Giải Sách Khải Huyền 13:11-18

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Tiên Tri Giả   11 Tôi nhìn xem, một con thú khác ra từ đất. Nó có hai sừng như chiên con Đọc Tiếp →

041 Chú Giải Sách Khải Huyền 13:1-10

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) AntiChrist   1 Tôi thấy một con thú có mười sừng và bảy đầu lên từ biển. Trên những sừng của nó Đọc Tiếp →

039 Chú Giải Sách Khải Huyền 11:15-19

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Tiếng Loa Thứ Bảy: Cơn Khốn Thứ Ba Nước Trời Được Công Bố 15 Thiên sứ thứ bảy thổi loa, có những Đọc Tiếp →

038 Chú Giải Sách Khải Huyền 11:1-14

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)   Hai Chứng Nhân của Thiên Chúa 1 Tôi được ban cho một cây thước giống như cây trượng. Có tiếng phán: Đọc Tiếp →

036 Chú Giải Sách Khải Huyền 9:1-21

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Tiếng Loa Thứ Năm và Tiếng Loa Thứ Sáu: Nạn Châu Chấu và Nạn Đoàn Quân Hai Trăm Triệu   1 Thiên Đọc Tiếp →

035 Chú Giải Sách Khải Huyền 8:1-13

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Bảy Năm Đại Nạn Bắt Đầu Bốn Tiếng Loa Đầu Tiên   1 Khi Ngài tháo dấu ấn thứ bảy, có sự Đọc Tiếp →

033 Chú Giải Sách Khải Huyền 6:1-17

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Chiên Con Tháo Các Dấu Ấn của Cuộn Sách   1 Tôi nhìn xem khi Chiên Con tháo một trong các dấu Đọc Tiếp →

032 Chú Giải Sách Khải Huyền 5:1-14

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)   Vinh Quang của Thiên Đàng: Chiên Con và Cuộn Sách Bài Ca Tôn Vinh Chiên Con   1 Rồi, tôi thấy Đọc Tiếp →

031 Chú Giải Sách Khải Huyền 4:1-11

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Chương Hai: Đấng Christ và Thời Đại Nạn: từ đoạn 4:1 đến đoạn 18:24. Chương này nói về sự phán xét của Đọc Tiếp →

030 Chú Giải Sách Khải Huyền 3:14-22

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Lao-đi-xê: Hội Thánh Hâm Hẩm 14 “Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh tại Lao-đi-xê: ‘Đây là những lời phán của Đọc Tiếp →

029 Chú Giải Sách Khải Huyền 3:7-13

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Phi-la-đen-phi: Hội Thánh Trung Tín 7 “Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh tại Phi-la-đen-phi: ‘Đây là những lời phán của Đọc Tiếp →

028 Chú Giải Sách Khải Huyền 3:1-6

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Sạt-đe: Hội Thánh Có Việc Làm Gần Chết 1 “Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh tại Sạt-đe: ‘Đây là những Đọc Tiếp →