041 Chú Giải Sách Khải Huyền 13:1-10

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

AntiChrist

 

1 Tôi thấy một con thú có mười sừng và bảy đầu lên từ biển. Trên những sừng của nó có mười cái mão. Trên những đầu của nó có danh phạm thượng.

2 Con thú mà tôi thấy đó giống như một con beo, chân thì như chân gấu, miệng thì như miệng sư tử. Con rồng ban quyền lực mình, ngai mình và thẩm quyền lớn cho con thú.

3 Tôi thấy một trong những đầu của nó như bị thương đến chết và vết thương chí tử của nó được lành. Cả thế gian trầm trồ con thú

4 và thờ phượng con rồng là kẻ đã ban quyền lực cho con thú. Rồi, họ thờ phượng con thú, nói rằng: “Ai giống như con thú? Ai có thể gây chiến với nó?”

5 Nó được ban cho một cái miệng nói những sự vĩ đại và những lời phạm thượng. Nó được ban cho quyền lực để hành động trong bốn mươi hai tháng.

6 Nó mở miệng phạm thượng Đức Chúa Trời, phạm thượng Danh Ngài và đền tạm Ngài cùng những kẻ cư trú trên trời.

7 Nó được phép gây chiến với các thánh đồ và thắng họ. Nó được ban cho quyền lực cai trị mọi chi tộc, mọi ngôn ngữ và mọi quốc gia.

8 Tất cả cư dân trên đất – mà từ khi lập nền thế gian, tên chúng đã không được ghi trong sách sự sống của Chiên Con đã bị giết – sẽ thờ phượng nó.

9 Người nào có tai, hãy nghe!

10 Ai bắt người cầm tù sẽ bị cầm tù. Ai giết người bằng gươm phải bị giết bằng gươm. Đây là sự nhẫn nại và đức tin của các thánh đồ.

Thánh Kinh luôn dùng hình ảnh một con thú để tiêu biểu cho một thế lực chính trị hoặc tôn giáo của loài người và người đứng đầu thế lực ấy. Người cầm quyền và hệ thống quyền lực trong tay người ấy được xem là một. Trong Đa-ni-ên 7, Thánh Kinh dùng hình ảnh bốn con thú để tiêu biểu cho bốn đế quốc sẽ xuất hiện vào những ngày cuối cùng của lịch sử nhân loại, mà chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu trong bài: “Giấc Mơ của Một Tiên Tri” [1]. Trong Khải Huyền 13 nói đến hai con thú. Một tiêu biểu cho chính quyền toàn cầu và Antichrist, một tiêu biểu cho tiên tri giả và tôn giáo toàn cầu tôn thờ AntiChrist.

1 Tôi thấy một con thú có mười sừng và bảy đầu lên từ biển. Trên những sừng của nó có mười cái mão. Trên những đầu của nó có danh phạm thượng.

Hình ảnh con thú có bảy đầu mười sừng nhắc cho chúng ta nhớ đến con rồng đỏ có bảy đầu và mười sừng đã được nói đến trong Khải Huyền 12. Trong khi con rồng đỏ tiêu biểu cho Sa-tan thì con thú ra từ biển tiêu biểu cho một người và thế lực chính trị trong tay người ấy, tức là AntiChrist. Biển tiêu biểu cho các dân ngoại trong khi đất tiêu biểu cho dân I-sơ-ra-ên. AntiChrist xuất thân từ các dân ngoại, và theo Đa-ni-ên 9:26 thì AntiChrist sẽ ra từ dòng dõi của dân La-mã. Đế quốc La-mã chính thức chia thành Đông La-mã và Tây La-mã vào năm 395. Tây La-mã bị phân rẽ thành nhiều nước nhỏ vào năm 476. Đông La-mã tồn tại cho đến năm 1453 thì bị mất vào tay đế quốc Thổ-nhĩ-kỳ.

Nhiều nhà giải kinh cho rằng sự phân hai của đế quốc La-mã tương ứng với hai chân của pho tượng trong giấc mơ của Vua Nê-bu-cát-nết-xa. Trước đây chúng tôi cũng từng nghĩ như vậy. Tuy nhiên, phải chăng, sự phân hai của đế quốc La-mã còn hàm ý đến sự con cháu của dân La-mã di cư đến Châu Mỹ? Điều đó, khiến cho một chân của pho tượng tiêu biểu cho các nước lớn tại Châu Âu vốn ra từ đế quốc La-mã (Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây-ban-nha) và chân còn lại tiêu biểu cho các nước lớn tại Châu Mỹ (Gia-nã-đại, Mỹ, Mễ-tây-cơ, Ba-tây, Á-căn-đình) cũng ra từ đế quốc La-mã. Và như vậy, Antichrist có thể xuất thân từ bất cứ quốc gia nào vốn ra từ đế quốc La-mã, cho dù là tại Châu Âu hay Châu Mỹ.

Trong một tương lai rất gần, AntiChrist, tức là kẻ chống nghịch Đức Chúa Jesus Christ sẽ xuất hiện từ dòng dõi của dân La-mã, nắm trong tay một chính quyền toàn cầu, đồng trị thế giới với mười vua. Điểm đầu tiên để mọi người nhận diện AntiChrist, đó là: AntiChrist sẽ cùng lên ngai, nắm quyền cai trị với mười vua trong cùng một giờ: “Mười sừng mà ngươi thấy là mười vua chưa nhận vương quốc nhưng sẽ nhận quyền làm vua cùng một giờ với con thú” (Khải Huyền 17:12).

Bảy đầu và mười sừng nói đến đặc tính chính quyền của Sa-tan trên đất, cho nên, đặc tính này cũng ứng với con thú tiêu biểu cho chính quyền toàn cầu của AntiChrist. Khải Huyền 17:3 cho biết con thú AntiChrist cũng có màu đỏ sậm như con rồng.

Khải Huyền 17:8-13 cho chúng ta biết thêm các chi tiết về con thú tiêu biểu cho AntiChrist, như sau:

8 Con thú mà ngươi thấy đó: trước có, hiện nay không còn; và sẽ lên từ vực sâu không đáy để đi vào sự hư mất. Cư dân trên đất – những kẻ mà tên đã không được ghi trong Sách Sự Sống từ khi lập nền thế gian – sẽ trầm trồ khi nhìn thấy con thú trước có, hiện nay không còn, và sau sẽ đến.

Mặc dù AntiChrist và chính quyền toàn cầu của AntiChrist được tiêu biểu bằng con thú có bảy đầu mười sừng nhưng sức mạnh đàng sau là của Sa-tan. Vì thế, chúng ta thấy trong Khải Huyền 17:8 và 11 hàm ý con thú là Sa-tan. Sa-tan từ khi cám dỗ loài người phạm tội thì đã nắm quyền cai trị trên đất mà Thánh Kinh gọi là “thần của đời này” (II Cô-rinh-tô 4:4). Trong thời điểm Giăng nhận khải tượng và suốt chiều dài lịch sử của Hội Thánh, quyền lực của Sa-tan đã bị Đức Chúa Jesus Christ trói buộc (Mác 3:27). Trong những ngày cuối cùng, sau khi Hội Thánh được cất ra khỏi thế gian, thì Sa-tan sẽ được tự do hành động trên đất qua AntiChrist. Tuy nhiên, vào cuối Kỳ Tận Thế, Sa-tan sẽ bị nhốt lại trong vực sâu không đáy suốt một ngàn năm (Khải Huyền 20:3). Sau đó, Sa-tan được thả ra, chiêu dụ loài người phản nghịch Thiên Chúa lần cuối cùng, và bị ném vào hỏa ngục đời đời (20:7-10). Tất cả những người không có tên trong Sách Sự Sống sẽ trầm trồ Sa-tan và thờ phượng nó qua hiện thân của AntiChrist khi AntiChrist xuất hiện và mang lấy quyền lực của Sa-tan.

9 Đây là sự suy nghĩ có khôn ngoan: Bảy cái đầu là bảy ngọn núi mà người đàn bà ngồi lên;

Người đàn bà tiêu biểu cho một tổ chức tôn giáo của thế gian. Bảy cái đầu của con thú là bảy đế quốc của Sa-tan luôn luôn ở dưới một hệ thống tôn giáo. Mặc dù Sa-tan lạm dụng các tổ chức tôn giáo của loài người để dẫn dắt loài người đi xa khỏi lẽ thật của Lời Chúa, nhưng Sa-tan luôn muốn dẹp tan các tổ chức tôn giáo của loài người để thiết lập một tôn giáo toàn cầu chỉ thờ lạy một mình Sa-tan.

10 và có bảy vua, năm đã ngã, một đang còn, một chưa đến. Khi người đến, người sẽ tồn tại trong một thời gian ngắn.

Đế quốc được cai trị bởi vua. Mặc dù trong suốt lịch sử của một đế quốc, có thể có nhiều vua kế tiếp nhau nắm quyền cai trị, nhưng ở đây, danh từ vua được dùng để chỉ chung về người cai trị một đế quốc. Vì thế, bảy vua tương ứng với bảy đế quốc. Năm vua đã ngã, hay đã qua đi, vì năm đế quốc đã qua đi: Ai-cập, A-sy-ri, Ba-by-lôn, Mê-đi Phe-rơ-sơ, và Hy-lạp. Một đang còn (thời điểm Giăng nhận khải tượng): La-mã. Một chưa đến: Chính quyền toàn cầu của AntiChrist. Khi AntiChrist đến thì hắn chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn.

11 Con thú trước có, hiện nay không còn, chính nó sẽ là vua thứ tám, thuộc về bảy vua trước và sẽ đi vào sự hư mất.

Câu này cho chúng ta biết, chính Sa-tan sẽ nhập vào AntiChrist để làm vua thứ tám. Trước đó, Sa-tan chỉ làm công việc dẫn dắt các vua, nhưng trong những ngày cuối cùng, Sa-tan sẽ nhập vào trong vua thứ bảy là AntiChrist, có lẽ sau khi AntiChrist bị ám sát gần chết. Nhưng Sa-tan sẽ đi vào sự hư mất cùng với AntiChrist.

12 Mười sừng mà ngươi thấy là mười vua chưa nhận vương quốc nhưng sẽ nhận quyền làm vua cùng một giờ với con thú.

13 Những vua này đồng một ý giao quyền và sức mạnh mình cho con thú.

Mặc dù các quốc gia trên thế giới chấp nhận một chính quyền toàn cầu, phân chia thế gian thành mười khu vực dưới quyền cai trị của mười vua, đứng đầu bởi AntiChrist; nhưng trong thực tế, cả mười vua sẽ đồng ý trao toàn quyền cai trị và quân lực của mình cho AntiChrist. Bây giờ, chúng ta hãy trở lại với Khải Huyền 13.

“Trên những đầu của nó có danh phạm thượng.” Tức là, mỗi một vua của các đế quốc thuộc quyền Sa-tan đều dùng một danh hiệu xúc phạm Thiên Chúa. Đó là danh hiệu tự xưng là Đức Chúa Trời. Tiêu biểu là danh xưng “Đức Thánh Cha” của các giáo hoàng Công Giáo. Lời Chúa dạy rõ: “Cũng đừng gọi người nào ở thế gian là cha mình; vì các ngươi chỉ có một Cha, là Đấng ở trên trời” (Ma-thi-ơ 23:9). Thế mà, người xưng nhận mình là tôi tớ của Thiên Chúa, lại mang lấy danh hiệu “Đức Thánh Cha!”

2 Con thú mà tôi thấy đó giống như một con beo, chân thì như chân gấu, miệng thì như miệng sư tử. Con rồng ban quyền lực mình, ngai mình và thẩm quyền lớn cho con thú.

Hình ảnh của một thú giống như con beo có chân như chân gấu, miệng như miệng sư tử được tiêu biểu cho chính quyền toàn cầu của AntiChrist. Trong Đa-ni-ên 7:7 có diễn tả về chính quyền này, như sau: “Sau ta lại nhìn xem trong sự hiện thấy ban đêm, nầy, một con thú thứ tư, dữ tợn, rất mạnh và có sức lắm. Con thú đó có những răng lớn bằng sắt; nó nuốt ăn và nghiền nát, dùng chân giày đạp vật gì còn lại, nó khác với các con thú đã đến trước, và có mười sừng.” Qua những lời mô tả này, chúng ta có thể nhận thức sự hung hãn, chuyên quyền của một chế độ do AntiChrist thống trị. Sức mạnh và uy quyền của chế độ ấy đến trực tiếp từ Sa-tan. Con beo, con gấu, và sư tử là ba con thú tiêu biểu cho các cường quốc trong những ngày cuối cùng, mà Tiên Tri Đa-ni-ên đã nhìn thấy trong một khải tượng và ghi lại trong Đa-ni-ên 7. Trong bài “Giấc Mơ của Một Tiên Tri” chúng tôi đã luận rằng:

  • Beo tiêu biểu cho Khối Liên Hiệp Châu Âu.
  • Gấu tiêu biểu cho nước Nga, và Nga sẽ thôn tính ba quốc gia khác tại Châu Âu trong những ngày cuối cùng.
  • Sư Tử tiêu biểu cho Khối Liên Hiệp Châu Á, đứng đầu bởi Trung Quốc, bao gồm các nước: Đông Nam Á, Ấn Độ, và Hồi Quốc.

Ba đế quốc trên đây sẽ giao quyền cho AntiChrist thành lập một chính quyền toàn cầu. Riêng về Hoa Kỳ, rất có thể, Hoa Kỳ sẽ bị Đức Chúa Trời hình phạt bởi thiên tai động đất và núi lửa, bởi sự sụp đổ của đồng đô-la trong một ngày rất gần đây, không còn là cường quốc trong những ngày cuối cùng, không còn chỗ đứng trên chính trường thế giới, nên không được nhắc đến trong các lời tiên tri liên quan đến Kỳ Tận Thế.

3 Tôi thấy một trong những đầu của nó như bị thương đến chết và vết thương chí tử của nó được lành. Cả thế gian trầm trồ con thú

4 và thờ phượng con rồng là kẻ đã ban quyền lực cho con thú. Rồi, họ thờ phượng con thú, nói rằng: “Ai giống như con thú? Ai có thể gây chiến với nó?”

Có lẽ vào khoảng gần giữa của bảy năm đại nạn, AntiChrist sẽ bị ám sát và gần chết (câu 14), nhưng Sa-tan sẽ chữa lành vết thương cho AntiChrist và nhập vào thân thể hồi sinh của AntiChrist, làm ra các phép lạ, và xưng mình là Đức Chúa Trời. Cả thế gian sẽ trầm trồ AntiChrist mà tôn thờ Sa-tan và AntiChrist.

Liền theo đó, AntiChrist sẽ huỷ diệt Ba-by-lôn thuộc linh, tức là thành phố Vatican, tiến công Giê-ru-sa-lem, giết chết hai chứng nhân của Chúa, vào ngồi trong Đền Thờ Thứ Ba, xưng mình là Đức Chúa Trời. Đó là ngày AntiChrist sẽ phá vỡ hòa ước với I-sơ-ra-ên, chấm dứt mọi sự dâng tế lễ thờ phượng Đức Chúa Trời trong Đền Thờ Thứ Ba, buộc muôn dân trên đất phải tôn thờ hắn (Đa-ni-ên 9:27). Dân I-sơ-ra-ên sẽ được Đức Chúa Trời đem vào trong đồng hoang lánh nạn trong cùng một ngày.

“Ai giống như con thú? Ai có thể gây chiến với nó?” Có nghĩa là ai có sức mạnh như AntiChrist để chống lại AntiChrist? Câu hỏi này sẽ được trả lời vào ba năm rưỡi sau đó, khi Đức Chúa Jesus Christ giáng lâm trên đất. Sức mạnh của Ngài vượt trội mọi quân lực của chính quyền AntiChrist, mọi phép lạ AntiChrist làm ra. Chính Ngài sẽ ném AntiChrist đang còn sống vào trong hỏa ngục.

5 Nó được ban cho một cái miệng nói những sự vĩ đại và những lời phạm thượng. Nó được ban cho quyền lực để hành động trong bốn mươi hai tháng.

AntiChrist sẽ được Đức Chúa Trời cho phép nói ra những điều lạ lùng, mầu nhiệm, và nói phạm đến danh Ngài. Những sự vĩ đại có lẽ là những mầu nhiệm về khoa học chưa từng được loài người khám phá, sẽ được AntiChrist công bố, và rồi, hắn sẽ dùng chính sự hiểu biết đó để nói những lời phạm thượng Thiên Chúa như nhiều nhà khoa học vô thần vẫn làm xưa nay.

AntiChrist sẽ được Đức Chúa Trời cho phép toàn quyền hành động trong 42 tháng, tức 1260 ngày, tức ba năm rưỡi sau cùng của bảy năm đại nạn. Thế nhưng, AntiChrist sẽ không thể làm gì được trước các thiên tai dồn dập đổ xuống trên vương quốc của hắn.

6 Nó mở miệng phạm thượng Đức Chúa Trời, phạm thượng Danh Ngài và đền tạm Ngài cùng những kẻ cư trú trên trời.

AntiChrist sẽ được Đức Chúa Trời cho phép nói phạm đến danh Ngài, nói phạm đến đền thờ của Ngài, tức là Đền Thờ Thứ Ba vừa được dân I-sơ-ra-ên tái xây dựng, và nói phạm đến những kẻ cư trú trên trời, tức là Hội Thánh cùng các thiên sứ. Chúng ta không biết AntiChrist sẽ phạm thượng như thế nào. Có lẽ, hắn sẽ tuyên bố là Thiên Chúa của Thánh Kinh là không có thật, Hội Thánh của Chúa là những người bị lường gạt, đền thờ của Đức Chúa Trời là đền thờ thờ phượng một thần linh không có thật.

Đa-ni-ên 7:8, 20, 25 ghi lại sự phạm thượng và quyền lực của AntiChrist, như sau:

“… Này, cái sừng đó có những mắt y như mắt người, và một cái miệng nói những lời đại ngôn… sừng này có những mắt và miệng nói những lời đại ngôn, và hình dạng nó dũng mãnh hơn những sừng khác… Vua đó sẽ nói những lời phạm đến Đấng Rất Cao, làm hao mòn các thánh của Đấng Rất Cao, và định ý đổi những thời kỳ và luật pháp; các thánh sẽ bị phó trong tay người cho đến một kỳ, những kỳ, và nửa kỳ.”

Chẳng những AntiChrist nói ra những điều lạ lùng, những lời phạm thượng, mà AntiChrist còn toàn quyền thay đổi thời gian và luật pháp. Rất có thể, AntiChrist sẽ ban hành một loại lịch mới, mở đầu cho công nguyên của AntiChrist và ban hành một bộ luật mang tên hắn. Một kỳ, những kỳ, và nửa kỳ, tức là một năm, hai năm, và nửa năm, tức là ba năm rưỡi. AntiChrist sẽ toàn quyền bách hại con dân Chúa trong suốt ba năm rưỡi còn lại của Kỳ Đại Nạn.

7 Nó được phép gây chiến với các thánh đồ và thắng họ. Nó được ban cho quyền lực cai trị mọi chi tộc, mọi ngôn ngữ và mọi quốc gia.

AntiChrist sẽ làm khổ con dân Chúa và giết họ. Đó là cái giá phải trả cho những ai muốn nhận được sự cứu rỗi và sự sống đời đời của Đức Chúa Trời trong Thời Đại Nạn. Vì thế, Thánh Kinh gọi thời đại hiện nay là “thì thuận tiện” để tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời (II Cô-rinh-tô 6:2).

AntiChrist sẽ được Đức Chúa Trời cho phép “cai trị mọi chi tộc, mọi ngôn ngữ và mọi quốc gia” trên đất trong suốt ba năm rưỡi còn lại của Kỳ Đại Nạn. Tất cả những ai chống lại quyền lực của AntiChrist đều sẽ bị truy đuổi và giết chết.

8 Tất cả cư dân trên đất – mà từ khi lập nền thế gian, tên chúng đã không được ghi trong sách sự sống của Chiên Con đã bị giết – sẽ thờ phượng nó.

Trong thế gian, lúc nào cũng có những người không hề được ghi tên trong Sách Sự Sống của Chiên Con, là Đấng đã chết thay cho tội lỗi của họ, vì họ không chịu ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài. Trong ba năm rưỡi sau cùng của Kỳ Tận Thế, họ là những người mang dấu ấn của AntiChrist và thờ phượng AntiChrist.

So sánh ba câu Thánh Kinh:

“Người nào thắng, người ấy sẽ được mặc áo trắng và Ta sẽ không xóa tên người khỏi Sách Sự Sống nhưng sẽ xưng tên người trước Cha Ta và trước các thiên sứ của Ngài'” (Khải Huyền 3:5);

“Tất cả cư dân trên đất – mà từ khi lập nền thế gian, tên chúng đã không được ghi trong Sách Sự Sống của Chiên Con đã bị giết – sẽ thờ phượng nó” (Khải Huyền 13:8);

“Con thú mà ngươi thấy đó: trước có, hiện nay không còn; và sẽ lên từ vực sâu không đáy để đi vào sự hư mất. Cư dân trên đất – những kẻ mà tên đã không được ghi trong Sách Sự Sống từ khi lập nền thế gian – sẽ trầm trồ khi nhìn thấy con thú trước có, hiện nay không còn, và sau sẽ đến” (Khải Huyền 17:8);

chúng ta rút ra được ba điểm quan trọng sau đây Đó là, từ trước khi sáng thế:

1. Có những người tên của họ đã không được ghi vào Sách Sự Sống. Họ là những người không bao giờ chịu ăn năn tội và tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời.

2. Có những người tên của họ đã được ghi vào Sách Sự Sống và sẽ không bị xóa. Họ là những người thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, và trung tín giữ các điều răn của Đức Chúa Trời cho đến chết.

3. Có những người tên của họ đã được ghi vào Sách Sự Sống nhưng sẽ bị xóa.

  • Họ là những người từng ăn năn tội, tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, nhưng đã không trung tín với Chúa vì không chịu nổi sự thử thách: “Người nào chịu lấy hạt giống nơi đất đá sỏi, tức là kẻ nghe đạo, liền vui mừng chịu lấy; nhưng trong lòng không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi, đến khi vì Lời mà gặp sự cực khổ, sự bắt bớ, thì liền vấp phạm” (Ma-thi-ơ 13:20-21).
  • Họ là những người vẫn yêu thích thế gian và những sự thuộc về thế gian: “Kẻ nào chịu lấy hạt giống nơi bụi gai, tức là kẻ nghe đạo; mà sự lo lắng về đời này, và sự mê đắm về của cải, làm cho nghẹt ngòi đạo và thành ra không kết quả” (Ma-thi-ơ 13:22).
  • Họ là những kẻ dốt nát mà kiêu ngạo, không vâng phục những người chăn và giảng dạy Lời Chúa trong Hội Thánh. Họ tự ý giải sai ý nghĩa của Thánh Kinh mà chối bỏ lẽ thật của Thánh Kinh: “Lại phải nhìn biết rằng sự nhẫn nại lâu dài của Chúa chúng ta là vì sự cứu chuộc anh em, cũng như Phao lô, anh rất yêu dấu của chúng ta, đã đem sự khôn ngoan được ban cho mình mà viết thư cho anh em vậy. Ấy là điều người đã viết trong mọi bức thư, nói về những sự đó, ở trong có mấy khúc khó hiểu, mà những kẻ dốt nát và tin không quyết đem giải sai ý nghĩa, cũng như họ giải sai về các phần Thánh Kinh khác, chuốc lấy sự hư mất riêng về mình” (II Phi-e-rơ 3:15-16).
  • Họ là những người vì thiếu hiểu biết mà tin theo tà giáo, chối bỏ lẽ thật của Thánh Kinh: “Dân Ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết. Bởi ngươi bỏ sự thông biết thì Ta cũng bỏ ngươi, để ngươi không làm thầy tế lễ cho Ta nữa; bởi ngươi đã quên luật pháp của Thiên Chúa mình, thì Ta cũng sẽ quên con cái ngươi” (Ô-sê 4:6).
  • Họ là những người không có tình yêu thương: “Đến phiên các người này thưa lại rằng: Lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa, hoặc đói, hoặc khát, hoặc làm khách lạ, hoặc trần truồng, hoặc đau ốm, hoặc bị tù mà không hầu việc Ngài ư? Ngài sẽ đáp lại rằng: Quả thật, Ta nói với các ngươi, các ngươi không làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này, ấy là các ngươi cũng không làm cho Ta nữa. Rồi những kẻ này sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời.” (Ma-thi-ơ 25:44-46).
  • Họ là những người không sống thánh khiết theo Lời Chúa, không vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời sau khi được cứu: “Vua vào xem khách dự tiệc, chợt thấy một người không mặc áo lễ, thì phán với người rằng: Hỡi bạn, sao ngươi vào đây mà không mặc áo lễ? Người đó làm thinh. Vua truyền cho đầy tớ rằng: Hãy trói tay chân nó lại, và quăng ra ngoài nơi tối tăm, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Bởi vì có nhiều kẻ được gọi, mà ít người được chọn” (Ma-thi-ơ 22:11-14).
  • Họ là những người không làm tròn công việc Chúa giao phó: “Chủ sẽ đánh xé xương và định phần nó cùng với kẻ giả hình. Đó là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng” (Ma-thi-ơ 24:51).“Còn tên đầy tớ vô ích đó, hãy quăng nó ra ngoài là chỗ tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng” (Ma-thi-ơ 25:30).

Nên nhớ là chúng ta được cứu bởi ân điển và đức tin chứ không phải bởi việc làm. Nhưng sau khi được cứu mà chúng ta vẫn không vâng phục Chúa, không giữ các điều răn của Ngài, không làm tròn các công việc Ngài đã giao phó, thì Ngài sẽ mửa chúng ta ra (Khải Huyền 3:16), và định phần chúng ta với những kẻ giả hình.

Có một điều thú vị trong sự liên quan mật thiết của các câu Thánh Kinh 3:16 sau đây với nhau:

Chúng ta được cứu bởi đức tin: “Vì Ðức Chúa Trời yêu thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin nơi Con ấy không bị hư mất, mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).

Sau khi được cứu, thân thể chúng ta trở thành đền thờ của Thiên Chúa: “Anh em chẳng biết mình là đền thờ của Thiên Chúa, và Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ở trong anh em sao” (I Cô-rinh-tô 3:16)?

Chúng ta phải sống theo Lời Chúa: “Cả Thánh Kinh đều là bởi Thiên Chúa hà hơi, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình” (II Ti-mô-thê 3:16).

Dốt nát và tin không quyết dẫn đến sự hiểu sai Lời Chúa và bị hư mất: “Ấy là điều người đã viết trong mọi bức thư, nói về những sự đó, ở trong có mấy khúc khó hiểu, mà những kẻ dốt nát và tin không quyết đem giải sai ý nghĩa, cũng như họ giải sai về các phần Thánh Kinh khác, chuốc lấy sự hư mất riêng về mình” (II Phi-e-rơ 3:16).

Sau khi đã được cứu mà vẫn phạm tội, không ăn năn thì sẽ bị bỏ: “Vì ngươi hâm hẩm, không lạnh cũng không nóng, Ta sẽ mửa ngươi ra khỏi miệng Ta” (Khải Huyền 3:16).

Ngày nay, biết bao nhiêu là tà giáo được rao giảng trong các giáo hội mang danh Chúa, dẫn đưa vô số người đã tin nhận Tin Lành đi vào chỗ xa cách lẽ thật của Thánh Kinh. Tuy nhiên, mỗi người phải chịu trách nhiệm về linh hồn mình, vì Chúa dạy rằng: “Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được thịnh vượng trong đường lối mình, và mới được phước” (Giô-suê 1:8). Chúa cũng phán dạy con dân Chúa phải nhìn trái để biết cây mà nhận ra các tiên tri giả, tức là những kẻ rao giảng Lời Chúa cách sai trật (Ma-thi-ơ 7:15-23).

9 Người nào có tai, hãy nghe!

10 Ai bắt người cầm tù sẽ bị cầm tù. Ai giết người bằng gươm phải bị giết bằng gươm. Đây là sự nhẫn nại và đức tin của các thánh đồ.

“Người nào có tai, hãy nghe!” Có nghĩa là ai có lòng vâng phục, hãy làm theo lời Chúa phán dạy. Và trong trường hợp này là Lời Chúa phán dạy trong câu 10. Mặc dù, chính quyền AntiChrist sẽ bách hại con dân Chúa cách dữ dội, nhưng con dân Chúa không được phép chống cự và trả thù. Con dân Chúa không được bắt người cầm tù, không được giết người, dù là để tự vệ, vì chính Đức Chúa Trời đã ban cho AntiChrist và chính quyền của hắn toàn quyền hành động trong ba năm rưỡi sau cùng của Kỳ Tận Thế. Con dân Chúa trong thời đoạn ấy phải hoàn toàn phó thác mọi sự trong bàn tay của Chúa, sẵn sàng chịu khổ, chịu chết vì đức tin, nhẫn nại chờ đợi sự tái lâm của Đức Chúa Jesus Christ.

Ngày nay, con dân Chúa cũng không được chống lại chính quyền nhưng con dân Chúa có quyền tự vệ trước những kẻ vi phạm luật pháp của chính quyền mà bách hại con dân Chúa, như những kẻ trộm cướp, quân khủng bố. Hành động tự vệ đó được Chúa cho phép qua lời phán dạy “bán áo mua gươm” (Lu-ca 22:36). Nhưng trong thời đại nạn thì con dân Chúa không còn quyền tự vệ, vì cả thế gian lúc bấy giờ chỉ còn có thế lực của AntiChrist và tất cả những kẻ bách hại con dân Chúa đều làm ra sự bách hại đó trong thẩm quyền mà Đức Chúa Trời đã ban cho AntiChrist.

Ghi Chú

[1] http://kytanthe.net/?p=53

 

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống pdf bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV84OTQ4MjcwX1F1aXU1

1. Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống âm thanh mp3 bài giảng này:
https://od.lk/d/MV8xMTUyMDYwNzZf/11544_ChuGiaiKhaiHuyen_13_1-10.mp3

2. Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống âm thanh mp3 bài giảng này:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/115_kytanthe

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nút “play” ► để nghe: