015 Bảy Biến Cố Quan Trọng Trước Kỳ Tận Thế – Phần 6

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Biến Cố 7: AntiChrist Cầm Quyền Một Hệ Thống Chính Quyền Toàn Cầu

Biến cố quan trọng cuối cùng sẽ xảy ra trước khi Kỳ Tận Thế bắt đầu là sự kiện AntiChrist lên ngôi, cầm quyền một hệ thống chính quyền toàn cầu. Khải Huyền 17:12 cho biết, có mười vua khác sẽ cùng một lúc nhận quyền cai trị với AntiChrist:

“Mười sừng mà ngươi thấy là mười vua chưa nhận vương quốc nhưng sẽ nhận quyền làm vua cùng một giờ với con thú.”

Chính sự kiện 11 nhà lãnh đạo trên thế giới cùng lúc nhận quyền trong một giờ cũng là một sự kiện vô tiền khoáng hậu. Trước khi đi vào chi tiết về sự lên ngôi cầm quyền của AntiChrist, chúng ta hãy xem qua một số dữ kiện về AntiChrist:

Ý Nghĩa của Từ Ngữ AntiChrist

Từ ngữ “antiChrist” ra từ tiếng Hy-lạp và là một danh từ ghép:

  • Anti: có nghĩa là chống nghịch hoặc thay thế.

  • Christ: có nghĩa là Đấng được xức dầu, tức là Đức Chúa Jesus. Đây là một thuật ngữ của Thánh Kinh. Theo Thánh Kinh, các thầy tế lễ, các nhà tiên tri, và các vì vua trong dân I-sơ-ra-ên đều trải qua nghi thức xức dầu để tiêu biểu cho sự nhận lấy từ Thiên Chúa chức vụ cùng với thẩm quyền và năng lực để thi hành chức vụ. Nghi thức xức dầu được thi hành bằng cách: dầu tinh chất ô-li-ve (tiêu biểu cho Thánh Linh của Thiên Chúa) được tuôn đổ trên đầu của người nhận chức.

    Đức Chúa Jesus được gọi là Đấng Christ, vì cùng một lúc, Ngài đảm nhận ba chức vụ: đấng tiên tri, thầy tế lễ, và nhà vua. Trong chức vụ đấng tiên tri, Ngài giải bày Đức Chúa Cha cho loài người và kêu gọi loài người ăn năn tội. Trong chức vụ thầy tế lễ, Ngài dâng sinh tế, là chính mạng sống Ngài, làm của lễ chuộc tội cho loài người, và Ngài cầu thay cho những ai tin nhận sự cứu chuộc của Ngài. Trong chức vụ nhà vua, Ngài cai trị tấm lòng, đời sống của những người tin nhận Ngài. Trong tương lai, Ngài sẽ phán xét mọi tội nhân không chịu ăn năn; Ngài sẽ cai trị Vương Quốc Ngàn Năm và Vương Quốc Đời Đời của Đức Chúa Trời.

Khi được dùng trong Thánh Kinh, antiChrit có nghĩa là “kẻ chống nghịch Đấng Christ.” Chống nghịch Đấng Christ có nghĩa là chống nghịch mạng lệnh của Ngài, sự dạy dỗ của Ngài, và vương quyền của Ngài. Trong Thánh Kinh nguyên ngữ Hy-lạp, từ ngữ antiChrist được dùng năm lần trong I Giăng và II Giăng. Một lần được dùng với hình thức số nhiều và bốn lần với hình thức số ít. Khi được dùng với hình thức số nhiều thì chỉ chung tất cả những ai chống nghịch Đức Chúa Jesus Christ. Khi được dùng với hình thức số ít thì chỉ bất cứ ai có tinh thần chống nghịch Đức Chúa Jesus Christ hoặc chỉ một nhân vật chống nghịch Đức Chúa Jesus Christ nổi bật hơn hết, sẽ xuất hiện vào Kỳ Tận Thế. Dưới đây là những câu Thánh Kinh có từ ngữ antichrist:

“Hỡi các con cái ta, giờ cuối cùng là đây rồi, các con đã nghe nói rằng Kẻ địch lại Đấng Christ (AntiChrist) phải đến. Vừa lúc bây giờ, có nhiều kẻ địch lại Đấng Christ (antiChrists); bởi đó, chúng ta biết rằng ấy là giờ cuối cùng” (I Giăng 2:18).

“Ai là kẻ nói dối, há chẳng phải kẻ chối Đức Chúa Jesus là Đấng Christ sao? Ấy đó là kẻ địch lại Đấng Christ (antiChrist), tức là kẻ chối Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con” (I Giăng 2:22)!

“Còn thần nào không xưng Đức Chúa Jesus đến trong xác thịt, thì chẳng phải bởi Đức Chúa Trời. Đó là thần của Kẻ địch lại Đấng Christ (AntiChrist), mà các con đã nghe rằng hầu đến, và hiện nay đã ở trong thế gian rồi” (I Giăng 4:3).

“Trong thế gian đã rải nhiều kẻ dỗ dành, là kẻ chẳng xưng Đức Chúa Jesus Christ lấy xác thịt mà đến: ấy đó thật là kẻ dỗ dành và kẻ địch lại Đấng Christ (antiChrist)” (II Giăng 1:7).

Các Danh Hiệu của AntiChrist

Kẻ chống nghịch Đấng Christ nổi bật nhất trong lịch sử sẽ là một nhân vật sống trong những ngày cuối cùng của lịch sử các chính quyền loài người. Hắn sẽ trở thành vua của một chính quyền toàn cầu, độc tài, và chống nghịch Thiên Chúa. Hắn sẽ tự xưng mình là Đức Chúa Trời. Trong bảy năm cầm quyền cuối cùng của hắn, tội lỗi sẽ được thể hiện đến mức tột cùng trong thế gian: Toàn thế gian sẽ được tự do phá thai, được tự do đồng tính luyến ái, được tự do sử dụng các loại ma túy, nhưng chỉ được thờ phượng một mình AntiChrist và Sa-tan (con rồng). Các thiên sứ và loài người sẽ thấy bản chất thật của một thế giới hoàn toàn được cai trị bởi Sa-tan qua con người xác thịt AntiChrist.

Thánh Kinh gọi AntiChrist bằng các danh hiệu như sau:

  • Cái sừng nhỏ (Đa-ni-ên 7:8)

  • Vua hầu đến (Đa-ni-ên 9:26).

  • Kẻ hủy phá (Đa-ni-ên 9:27).

  • Người tội ác, con của sự hư mất (II Tê-sa-lô-ni-ca 2:3).

  • Kẻ đối địch (II Tê-sa-lô-ni-ca 2:4).

  • Con thú (Khải Huyền 13)

Trong Đa-ni-ên và Khải Huyền thì AntiChrist được đồng hóa với vương quốc của hắn. Nghĩa là, khi nói đến con thú là cùng một lúc nói đến AntiChrist và vương quốc của hắn.

Các Đặc Điểm của AntiChrist

Cho đến khi AntiChrist chính thức lên ngôi, cầm quyền, không ai có thể biết được AntiChrist là người nào trong thế gian. Hội Thánh của Chúa sẽ được cất ra khỏi thế gian trước khi AntiChrist cầm quyền, cho nên, con dân của Chúa trong Thời Hội Thánh sẽ không có cơ hội nhận biết AntiChrist. Tuy nhiên, qua Thánh Kinh, chúng ta có thể nhận biết những nét đặc biệt về con người của AntiChrist.

1. AntiChrist sẽ ra từ một sắc dân có nguồn gốc từ Đế Quốc La-mã cổ:

“Sau sáu mươi hai tuần lễ năm đó, Đấng chịu xức dầu sẽ bị trừ đi, và sẽ không có chi hết. Có dân của vua hầu đến sẽ hủy phá thành và nơi thánh; cuối cùng nó sẽ như bị nước lụt ngập, và những sự hoang vu đã định cho đến khi chiến tranh chấm dứt” (Đa-ni-ên 9:26).

Đây là câu Thánh Kinh tiên tri về sự kiện quân đội La-mã sẽ hủy phá thành Giê-ru-sa-lem và đền thờ Thiên Chúa vào năm thứ 70. Từ ngữ “vua hầu đến” chỉ về Antichrist, vì vậy, Antichrist phải có nguồn gốc của dân La-mã.

“Tôi thấy một con thú có mười sừng và bảy đầu lên từ biển. Trên những sừng của nó có mười cái mão. Trên những đầu của nó có danh phạm thượng” (Khải Huyền 13:1).

Từ ngữ “con thú” trong câu này chỉ về AntiChrist. Thành ngữ “lên từ biển” nói đến xuất xứ từ dân ngoại, không phải từ dân I-sơ-ra-ên. Chữ “biển” và chữ “các vùng nước” khi được dùng với nghĩa bóng trong Thánh Kinh thì chỉ về các dân tộc, các quốc gia không phải là I-sơ-ra-ên. Khải Huyền 17:15 xác nhận điều này: “Người nói với tôi: “Các vùng nước mà ngươi thấy con điếm ngồi ở trên là các dân tộc, các đám đông, các quốc gia và các ngôn ngữ.””

2. AntiChrist có biệt tài ăn nói, nói những điều vĩ đại và những lời phạm thượng:

Lời nói của hắn thu hút người nghe. Trong khi Đức Chúa Jesus Christ là Ngôi Lời của Đức Chúa Trời, nói ra những lẽ thật của Đức Chúa Trời thì AntiChrist sẽ là kẻ nói ra những lời giả dối của Sa-tan. Trong khi Đức Chúa Jesus Christ nói những lời làm tôn vinh Đức Chúa Trời thì AntiChrist sẽ nói ra những lời phạm thượng Đức Chúa Trời.

“Ta suy xét những sừng đó, và, nầy, có một cái sừng nhỏ khác ở giữa những sừng ấy mọc lên, và ba cái trong những sừng trước bị nhổ đi trước mặt nó. Nầy, cái sừng đó có những mắt in như mắt người, và một cái miệng nói những lời đại ngôn (Đa-ni-ên 7:8).

“Vua sẽ làm theo ý muốn mình; kiêu ngạo và lên mình cao hơn hết các thần; nói những lời lạ lùng nghịch cùng Thiên Chúa của các thần. Người sẽ được thịnh vượng cho đến khi cơn thạnh nộ Chúa được trọn, bởi vì điều gì đã có chỉ định thì phải ứng nghiệm” (Đa-ni-ên 11:36).

“Nó được ban cho một cái miệng nói những sự vĩ đại và những lời phạm thượng. Nó được ban cho quyền lực để hành động trong bốn mươi hai tháng” (Khải Huyền 13:5).

3. AntiChrist xuất thân bình thường nhưng trở thành lãnh tụ vĩ đại:

Có thể nói, AntiChrist bắt đầu sự nghiệp chính trị của mình một cách rất là khiêm nhường. Có lẽ vì vậy mà Thánh Kinh gọi hắn là “cái sừng nhỏ.” Trong Thánh Kinh, từ ngữ cái sừng khi được dùng với nghĩa bóng thì cùng nghĩa với chữ vua. Cái sừng nhỏ tức là vì vua nhỏ. Nhỏ ở đây là nhỏ bé về xuất thân, về địa vị, về quyền thế. Rất có thể, cha mẹ của AntiChrist chỉ là hạng công dân bình thường. Thế nhưng, AntiChrist sẽ tiến nhanh tiến mạnh trên con đường sự nghiệp chính trị và sẽ nổi danh là sứ giả của hòa bình, nghĩa là người đóng góp lớn cho sự hòa bình của thế giới. AntiChrist cũng sẽ trở thành lãnh tụ vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại.

“Người sẽ tái xác nhận giao ước với nhiều người trong một tuần lễ năm…” (Đa-ni-ên 9:27).

“Nó được phép gây chiến với các thánh đồ và thắng họ. Nó được ban cho quyền lực cai trị mọi chi tộc, mọi ngôn ngữ và mọi quốc gia” (Khải Huyền 13:7).

4. AntiChrist sẽ cầm đầu một chính quyền toàn cầu:

Khải Huyền 17:12-13 cho chúng ta thấy mười vì vua tương lai của thế giới, rất có thể là mười nhà lãnh đạo của mười khu vực các quốc gia trên thế giới, sẽ cùng lên ngôi, nắm quyền trong một giờ với AntiChrist. Tuy nhiên, cả mười vua đều trao quyền cai trị và sức mạnh, tức quân lực, của mình cho AntiChrist. Như vậy, AntiChrist đương nhiên trở thành nhà lãnh đạo một chính quyền toàn cầu.

“Mười sừng mà ngươi thấy là mười vua chưa nhận vương quốc nhưng sẽ nhận quyền làm vua cùng một giờ với con thú. Những vua này đồng một ý giao quyền và sức mạnh mình cho con thú”

Trong khi AntiChrist lo về chính trị và quân sự thì tiên tri giả sẽ thiết lập một tôn giáo toàn cầu cùng với một nền kinh tế toàn cầu, để phục vụ cho chính quyền toàn cầu của AntiChrist:

“Tôi nhìn xem, một con thú khác ra từ đất. Nó có hai sừng như chiên con và nói năng như con rồng. Nó thi hành tất cả các quyền lực của con thú thứ nhất, trước nó, và khiến đất cùng những kẻ cư trú trên đất thờ phượng con thú thứ nhất, là kẻ có vết thương chí tử đã được lành. Nó làm ra những sự kỳ lạ lớn, đến nỗi khiến lửa từ trời rơi xuống đất trước sự chứng kiến của loài người. Nó lừa dối cư dân trên đất bằng các phép lạ mà nó có quyền lực làm ra trước sự chứng kiến của con thú. Nó bảo những cư dân trên đất làm tượng con thú vốn bị thương bởi gươm mà vẫn sống. Rồi, nó có quyền lực ban sự sống cho tượng con thú, làm cho tượng con thú vừa nói được vừa làm cho ai không chịu thờ phượng tượng con thú thì bị giết. Nó buộc mọi người cả nhỏ lẫn lớn, giàu lẫn nghèo, tự chủ lẫn nô lệ, đều phải nhận một dấu trên tay phải hoặc trên trán. Không ai có thể mua hoặc bán trừ kẻ có mang dấu hoặc danh con thú hoặc số của tên nó” (Khải Huyền 13:11-17).

5. AntiChrist sẽ bị ám sát nhưng không chết:

Vào khoảng giữa của Thời Đại Nạn, AntiChrist sẽ bị ám sát và bị thương rất nặng. Y khoa thời đại sẽ chứng minh vết thương của AntiChrist là một vết thương chí tử. Tuy nhiên, trong giây phút cuối cùng, phép lạ sẽ xảy ra, vết thương của AntiChrist sẽ lành một cách siêu nhiên. Antichrist sẽ hoàn toàn bình phục và khiến cho cả thế giới trầm trồ, sẵn sàng tin rằng AntiChrist là Đức Chúa Trời:

“Tôi thấy một trong những đầu của nó như bị thương đến chết và vết thương chí tử của nó được lành. Cả thế gian trầm trồ con thú” (Khải Huyền 13:3).

6. AntiChrist sẽ tự xưng mình là Đức Chúa Trời:

Sau khi hồi phục từ vết thương chí tử, AntiChrist sẽ phá vỡ hòa ước với I-sơ-ra-ên, xua quân tấn công I-sơ-ra-ên. AntiChrist sẽ vào ngồi trong đền thờ Thiên Chúa, là đền thờ vừa được dân I-sơ-ra-ên tái xây dựng ngay trước Thời Đại Nạn. AntiChrist sẽ xưng mình là Đức Chúa Trời, và bắt muôn dân trên đất phải thờ lạy hắn.

“…kẻ đối địch, tôn mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời hoặc người ta thờ lạy, rất đỗi ngồi trong đền Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời” (II Tê-sa-lô-ni-ca 2:4).

“Tất cả cư dân trên đất – mà từ khi lập nền thế gian, tên chúng đã không được ghi trong sách sự sống của Chiên Con đã bị giết – sẽ thờ phượng nó” (Khải Huyền 13:8).

Đây chính là thời điểm AntiChrist chấm dứt việc dân I-sơ-ra-ên thờ phượng Thiên Chúa và dâng của lễ trong đền thờ:

“Người sẽ tái xác nhận giao ước với nhiều người trong một tuần lễ năm, và đến giữa tuần lễ năm ấy, người sẽ khiến của lễ và của lễ chay dứt đi. Bởi cánh gớm ghiếc người sẽ làm cho hoang vu, cho đến kỳ sau rốt, là kỳ đã định” (Đa-ni-ên 9:27).

Đây cũng là khởi đầu cho cơn hoạn nạn của I-sơ-ra-ên. Tất cả những người I-sơ-ra-ên nào không tôn thờ AntiChrist là Đức Chúa Trời sẽ bị quân đội của AntiChrist tàn sát. Dân I-sơ-ra-ên sẽ bỏ trốn vào đồng vắng và sẽ được Đức Chúa Trời chăm sóc, bảo vệ cho đến cuối Thời Đại Nạn, khi Đức Chúa Jesus Christ tái lâm, hủy diệt AntiChrist:

“Khi các ngươi sẽ thấy sự gớm ghiếc tàn nát lập ra trong nơi thánh, mà đấng tiên tri Đa-ni-ên đã nói (ai đọc phải để ý), thì kẻ ở trong xứ Giu-đê bỏ trốn lên núi; kẻ ở trên mái nhà, chẳng xuống chuyên của cải trong nhà; và kẻ ở ngoài ruộng, chẳng trở về lấy áo mình. Đang lúc đó, khốn khó thay cho đàn bà có mang, và đàn bà cho con bú! Hãy cầu nguyện cho các ngươi khỏi trốn tránh nhằm lúc mùa đông hay là ngày Sa-bát; vì lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn, đến nỗi từ khi mới có trời đất cho đến bây giờ chưa từng có như vậy, mà sau nầy cũng không hề có nữa” (Ma-thi-ơ 24:15-21).

“Trên trời hiện ra một sự lạ lớn: Một người đàn bà được bao phủ bởi mặt trời; dưới chân có mặt trăng và trên đầu có mão là mười hai ngôi sao. Rồi, người đàn bà trốn vào đồng hoang, nơi Đức Chúa Trời đã chuẩn bị một chỗ cho người và người được nuôi trong một ngàn hai trăm sáu mươi ngày” (Khải Huyền 12:1, 6).

Người đàn bà trong Khải Huyền 12 tiêu biểu cho dân tộc I-sơ-ra-ên (so sánh với giấc mơ của Giô-sép trong Sáng Thế Ký 37:9). Một ngàn hai trăm sáu mươi ngày tương đương với 42 tháng, mỗi tháng có 30 ngày. Rất có thể, vận tốc quay của địa cầu trước Cơn Lụt Lớn thời Nô-ê khiến cho địa cầu có một năm 360 ngày chia cho 12 tháng, mỗi tháng có 30 ngày. Cơn Lụt Lớn đã làm chậm lại tốc độ quay của địa cầu nên chúng ta có một năm 365.25 ngày. Rất có thể, những thiên tai sắp tới sẽ khiến cho địa cầu trở về với vận tốc trước Cơn Lụt Lớn và một năm sẽ có đúng 360 ngày.

Các Giả Thuyết về Sự Hình Thành Một Chính Quyền Toàn Cầu:

Có hai giả thuyết chính về sự hình thành một chính quyền toàn cầu trong những ngày cuối cùng của lịch sử chính quyền nhân loại.

Giả thuyết 1: Trước thế kỷ 21, hầu hết các nhà giải kinh cho rằng, trong những ngày cuối cùng, Đế Quốc La-mã sẽ hồi sinh qua Khối Liên Minh Châu Âu (European Union). Theo giả thuyết này thì mười ngón chân của pho tượng trong chiêm bao của Vua Nê-bu-cát-nết-xa là Đế Quốc La-mã bị chia thành hai nhánh, đông và tây. Vào những ngày cuối cùng trong Kỳ Tận Thế, sẽ có năm nước thuộc Đông La Mã và năm nước thuộc Tây La-mã kết hợp chung với nhau làm một thế lực chính trị và quân sự. AntiChrist sẽ dấy lên từ thế lực đó, sau khi lật đổ ba nguyên thủ quốc gia trong khối.

Hiện nay, Khối Liên Minh Châu Âu bao gồm 27 quốc gia, nằm trong vùng lãnh thổ của Đế Quốc La-mã. Một biến động chính trị có thể khiến cho khối này tái cấu trúc, chia 27 quốc gia thành viên vào mười khu vực, mỗi khu vực được cai trị bởi một lãnh tụ, và cả khối được cai trị bởi một tổng thống. Tổng thống của khối và mười lãnh tụ của mười khu vực sẽ tuyên thệ nhậm chức trong cùng một giờ. Điểm mạnh của thuyết này là, các quốc gia trong Khối Liên Minh Châu Âu đều có nguồn gốc từ Đế Quốc La-mã. Điểm yếu của thuyết này là, chính quyền của Khối Liên Minh Châu Âu không phải là một chính quyền toàn cầu.

Giả thuyết 2: Bước vào thế kỷ 21, một số nhà giải kinh cho rằng, các biến động chính trị sẽ khiến cho cơ quan Liên Hiệp Quốc hiện tại trở thành một hệ thống chính quyền toàn cầu. Các quốc gia trên thế giới sẽ được chia thành mười khu vực, mỗi khu vực được đặt dưới quyền cai trị của một đặc sứ hoặc thư ký Liên Hiệp Quốc. Mười đặc sứ đó sẽ ở dưới quyền của một tổng thống hoặc tổng thư ký Liên Hiệp Quốc. Điểm mạnh của thuyết này là, với cấu trúc hiện có của tổ chức Liên Hiệp Quốc thì tổ chức này dễ dàng trở thành một chính quyền toàn cầu. Điểm yếu của thuyết này là, không phải tất cả các quốc gia trong Liên Hiệp Quốc đều ra từ Đế Quốc La-mã. Tuy nhiên, mười ngón chân của pho tượng là sắt trộn với đất sét. Phải chăng chất liệu sắc tiêu biểu cho các quốc gia ra từ Đế Quốc La-mã và chất liệu đất sét tiêu biểu cho các quốc gia không có nguồn gốc từ Đế Quốc La-mã?

Giả thuyết nào là đúng thì chỉ có những người còn sống trên đất, sau khi Hội Thánh của Chúa được đem ra khỏi thế gian, biết mà thôi.

Điểm chung dẫn đến sự kiện một thể chế chính trị và quân sự toàn cầu được thành hình là vì hậu quả của cuộc chiến tại Trung Đông theo Thi Thiên 83 và hậu quả của sự Chúa đem Hội Thánh ra khỏi thế gian.

Sau khi I-sơ-ra-ên dùng đầu đạn nguyên tử hủy diệt thủ đô Đa-mách của Syria và rất có thể, cả những khu vực tình nghi chế tạo vũ khí nguyên tử của Iran, thì cuộc chiến được kết thúc. Khi đó, I-sơ-ra-ên đã chiếm toàn bộ lãnh thổ của Lebanon, Syria, Jordan, một phần lãnh thổ của Ả-rập Sau-đi, một phần lãnh thổ của Ai-cập, và có thể cả một phần lãnh thổ của Iraq. Liên Hiệp Quốc không thể đem quân tấn công I-sơ-ra-ên vì chắc chắn là Hoa Kỳ và khối Châu Âu sẽ không đồng ý. Hơn nữa, có thể I-sơ-ra-ên dọa sẽ bắn đầu đạn nguyên tử vào các mõ dầu hỏa của các nước Ả-rập, nếu Liên Hiệp Quốc đem quân tấn công I-sơ-ra-ên. Trong lịch sử, Saddam Hussein đã từng phóng hỏa các mõ dầu của Kuwait. Nếu I-sơ-ra-ên bắn đầu đạn nguyên tử vào các mõ dầu hỏa thì cả thế giới sẽ bị khủng hoảng năng lượng ít nhất là 50 năm.

I-sơ-ra-ên có một sách lược chính trị và quân sự gọi là sách lược Sam-sôn, nghĩa là “cả hai cùng chết!” Sách lược này được đúc kết từ câu chuyện Sam-sôn tự sát để giết kẻ thù, được ghi lại trong Thánh Kinh:

“Vả, các quan trưởng Phi-li-tin nhóm lại đặng dâng của tế lễ lớn cho Đa-gôn, thần của họ, và đặng vui mừng nhau. Chúng nói rằng: Thần chúng ta đã phó Sam-sôn vào tay chúng ta, là kẻ thù nghịch chúng ta. Dân sự vừa thấy người, cũng cất tiếng tôn vinh thần mình, mà rằng: Thần chúng ta đã phó kẻ thù nghịch vào tay chúng ta, là kẻ đã phá hại xứ chúng ta, và đã giết biết bao nhiêu người! Đương khi lòng rất hớn hở, chúng la lên rằng: Hãy gọi Sam-sôn, để hắn làm trò vui cho chúng ta. Vậy, chúng dẫn Sam-sôn ở ngục đến, rồi người làm trò trước mặt chúng. Người ta đã để người đứng giữa các cột; Sam-sôn bèn nói cùng đứa trẻ nắm tay mình rằng: Hãy buông ta, và để cho ta rờ đến các cột đỡ chịu cái đền, hầu cho ta dựa vào đó. Vả, đền đầy những người nam người nữ, và hết thảy các quan trưởng Phi-li-tin đều ở đó; tại trên sân mái đền cũng có độ gần ba ngàn người nam và nữ xem Sam-sôn làm trò. Bấy giờ, Sam-sôn kêu cầu Đức Giê-hô-va, mà rằng: Chúa Giê-hô-va ôi! xin Ngài nhớ lại tôi. Hỡi Thiên Chúa! xin ban sức lực cho tôi chỉ lần nầy mà thôi, hầu cho tôi báo thù dân Phi-li-tin về sự mất hai con mắt tôi. Sam-sôn vớ lấy hai cây cột chính giữa đỡ chịu cái đền, một cây ở bên hữu và một cây ở bên tả, nhận vào, mà rằng: Nguyện tôi chết chung với dân Phi-li-tin! Đoạn, người rán hết sức, sô hai cây cột, đền đổ xuống trên các quan trưởng và dân sự ở đó. Ấy vậy, trong lúc chết, Sam-sôn giết nhiều người hơn là giết trong khi còn sống” (Các Quan Xét 16:28-30).

Bên cạnh đó, cả thế giới đã mệt mõi vì những thế lực khủng bố cuồng tín của Hồi Giáo. Các thế lực này luôn làm cho an ninh tại vùng Trung Đông không ổn định, ảnh hưởng trầm trọng đến việc sản xuất và vận chuyển dầu hỏa, hơi đốt, là nhựa sống kinh tế của toàn thế giới. Nay, I-sơ-ra-ên đã diệt sạch các thế lực đó và sẵn sàng tạo các điều kiện thuận tiện cho thế giới trong việc khai thác, vận chuyển dầu hỏa, hơi đốt, cùng các khoáng sản khác của vùng Trung Đông, thì làm sao mà thế giới có thể khước từ kết hòa ước với I-sơ-ra-ên? Các quốc gia Ả-rập Hồi Giáo còn lại đành phải bấm bụng chịu làm hòa với I-sơ-ra-ên trước áp lực của quốc tế.

Sự kiện Chúa đem Hội Thánh của Ngài ra khỏi thế gian (trước hoặc sau cuộc chiến theo Thi Thiên 83) cũng là một yếu tố quan trọng, dẫn đến việc hình thành một chính quyền toàn cầu. Ngoài ra, còn có nhiều yếu tố quan trọng khác. Quý bạn đọc có thể tham khảo chi tiết các thảo luận về những lý do khiến cho thế giới cần có một chính quyền toàn cầu tại đây: www.debate.org [1].

Sự Lên Ngôi của AntiChrist

Khi đa số các quốc gia trên thế giới đồng ý thiết lập một chính quyền toàn cầu, thì cách thức dễ dàng và nhanh chóng nhất, là biến đổi cấu trúc của cơ quan Liên Hiệp Quốc, phân chia các quốc gia trên thế giới thành mười đặc khu, mỗi đặc khu do một đặc sứ hoặc thư ký của Liên Hiệp Quốc chịu trách nhiệm (tức cai trị). Chức vụ đứng đầu của hệ thống chính quyền toàn cầu có thể là “Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc” hoặc “Tổng Thống Liên Hiệp Quốc.” Thế giới sẽ bầu ra một nhà chính trị danh tiếng vào trong chức vụ này, mà người đầu tiên được đắc cử chính là AntiChrist. Nhiệm kỳ của mười đặc sứ và người đứng đầu chính quyền toàn cầu có thể là năm năm hoặc bảy năm. Rất có thể sẽ là nhiệm kỳ bảy năm, là khoảng thời gian mà AntiChrist ấn định cho hòa ước của Liên Hiệp Quốc với I-sơ-ra-ên và các nước Ả-rập, khi hắn tái xác nhận hòa ước này trong tư cách nhà lãnh đạo của chính quyền toàn cầu.

Từ khi các thành viên trong Liên Hiệp Quốc quyết định hình thành một chính quyền toàn cầu cho đến khi bầu ra mười đặc sứ và người đứng đầu của chính quyền đó, sẽ là một khoảng thời gian rất ngắn, chỉ trong vòng vài tuần, để kịp đáp ứng với tình thế hổn loạn của thế giới vì cuộc chiến theo Thi Thiên 83 và vì sự kiện Chúa cất Hội Thánh của Ngài ra khỏi thế gian. Từ ngày 11 vua của chính quyền toàn cầu được đắc cử cho đến ngày họ nhậm chức, cũng chỉ trong vòng một vài tuần. Rất có thể, trong ngày nhậm chức, AntiChrist sẽ tái cam kết hòa ước với I-sơ-ra-ên và các nước Ả-rập, mở đầu cho Kỳ Tận Thế và cũng là Thời Đại Nạn!

Trong ba năm rưởi đầu, AntiChrist và mười đặc sứ sẽ lo chiêu dụ các quốc gia chưa chịu công nhận chính quyền toàn cầu. Các quốc gia đó sẽ là Nga, Trung Quốc, Iran, và các quốc gia chịu ảnh hưởng của ba quốc gia đó. Antichrist sẽ mở ra cho thế gian một giai đoạn thanh bình, thịnh trị, với sự phát triển kinh tế vững chắc chưa từng có trong lịch sử của loài người. Vì thế, hầu hết mọi người sẽ tôn phục hắn! Trong ba năm rưởi sau cùng, AntiChrist sẽ cai trị bằng bàn tay sắt, sẵn sàng tiêu diệt những ai đối nghịch hắn và khiến cả thế gian phải thờ phượng hắn! Mở đầu cho chính sách sắt máu là AntiChrist và mười vua dưới quyền của hắn sẽ tấn công và tiêu diệt thủ đô của hệ thống tôn giáo hiệp nhất mà Thánh Kinh gọi là Gái Điếm Ba-by-lôn (Khải Huyền 17-18). Kế tiếp, AntiChrist sẽ tiêu diệt ba vua trong mười vua dưới quyền (Đa-ni-ên 7:20), và tiến công I-sơ-ra-ên.

Tổng Thống Obama và AntiChrist

Chúng ta có thể tin chắc rằng, AntiChrist đã được sinh ra và đang là một nhà chính trị trên thế giới, chuẩn bị cho ngày lên ngôi, cầm quyền hệ thống chính quyền toàn cầu. Tuy nhiên, không ai biết chắc nhân vật nào trong chính trường hiện nay của thế giới sẽ là AntiChrist. Rất có thể, chính người đó cũng không biết mình sẽ trở thành AntiChrist. Nhiều người cho rằng, chỉ cần tìm xem tên của ai trong các nhà chính trị, quân sự hiện nay mang tổng giá trị là 666, thì người đó sẽ là AntiChrist. Nhưng rất có thể, cái tên mang tổng giá trị 666 là của danh hiệu mà AntiChrist sẽ dùng sau khi lên ngôi. Ngoài ra, một tên phải được chuyển ngữ thành mẫu tự Hy-lạp trước khi được tính tổng giá trị. Bởi vì: (1) Sách Khải Huyền được viết bằng tiếng Hy-lạp, các danh hiệu của Chúa trong sách Khải Huyền đều được thể hiện bởi các mẫu tự Hy-lạp (An-pha và Ô-mê-ga); thì như vậy, tên của AntiChrist cũng sẽ không ngoại lệ. (2) Chỉ trong tiếng Hy-lạp, tất cả các mẫu tự có giá trị số và được sử dụng như những con số. Chúng tôi sẽ bàn về ý nghĩa của con số 666 trong chương chú giải Khải Huyền 13.

Một trong các nhà chính trị đương thời được dư luận của cộng đồng mạng cho rằng, sẽ là AntiChrist, là đương kim Tổng Thống Obama của Hoa Kỳ. Thậm chí có 13% dân số Hoa Kỳ tin rằng Obama là AntiChrist; có cả một website chuyên trình bày các tài liệu để thuyết phục người ta tin rằng Obama là AntiChrist [2]; có một website đưa ra 119 lý do khiến cho Obama được xem là AntiChrist [3]. Thực tế cho thấy, Obama hội đủ các đặc điểm sau đây của AntiChrist:

1. Obama ra từ một sắc dân có nguồn gốc từ Đế Quốc La-mã cổ:

Tổng Thống Obama có cha là người da đen, mẹ là người da trắng. Cha của ông là công dân của Kenya, một quốc gia Hồi Giáo ở Đông Phi. Quốc gia Kenya từng là thuộc địa của Đế Quốc Anh, trong khi Đế Quốc Anh ra từ Đế Quốc La-mã. Mẹ của ông là công dân của Hoa Kỳ, mà huyết thống tổ tiên bao gồm các sắc dân: Anh, Đức, Ái-nhĩ-lan, Tô-cách-lan, Thụy-sĩ… là những sắc dân ra từ Đế Quốc La-mã. Vì thế, Obama có thể được xem như xuất thân từ các sắc dân thuộc Đế Quốc La-mã.

2. Obama có biệt tài ăn nói, nói những điều vĩ đại, và nói phạm thượng:

Về biệt tài ăn nói của Obama thì không ai có thể phủ nhận. Chẳng những Obama nói năng thuyết phục được dân Hoa Kỳ, đắc cử tổng thống hai lần, mà còn thuyết phục được nhiều dân tộc khác. Nói những điều vĩ đại bao gồm: nói những lời khoe khoang quá mức, nói những lời hứa hẹn sẽ làm ra những việc lớn. Nói phạm thượng là nói những lời chống nghịch Thiên Chúa hoặc Thánh Kinh là Lời của Đức Chúa Trời. Obama hứa đem lại những thay đổi và hòa bình cho thế giới. Obama công khai phạm thượng Chúa và Lời Chúa khi ông phát biểu những lời sau đây:

“Và ngay cả khi, nếu chúng ta chỉ có các Cơ-đốc nhân ở giữa chúng ta, nếu chúng ta trục xuất mỗi một người không phải là Cơ-đốc nhân ra khỏi Hoa Kỳ, thì chúng ta sẽ dạy Cơ-đốc Giáo của ai trong các trường học? Chúng ta sẽ theo Cơ-đốc Giáo của James Dobson’s hay của Al Sharpton? Phân đoạn Thánh Kinh nào sẽ hướng dẫn các chính sách công của chúng ta? Có phải chúng ta sẽ theo Lê-vi Ký, là sách gợi ý sự nô lệ được chấp nhận và cho rằng việc ăn các loài thủy sản có vỏ là gớm ghiếc? Còn sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, là sách gợi ý việc ném đá con của bạn nếu nó xa lìa đức tin, thì sao? hay là chúng ta chỉ theo sát Bài Giảng Trên Núi – một phân đoạn vô cùng cấp tiến, đến nổi, khó mà tin được Bộ Quốc Phòng của chúng ta sẽ tồn tại nếu áp dụng nó. Vậy nên, trước khi chúng ta bị đưa đi quá xa, chúng ta hãy đọc Thánh Kinh của chúng ta. Nhiều người chưa bao giờ đọc Thánh Kinh của họ” [4]!

Có lẽ, Obama có đọc Thánh Kinh nhưng ông ta không hiểu gì về Thánh Kinh, nên mới có những lời phát biểu như trên. Làm sao một người ủng hộ phá thai và đồng tính luyến ái có thể hiểu được Thánh Kinh? Nhiều người tìm cách bào chữa cho Obama, cho rằng, câu nói của Obama không có ý bài bác Thánh Kinh. Nhưng rõ ràng, ý nghĩa của câu nói là, Obama cho rằng không thể áp dụng Thánh Kinh vào trong chính sách của quốc gia. Ông đưa ra những lý do thường được những kẻ chống nghịch Chúa đem ra chế nhạo Thánh Kinh! Obama còn lẫn lộn giữa Đạo Chúa và các tôn giáo mang danh Chúa do loài người lập ra, khi ông hỏi nên dạy loại Cơ-đốc Giáo nào trong các trường học.

3. Obama xuất thân bình thường nhưng trở thành lãnh tụ vĩ đại:

Obama xuất thân là một nhân viên tổ chức của thành phố Chicago, sau đó, là nghị sĩ của Tiểu bang Illinois, rồi là nghị sĩ Hoa Kỳ, trước khi là tổng thống Hoa Kỳ. Ngay trong năm đầu tiên sau khi đắc cử tổng thống của Hoa Kỳ, Obama đã được trao tặng giải thưởng Nô-be Hòa Bình (Nobel Peace Prize) và được cử làm chủ tịch của Hội Đồng An Ninh Liên Hiệp Quốc. Obama được nhiều người trên thế giới, kể cả lãnh tụ Hồi Giáo, tung hô ông là Đấng Cứu Thế, Đấng Christ (The Messiah) [5], [6]. Obama đã đắc cử tổng thống Hoa Kỳ nhiệm kỳ hai. Từ trong tư thế của một lãnh tụ trẻ được nhiều người ưa thích, rất có thể, Obama sẽ được thế giới chọn làm tổng thống đầu tiên của một chính quyền toàn cầu, đạt đến ngai vị vĩ đại nhất trong lịch sử loài người.

Nhiệm kỳ hai của Tổng Thống Obama bắt đầu vào tháng Giêng năm 2013 và sẽ kết thúc vào tháng Giêng năm 2016. Cuộc chiến tại Trung Đông theo Thi Thiên 83 có thể xảy ra bất kỳ lúc nào trong nhiệm kỳ của Obama. Khi cuộc chiến xảy ra, vì quyền lợi của Hoa Kỳ tại Trung Đông mà Obama sẽ tích cực yểm trợ I-sơ-ra-ên và sau đó cũng sẽ tích cực trong việc tạo hòa ước giữa I-sơ-ra-ên, các nước Ả-rập, và thế giới.

Rất có thể, sau khi hòa ước được Liên Hiệp Quốc đứng ra thiết lập thì sự kiện Hội Thánh của Chúa được cất ra khỏi thế gian xảy ra. Khi đó, toàn thế giới trải qua một cuộc xáo trộn kinh khiếp, các quốc gia nghi ngờ lẫn nhau, thị trường thế giới bị rối loạn, dẫn đến giải pháp biến Liên Hiệp Quốc thành một hệ thống chính quyền toàn cầu. Khi đó, có thể Tổng Thống Obama sẽ trở thành tổng thống đầu tiên và cuối cùng của chính quyền toàn cầu. Khi đó, ông chính là AntiChrist.

Chúng tôi không có ý tuyên bố Tổng Thống Obama sẽ trở thành AntiChrist. Chúng tôi chỉ nêu lên một thí dụ điển hình về nhân vật AntiChrist.

Ghi Chú

[1] http://www.debate.org/opinions/do-you-believe-that-a-global-government-organization-is-beneficial

[2] http://www.beastobama.com/

[3] http://www.fivedoves.com/letters/july2010/ronr726.htm

[4] Nguyên văn: “And even if we did have only Christians in our midst, if we expelled every non-Christian from the United States of America, whose Christianity would we teach in the schools? Would we go with James Dobson’s, or Al Sharpton’s? Which passages of Scripture should guide our public policy? Should we go with Leviticus, which suggests slavery is ok and that eating shellfish is abomination? How about Deuteronomy, which suggests stoning your child if he strays from the faith? Or should we just stick to the Sermon on the Mount – a passage that is so radical that it’s doubtful that our own Defense Department would survive its application? So before we get carried away, let’s read our bibles. Folks haven’t been reading their bibles.” Trích từ: http://www.youtube.com/watch?v=3tdoQr3BQ1g

[5] http://www.christianpost.com/news/farrakhan-s-praise-heightens-obama-s-messianic-image-31337/

[6] http://obamamessiah.blogspot.com/

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống pdf bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV84OTQ4MjcwX1F1aXU1

1. Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống âm thanh mp3 bài giảng này:
https://od.lk/d/MV8xMTUyMDUwMjBf/11514_BayBienCo_6.mp3

2. Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống âm thanh mp3 bài giảng này:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/115_kytanthe

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

 


Copyright Notice: All Rights Reserved © 2013 Vietnamese Christian Mission Ministry.
Thông Báo Tác Quyền: Mọi tác quyền thuộc về Vietnamese Christian Mission Ministry. Mọi người có thể sao chép, phổ biến dưới mọi hình thức nhưng xin giữ đúng nguyên văn, kể cả thông báo về tác quyền này.