060 Cây Vả I-sơ-ra-ên: Điềm Chúa Đến

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Cây Vả I-sơ-ra-ên: Điềm Chúa Đến  Ma-thi-ơ 24: 32 Hãy nghe lời thí dụ về cây vả, vừa lúc nhành non, lá Đọc Tiếp →

055 Chú Giải Sách Khải Huyền 20:11-15

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Sự Phán Xét Chung Cuộc   11 Rồi, tôi thấy một ngai trắng, lớn và Đấng ngự trên ngai. Đất và trời Đọc Tiếp →

054 Chú Giải Sách Khải Huyền 20:1-10

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Vương Quốc Ngàn Năm   1 Tôi thấy một thiên sứ xuống từ trời, có chìa khóa của vực sâu không đáy Đọc Tiếp →

053 Chú Giải Sách Khải Huyền 19:11-21

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Trận Chiến A-ma-ghê-đôn   11 Rồi, tôi thấy trời mở ra, và này, có một con ngựa trắng. Đấng cưỡi nó được Đọc Tiếp →

052 Chú Giải Sách Khải Huyền 19:1-10

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Lễ Cưới Chiên Con   1 Sau những sự đó, tôi nghe một tiếng lớn của nhiều người ở trên trời rằng: Đọc Tiếp →

049 Chú Giải Sách Khải Huyền 17:1-18

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Bản Án của Ba-by-lôn Thuộc Linh   1 Một trong bảy thiên sứ với bảy cái chén đến nói với tôi rằng: Đọc Tiếp →

048 Chú Giải Sách Khải Huyền 16:12-21

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Bảy Tai Họa Cuối Cùng (2)   12 Thiên sứ thứ sáu trút chén mình trên sông lớn Ơ-phơ-rát: Nước liền khô Đọc Tiếp →

046 Chú Giải Sách Khải Huyền 15

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Bài Ca của Những Người Thắng AntiChrist   1 Tôi thấy một dấu khác trên trời, lớn và lạ lùng. Có bảy Đọc Tiếp →

045 Chú Giải Sách Khải Huyền 14:9-20

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Bản Án và Hình Phạt Dành cho Thế Gian Cùng Những Kẻ Thờ Phượng AntiChrist   9 Thiên sứ thứ ba, theo Đọc Tiếp →

044 Chú Giải Sách Khải Huyền 14:8

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Ba-by-lôn Thuộc Thể và Ba-by-lôn Thuộc Linh   8 Tiếp theo, một thiên sứ khác truyền: “Ba-by-lôn thành lớn đã đổ xuống, Đọc Tiếp →

043 Chú Giải Sách Khải Huyền 14:1-7

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Một Trăm Bốn Mươi Bốn Ngàn Người Được Tuyển Chọn Từ Muôn Dân Tin Lành Đời Đời Được Giảng cho Muôn Dân Đọc Tiếp →

042 Chú Giải Sách Khải Huyền 13:11-18

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Tiên Tri Giả   11 Tôi nhìn xem, một con thú khác ra từ đất. Nó có hai sừng như chiên con Đọc Tiếp →

041 Chú Giải Sách Khải Huyền 13:1-10

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) AntiChrist   1 Tôi thấy một con thú có mười sừng và bảy đầu lên từ biển. Trên những sừng của nó Đọc Tiếp →

039 Chú Giải Sách Khải Huyền 11:15-19

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Tiếng Loa Thứ Bảy: Cơn Khốn Thứ Ba Nước Trời Được Công Bố 15 Thiên sứ thứ bảy thổi loa, có những Đọc Tiếp →