052 Chú Giải Sách Khải Huyền 19:1-10

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Lễ Cưới Chiên Con

 

1 Sau những sự đó, tôi nghe một tiếng lớn của nhiều người ở trên trời rằng: “A-lê-lu-gia! Sự cứu rỗi, sự vinh quang, sự tôn quý, và quyền lực thuộc về Chúa, là Đức Chúa Trời của chúng ta.

2 Sự phán xét của Ngài là chân thật và công chính. Ngài đã phán xét con điếm lớn, là kẻ đã làm bại hoại đất với sự tà dâm nó và Ngài đã báo trả máu của các tôi tớ Ngài nơi tay nó.”

3 Họ lại nói: “A-lê-lu-gia! Và khói của nó bay lên cho tới đời đời!”

4 Hai mươi bốn trưởng lão và bốn sinh vật sấp mình thờ phượng Đức Chúa Trời, Đấng ngự trên ngai, đáp rằng: “A-men! A-lê-lu-gia!”

5 Có một tiếng phát ra từ ngai rằng: “Hỡi tất cả các ngươi là những tôi tớ Ngài và là những kẻ kính sợ Ngài, cả nhỏ lẫn lớn, hãy tôn vinh Đức Chúa Trời của chúng ta.”

6 Tôi nghe như tiếng của một đám đông lớn, như tiếng của nhiều dòng nước, như tiếng sấm dội vang rền rằng: “A-lê-lu-gia! Vì Chúa là Đức Chúa Trời Toàn Năng cai trị;

7 chúng ta hãy vui vẻ, mừng rỡ và dâng sự tôn kính lên Ngài. Hôn lễ của Chiên Con đã tới. Vợ Ngài đã sẵn sàng.

8 Người đã được ban cho trang phục trắng, mịn, và sạch. Trang phục là những việc làm công bình của các thánh đồ.

9 Thiên sứ phán với tôi rằng: “Hãy viết: Phước cho những kẻ được gọi vào tiệc cưới của Chiên Con.” Người phán với tôi rằng: “Những lời này là Lời Chân Thật của Đức Chúa Trời.”

10 Tôi hạ mình xuống tại chân người để thờ phượng người nhưng người phán với tôi rằng: “Hãy coi chừng, đừng làm vậy! Ta là tôi tớ đồng công với ngươi và với các anh em ngươi, là những người có chứng cớ của Đức Chúa Jesus. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời! Vì chứng cớ của Đức Chúa Jesus là tinh thần của lời tiên tri.

Xét về bố cục thì Khải Huyền 19 và 20 thuộc về phần thứ ba của sách Khải Huyền, đó là phần trình bày về Đức Chúa Jesus Christ và Vương Quốc Ngàn Năm. Khải Huyền 19 mở đầu với Lễ Cưới Chiên Con. Lễ Cưới Chiên Con là sự kết hiệp mầu nhiệm giữa Đức Chúa Jesus Christ và Hội Thánh, như sự kết hiệp giữa người nam và người nữ. Những câu Thánh Kinh được trích dẫn tiếp theo đây, sẽ giúp cho chúng ta phần nào hiểu được ý nghĩa của sự kết hiệp này.

Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu làm cho A-đam ngủ mê, lấy một xương sườn, rồi lấp thịt thế vào. Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu dùng xương sườn đã lấy nơi A-đam làm nên một người nữ, đưa đến với A-đam. A-đam nói rằng: Người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người này sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà có. Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, và cả hai sẽ trở nên một thịt” (Sáng Thế Ký 2:21-24).

Câu “và cả hai sẽ trở nên một thịt” hàm ý là kể từ giây phút một người đàn ông kết hiệp với một người đàn bà thì họ hoàn toàn thuộc về nhau, thân thể của họ là của riêng nhau. Đức Thánh Linh đã dùng hình ảnh kết hiệp của vợ chồng để nói đến sự kết hiệp giữa Đức Chúa Jesus Christ và Hội Thánh. Tức là sự Đức Chúa Jesus Christ hoàn toàn thuộc về Hội Thánh, Hội Thánh hoàn toàn thuộc về Đức Chúa Jesus Christ; và cả hai có sự tương thông mật thiết với nhau một cách huyền nhiệm, như sự tương thông giữa chồng với vợ.

Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. Sự mầu nhiệm ấy là lớn, tôi nói về Đấng Christ và Hội Thánh vậy” (Ê-phê-sô 4:23-24).

Sự kết hiệp của Đức Chúa Jesus Christ và Hội Thánh đã xảy ra bởi ân điển của Đức Chúa Jesus Christ và bởi đức tin của Hội Thánh. Bởi ân điển của Ngài, Ngài đã chết để chuộc tội cho Hội Thánh và đưa tay ra, kêu mời Hội Thánh đến với Ngài. Bởi đức tin, Hội Thánh đã tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài và đưa tay ra, nắm lấy tay Ngài, để được nên một với Ngài. Cho đến hiện tại, sự kết hiệp của Đức Chúa Jesus Christ và Hội Thánh chỉ hoàn tất về phương diện tinh thần, được tiêu biểu bằng sự hứa hôn trong phong tục của người I-sơ-ra-ên.

Theo phong tục của người I-sơ-ra-ên, khi một người nam đến tuổi trưởng thành, thì cha của người ấy tìm kiếm một thiếu nữ, để cưới về làm vợ cho chàng. Sau khi chàng trai trao quà đính hôn cho cô gái, thì họ trở thành vợ chồng trên danh nghĩa. Chàng trai trở về nhà cha mình để xây dựng chỗ ở cho gia đình mới của mình, cô gái lo việc chuẩn bị áo cưới. Thời gian chuẩn bị vào khoảng trên dưới một năm. Khi việc xây dựng chỗ ở hoàn tất, người cha hài lòng, thì chàng trai sẽ đến rước dâu một cách bất ngờ. Lễ cưới được diễn ra tại nhà của chàng trai, thường kéo dài đến bảy ngày. Qua phong tục kết hôn của người I-sơ-ra-ên và qua Lời Chúa, chúng ta nhận biết bảy điều sau đây:

 1. Hội Thánh là trinh nữ đã được hứa gả cho Đức Chúa Jesus Christ: Danh từ “trinh nữ” hàm ý sự tinh sạch thuộc linh của Hội Thánh, tức là sự được làm cho sạch tội: “Vì về anh em, tôi rất sốt sắng như sự sốt sắng của Thiên Chúa, bởi tôi đã gả anh em cho một chồng mà thôi, dâng anh em như người trinh nữ tinh sạch cho Đấng Christ” (II Cô-rinh-tô 11:2).
 2. Đức Chúa Trời đã chọn Hội Thánh cho Đức Chúa Jesus Christ: “Con đã tỏ danh Cha ra cho những người Cha giao cho Con từ giữa thế gian; họ vốn thuộc về Cha, Cha giao họ cho Con, và họ đã giữ lời Cha” (Giăng 17:6).
 3. Thánh linh được Đức Chúa Jesus Christ ban cho Hội Thánh là quà đính hôn: “Ngài là Đấng mà anh em tin, sau khi anh em đã nghe Lời chân thật, là Tin Lành về sự cứu rỗi của anh em. Ngài là Đấng mà sau khi anh em tin thì được ấn chứng bằng thánh linh của lời hứa. Ấy là vật làm tin về sự hưởng cơ nghiệp của chúng ta, cho đến kỳ chuộc lại những sản nghiệp đã mua về cho sự tôn vinh của sự vinh quang Ngài” (Ê-phê-sô 1:13-14).
 4. Đức Chúa Jesus Christ về lại nhà Cha ở trên trời để sắm sẵn chỗ ở cho Hội Thánh: “Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở; nếu không, Ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi Ta đã đi, và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, Ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với Ta, để cho Ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó” (Giăng 14:1-2).
 5. Đức Chúa Jesus Christ sẽ trở lại một cách bất ngờ để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, vào trong thiên đàng: “Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Thiên Chúa, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước hết. Kế đến, chúng ta là những người sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa những đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn” (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:16-17).
 6. Lễ Cưới Chiên Con, tức là sự kết hiệp huyền nhiệm giữa Đức Chúa Jesus Christ và Hội Thánh sẽ diễn ra trên thiên đàng, trước khi Chúa và Hội Thánh cùng giáng lâm trên đất (Khải Huyền 19:7-9).
 7. Áo cưới của Hội Thánh, tức là sự vinh quang của Hội Thánh, chính là việc làm công bình của mỗi người đang khi còn sống trong thân thể xác thịt này (Khải Huyền 19:8).

Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của từng câu trong Khải Huyền 19.

1 Sau những sự đó, tôi nghe một tiếng lớn của nhiều người ở trên trời rằng: “A-lê-lu-gia! Sự cứu rỗi, sự vinh quang, sự tôn quý, và quyền lực thuộc về Chúa, là Đức Chúa Trời của chúng ta.

2 Sự phán xét của Ngài là chân thật và công chính. Ngài đã phán xét con điếm lớn, là kẻ đã làm bại hoại đất với sự tà dâm nó và Ngài đã báo trả máu của các tôi tớ Ngài nơi tay nó.”

Sau những sự đó” là sau các khải tượng về sự Ba-by-lôn Lớn sẽ bị hủy diệt. Giăng nghe một lời tôn vinh vang dội của nhiều người mà ông gọi là “một tiếng lớn!” Đây là lời tôn vinh của Hội Thánh, các thánh đồ trước Thời Cựu Ước, các thánh đồ Thời Cựu Ước, và các thánh đồ tử Đạo trong Thời Đại Nạn. Ngoại trừ Hội Thánh là những người đang hiện diện trong một thân thể xác thịt đã phục sinh hoặc đã được biến hóa, các thánh đồ còn lại chưa nhận được thân thể xác thịt vinh quang. Họ là những linh hồn hiện diện trong những thân thể thiêng liêng, mà thân thể xác thịt đang chờ ngày sống lại. Thân thể xác thịt của họ sẽ được sống lại sau khi Đức Chúa Jesus Christ tiêu diệt AntiChrist cùng tất cả những kẻ chống nghịch Ngài và ném Sa-tan vào vực sâu trong âm phủ.

Chúng ta không ngoại trừ các thiên sứ cũng dự phần trong lời tôn vinh này, mặc dù họ không kinh nghiệm ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Bởi vì lời tôn vinh nói lên thuộc tính của Đức Chúa Trời.

A-lê-lu-gia” là một từ ngữ Hy-lạp dùng để phiên âm từ ngữ ghép “Ha-lê-lu-gia” trong tiếng Hê-bơ-rơ, và có nghĩa là: “Tôn vinh Thiên Chúa!”

Danh từ “Chúa” được dùng trong câu này là chỉ về Ngôi Một Thiên Chúa, tức là Đức Chúa Trời, tức là Đức Cha. Mặc dầu trong I Cô-rinh-tô 8:5-6 đã khẳng định “chỉ có một Chúa, và Chúa ấy chính là Đức Chúa Jesus Christ:”

Thật người ta xưng có các thần khác, hoặc ở trên trời, hoặc ở dưới đất, (bởi đó họ thờ nhiều thần nhiều Chúa), về phần chúng ta, chỉ có một Thiên Phụ, muôn vật bởi Ngài mà ra, và chúng ta hướng về Ngài; lại chỉ có một Chúa mà thôi, là Đức Chúa Jesus Christ, muôn vật đều nhờ Ngài mà có, và chúng ta cũng vậy.”

Nhưng chúng ta hiểu rằng, danh từ “chúa” ở đây là nói đến quyền cai trị tuyệt đối trên muôn loài vạn vật; và quyền cai trị tuyệt đối trên muôn loài vạn vật là của Thiên Chúa Ba Ngôi. Vì thế, chỉ có “một Chúa” và danh từ “Chúa” áp dụng chung cho cả Ba Ngôi Thiên Chúa.

Mặc dầu Đức Chúa Trời được Thánh Kinh gọi là Chúa như trong Khải Huyền 19:1, Đức Chúa Jesus Christ được gọi là Chúa như trong I Cô-rinh-tô 8:6, và Đức Thánh Linh được gọi là Chúa như trong I Cô-rinh-tô 12:5; nhưng không có nghĩa là có ba Chúa, mà là chỉ có một Chúa thể hiện qua ba thân vị của Thiên Chúa.

Khi chúng ta hiểu rằng, danh từ Chúa không chỉ về một thân vị mà chỉ về thẩm quyền, thì chúng ta mới hiểu rằng, một thẩm quyền duy nhất và tuyệt đối được thi hành qua ba thân vị của Thiên Chúa. Vì thế, Đức Chúa Trời được gọi là Chúa, Đức Chúa Jesus Christ được gọi là Chúa, và Đức Thánh Linh được gọi là Chúa. Nhưng chỉ có một Chúa.

 • Đức Chúa Trời là Chúa trong sự thờ phượng Thiên Chúa của muôn loài thọ tạo: Thiên Chúa Ngôi Một trong thân vị Đức Chúa Trời, đại diện cho Ba Ngôi Thiên Chúa để nhận sự thờ phượng, tôn vinh của muôn loài tạo vật.
 • Ngôi Lời là Chúa trong sự muôn loài thọ tạo hầu việc Thiên Chúa: Thiên Chúa Ngôi Hai trong thân vị Đức Chúa Jesus Christ đại diện cho Ba Ngôi Thiên Chúa để cai trị muôn loài tạo vật và làm gương cho loài người về sự vâng phục Thiên Chúa.
 • Đấng Thần Linh là Chúa trong sự ban phát ân điển và ân tứ của Thiên Chúa cho muôn loài thọ tạo: Thiên Chúa Ngôi Ba trong thân vị Đức Thánh Linh đại diện cho ba Ngôi Thiên Chúa để bảo tồn và phát triển muôn loài tạo vật, cùng ban cho con dân Chúa năng lực và sự hiểu biết để sống theo thánh ý của Thiên Chúa.

Con điếm lớn” được nói đến trong câu 2 chính là Ba-by-lôn Lớn, là hệ thống Cơ-đốc Giáo Hiệp Nhất có trụ sở là Va-ti-căn. Hệ thống tôn giáo này dạy cho loài người thờ phượng hình tượng, thần tượng, thờ lạy chính loài người và ma quỷ. Hệ thống tôn giáo này có nợ máu với các thánh đồ, các tiên tri, và các sứ đồ của Thiên Chúa.

3 Họ lại nói: “A-lê-lu-gia! Và khói của nó bay lên cho tới đời đời!”

Khói của nó bay lên cho tới đời đời!” Không phải nói về khói của sự thiêu đốt thành Va-ti-căn, vì khói của sự thiêu đốt vật chất không thể còn lại đời đời. Câu này hàm ý: sự hình phạt của hệ thống Cơ-đốc Giáo Hiệp Nhất và những kẻ thuộc về nó sẽ còn lại cho đến đời đời. Đó là hình phạt trong lửa của hỏa ngục.

4 Hai mươi bốn trưởng lão và bốn sinh vật sấp mình thờ phượng Đức Chúa Trời, Đấng ngự trên ngai, đáp rằng: “A-men! A-lê-lu-gia!”

Đại diện của Hội Thánh là 24 trưởng lão cùng với đại diện của các sinh vật trên thiên đàng là bốn sinh vật chầu chung quanh ngai của Đức Chúa Trời và Chiên Con, cùng nhau thờ phượng Đức Chúa Trời và đáp lại tiếng kêu lớn tôn vinh.

“A-men! A-lê-lu-gia!” Có nghĩa là: Thật như vậy. Tôn vinh Thiên Chúa!

5 Có một tiếng phát ra từ ngai rằng: “Hỡi tất cả các ngươi là những tôi tớ Ngài và là những kẻ kính sợ Ngài, cả nhỏ lẫn lớn, hãy tôn vinh Đức Chúa Trời của chúng ta.”

Tiếng phát ra từ Ngai có thể là tiếng của Ngôi Hai Thiên Chúa trong thân vị Chiên Con, vì Ngài đang đứng giữa ngai, mà cũng có thể là tiếng của một hay của cả bốn sinh vật chầu chung quanh ngai.

Tôi tớ của Đức Chúa Trời bao gồm các sinh vật trên thiên đàng, các thiên sứ, và những người thuộc về Ngài. Họ là những người phục vụ Đức Chúa Trời với lòng kính sợ Ngài. Có những người là tôi tớ Chúa, được Chúa dùng để làm thành thánh ý của Ngài, nhưng họ không kính sợ Chúa, như Vua Nê-bu-cát-nết-xa (Giê-rê-mi 43:10), trước khi bị phạt sống bảy năm, ăn cỏ như bò (Đa-ni-ên 4). Ngày nay, cũng có biết bao nhiêu người phục vụ Đức Chúa Trời nhưng họ không có lòng kính sợ Ngài. Vì thế, họ sẽ không có mặt trên thiên đàng. Bởi vì, chỉ có “những tôi tớ Ngài và là những kẻ kính sợ Ngài” mới được vào trong vương quốc của Ngài mà thôi. Những tôi tớ không kính sợ Ngài sẽ bị gọi là “tôi tớ xấu” và sẽ bị “đánh xé xương, định phần chung với những kẻ giả hình” (Ma-thi-ơ 24:48-51).

Từ ngữ “cả lớn lẫn nhỏ” có thể bao gồm lớn nhỏ về tuổi tác lẫn lớn nhỏ về địa vị trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Trong một ý nghĩa nhất định, mỗi người chúng ta chỉ bắt đầu có thật từ khi được thai dựng trong lòng mẹ. Từ khoảnh khắc đó trở đi, chúng ta có thật và sẽ còn lại cho đến đời đời, cho dù là còn lại trong hỏa ngục hay còn lại trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời. Vì thế, dù là một thai nhi bị chết từ trong lòng mẹ cách nay 100 năm, thì linh hồn ấy vẫn là một người, mang hình ảnh của Thiên Chúa, và là bậc lớn hơn chúng ta về tuổi tác. Riêng về địa vị lớn và nhỏ trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời thì Lời Chúa có chép:

Vậy, ai hủy một điều cực nhỏ nào trong những điều răn này, và dạy người ta làm như vậy, thì sẽ bị xưng là cực nhỏ trong Vương Quốc Trời; còn như ai giữ những điều răn ấy, và dạy người ta nữa, thì sẽ được xưng là lớn trong Vương Quốc Trời” (Ma-thi-ơ 5:19).

Tuy nhiên, những kẻ đã được nghe biết về lẽ thật các điều răn của Thiên Chúa, mà vẫn cố tình hủy bỏ một điều răn nào trong các điều răn của Thiên Chúa, và dạy cho người khác làm như vậy, thì những kẻ đó sẽ bị hư mất đời đời. Chúng tôi tin rằng, lời phán trên đây của Đức Chúa Jesus Christ chỉ áp dụng cho những kẻ vô tình nghe theo sự dạy dỗ sai trái của giáo hội; chứ không áp dụng cho những kẻ đã có cơ hội được Đức Thánh Linh ban cho để đọc và nghe về lẽ thật con dân Chúa phải vâng giữ trọn vẹn các điều răn của Thiên Chúa.

6 Tôi nghe như tiếng của một đám đông lớn, như tiếng của nhiều dòng nước, như tiếng sấm dội vang rền rằng: “A-lê-lu-gia! Vì Chúa là Đức Chúa Trời Toàn Năng cai trị;

7 chúng ta hãy vui vẻ, mừng rỡ và dâng sự tôn kính lên Ngài. Hôn lễ của Chiên Con đã tới. Vợ Ngài đã sẵn sàng.

Một lần nữa, tiếng kêu lớn vang dội cả thiên đàng. Lần này có thể là tiếng kêu của các sinh vật trên thiên đàng, các thiên sứ, các thánh đồ trước Thời Cựu Ước, các thánh đồ Thời Cựu Ước, và các thánh đồ Thời Đại Nạn. Bởi vì, Hội Thánh đang trong tư thế ra mắt Chiên Con để được kết hiệp cách huyền nhiệm với Ngài.

Chúng ta để ý là cho đến giờ phút hôn lễ của Chiên Con được hiện thực, thì Đức Chúa Trời là Đấng đại diện cho Ba Ngôi Thiên Chúa cai trị muôn loài. Nhưng khi Đức Chúa Jesus Christ thiết lập Vương Quốc của Đức Chúa Trời thì quyền cai trị hoàn toàn do Thiên Chúa Ngôi Hai trong thân vị Đức Chúa Jesus Christ nắm giữ. Quyền cai trị đó sẽ do Ngài nắm giữ cho đến đời đời.

Chiên Con chính là Thiên Chúa trong thân xác của loài người làm công việc chuộc tội cho loài người. Hội Thánh là tất cả những người tin nhận sự chết chuộc tội của Chiên Con, trong suốt khoảng thời gian từ khi Hội Thánh được thành lập cho đến khi Hội Thánh được cất ra khỏi thế gian. Hội Thánh được gọi là vợ của Chiên Con vì Hội Thánh được kết hiệp cách lạ lùng với Chiên Con, được tiêu biểu bởi sự kết hiệp làm vợ chồng giữa một người nam và một người nữ.

Chúng ta sẽ không thể nào hiểu được sự huyền nhiệm này cho đến khi chúng ta được kết hiệp với Đức Chúa Jesus Christ. Không ai ngoài Hội Thánh có thể hiểu được sự huyền nhiệm ấy.

Thật cảm tạ Chúa vì chúng ta được sinh ra làm người. Thật cảm tạ Chúa vì chúng ta được ở trong sự cứu rỗi của Ngài. Thật cảm tạ Chúa vì chúng ta được thuộc về Hội Thánh của Ngài. Chúng ta có phước hơn tất cả các thánh đồ khác của Chúa, vì chỉ có các thánh đồ thuộc về Hội Thánh của Chúa mới được kết hiệp cách lạ lùng với Chúa.

8 Người đã được ban cho trang phục trắng, mịn, và sạch. Trang phục là những việc làm công bình của các thánh đồ.

Chữ “người” được dùng ở đây là chỉ về Hội Thánh. Trang phục trắng, mịn, và sạch nói đến sự vinh quang tuyệt vời bao phủ mỗi người trong Hội Thánh. Sự vinh quang đó chính là phần thưởng cho mỗi việc làm công bình của mỗi người trong Hội Thánh.

Trong ngày Hội Thánh ra mắt Chiên Con trong Lễ Cưới Chiên Con, mỗi người sẽ có sự vinh quang giống nhau, là sự vinh quang tổng hợp của Hội Thánh phản chiếu trên mỗi người. Tuy nhiên, chắc chắn là sự vinh quang của mỗi cá nhân sẽ khác nhau, tùy theo những việc lành mà họ đã làm ra trong suốt thời gian theo Chúa trên trần gian này.

Chúng ta cần ghi nhớ: Chúng ta được cứu vì chúng ta thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta được sự sống đời đời vì chúng ta vâng giữ các điều răn của Chúa sau khi chúng ta được cứu. Nhưng mỗi chúng ta sẽ được ban thưởng tùy theo mỗi việc mình làm. Sự ban thưởng ấy được trao cho chúng ta trong ngày Chúa đến để đem chúng ta ra khỏi thế gian. Sự ban thưởng ấy chính là sự vinh quang của mỗi người tùy theo những việc làm công bình đã làm, được Chúa trao tặng chúng ta khi thân thể xác thịt chúng ta được phục sinh hoặc được biến hóa, và được cất lên không trung gặp Chúa:

Này, Ta đến mau chóng với tiền công của Ta để trao cho mỗi người tùy theo kết quả việc làm của người đó” (Khải Huyền 22:12).

Điều quan trọng kế tiếp chúng ta cần ghi nhớ: Chúa rất là rời rộng. Chỉ cần chúng ta hết lòng sống cho Ngài, hầu việc Ngài thì Ngài sẽ ban thưởng cho chúng ta một cách dư dật. Ngụ ngôn về những người làm công trong vườn nho cho chúng ta biết: Người mới tin Chúa và hầu việc Chúa cách muộn màng trong cuộc đời mình vẫn có thể nhận được phần thưởng, sự vinh quang tương đương với người tin Chúa và hầu việc Chúa từ khi còn thơ ấu (Ma-thi-ơ 20:1-16). Chỉ cần chúng ta hết lòng sống theo Lời Chúa, vui mừng làm ra những sự lành mà Chúa đã sắm sẵn cho chúng ta (Ê-phê-sô 2:10).

9 Thiên sứ phán với tôi rằng: “Hãy viết: Phước cho những kẻ được gọi vào tiệc cưới của Chiên Con.” Người phán với tôi rằng: “Những lời này là Lời Chân Thật của Đức Chúa Trời.”

Hội Thánh là vợ của Chiên Con. Trong tiệc cưới sẽ có nhiều khách dự tiệc. Khách chính là những thánh đồ của Chúa trước Thời Cựu Ước, trong Thời Cựu Ước, và trong Thời Đại Nạn. Dầu bản thân họ không được kết hiệp cách nhiệm mầu với Đức Chúa Jesus Christ, nhưng họ được dự phần trong tiệc cưới của Ngài. Chính họ cũng sẽ nhận được một ơn phước đặc biệt mà các thánh đồ của Chúa đang sống trên đất vào thời điểm ấy không có được. Câu: “Những lời này là Lời Chân Thật của Đức Chúa Trời,” nhấn mạnh đến tầm quan trọng của ơn phước dành cho những ai được dự phần trong Tiệc Cưới Chiên Con.

Lời này khích lệ cho con dân Chúa trong Thời Đại Nạn, nếu họ trung tín cho đến chết với Chúa, thì họ sẽ nhận được một ơn phước đặc biệt, đó là được dự phần trong Tiệc Cưới Chiên Con. Ơn phước đó lạ lùng và lớn như thế nào thì chúng ta chưa biết. Nhưng với lời nhấn mạnh như vậy, chắc chắn đó phải là một điều đáng cho mọi người mong muốn.

10 Tôi hạ mình xuống tại chân người để thờ phượng người nhưng người phán với tôi rằng: “Hãy coi chừng, đừng làm vậy! Ta là tôi tớ đồng công với ngươi và với các anh em ngươi, là những người có chứng cớ của Đức Chúa Jesus. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời! Vì chứng cớ của Đức Chúa Jesus là tinh thần của lời tiên tri.

Vì một lý do gì mà chúng ta không biết, Giăng đã hạ mình tại chân vị thiên sứ đang phán với ông để thờ phượng vị thiên sứ ấy. Có lẽ sự xúc động mạnh mẽ trước huyền nhiệm Hội Thánh được kết hiệp với Đức Chúa Jesus Christ khiến cho Giăng muốn hạ mình xuống, để thờ phượng Đức Chúa Trời qua vị thiên sứ đang đứng trước ông với hào quang rực rỡ cả đất! Tuy nhiên, thiên sứ đã cảnh báo ông đừng làm như vậy.

Chúng ta không thể thờ phượng Đức Chúa Trời qua bất cứ một loài thọ tạo nào, lại càng không thể thờ phượng Đức Chúa Trời qua những vật do tay người làm ra. Chúng ta trực tiếp đến trước ngai ơn phước của Đức Chúa Trời mà thờ phượng Ngài, vì Ngài mời gọi chúng ta:

Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngai ơn phước, để cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng” (Hê-bơ-rơ 4:16).

Những thiên sứ hiện nay có quyền thế và năng lực hơn chúng ta, nhưng họ chỉ là tôi tớ của Đức Chúa Trời cùng với chúng ta phục vụ Ngài. Sự thờ phượng của chúng ta, cũng như của muôn loài thọ tạo, phải hướng về Đức Chúa Trời là đại diện của Ba Ngôi Thiên Chúa.

Chúng ta để ý thấy thiên sứ gọi Giăng và các anh em của Giăng là những người có chứng cớ của Đức Chúa Jesus Christ. Các anh em của Giăng được nói đến ở đây không phải là các anh em ruột của ông, mà là các anh em cùng đức tin trong Hội Thánh, bao gồm chúng ta ngày nay. Toàn thể Hội Thánh của Chúa là những người có chứng cớ của Đức Chúa Jesus.

Chứng cớ của Đức Chúa Jesus là:

 • Tất cả những gì Đức Chúa Jesus rao giảng về Đức Chúa Trời.
 • Tất cả những gì Đức Chúa Jesus đã làm ra cho loài người.
 • Tất cả những gì Đức Chúa Jesus hứa với những ai tin nhận Ngài.

Đức Chúa Jesus là chứng nhân chân thật và thành tín của Đức Chúa Trời (Khải Huyền 3:14). Ngài giải bày Đức Chúa Trời cho loài người (Giăng 1:8). Ngài thể hiện tình yêu, sự thánh khiết, và sự công chính của Đức Chúa Trời qua hành động, bởi sự chết chuộc tội của Ngài cho toàn thể nhân loại. Mọi tiên tri và khải tượng Ngài ban cho Hội Thánh làm chứng cho sự toàn năng và sự thành tín của Đức Chúa Trời; mọi thánh ý của Đức Chúa Trời sẽ được hoàn thành y theo chương trình của Đức Chúa Trời. Những ai tin nhận mọi điều Đức Chúa Jesus phán dạy và làm ra, thì những người ấy có chứng cớ của Đức Chúa Jesus.

Tất cả mọi điều Đức Chúa Jesus phán dạy, rao truyền, và tất cả mọi việc làm của Ngài là ý nghĩa và mục đích của lời tiên tri, tức là tinh thần của lời tiên tri. Lời tiên tri ở đây tức là lời bày tỏ thánh ý của Đức Chúa Trời. Không lời tiên tri nào mà không dựa trên những lời phán dạy và những việc làm của Đức Chúa Jesus, gọi chung là chứng cớ của Đức Chúa Jesus.

 

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống pdf bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV84OTQ4MjcwX1F1aXU1

1. Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống âm thanh mp3 bài giảng này:
https://od.lk/d/MV8xMTUyMDYyODJf/11555_ChuGiaiKhaiHuyen_19_1-10.mp3

2. Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống âm thanh mp3 bài giảng này:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/115_kytanthe

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nút “play” ► để nghe: