5,545 views

000 Lời Nói Đầu

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

(Bao gồm phần định nghĩa các thuật ngữ Thánh Kinh được dùng trong sách này)

Bạn đọc quý mến.

Trước hết, chúng tôi xin chào mừng bạn trong danh của Đức Chúa Jesus Christ và cám ơn bạn đã có nhã ý chọn đọc cuốn sách này. Chúng tôi chào mừng bạn trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, bởi vì, cuốn sách này được viết ra trong danh của Ngài, để giúp người đọc biết đến Ngài và những sự dạy dỗ của Ngài.

Độc giả của sách này, một phần sẽ là những người đã tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời ban cho nhân loại trong Đức Chúa Jesus Christ, phần còn lại sẽ là những người chưa tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, nhưng muốn tìm hiểu về sự cứu rỗi và các giáo lý của Thánh Kinh. Nếu bạn đã tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ thì chúng tôi nguyện xin Đức Thánh Linh, Thần Lẽ Thật, sẽ dẫn bạn vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa được giãi bày trong sách này; và xin Ngài ban cho bạn năng lực, để bạn cẩn thận và hết lòng sống theo Lời Chúa. Nếu bạn chưa tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ thì chúng tôi nguyện xin Đức Thánh Linh, Thần Lẽ Thật, sẽ dẫn bạn đến với sự cứu rỗi trong khi hoặc sau khi bạn đọc xong sách này. Dù bạn thuộc thành phần nào, chắc chắn Thiên Chúa sẽ ban phước cho bạn khi bạn đọc sách này. Bạn có thể tìm đọc thêm hoặc nghe các tài liệu về sự cứu rỗi và các giáo lý của Thánh Kinh trên hai khu mạng:

www.timhieutinlanh.net

www.timhieuthanhkinh.net

Tất cả những câu Thánh Kinh được trích dẫn trong sách này là từ Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2016. Bạn có thể truy cập bản dịch này trên mạng theo địa chỉ sau:

www.thanhkinhvietngu.net

Mỗi câu Thánh Kinh được trích dẫn dưới hình thức như sau: Nội dung của kinh văn kèm theo tên sách + số đoạn + số câu. Thí dụ, câu Thánh Kinh dưới đây được trích từ sách “Giăng”, đoạn thứ 3, câu thứ 16:

“Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, để cho bất cứ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16).

Dưới đây là ý nghĩa một số từ ngữ chuyên biệt của Thánh Kinh và thần học theo Thánh Kinh, được dùng trong sách này:

THÁNH KINH: Lời của Thiên Chúa được ghi chép lại trong ngôn ngữ của loài người qua tiếng Hê-bơ-rơ (Hebrew), tiếng Hy-lạp (Greek), và tiếng A-ra-mai (Aramaic), gồm 66 sách, chia thành hai phần. Phần thứ nhất là những sách được chép trong Thời Giao Ước Cũ, gọi tắt là Cựu Ước. Thời Cựu Ước bắt đầu từ năm 1446 trước Công Nguyên đến năm 27 Công Nguyên. Phần thứ nhì là những sách được chép trong Thời Giao Ước Mới, gọi tắt là Tân Ước. Thời Tân Ước bắt đầu từ năm 27 đến cuối Thời Kỳ Vương Quốc Ngàn Năm.

Trong Thời Giao Ước Cũ, Thiên Chúa phán trực tiếp với những người tin nhận Ngài hoặc phán với các tiên tri, là các người Thiên Chúa dùng để thông truyền Lời của Ngài cho các dân tộc; rồi được các tiên tri của Thiên Chúa ghi chép lại thành sách. Trong Thời Giao Ước Mới, Thiên Chúa phán trực tiếp với loài người bởi Thiên Chúa trong thân vị Ngôi Lời, còn gọi là Ngôi Hai Thiên Chúa, khi Ngài nhập thế làm người, tức là Đức Chúa Jesus Christ, hoặc được Đức Thánh Linh, là Ngôi Ba Thiên Chúa, thần cảm các môn đồ của Đức Chúa Jesus Christ, ghi chép lại thành các thư tín hoặc sách.

CỰU ƯỚC: Giao ước do Đức Chúa Trời, Ngôi Một Thiên Chúa, lập với nhân loại qua dân tộc I-sơ-ra-ên. Theo đó, bất cứ ai vâng giữ Mười Điều Răn của Ngài thì được phước, ngược lại sẽ bị họa.

TÂN ƯỚC: Giao ước do Đức Chúa Trời lập với nhân loại qua Ngôi Hai Thiên Chúa, khi Ngài nhập thế làm người với danh xưng Đức Chúa Jesus Christ. Thiên Chúa Ngôi Hai đã nhập thế làm người để gánh thay cho nhân loại án phạt của tội lỗi; và bất cứ ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài, thì người ấy được Đức Chúa Trời tha tội và phục hồi địa vị làm con của Đức Chúa Trời, được hưởng sự sống đời đời trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời.

THẦN HỌC THEO THÁNH KINH: Môn nghiên cứu về sự thực hữu của Thiên Chúa, ý muốn và việc làm của Ngài, hoàn toàn dựa trên sự bày tỏ của chính Ngài qua Thánh Kinh.

THIÊN CHÚA: Danh từ tiếng Việt dùng để gọi Đấng Tự Có và Có Đến Mãi Mãi, là Một Thiên Chúa thể hiện trong ba thân vị, còn được gọi là Ba Ngôi Thiên Chúa, là Đấng Tạo Hóa đã dựng nên muôn loài vạn vật. Thiên Chúa đã dựng nên: các thần linh trên trời, còn gọi là thiên sứ; nơi Thiên Chúa ngự, gọi là thiên đàng; vũ trụ và thế giới vật chất mà loài người chúng ta đang sống trong đó. Ngoài Thiên Chúa không thần linh nào, không vật nào tự có; tất cả đều là loài thọ tạo do Thiên Chúa dựng nên.

BA NGÔI: Ba thân vị của Thiên Chúa. Chỉ có một Thiên Chúa thể hiện qua ba thân vị (thường gọi là Ba Ngôi Thiên Chúa hoặc Thiên Chúa Ba Ngôi). Danh xưng của mỗi thân vị Thiên Chúa là: Đức Chúa Trời, Ngôi Lời, và Đấng Thần Linh. Khi Thiên Chúa tương tác với loài người thì Ba Ngôi Thiên Chúa còn được gọi là: Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh.

Đức Cha là Thiên Chúa, Đức Con là Thiên Chúa, Đức Thánh Linh là Thiên Chúa nhưng không phải có ba Thiên Chúa. Điều này tương tự như trong một quốc gia theo chế độ “dân chủ tam quyền phân lập;” chỉ có một chính quyền do dân làm chủ, thể hiện qua ba ngành: Ngành Lập Pháp làm ra luật, Ngành Hành Pháp thi hành luật, và Ngành Tư Pháp bảo vệ luật. Mỗi ngành có đầy đủ tư cách là chính quyền của quốc gia đó nhưng không phải có ba chính quyền.

Chi tiết về Thiên Chúa được trình bày trong cuốn sách “Thiên Chúa” và trong các bài giảng về Thiên Chúa mà bạn có thể đọc và nghe tại đây: http://timhieuthanhkinh.net/le-that-cua-thanh-kinh/.

ĐẤNG TỰ HỮU HẰNG HỮU: Tên riêng của Thiên Chúa được dịch từ tiếng Hê-bơ-rơ יהוה, có nghĩa là: “Ta Tự Hữu và Hằng Hữu” hoặc “Ta Tự Có và Có Mãi”. Có thể dịch là: “Đấng Hằng Sống”. Khi יהוה được ghép chung với danh xưng “Thiên Chúa” thì được dịch là “Thiên Chúa Hằng Sống” hoặc “Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu”. Danh xưng יהוה còn được một số bản dịch Thánh Kinh Việt Ngữ phiên âm là “Giê-hô-va” hoặc “Gia-vê”.

ĐỨC CHÚA TRỜI: Đấng tiêu biểu và đại diện cho Ba Ngôi Thiên Chúa. Đấng ban truyền mọi ý muốn của Ba Ngôi Thiên Chúa. Ngài là Thiên Chúa Ngôi Một.

Trong mối tương giao với loài người, Ngài còn được gọi là Thiên Chúa Ngôi Cha hoặc Đức Chúa Cha.

NGÔI LỜI: Đấng phán ra thành lời mọi ý muốn của Đức Chúa Trời cho loài người, và giãi bày cho loài người được biết về Đức Chúa Trời. Đấng trực tiếp thi hành công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa. Ngài là Thiên Chúa Ngôi Lời hoặc Thiên Chúa Ngôi Hai.

ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST: Khi Ngôi Lời nhập thế làm người, trong thân xác người, Ngài mang tên là Jesus. Tên Jesus có nghĩa là: “Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Đấng Cứu Rỗi”. Ngài được tôn làm Chúa, tức là Đấng toàn quyền cai trị; và Ngài được Đức Chúa Trời xức dầu, tức là được Đức Chúa Trời ban cho thẩm quyền, năng lực, cùng chức vụ để thi hành công cuộc giảng Tin Lành, dâng chính mạng sống mình làm của lễ chuộc tội cho nhân loại, và cai trị Vương Quốc Trời.

Trong mối tương giao với loài người, Ngài còn được gọi là Thiên Chúa Ngôi Con, hoặc Đức Chúa Con, hoặc Con Đức Chúa Trời (con về phần xác thịt loài người, nhưng trong bản thể thiêng liêng thì Ngài là Thiên Chúa, cùng tự có và có mãi, bình đẳng, bình quyền với Đức Chúa Trời và Đấng Thần Linh).

CHRIST: (phiên âm và phát âm là “Cơ-đốc” hoặc “Ki-tô” hoặc “Krist”): Nghĩa đen là người được Thiên Chúa chọn và xức dầu để làm tiên tri, thầy tế lễ, hoặc vua. Khi được dùng cho Đức Chúa Jesus thì có thể dịch là “Đấng Được Xức Dầu.”

Thời Cựu Ước, hình thức xức dầu hàm ý rằng, người được xức dầu là người đã được Đức Chúa Trời chọn và ban cho một trong các chức vụ: tiên tri, thầy tế lễ, hoặc vua. Dầu là dầu ô-li-ve tinh khiết, tiêu biểu cho thánh linh, là năng lực từ Thiên Chúa. Dầu được tuôn đổ trên đầu của người được xức, cho chảy tràn khắp thân người, tiêu biểu cho sự tuôn đổ đầy dẫy thánh linh của Thiên Chúa trên người được chọn. Thời Tân Ước không còn hình thức xức dầu theo nghĩa đen nhưng chính thánh linh của Đức Chúa Trời sẽ tuôn đổ trên người được chọn. Đức Chúa Jesus trong địa vị của Đấng Được Xức Dầu, tức Đấng Christ, cùng một lúc nhận lãnh ba chức vụ từ Đức Chúa Trời. Trong chức vụ tiên tri, Ngài rao giảng về Đức Chúa Trời và Vương Quốc của Đức Chúa Trời. Trong chức vụ thầy tế lễ, Ngài dâng chính mạng sống mình để chuộc tội cho nhân loại. Trong chức vụ vua, Ngài hiện cai trị trong lòng những ai tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, và Ngài sẽ là Vua của muôn vua và Chúa của muôn chúa, cai trị trong Vương Quốc Ngàn Năm và Vương Quốc Đời Đời.

ĐẤNG THẦN LINH: Đấng thể hiện năng lực của Thiên Chúa. Đấng bảo tồn mọi ý muốn, lời phán, và việc làm của Thiên Chúa. Ngài tác động thần quyền trên muôn loài vạn vật. Ngài tái sinh và thánh hóa những ai ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Ngài là Thiên Chúa Ngôi Thần Linh hoặc Thiên Chúa Ngôi Ba.

Trong mối tương giao với loài người, Ngài ngự trong thân thể của những ai tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Ngài còn được gọi là Đức Thánh Linh, Đấng Yên Ủi, Thần Lẽ Thật.

THÁNH LINH: Thánh Linh khác với Đức Thánh Linh. Thánh linh là: sự sống, năng lực, thẩm quyền, và các ơn của Thiên Chúa ra từ Đức Thánh Linh, được Đức Thánh Linh ban cho những người tin và làm theo Lời Chúa.

THIÊN SỨ: Những thần linh do Thiên Chúa dựng nên để phục vụ Thiên Chúa và loài người. Những thiên sứ phạm tội, chống nghịch Thiên Chúa thì trở thành ma quỷ, còn gọi là các tà linh.

SA-TAN: Một trong các thiên sứ trưởng đã kéo theo một số các thiên sứ dưới quyền để phản nghịch Thiên Chúa, còn bị gọi là Ma Quỷ (nghĩa là “kẻ vu khống”). Sa-tan (nghĩa là “kẻ chống nghịch”) cám dỗ loài người phạm tội và đang nắm quyền cai trị những ai không thuộc về Thiên Chúa. Một ngày không bao lâu nữa, vào cuối Kỳ Tận Thế, Đức Chúa Jesus Christ sẽ tiêu diệt các thế lực gian ác của Sa-tan trên thế gian, và giam Sa-tan lại trong vực sâu nơi âm phủ suốt một ngàn năm, trong khi Ngài thiết lập và cai trị Vương Quốc Ngàn Năm của Đức Chúa Trời trên đất. Cuối hạn một ngàn năm, Đức Chúa Jesus Christ sẽ ném Sa-tan vào hỏa ngục trước khi Ngài hủy diệt trời cũ đất cũ, thiết lập trời mới, đất mới và Vương Quốc Đời Đời.

QUỶ SỨ, TÀ LINH: Những thiên sứ theo Sa-tan, phạm tội chống nghịch Thiên Chúa, bị gọi là ma quỷ, quỷ sứ, hoặc tà linh. Khi chúng nhập vào loài người, hay loài thú thì gọi là bị quỷ nhập, bị tà linh nhập.

HÌNH TƯỢNG: Những tượng chạm và tượng đúc mang hình ảnh của một tà thần, hoặc hình của người nam hay người nữ, hoặc hình của con thú nào đi trên đất, hoặc hình của vật nào có cánh bay trên trời, hoặc hình của loài côn trùng nào bò trên đất, hay là hình của con cá nào ở trong nước dưới đất mà Thiên Chúa đã cấm loài người làm ra: “Vậy, các ngươi hãy cẩn thận giữ lấy linh hồn mình, vì các ngươi không thấy một hình dạng nào trong ngày Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu các ngươi, từ nơi giữa lửa phán với các ngươi, tại Hô-rếp; kẻo các ngươi làm bại hoại cho mình, và làm một hình chạm nào, hình dạng của tà thần nào, hình thể của người nam hay người nữ, hình thể của con thú nào đi trên đất, hình thể của vật nào có cánh bay trên trời, hình thể của loài côn trùng nào bò trên đất, hình thể của con cá nào ở trong nước dưới đất.” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:15-18). “Đáng rủa sả thay kẻ nào làm tượng chạm hay là tượng đúc, là vật gớm ghiếc cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu…” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 27:15).

THẦN TƯỢNG: Những hình tượng, người sống, người chết, chủ nghĩa, lý tưởng, khái niệm, sở thích hay bất cứ điều gì được người ta cung kính thờ phượng hoặc sống chết cho nó, sống vì nó.

TỘI LỖI: Mọi ý nghĩ, lời nói, việc làm nào không đúng với tiêu chuẩn yêu thương, thánh khiết, và công chính của Thiên Chúa, tức là không đúng với các điều răn và luật pháp của Ngài, như đã được ghi chép trong Thánh Kinh.

ĂN NĂN TỘI hoặc CẢI HỐI: Đau khổ, hối tiếc vì đã làm ra tội. Không muốn tiếp tục sống trong tội. Muốn được Thiên Chúa tha tội và bằng lòng từ bỏ mọi việc làm tội lỗi, để sống yêu thương, thánh khiết, và công chính theo Lời Chúa là Thánh Kinh.

LÒNG TIN: Tin chắc một điều gì qua các chứng cớ.

ĐỨC TIN: Tin chắc một điều gì bởi trực giác, không thông qua bằng chứng vật lý. Đức tin thật đến từ Thiên Chúa giúp cho loài người hiểu biết chắc chắn về Thiên Chúa. Đức tin giả đến từ Sa-tan khiến cho loài người sa vào sự mê tín dị đoan, thờ lạy thần tượng.

TIN CHÚA: Công nhận và làm theo mọi lời phán dạy của Thiên Chúa như đã được ghi chép trong Thánh Kinh.

ĐƯỢC CỨU RỖI: Được thoát khỏi quyền lực của tội lỗi và hậu quả đời đời của tội lỗi. Quyền lực của tội lỗi bắt một người phải làm ra tội. Hậu quả đời đời của tội lỗi là hình phạt đời đời trong hỏa ngục. Chỉ có sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ trên thập tự giá mới có năng lực để cứu rỗi nhân loại ra khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi.

TÍN ĐỒ hoặc MÔN ĐỒ CỦA ĐẤNG CHRIST hoặc CƠ-ĐỐC NHÂN (người thuộc về Đấng Christ hoặc người sống theo Đấng Christ) hoặc KI-TÔ HỮU (bạn của Đấng Christ hoặc bạn trong Đấng Christ): Người công nhận và làm theo mọi lời phán dạy của Thiên Chúa được ghi chép trong Thánh Kinh; khác với tín đồ của các giáo hội, giáo phái mang danh Chúa, là người làm theo các luật lệ và truyền thống của các giáo hội, giáo phái, mà bỏ qua các lẽ thật của Lời Chúa.

HỘI THÁNH: Tập thể những người công nhận và làm theo mọi lời phán dạy của Thiên Chúa được ghi chép trong Thánh Kinh, không phân biệt chủng tộc, giai cấp, học thức, tài sản, địa vị trong xã hội, phái tính, tuổi tác, thời đại: “Tại đây không còn phân biệt người Hy-lạp hoặc người Do-thái, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người dã man hoặc người Sy-the, người tôi mọi hoặc người tự chủ; nhưng Đấng Christ là mọi sự và trong mọi sự.” (Cô-lô-se 3:11).

Chỉ có một Hội Thánh duy nhất do Đức Chúa Jesus Christ lập nên: “…Ta sẽ lập Hội Thánh Ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó.” (Ma-thi-ơ 16:18). Hội Thánh được gọi là:

“Hội Thánh của Đức Chúa Trời” (I Cô-rinh-tô 1:2),

“Hội Thánh của Đức Chúa Jesus Christ” (Rô-ma 16:6),

“Hội Thánh Trong Đức Chúa Jesus Christ” (I Tê-sa-lô-ni-ca 2:14),

“Hội Thánh Trong Thiên Phụ” (II Tê-sa-lô-ni-ca 1:1),

“Hội Thánh của Thiên Chúa” (I Ti-mô-thê 3:5),

“Hội Thánh của Thiên Chúa Hằng Sống” (I Ti-mô-thê 3:15), hoặc

“Hội Thánh của các Thánh Đồ” (I Cô-rinh-tô 14:33).

Hội Thánh hiện diện giữa mọi dân tộc và khắp nơi. Hội Thánh hiện diện giữa lòng dân tộc Việt Nam được gọi tắt là “Hội Thánh tại Việt Nam” hoặc “Hội Thánh Việt Nam”. Hội Thánh hiện diện ở một địa phương (làng, thôn, xã, quận, huyện, thành phố, tỉnh) được gọi tắt theo tên địa phương, thí dụ: “Hội Thánh tại Saigon” hoặc “Hội Thánh Saigon” cho dù có nhiều điểm nhóm họp khác nhau trong cùng một địa phương.

Hội Thánh không phải là một giáo hội. Các giáo hội, giáo phái thuộc “Cơ-đốc Giáo” tự xưng là Hội Thánh đều do loài người lập ra và không phải là Hội Thánh. Các giáo hội, giáo phái đó thường thêm tên của giáo hội, giáo phái vào danh xưng Hội Thánh, thí dụ: “Hội Thánh Báp-tít”, “Hội Thánh Trưởng Lão”… hoặc thêm một danh từ khác vào danh xưng Hội Thánh, thí dụ: “Hội Thánh Ân Điển”, “Hội Thánh Đức Tin”… Dù các giáo hội không phải là Hội Thánh nhưng trong các giáo hội có sự hiện diện của những người thật lòng tin nhận Đức Chúa Jesus Christ.

Chi tiết về Hội Thánh được trình bày trong cuốn sách “Hội Thánh” và các bài giảng về Hội Thánh mà bạn có thể đọc và nghe tại đây: http://timhieuthanhkinh.net/giao-ly-can-ban/.

CƠ-ĐỐC GIÁO (CHRISTIANITY): Bao gồm tất cả các giáo hội mang danh Chúa do loài người lập nên. Cơ-đốc Giáo không phải là Hội Thánh của Chúa. Cơ-đốc Giáo bao gồm các giáo hội và các nhóm sau đây:

1. Công Giáo (Catholicism)

2. Chính Thống Đông Phương (Eastern Orthodox)

3. Chính Thống Viễn Đông (Oriental Orthodoxy)

4. Giáo Hội Phương Đông (Church of the East)

5. Đối Kháng (Protestantism), bao gồm các giáo phái Tin Lành.

6. Những nhóm phủ nhận giáo lý Ba Ngôi (Nontrinitarian groups)

7. Tư Tưởng Mới (New Thought)

8. Mê-sai-a Do-thái Giáo/Cơ-đốc Nhân Do-thái (Messianic Judaism / Jewish Christians)

9. Cơ-đốc Giáo Thần Bí (Esoteric Christianity)

GIÁO HỘI: Danh từ chung để gọi bất cứ một tổ chức tôn giáo nào do loài người lập ra. Thí dụ: Giáo Hội Phật Giáo, Giáo Hội Cao Đài, Giáo Hội Công Giáo, Giáo Hội Tin Lành.

GIÁO PHÁI: Danh từ chung để chỉ một tổ chức ra từ một giáo hội mà vẫn giữ các tín lý cơ bản của giáo hội đó. Thí dụ: Baptists, Methodists, Pentecostalism, Charismatics… là những giáo phái ra từ Giáo Hội Đối Kháng (Protestantism), còn gọi là Giáo Hội Tin Lành.

TIN LÀNH: Tin tức tốt lành về sự cứu rỗi Đức Chúa Trời ban cho nhân loại qua Đức Chúa Jesus Christ, như được loan báo bởi thiên sứ trong đêm Ngôi Hai Thiên Chúa giáng sinh: “Đừng sợ gì; vì này, ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sinh cho các ngươi một Đấng Cứu Rỗi, là Christ, là Chúa.” (Lu-ca 2:10, 11).

“ĐẠO” TIN LÀNH: Một khái niệm và tổ chức tôn giáo do loài người lập ra, dùng để gọi chung các giáo phái thuộc Giáo Hội Đối Kháng. Tin vào Tin Lành của Thánh Kinh thì được sự cứu rỗi; còn tin vào “Đạo” Tin Lành thì chỉ là sự tham dự một tổ chức tôn giáo mà thôi.

ĐẠO CHÚA hoặc ĐẠO ĐẤNG CHRIST: Tất cả những sự giảng dạy của Đức Chúa Jesus Christ và nếp sống theo sự giảng dạy đó; trong nguyên ngữ của Thánh Kinh gọi là “LỜI”“ĐƯỜNG LỐI,” nghĩa là Lời của Đức Chúa Trời và đường lối của Đức Chúa Trời.

THUỘC THỂ: Thuộc về thế giới vật chất có hình thể mắt thường thấy được.

THUỘC LINH: Thuộc về thế giới thiêng liêng mắt thường không nhìn thấy được.

SỐNG ĐẠO: Mỗi ngày trong cuộc sống, tin cậy và làm theo mọi lời phán dạy trong Thánh Kinh.

TRUNG TÍN: Luôn luôn hết lòng sống theo Lời Chúa, không vì bất cứ lý do gì mà làm nghịch lại các điều răn và luật pháp của Thiên Chúa, như đã được ghi chép trong Thánh Kinh.

ÂN ĐIỂN: Ơn thương xót Thiên Chúa ban cho kẻ không xứng đáng được thương xót.

NGƯỜI PHA-RI-SI: Một giai cấp tôn giáo tự lập trong Do-thái Giáo, xuất hiện trong cộng đồng Do-thái từ khoảng năm 400 trước Công Nguyên. “Pha-ri-si” có nghĩa là phân cách, biệt lập, hàm ý biệt riêng ra để sống nếp sống vâng giữ các điều răn và luật pháp của Thiên Chúa. Tuy nhiên, đa số những người Pha-ri-si này chỉ giữ luật trên hình thức, còn bên trong thì dùng đủ mọi mưu kế để làm bất cứ điều gì có lợi cho mình, miễn sao không bị chữ nghĩa của luật pháp kết tội. Vì thế, danh từ Pha-ri-si trở nên đồng nghĩa với “kẻ giả hình”. Người Pha-ri-si ngày nay là những ai xưng mình là tín đồ của Đức Chúa Jesus Christ mà không vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa.

Chi tiết về các điều răn của Thiên Chúa được trình bày trong cuốn sách “Các Điều Răn của Thiên Chúa” và trong các bài giảng về các điều răn của Thiên Chúa mà bạn có thể đọc và nghe tại đây: http://timhieuthanhkinh.net/giao-ly-can-ban/.

THẦY THÔNG GIÁO: Những giáo sư trong Do-thái Giáo chuyên về việc giảng dạy và giải thích Thánh Kinh. Họ dựa vào sự hiểu biết Thánh Kinh của mình mà đặt thêm các luật lệ khác. Những luật lệ được đặt thêm đó phần lớn là nghịch lại ý nghĩa của Thánh Kinh. Đức Chúa Jesus gọi đó là “những truyền thống của loài người”. Thầy thông giáo ngày nay là các nhà thần học trong các giáo hội.

VƯƠNG QUỐC NGÀN NĂM: Trong một tương lai rất gần, Đức Chúa Jesus Christ sẽ giáng lâm giữa chốn không trung để đem Hội Thánh của Ngài ra khỏi thế gian. Thân thể xác thịt của những người đã chết trong Chúa sẽ được sống lại, thân thể của những người đang sống thuộc về Chúa sẽ được biến hóa thành một thân thể thiêng liêng siêu vật chất, rồi cùng được cất lên không trung gặp Chúa và được Ngài mang vào thiên đàng. Kế tiếp là sự Đức Chúa Jesus Christ phán xét toàn thế gian trong bảy năm. Bảy năm ấy được gọi là Bảy Năm Đại Nạn hoặc Kỳ Tận Thế. Cuối của Bảy Năm Đại Nạn thì Đức Chúa Jesus Christ sẽ giáng lâm trên đất cùng với Hội Thánh của Ngài và tiêu diệt mọi thế lực gian ác trên đất, nhốt Sa-tan và vực sâu trong âm phủ, rồi thiết lập Vương Quốc Ngàn Năm trên đất. Thế gian sẽ được phục hồi như buổi đầu sáng thế. Đức Chúa Jesus Christ sẽ cai trị Vương Quốc Ngàn Năm.

VƯƠNG QUỐC ĐỜI ĐỜI: Cuối của thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm, Sa-tan sẽ được thả ra khỏi vực sâu. Sa-tan sẽ chiêu dụ muôn dân trên đất, gây ra một cuộc đại chiến cuối cùng chống lại Đức Chúa Jesus Christ. Nhưng Đức Chúa Jesus Christ sẽ tiêu diệt Sa-tan và những ai chống nghịch Ngài. Sa-tan sẽ bị ném vào hỏa ngục. Trời cũ, đất cũ sẽ bị hủy diệt bởi lửa. Tất cả những người không ăn năn tội, không tin nhận và thờ phượng Thiên Chúa sẽ được gọi sống lại, ra trước tòa phán xét chung cuộc và bị phán xét về mỗi một tội lỗi đã làm. Họ sẽ bị nhốt vào hỏa ngục, chịu phạt cho đến đời đời. Tiếp theo đó là sự thiết lập trời mới, đất mới, và Vương Quốc Đời Đời.

Bạn đọc quý mến.

Nếu trong khi hoặc sau khi đọc xong cuốn sách này mà bạn thật lòng ăn năn, cải hối về những tội lỗi đã làm ra trong đời, muốn được thoát khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi, hoàn toàn tin nhận sự cứu rỗi duy nhất qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, và muốn hết lòng sống theo lời dạy của Thánh Kinh, cho dù phải trả giá bằng chính mạng sống của mình, thì bạn có thể dâng lên Đức Chúa Trời lời cầu nguyện tương tự như sau (bạn có thể đọc nguyên văn với lòng chân thành, thưa chuyện cùng Đức Chúa Trời):

“Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha của con. Con thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ trên thập tự giá. Con tin rằng Đức Chúa Jesus Christ đã sống lại để ban cho con sự sống đời đời. Con xin tiếp nhận Đức Chúa Jesus Christ làm Cứu Chúa của con. Xin Cha tiếp nhận con vào trong Hội Thánh của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha. Con cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!”

(Nếu bạn chưa phát âm danh xưng Đức Chúa Jesus Christ được, thì bạn có thể thay thế bằng: Đức Chúa Giê-xu Ki-tô).

“A-men” có nghĩa là “thật như vậy!” Bởi đức tin được tuyên xưng qua lời cầu nguyện tương tự trên đây, mọi tội của bạn được tha và bạn đã được phục hồi địa vị làm con của Đức Chúa Trời: “Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jesus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu; vì bởi trong lòng tin mà được sự công bình, và bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. Thánh Kinh nói rằng: Ai nào tin Ngài sẽ chẳng bị hổ thẹn.” (Rô-ma 10:9-11).

Được cứu ra khỏi năng lực và hậu quả của tội lỗi, được phục hồi địa vị làm con của Đức Chúa Trời là được Đức Chúa Trời ban cho cơ hội để bạn tỏ lòng tin cậy, vâng phục Thiên Chúa, sống theo lời dạy của Thánh Kinh, dẫn đến sự được Đức Chúa Jesus Christ ban cho sự sống đời đời. Bạn cần phải đọc và suy ngẫm Lời Chúa, là Thánh Kinh, mỗi ngày, rồi cẩn thận làm theo. Nếu bạn quay về sống trong tội lỗi thì bạn sẽ mất sự cứu rỗi. Bạn hãy đọc thêm các bài sau đây:


Mọi thắc mắc liên quan đến Thánh Kinh, thần học theo Thánh Kinh, và nếp sống mới trong đức tin, xin tham khảo các bài viết và bài giảng trên những trang điện tử sau đây, do chúng tôi điều hành:

www.timhieutinlanh.net

www.timhieuthanhkinh.net

www.phunu.timhieutinlanh.net

www.thanhoc.timhieutinlanh.net

www.biengiao.timhieutinlanh.net

www.vi.grace-jay.net

www.kytanthe.net

Xem video Kỳ Tận Thế tại đây:
https://www.youtube.com/channel/UCkhkaC_HmIoX23eDaaFPW5g/videos

Xem video “Chân Giả Luận” tại đây:
http://www.youtube.com/channel/UCsolU6-yd65MyXHTcQVT8ag?feature=mhee

Xem video các bài giảng về Thánh Kinh tại đây:
www.youtube.com/user/tinlanhvietnamnet?feature=mhee

Nghe và tải xuống mp3 các bài giảng về Thánh Kinh tại đây:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets

Đọc Thánh Kinh trên mạng tại đây:
http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible

Ghé thăm trang facebook của chúng tôi tại đây:
https://www.facebook.com/huynhchristiantimothy


Mọi thắc mắc xin email cho chúng tôi: timhuynh@timhieuthanhkinh.net

Trân trọng.

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

 

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống pdf bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV84OTQ4MjcwX1F1aXU1