018 Cuộc Chiến Theo Ê-xê-chi-ên 38-39 (2)

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Ê-xê-chi-ên 39

1 Hỡi con người, hãy nói tiên tri nghịch lại Gót và bảo nó rằng: Chúa Tự Hữu Hằng Hữu phán như vầy: Hỡi Gót, thủ lãnh của Mê-siếc và Tu-banh, này, Ta nghịch lại ngươi.

2 Ta sẽ quay ngươi lại, chừa lại một phần sáu của ngươi, khiến ngươi đến từ phía cực bắc, và đem ngươi lên trên các núi của I-sơ-ra-ên.

3 Ta sẽ đánh rơi cung của ngươi khỏi tay tả, và làm rớt những tên của ngươi khỏi tay hữu.

4 Ngươi sẽ ngã xuống trên các núi của I-sơ-ra-ên, ngươi và mọi đạo binh ngươi, cả đến những dân theo ngươi nữa. Ta sẽ phó ngươi cho mọi loài chim ăn thịt, và cho loài thú đồng nuốt đi.

5 Ngươi sẽ ngã xuống trên đồng ruộng; vì Ta đã phán, Chúa Tự Hữu Hằng Hữu phán vậy.

6 Bấy giờ Ta sẽ sai lửa xuống trên Ma-gót, và trên những kẻ ở yên ổn nơi các cù lao; và chúng nó sẽ biết rằng Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.

7 Ta sẽ tỏ danh thánh Ta ra giữa dân I-sơ-ra-ên Ta, và Ta không để cho nói phạm đến danh thánh Ta nữa. Các dân tộc sẽ biết rằng Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, là Đấng Thánh trong I-sơ-ra-ên.

8 Này, sự ấy đến, và sẽ làm thành, Chúa Tự Hữu Hằng Hữu phán vậy; ấy là ngày mà Ta đã rao!

9 Bấy giờ những dân cư các thành của I-sơ-ra-ên sẽ đi ra, để đốt và phó cho lửa những khí giới, những thuẫn lớn và nhỏ, những cung và tên, những giáo và sào, chúng nó đem chụm lửa được bảy năm.

10 Chúng nó sẽ không tìm củi trong đồng, không đốn củi trong rừng, vì lấy khí giới mà chụm lửa. Chúng nó sẽ bóc lột những kẻ đã bóc lột mình, và cướp giật những kẻ đã cướp giật mình, Chúa Tự Hữu Hằng Hữu phán vậy.

11 Sẽ xảy ra trong ngày đó, ta sẽ cho Gót một chỗ chôn tại I-sơ-ra-ên, trong trũng của những người qua lại, ở về phía đông của biển; và khách bộ hành sẽ phải bịt mũi. Ấy tại đó người ta sẽ chôn Gót và cả đám đông của nó; và người ta sẽ gọi trũng ấy là trũng của đám đông Gót.

12 Nhà I-sơ-ra-ên sẽ phải mất bảy tháng để chôn chúng nó, để làm sạch đất.

13 Hết thảy dân cư trong đất sẽ chôn chúng nó, và ấy sẽ là một ngày danh tiếng cho dân, là ngày mà Ta sẽ được vinh quang, Chúa Tự Hữu Hằng Hữu phán vậy.

14 Chúng nó sẽ cắt những người hằng đi tuần trong đất, và với những người đó sẽ có người chôn những thây còn lại trên mặt đất để làm cho sạch; qua khỏi bảy tháng, họ sẽ đi tìm kiếm.

15 Vậy nếu họ đi tuần trong đất, thấy những xương người ta, thì dựng tiêu chí một bên, cho đến chừng nào những kẻ chôn đã chôn những xương ấy trong trũng của đám đông Gót.

16 Cũng sẽ có một thành được gọi tên là Đám Đông. Ấy người ta sẽ làm sạch trong đất như vậy.

17 Hỡi con người, Chúa Tự Hữu Hằng Hữu phán như vầy: Hãy nói với cả loài chim và hết thảy các loài thú đồng rằng: Hãy nhóm lại, hãy từ bốn phương đến, vì một cuộc tàn sát mà Ta dọn cho các ngươi, tức là một cuộc tàn sát lớn trên các núi I-sơ-ra-ên, để các ngươi được ăn thịt và uống máu.

18 Các ngươi sẽ ăn thịt của người mạnh sức, uống máu của các quan trưởng trong thiên hạ, những chiên đực, chiên con, dê đực, bò đực mập của Ba-san.

19 Các ngươi sẽ ăn mỡ cho no, uống máu cho say, trong cuộc tàn sát mà Ta giết cho các ngươi.

20 Nơi bàn Ta, các ngươi sẽ ăn no những ngựa và người cưỡi ngựa, những người mạnh sức, và mọi lính chiến, Chúa Tự Hữu Hằng Hữu phán vậy.

21 Ta sẽ tỏ sự vinh quang Ta ra trong các nước; hết thảy các dân tộc sẽ thấy sự phán xét Ta làm ra, và tay Ta đặt trên chúng nó.

22 Từ ngày đó về sau, nhà I-sơ-ra-ên sẽ biết Ta là Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của mình.

23 Bấy giờ các dân tộc sẽ biết rằng nhà I-sơ-ra-ên đã bị đem đi làm phu tù vì cớ tội lỗi nó, vì cớ nó đã phạm tội nghịch lại Ta. Ấy vì vậy mà Ta giấu mặt Ta khỏi chúng nó, mà Ta đã phó chúng nó trong tay những kẻ nghịch thù, và chúng nó hết thảy ngã bởi gươm.

24 Ta đã đối xử chúng nó theo sự ô uế và tội ác của chúng nó, và Ta đã che mặt khỏi chúng nó.

25 Vậy nên, Chúa Tự Hữu Hằng Hữu phán như vầy: Nay, Ta sẽ đem những kẻ phu tù của Gia-cốp trở về; Ta sẽ thương xót cả nhà I-sơ-ra-ên, và vì danh thánh Ta mà nổi ghen.

26 Sau khi chúng nó mang xấu hổ và mắc tội lỗi về mọi tội lỗi mà chúng nó đã phạm nghịch lại Ta, thì chúng nó sẽ ở yên trong đất mình, không lo sợ ai hết.

27 Là khi Ta sẽ đem chúng nó về từ giữa các dân và thu lại khỏi các đất của kẻ thù chúng nó, thì Ta sẽ được tỏ ra thánh bởi chúng nó ở trước mắt nhiều nước.

28 Chúng nó sẽ biết rằng Ta là Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của mình, là khi Ta đã đày chúng nó làm phu tù giữa các nước rồi, và đã thu chúng nó lại đến đất của mình, chẳng để sót một kẻ nào ở đó.

29 Ta sẽ không che mặt khỏi chúng nó nữa, vì Ta sẽ đổ Thần Ta trên nhà I-sơ-ra-ên, Chúa Tự Hữu Hằng Hữu phán vậy.

Chú Giải Từng Câu Ê-xê-chi-ên Chương 39

1 Hỡi con người, hãy nói tiên tri nghịch lại Gót và bảo nó rằng: Chúa Tự Hữu Hằng Hữu phán như vầy: Hỡi Gót, thủ lãnh của Mê-siếc và Tu-banh, này, Ta nghịch lại ngươi.

2 Ta sẽ quay ngươi lại, chừa lại một phần sáu của ngươi, khiến ngươi đến từ phía cực bắc, và đem ngươi lên trên các núi của I-sơ-ra-ên.

Một lần nữa, Thiên Chúa nhấn mạnh sự kiện: Gót là thủ lãnh của Mê-siếc và Tu-banh và Gót ở về phía cực bắc của I-sơ-ra-ên.

“Ta sẽ quay ngươi lại:” Hàm ý chính Thiên Chúa sẽ điều khiển Gót làm theo ý muốn của Ngài. Gót sẽ chừa lại 1/6 quân lực của mình trong nước và mang 5/6 quân lực tiến công I-sơ-ra-ên. Quân hiện dịch của Nga là: 1,040,000; quân trừ bị là: 2,035,000. Chỉ tính 5/6 quân hiện dịch thôi, thì Gót đã có 866,666 quân rồi. Đó là chưa kể quân lực của Thổ-nhĩ-kỳ, I-răn, Su-đan, và Li-bi-a.

Các binh đoàn của Nga, Thổ-nhĩ-kỳ, và I-răn, dưới quyền chỉ huy của Gót, sẽ đến trên các núi của I-sơ-ra-ên. Có lẽ, liên quân của Gót sẽ tiến vào lãnh thổ của I-sơ-ra-ên từ hướng bắc, qua Lê-ba-non, và từ hướng đông bắc qua vùng cao nguyên Gô-lan, tràn ngập trên vùng đất Ga-li-lê, bao gồm ba ngọn núi: Núi Cạt-mên (Carmel), núi Tha-bô (Tabor), và núi Ghinh-bô-a (Gilboa).

3 Ta sẽ đánh rơi cung của ngươi khỏi tay tả, và làm rớt những tên của ngươi khỏi tay hữu.

Trước sự tiến công như gió bão của Gót, có lẽ quân lực I-sơ-ra-ên phải lui về phía nam, lập phòng tuyến, cố gắng bảo vệ Tel-Aviv và thủ đô Giê-ru-sa-lem. Tuy nhiên, Thiên Chúa sẽ can thiệp và chính Ngài sẽ ra tay giải cứu I-sơ-ra-ên bằng các phép lạ. Đánh rơi cung và làm rớt tên có nghĩa là Thiên Chúa sẽ khiến cho các vũ khí của Gót không thể tác hại trên dân chúng hay là quân lực của I-sơ-ra-ên. Rất có thể, sẽ có những biến động siêu nhiên nào đó, làm cho quân lực của Gót sẽ không thể sử dụng hệ thống định vị toàn cầu (GPS) và cũng không thể liên lạc với nhau, khiến cho các đạo quân của Gót sẽ tấn công lẫn nhau.

4 Ngươi sẽ ngã xuống trên các núi của I-sơ-ra-ên, ngươi và mọi đạo binh ngươi, cả đến những dân theo ngươi nữa. Ta sẽ phó ngươi cho mọi loài chim ăn thịt, và cho loài thú đồng nuốt đi.

5 Ngươi sẽ ngã xuống trên đồng ruộng; vì Ta đã phán, Chúa Tự Hữu Hằng Hữu phán vậy.

Chính bản thân của Gót sẽ tử trận tại vùng đất Ga-li-lê, cùng với liên quân của hắn, bởi sự tàn sát lẫn nhau, bởi các thiên tai: động đất, núi lửa. Đồng ruộng được nói đến trong câu 5 có lẽ là vùng đồng bằng Mê-ghi-đô, còn gọi là A-ma-ghê-đôn, nằm về phía đông bắc của núi Cạt-mên.

6 Bấy giờ Ta sẽ sai lửa xuống trên Ma-gót, và trên những kẻ ở yên ổn nơi các cù lao; và chúng nó sẽ biết rằng Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.

Thiên Chúa cũng sẽ ra tay đánh phạt trên đất nước Nga (Ma-gót), Thổ-nhĩ-kỳ, I-răn, Su-đan, và Li-bi-a (các cù lao). Từ ngữ “cù lao” trong nguyên ngữ của tiếng Hê-bơ-rơ vừa có nghĩa là hải đảo, vừa có nghĩa là khu dân cư vùng ven biển. Có lẽ trận động đất lớn sẽ khiến cho một số núi lửa phun lửa trên lãnh thổ Nga, trên các thành phố vùng bờ biển của Thổ-nhĩ-kỳ, I-răn, Su-đan, và Li-bi-a. Những cư dân thuộc các thành phố ven biển của các quốc gia này có lẽ đã đóng góp nhiều về nhân lực và tài lực cho cuộc chiến, nên bị vạ lây. Có lẽ, họ nghĩ rằng họ được yên ổn trong các thành phố của họ, nhưng tai vạ sẽ thình lình giáng xuống trên họ.

7 Ta sẽ tỏ danh thánh Ta ra giữa dân I-sơ-ra-ên Ta, và Ta không để cho nói phạm đến danh thánh Ta nữa. Các dân tộc sẽ biết rằng Ta là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, là Đấng Thánh trong I-sơ-ra-ên.

8 Này, sự ấy đến, và sẽ làm thành, Chúa Tự Hữu Hằng Hữu phán vậy; ấy là ngày mà Ta đã rao!

Khi Cuộc Chiến Thi Thiên 83 xảy ra, mặc dầu dân I-sơ-ra-ên nhận biết là Thi Thiên 83 được ứng nghiệm, nhưng rất có thể, họ nghĩ rằng, họ thắng được liên minh mười dân tộc Ả-rập là do sức mạnh quân sự của họ. Nhưng khi Cuộc Chiến Ê-xê-chi-ên 38-39 xảy ra, thì họ biết rõ chính Thiên Chúa đã ra tay giải cứu họ và làm thành lời tiên tri của Ngài từ hơn 2,500 năm trước. Chính vì vậy, mà họ sẽ tôn vinh danh thánh của Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu. Chẳng những dân I-sơ-ra-ên, mà các dân tộc khác cũng sẽ nhận biết Thiên Chúa của Thánh Kinh là có thật, và Ngài thật là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.

Danh thánh của Thiên Chúa có thể bị các dân tộc là kẻ thù của I-sơ-ra-ên nói phạm, bằng cách họ cho rằng, họ sẽ quét sạch dân I-sơ-ra-ên khỏi bản đồ thế giới mà Thiên Chúa của I-sơ-ra-ên sẽ chẳng làm gì được. Danh thánh của Thiên Chúa cũng có thể bị nói phạm bởi chính dân I-sơ-ra-ên, khi họ nhìn thấy kẻ thù tràn ngập trên vùng đất phía bắc của lãnh thổ và sắp sửa quét sạch họ xuống biển. Bản tính thiếu đức tin, than van, oán trách Thiên Chúa mỗi khi gặp thử thách, hoạn nạn vẫn theo dân I-sơ-ra-ên từ ngày họ ra khỏi xứ Ai-cập; bất kể là bao nhiêu phép lạ Thiên Chúa đã làm ra trong lịch sử của họ.

Câu 8 là lời khẳng định của Thiên Chúa, rằng: Cuộc Chiến Theo Ê-xê-chi-ên 38-39 ắt sẽ xảy ra, y theo lời phán trước của Ngài.

9 Bấy giờ những dân cư các thành của I-sơ-ra-ên sẽ đi ra, để đốt và phó cho lửa những khí giới, những thuẫn lớn và nhỏ, những cung và tên, những giáo và sào, chúng nó đem chụm lửa được bảy năm.

10 Chúng nó sẽ không tìm củi trong đồng, không đốn củi trong rừng, vì lấy khí giới mà chụm lửa. Chúng nó sẽ bóc lột những kẻ đã bóc lột mình, và cướp giật những kẻ đã cướp giật mình, Chúa Tự Hữu Hằng Hữu phán vậy.

Tàn cuộc chiến, dân chúng sống trong các thành của I-sơ-ra-ên sẽ đi ra, thu nhặt vũ khí của kẻ thù, dùng làm chất đốt trong suốt bảy năm; thu nhặt quân nhu của kẻ thù, đem về sử dụng. Sự kiện dân chúng sẽ dùng vũ khí của kẻ thù thay củi có lẽ chỉ xảy ra cho dân chúng vùng thôn quê.

Đến đây, chúng ta có thể dừng lại một chút để suy nghĩ ý nghĩa của mệnh đề đầu tiên trong câu 9: “Bấy giờ những dân cư các thành của I-sơ-ra-ên sẽ đi ra…” So sánh mệnh đề này với phần mở đầu của câu 12: “Nhà I-sơ-ra-ên…;” chúng ta thấy có sự khác biệt rõ ràng. Đó là: “Dân cư trong các thành của I-sơ-ra-ên” có thể bao gồm mọi dân tộc; trong khi “nhà I-sơ-ra-ên” thì chỉ là dân I-sơ-ra-ên mà thôi. Vì thế, nếu Cuộc Chiến Theo Ê-xê-chi-ên 38-39 có xảy ra sau khi AntiChrist lên nắm quyền vài tháng, thì thời gian bảy năm dân cư các thành của I-sơ-ra-ên dùng vũ khí của liên quân Gót làm chất đốt vẫn là điều hợp lý. Khi AntiChrist đem quân tấn công I-sơ-ra-ên vào giữa của bảy năm đại nạn, Đức Chúa Trời sẽ đem dân I-sơ-ra-ên vào đồng hoang để lánh nạn, nhưng trong các thành của dân I-sơ-ra-ên vẫn còn các sắc dân Ả-rập sinh sống, là những người sẽ hoan nghênh AntiChrist và nhận dấu ấn của AntiChrist. Họ sẽ tiếp tục dùng vũ khí của liên minh Gót làm chất đốt cho đến cuối của bảy năm đại nạn. Thậm chí, quân trú đóng của AntiChrist cũng sẽ tận dụng loại chất đốt này.

11 Sẽ xảy ra trong ngày đó, ta sẽ cho Gót một chỗ chôn tại I-sơ-ra-ên, trong trũng của những người qua lại, ở về phía đông của biển; và khách bộ hành sẽ phải bịt mũi. Ấy tại đó người ta sẽ chôn Gót và cả đám đông của nó; và người ta sẽ gọi trũng ấy là trũng của đám đông Gót.

“Trũng của những người qua lại, ở về phía đông của biển:” Hầu hết các nhà giải kinh cho rằng, đây là một khu vực ở về phía đông của Biển Chết. Tuy nhiên, rất có thể đây là khu vực thung lũng Gít-ri-ên, thuộc về phía đông của Địa Trung Hải, ở giữa các núi Cạt-mên, Tha-bô, và Ghinh-bô-a là nơi mà Gót sẽ đóng quân. Khu vực này có giao lộ 60, 65, và 71 tại Afula, xứng hiệp với tên “Trũng của những người qua lại.” Còn nếu cho rằng dân I-sơ-ra-ên sẽ đưa các xác chết về phía đông của Biển Chết, cách trận địa hàng trăm km, để chôn thì không hợp lý.

Khách bộ hành, tức là những người qua lại trên giao lộ, sẽ phải bịt mũi vì mùi hôi của các xác chết được chuyển đến gần đó để chôn.

12 Nhà I-sơ-ra-ên sẽ phải mất bảy tháng để chôn chúng nó, để làm sạch đất.

13 Hết thảy dân cư trong đất sẽ chôn chúng nó, và ấy sẽ là một ngày danh tiếng cho dân, là ngày mà Ta sẽ được vinh quang, Chúa Tự Hữu Hằng Hữu phán vậy.

Dân I-sơ-ra-ên phải làm công việc chôn cất các xác chết của liên quân do Gót cầm đầu trong suốt bảy tháng. Chi tiết này cho chúng ta thấy, số lính tử trận có thể lên đến nhiều trăm ngàn người. Câu 13 cho chúng ta biết, không chỉ người I-sơ-ra-ên, mà là các dân tộc sống trong lãnh thổ I-sơ-ra-ên cũng sẽ dự phần trong việc thu gom và chôn cất các xác chết của quân đội Gót. Đó là thời điểm mà danh của Thiên Chúa được tôn cao và là thời điểm lịch sử sẽ được dân I-sơ-ra-ên ghi nhớ.

14 Chúng nó sẽ cắt những người hằng đi tuần trong đất, và với những người đó sẽ có người chôn những thây còn lại trên mặt đất để làm cho sạch; qua khỏi bảy tháng, họ sẽ đi tìm kiếm.

15 Vậy nếu họ đi tuần trong đất, thấy những xương người ta, thì dựng tiêu chí một bên, cho đến chừng nào những kẻ chôn đã chôn những xương ấy trong trũng của đám đông Gót.

Sau bảy tháng chôn cất những xác chết của đạo binh Gót, dân I-sơ-ra-ên sẽ lập ra những đội tuần tra có những đội chôn cất theo sau. Công tác của họ là tìm xem còn hài cốt nào bị sót lại, thì tiếp tục đem chôn. Tiêu chí được dựng bên cạnh các hài cốt, có lẽ là các cọc nhựa có gắn bộ phận phát ra tín hiệu dò tìm định vị toàn cầu. Những đội chôn cất cứ dò theo tín hiệu mà đến tận nơi thu thập các hài cốt.

16 Cũng sẽ có một thành được gọi tên là Đám Đông. Ấy người ta sẽ làm sạch trong đất như vậy.

Có thể một thành phố nhỏ, gần nơi mồ chôn tập thể của đạo binh Gót, sẽ được xây dựng cấp tốc và đặt tên là thành phố là “Hamonah,” có nghĩa là “Đám Đông” trong tiếng Hy-lạp. Những đội chôn cất, có thể lên đến vài ngàn người, sẽ tạm trú trong thành phố đó. Họ có thể sống trong những căn nhà di động (mobile-home) trong suốt bảy tháng công tác. Sẽ có những khu ăn uống, mua bán, giải trí, nhà hội, nhà nguyện được mở ra trong khu vực tạm trú của họ.

17 Hỡi con người, Chúa Tự Hữu Hằng Hữu phán như vầy: Hãy nói với cả loài chim và hết thảy các loài thú đồng rằng: Hãy nhóm lại, hãy từ bốn phương đến, vì một cuộc tàn sát mà Ta dọn cho các ngươi, tức là một cuộc tàn sát lớn trên các núi I-sơ-ra-ên, để các ngươi được ăn thịt và uống máu.

Với hàng trăm ngàn xác chết trên một khu vực rộng lớn, chắc chắn là các loài chim trời và thú đồng sẽ ăn thịt các xác chết. Trong câu này, một lần nữa, chúng ta thấy là các đơn vị bộ binh của Gót sẽ đóng quân trên các núi của I-sơ-ra-ên. Từ ngữ “cuộc tàn sát” trong câu này là một từ ngữ có nghĩa hẹp là sự giết một con thú, để ăn thịt hoặc để làm của lễ tế thần; có nghĩa rộng là sự giết chết một số lượng lớn nhiều người, như sự tàn sát trong chiến tranh.

18 Các ngươi sẽ ăn thịt của người mạnh sức, uống máu của các quan trưởng trong thiên hạ, những chiên đực, chiên con, dê đực, bò đực mập của Ba-san.

Một số nhà giải kinh cho rằng, những chiên đực, chiên con, dê đực, bò đực mập của Ba-san là nói bóng đến các tướng lãnh và quân nhân các cấp trong đạo quân của Gót. Tuy nhiên, theo nguyên tắc giải kinh: không thể nào trong cùng một câu mà vừa giải thích theo nghĩa đen lại vừa giải thích theo nghĩa bóng. Ba-san là vùng đất chuyên về chăn nuôi trù phú nhất thuộc về vùng cao nguyên Gô-lan của Sy-ri, mà đạo quân của Gót thì không ra từ Sy-ri. Vì thế, cách giải thích hợp lý nhất là đạo quân của Gót trên đường tiến vào lãnh thổ của I-sơ-ra-ên, đã mang theo các bầy chiên, dê, bò bắt được tại các nông trại Gô-lan, để làm thực phẩm.

19 Các ngươi sẽ ăn mỡ cho no, uống máu cho say, trong cuộc tàn sát mà Ta giết cho các ngươi.

20 Nơi bàn Ta, các ngươi sẽ ăn no những ngựa và người cưỡi ngựa, những người mạnh sức, và mọi lính chiến, Chúa Tự Hữu Hằng Hữu phán vậy.

Hiện nay, quốc gia duy nhất vẫn còn có kỵ binh, tức lính cưỡi ngựa, là Ấn Độ. Tuy nhiên, trong Cuộc Chiến Theo Ê-xê-chi-ên 38-39 sắp tới, rất có thể Gót cũng sẽ có một binh đoàn kỵ binh làm công tác tuần canh và thám báo trong vùng đồi núi.

21 Ta sẽ tỏ sự vinh quang Ta ra trong các nước; hết thảy các dân tộc sẽ thấy sự phán xét Ta làm ra, và tay Ta đặt trên chúng nó.

22 Từ ngày đó về sau, nhà I-sơ-ra-ên sẽ biết Ta là Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của mình.

Cuộc Chiến Theo Ê-xê-chi-ên 38-39 chắc chắn sẽ khiến cho mọi dân tộc trên thế giới nhận thức được Thiên Chúa của Thánh Kinh là có thật và toàn năng. Riêng dân tộc I-sơ-ra-ên sẽ nhận thức được Đức Chúa Trời của tổ phụ mình là có thật, và Ngài không quên giao ước Ngài đã lập ra với các tổ phụ của họ là Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp. Từ ngày đó, dân I-sơ-ra-ên sẽ nhận biết là Thiên Chúa vẫn ở cùng họ và sẽ làm thành mọi lời hứa của Ngài đối với họ.

23 Bấy giờ các dân tộc sẽ biết rằng nhà I-sơ-ra-ên đã bị đem đi làm phu tù vì cớ tội lỗi nó, vì cớ nó đã phạm tội nghịch lại Ta. Ấy vì vậy mà Ta giấu mặt Ta khỏi chúng nó, mà Ta đã phó chúng nó trong tay những kẻ nghịch thù, và chúng nó hết thảy ngã bởi gươm.

Sau Cuộc Chiến Theo Ê-xê-chi-ên 38-39, các dân tộc sẽ nhận biết rằng, mấy ngàn năm qua, dân I-sơ-ra-ên bị khốn khổ, tan lạc, mất nước, là vì họ phạm tội nghịch lại Thiên Chúa, và bị Ngài trừng phạt rất nặng.

24 Ta đã đối xử chúng nó theo sự ô uế và tội ác của chúng nó, và Ta đã che mặt khỏi chúng nó.

Dù hình phạt Thiên Chúa dành cho dân I-sơ-ra-ên rất là nặng, nhưng tương xứng với tội ác của họ. Điều đó thể hiện sự công chính của Thiên Chúa. Điều quan trọng cần chú ý là: chính sự kiện Thiên Chúa quay mặt khỏi là hình phạt nặng nhất. Khi Thiên Chúa quay mặt khỏi là chúng ta mất đi sự thương xót và sự cứu chuộc của Ngài. Trong II Tê-sa-lô-ni-ca 1:9 nói đến hình phạt dành cho những người không chịu tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời là:

“Họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh quang của sức mạnh Ngài.”

Trong cuộc đời này, nếu chúng ta bị Thiên Chúa quay mặt khỏi, thì đã là kinh khủng lắm rồi, huống chi là bị đời đời xa cách mặt Ngài và sức toàn năng cứu chuộc của Ngài?

25 Vậy nên, Chúa Tự Hữu Hằng Hữu phán như vầy: Nay, Ta sẽ đem những kẻ phu tù của Gia-cốp trở về; Ta sẽ thương xót cả nhà I-sơ-ra-ên, và vì danh thánh Ta mà nổi ghen.

Sau thời gian hình phạt dân I-sơ-ra-ên, Thiên Chúa đã vì lòng thương xót của Ngài mà đem họ về, dựng lại trong vùng đất mà Ngài đã hứa ban cho tổ phụ của họ. Vì danh của Ngài mà Ngài nổi cơn giận với những kẻ bức hiếp dân sự Ngài. Chúng ta hãy hình dung ra cảnh một người chồng nổi cơn ghen giận khi nhìn thấy vợ mình ngoại tình và bị tình nhân hành hạ. Chúng ta hãy đồng cảm với tâm trạng của người chồng, để hiểu được phần nào tình yêu và sự ghen giận của Thiên Chúa đối với con dân bội nghịch của Ngài.

26 Sau khi chúng nó mang xấu hổ và mắc tội lỗi về mọi tội lỗi mà chúng nó đã phạm nghịch lại Ta, thì chúng nó sẽ ở yên trong đất mình, không lo sợ ai hết.

27 Là khi Ta sẽ đem chúng nó về từ giữa các dân và thu lại khỏi các đất của kẻ thù chúng nó, thì Ta sẽ được tỏ ra thánh bởi chúng nó ở trước mắt nhiều nước.

Thiên Chúa đã đem dân I-sơ-ra-ên về lại trong đất mà Ngài đã hứa ban cho họ. Ngày 14 tháng 5 năm 1948 quốc gia I-sơ-ra-ên đã chính thức hồi sinh. Các quốc gia trên thế giới đã chứng kiến sự kiện Thiên Chúa hoàn thành lời hứa của Ngài về sự Ngài sẽ tái lập quốc cho dân I-sơ-ra-ên chỉ trong một ngày:

“Ai đã từng nghe một sự thể này? Ai đã từng thấy sự gì giống như vậy? Nước có thể nào sinh ra trong một ngày, dân tộc có thể nào sinh ra trong một chặp? Mà Si-ôn mới vừa nằm nơi, đã sinh con cái” (Ê-sai 66:8).

Núi Si-ôn tại Giê-ru-sa-lem là hình bóng tiêu biểu cho quốc gia I-sơ-ra-ên. Chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi I-sơ-ra-ên tuyên bố lập quốc, các cường quốc trên thế giới đã công nhận tư cách quốc gia của I-sơ-ra-ên.

28 Chúng nó sẽ biết rằng Ta là Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của mình, là khi Ta đã đày chúng nó làm phu tù giữa các nước rồi, và đã thu chúng nó lại đến đất của mình, chẳng để sót một kẻ nào ở đó.

Lời tiên tri này có một chi tiết đáng chú ý: Đó là Thiên Chúa sẽ đem tất cả những người I-sơ-ra-ên về lại vùng đất mà Ngài đã hứa ban cho họ, chẳng để sót lại một người nào ở các quốc gia mà Ngài đã lưu đày họ. Sự kiện này có thể sẽ xảy ra sau Cuộc Chiến Theo Thi Thiên 83. Thần của Đức Chúa Trời sẽ cảm động lòng con dân I-sơ-ra-ên ở khắp nơi trên thế giới về lại nơi quê hương mà Thiên Chúa đã hứa ban cho họ, để chuẩn bị cho những ngày cuối cùng. Hoặc là, sự kiện này sẽ xảy ra sau khi Đức Chúa Jesus Christ tái lâm, tiêu diệt AntiChrist và mở ra Vương Quốc Ngàn Năm trên đất. Tất cả con dân I-sơ-ra-ên sẽ trở về đất nước I-sơ-ra-ên đã mở rộng, để làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời cho muôn dân trên đất. Là lúc mà lời phán của Chúa trong Xuất Ê-díp-tô Ký 19:6 được hoàn toàn ứng nghiệm:

“Các ngươi sẽ thành một nước thầy tế lễ, cùng một dân tộc thánh cho Ta. Bấy nhiêu lời đó ngươi sẽ nói lại cùng dân I-sơ-ra-ên.”

Trong lịch sử của dân I-sơ-ra-ên, chưa bao giờ họ thật sự trở thành một nước thầy tế lễ cho Thiên Chúa. Điều đó sẽ xảy ra trong Thời Vương Quốc Ngàn Năm.

29 Ta sẽ không che mặt khỏi chúng nó nữa, vì Ta sẽ đổ Thần Ta trên nhà I-sơ-ra-ên, Chúa Tự Hữu Hằng Hữu phán vậy.

Vào cuối của bảy năm đại nạn, quốc gia I-sơ-ra-ên sẽ tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ, dân I-sơ-ra-ên sẽ được tái sinh, được báp-tem bằng Thánh Linh, và hầu việc Đức Chúa Trời trong tư cách là một nước thầy tế lễ trong Vương Quốc Ngàn Năm của Đức Chúa Jesus Christ.

Trước Ê-xê-chi-ên 38-39 là Ê-xê-chi-ên 36-37, tiên tri về sự tái lập quốc của dân I-sơ-ra-ên mà chúng tôi đã nói đến trong bài “Bảy Biến Cố Quan Trọng Trước Kỳ Tận Thế – Phần 1” [1]. Điều đó khiến cho chúng ta biết rằng, Cuộc Chiến Theo Ê-xê-chi-ên 38-39 chắc chắn sẽ xảy ra. Vì thế, đối với những ai sống trong thời kỳ cuộc chiến này xảy ra, thì hãy biết rằng: Thế giới đang đi vào Kỳ Tận Thế, y như Thánh Kinh đã báo trước. Thiên Chúa của Thánh Kinh là có thật. Bảy năm kinh hoàng của Thời Đại Nạn sẽ đến, nhưng nếu ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua cái chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì sẽ được sống lại và sống đời đời trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời.

 

Bản Đồ Vùng Núi Phía Bắc I-sơ-ra-ên

Nguồn: http://www.bible-history.com/geography/ancient-israel/mount-carmel.html

Ghi Chú

[1] http://kytanthe.net/?p=76

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống pdf bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV84OTQ4MjcwX1F1aXU1

1. Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống âm thanh mp3 bài giảng này:
https://od.lk/d/MV8xMTUyMDUxMzZf/11517_CuocChienTheoExechien_38-39_2.mp3

2. Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống âm thanh mp3 bài giảng này:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/115_kytanthe

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

 


Copyright Notice: All Rights Reserved © 2014 Vietnamese Christian Mission Ministry.
Thông Báo Tác Quyền: Mọi tác quyền thuộc về Vietnamese Christian Mission Ministry. Mọi người có thể sao chép, phổ biến dưới mọi hình thức nhưng xin giữ đúng nguyên văn, kể cả thông báo về tác quyền này.