7,423 views

010 Bảy Biến Cố Quan Trọng Trước Kỳ Tận Thế – Phần 1

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Qua các chương trước, chúng ta đã biết, Kỳ Tận Thế cũng chính là Kỳ Đại Nạn, bắt đầu từ ngày AntiChrist tái xác nhận hòa ước với nhiều dân tộc, ít ra là với dân I-sơ-ra-ên và các nước Ả-rập Hồi Giáo. Kỳ Tận Thế sẽ kéo dài trong suốt bảy năm, còn được gọi là “tuần lễ năm cuối cùng trong 70 tuần lễ năm của Tiên Tri Đa-ni-ên.”

Theo Thánh Kinh, trước Kỳ Tận Thế sẽ có bảy biến cố quan trọng xảy ra. Bảy biến cố đó là:

1. Dân I-sơ-ra-ên được tái lập quốc.

2. Kỳ dân ngoại giày đạp thành Giê-ru-sa-lem được trọn.

3. Sự bội Đạo xảy ra trong Hội Thánh của Chúa.

4. AntiChrist xuất hiện.

5. Chúa đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian.

6. Cuộc chiến tại Trung Đông theo lời tiên tri trong Thi Thiên 83.

7. AntiChrist cầm quyền một hệ thống chính quyền toàn cầu.

Đối với thế hệ hiện tại của chúng ta, ba biến cố đầu tiên đã xảy ra, và được ghi chép rõ ràng trong lịch sử. Biến cố thứ tư có thể đã xảy ra. Biến cố thứ thứ năm có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Biến cố thứ sáu và thứ bảy có thể xảy ra trước hoặc sau biến cố thứ năm.

Khoảng thời gian các biến cố này xảy ra sẽ là 63 năm hoặc 73 năm hoặc 93 năm trước ngày AntiChrist tái xác nhận hòa ước với các nước. Con số 63 năm, 73 năm, hoặc 93 năm tùy thuộc vào số thời gian định cho từ ngữ “dòng dõi” được dùng trong lời tiên tri của Đức Chúa Jesus Christ. Số thời gian đó có thể là 70 năm, có thể là 80 năm hoặc nhiều nhất là 100 năm được trừ cho 7 năm là khoảng thời gian của Kỳ Tận Thế. So với thời điểm cuốn sách này được viết ra, là năm 2013, thì chỉ trong vòng 17 năm hoặc 27 năm hoặc nhiều lắm là 47 năm, ba hoặc bốn biến cố sau cùng nêu trên sẽ xảy ra và tiếp theo đó thì Kỳ Tận Thế sẽ bắt đầu.

Trong chương này, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về bảy biến cố quan trọng phải xảy ra trước Kỳ Tận Thế.

Biến Cố 1: Dân I-sơ-ra-ên Được Tái Lập Quốc

Trước hết, chúng ta cần chú ý đến điểm quan trọng này: Sự tái lập quốc của I-sơ-ra-ên là một biến cố lớn và quan trọng, là dấu hiệu khởi đầu, báo cho nhân loại biết, Kỳ Tận Thế sắp xảy đến. Bởi vì, khoảng thời gian từ khi dân I-sơ-ra-ên được tái lập quốc cho đến khi tận thế sẽ không kéo dài quá 100 năm.

Vương Quốc I-sơ-ra-ên đã được liên tục hưng thịnh dưới ba triều vua đầu tiên, là các vương triều của Vua Sau-lơ, Vua Đa-vít, và Vua Sa-lô-môn. Thời gian này kéo dài 120 năm, từ năm 1050 TCN đến năm 930 TCN. Vì sự phạm tội thờ lạy thần tượng của Vua Sa-lô-môn mà sau khi Vua Sa-lô-môn qua đời, Thiên Chúa đã phân chia Vương Quốc I-sơ-ra-ên thành hai vương quốc. Thiên Chúa lấy 10 chi phái I-sơ-ra-ên ra khỏi quyền cai trị của con cháu Sa-lô-môn, lập thành vương quốc phía bắc, vẫn giữ tên là I-sơ-ra-ên. Còn lại hai chi phái (Giu-đa và Bên-gia-min) lập thành vương quốc phía nam, lấy tên là Vương Quốc Giu-đa.

Sau khi bị chia thành hai vương quốc, dân I-sơ-ra-ên vẫn tiếp tục phạm tội thờ lạy thần tượng và không vâng giữ các năm Sa-bát của Thiên Chúa, mặc cho Thiên Chúa đã dấy lên nhiều tiên tri để cảnh cáo cả hai vương quốc, kêu gọi họ ăn năn tội. Năm 722 TCN, Thiên Chúa dùng Đế Quốc A-si-ri hủy diệt Vương Quốc I-sơ-ra-ên và lưu đày dân I-sơ-ra-ên đi khắp nơi đầu cùng đất. Năm 606 TCN, Thiên Chúa bắt đầu hình phạt 70 năm bị lưu đày tại Ba-by-lôn trên Vương Quốc Giu-đa. Năm 587 TCN, Đế Quốc Ba-by-lôn tiêu diệt Vương Quốc Giu-đa. Đến năm 536 TCN, thời hạn bị lưu đày 70 năm của dân Giu-đa đã mãn, Thiên Chúa dùng Vua Si-ru, khiến vua ra chiếu chỉ cho dân I-sơ-ra-ên được tự do về lại Giê-ru-sa-lem, và được xây dựng lại đền thờ Thiên Chúa. Tuy nhiên, chỉ có 49,847 người I-sơ-ra-ên trở về. Năm 457 TCN, Vua Ạt-ta-xét-xe ra chiếu chỉ cho E-xơ-ra được tái tổ chức chính quyền tại Giê-ru-sa-lem, cai trị theo luật pháp của Đức Chúa Trời. Thời gian Giê-ru-sa-lem được cai trị bởi luật pháp của Đức Chúa Trời kéo dài 49 năm (bảy tuần lễ năm đầu tiên của Tiên Tri Đa-ni-ên). Bốn trăm ba mươi bốn năm tiếp theo đó (sáu mươi hai tuần lễ năm kế tiếp của Tiên Tri Đa-ni-ên), Giê-ru-sa-lem bị cai trị bởi luật pháp của dân ngoại, trước khi Đức Chúa Jesus Christ bị giết (Đa-ni-ên 9:25-26), [1].

Từ ngày 29 tháng 7 năm 587 TCN, là ngày vương quốc cuối cùng của dân I-sơ-ra-ên là Vương Quốc Giu-đa bị diệt bởi Đế Quốc Ba-by-lôn, trải suốt 2,534 năm, dân I-sơ-ra-ên hoàn toàn mất chủ quyền của một quốc gia. Trước đó, qua các tiên tri, Thiên Chúa đã hứa rằng, sẽ đến lúc Ngài tái lập quốc gia I-sơ-ra-ên. Thiên Chúa cũng phán rằng, khi Ngài tái lập quốc gia I-sơ-ra-ên, thì quốc gia này sẽ được dựng lại chỉ trong một ngày:

“Ai đã hề nghe một sự thể nầy? Ai đã hề thấy sự gì giống như vậy? Nước há dễ sanh ra trong một ngày, dân tộc há dễ sanh ra trong một chặp? Mà Si-ôn mới vừa nằm nơi, đã sanh con cái” (Ê-sai 66:8).

“Vậy nên, hãy nói rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Ta sẽ nhóm các ngươi lại từ giữa các dân, sẽ thâu các ngươi đã bị tan tác, và Ta sẽ ban đất I-sơ-ra-ên cho các ngươi” (Ê-xê-chi-ên 11:17).

“Ta sẽ đem chúng nó ra khỏi giữa các dân; Ta sẽ nhóm chúng nó lại từ các nước, và đem chúng nó về trong đất riêng chúng nó. Ta sẽ chăn chúng nó trên các núi của I-sơ-ra-ên, kề khe nước, và trong mọi nơi có dân cư trong nước” (Ê-xê-chi-ên 34:13).

“Ta sẽ thâu lấy các ngươi khỏi giữa các dân; Ta sẽ nhóm các ngươi lại từ mọi nước, và đem về trong đất riêng của các ngươi” (Ê-xê-chi-ên 36:24).

Lời tiên tri chi tiết và dài hơn hết về sự kiện Thiên Chúa sẽ tái dựng lại quốc gia I-sơ-ra-ên được ghi chép trong sách Tiên Tri Ê-xê-chi-ên chương 37, như sau:

1 Tay của Đức Giê-hô-va đặt trên ta; Ngài dắt ta ra trong Thần Đức Giê-hô-va, và đặt ta giữa trũng; nó đầy những hài cốt.
2 Đoạn Ngài khiến ta đi vòng quanh những hài cốt ấy; nầy, có nhiều lắm trên đồng trũng đó, và đều là khô lắm.
3 Ngài phán với ta rằng: Hỡi con người, những hài cốt nầy có thể sống chăng? Ta thưa rằng: Lạy Chúa Giê-hô-va, chính Chúa biết điều đó!
4 Ngài bèn phán với ta rằng: Hãy nói tiên tri về hài cốt ấy, và bảo chúng nó rằng: Hỡi hài cốt khô, khá nghe lời Đức Giê-hô-va.
5 Chúa Giê-hô-va phán với những hài cốt ấy rằng: Nầy, Ta sẽ phú hơi thở vào trong các ngươi, và các ngươi sẽ sống.
6 Ta sẽ đặt gân vào trong các ngươi, sẽ khiến thịt mọc lên trên các ngươi, và che các ngươi bằng da. Ta sẽ phú hơi thở trong các ngươi, và các ngươi sẽ sống; rồi các ngươi sẽ biết Ta là Đức Giê-hô-va.
7 Vậy ta nói tiên tri như Ngài đã phán dặn ta; ta đương nói tiên tri, thì có tiếng, và nầy, có sự chuyển động: những xương nhóm lại hiệp với nhau.
8 Ta nhìn xem, thấy những gân và thịt sanh ra trên những xương ấy; có da bọc lấy, nhưng không có hơi thở ở trong.
9 Bấy giờ Ngài phán với ta rằng: Hỡi con người, hãy nói tiên tri với gió; hãy nói tiên tri và bảo gió rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Hỡi hơi thở, khá đến từ gió bốn phương, thở trên những người bị giết, hầu cho chúng nó sống.
10 Vậy ta nói tiên tri như Ngài đã phán dặn ta, và hơi thở vào trong chúng nó; chúng nó sống, và đứng dậy trên chơn mình, hiệp lại thành một đội quân rất lớn.
11 Ngài phán với ta rằng: Hỡi con người, những hài cốt nầy, ấy là cả nhà I-sơ-ra-ên. Nầy, chúng nó nói rằng: Xương chúng ta đã khô, lòng trông cậy chúng ta đã mất, chúng ta đã tuyệt diệt cả!
12 Vậy, hãy nói tiên tri, và bảo chúng nó rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Hỡi dân ta, nầy, Ta sẽ mở mồ mả các ngươi, làm cho các ngươi lại lên khỏi mồ mả, và Ta sẽ đem các ngươi về trong đất của I-sơ-ra-ên.
13 Hỡi dân Ta, các ngươi sẽ biết Ta là Đức Giê-hô-va, khi Ta đã mở mồ mả các ngươi, và làm cho chúng nó lại lên khỏi mồ mả.
14 Ta sẽ đặt Thần Ta trong các ngươi, và các ngươi sẽ sống. Ta sẽ lập các ngươi trong đất riêng của các ngươi; rồi các ngươi sẽ biết rằng Ta, Đức Giê-hô-va, sau khi hứa lời ấy thì đã làm thành, Đức Giê-hô-va phán vậy.
15 Lại có lời Đức Giê-hô-va phán với ta rằng:
16 Hỡi con người, hãy lấy một cây gậy và viết ở trên rằng: Cho Giu-đa, và cho con cái I-sơ-ra-ên là bạn người. Hãy lấy một cây gậy khác và viết ở trên rằng: Cho Giô-sép, ấy là cây gậy của Ép-ra-im, và của cả nhà I-sơ-ra-ên là bạn người.
17 Hãy để gậy nầy với gậy kia hiệp làm một, đặng làm thành một cây trong tay ngươi.
18 Khi các con cái dân ngươi sẽ hỏi ngươi mà rằng: Vậy xin cắt nghĩa cho chúng tôi điều đó là gì:
19 thì ngươi khá trả lời rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, Ta sẽ lấy gậy của Giô-sép và của các chi phái I-sơ-ra-ên là bạn người, là gậy ở trong tay Ép-ra-im. Ta sẽ hiệp lại với gậy của Giu-đa đặng làm nên chỉ một gậy mà thôi, và hai cái sẽ cùng hiệp làm một trong tay Ta.
20 Ngươi khá cầm những gậy mà ngươi đã viết chữ ở trên, hiệp lại trong tay ngươi cho chúng nó thấy,
21 và nói với chúng nó rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, Ta sẽ kéo con cái I-sơ-ra-ên ra khỏi giữa các nước mà trong các nước ấy chúng nó đã đi. Ta sẽ nhóm chúng nó lại từ bốn phương, và đem chúng nó về trong đất riêng của chúng nó.
22 Ta sẽ hiệp chúng nó lại làm chỉ một dân tộc trong đất ấy, ở trên núi của I-sơ-ra-ên. Chỉ một vua sẽ cai trị chúng nó hết thảy. Chúng nó sẽ không thành ra hai dân tộc, và không chia ra hai nước nữa.
23 Chúng nó sẽ không tự làm ô uế nữa bởi thần tượng chúng nó, hoặc bởi những vật đáng ghét, hoặc bởi mọi sự phạm tội của mình. Ta sẽ giải cứu chúng nó khỏi mọi nơi ở mà chúng nó đã phạm tội. Ta sẽ làm sạch chúng nó, vậy thì chúng nó sẽ làm dân Ta, Ta sẽ làm Thiên Chúa chúng nó.
24 Tôi tớ Ta là Đa-vít sẽ làm vua trên chúng nó. Hết thảy chúng nó sẽ có chỉ một kẻ chăn; chúng nó sẽ bước theo các mạng lịnh của Ta; chúng nó sẽ gìn giữ các luật lệ của Ta và làm theo.
25 Chúng nó sẽ ở đất mà Ta đã ban cho tôi tớ Ta là Gia-cốp, và là đất tổ phụ các ngươi đã ở. Chúng nó, con cái chúng nó, và con cái của con cái chúng nó sẽ ở đó cho đến đời đời; tôi tớ Ta là Đa-vít sẽ làm vua chúng nó mãi mãi.
26 Vả, Ta sẽ lập với chúng nó một giao ước hòa bình; ấy sẽ là một giao ước đời đời giữa chúng nó với Ta. Ta sẽ lập chúng nó và làm cho đông đúc. Ta sẽ đặt nơi thánh Ta giữa chúng nó đời đời.
27 Đền tạm Ta sẽ ở giữa chúng nó; Ta sẽ làm Thiên Chúa chúng nó, chúng nó sẽ làm dân Ta.
28 Bấy giờ các nước sẽ biết Ta, là Đức Giê-hô-va, biệt I-sơ-ra-ên ra thánh, vì nơi thánh Ta sẽ ở giữa chúng nó đời đời.

Dưới đây là lời giải thích ý nghĩa từng câu của lời tiên tri nói trên:

1 Tay của Đức Giê-hô-va đặt trên ta; Ngài dắt ta ra trong Thần Đức Giê-hô-va, và đặt ta giữa trũng; nó đầy những hài cốt.
2 Đoạn Ngài khiến ta đi vòng quanh những hài cốt ấy; nầy, có nhiều lắm trên đồng trũng đó, và đều là khô lắm.

Trong một khải tượng, Tiên Tri Ê-xê-chi-ên được Thiên Chúa đưa đến một thung lũng chứa đầy những hài cốt. Thiên Chúa ra lệnh cho ông đi chung quanh những hài cốt ấy để quan sát. Có hai điểm đáng chú ý: (1) có rất nhiều hài cốt; (2) những hài cốt đó đã quá khô. Số lượng hài cốt rất nhiều hàm ý số lượng người chết cũng rất nhiều, có thể là cả một dân tộc. Những hài cốt đã quá khô hàm ý thời gian chết đã quá lâu. Hài cốt không được chôn cất hàm ý đó là những kẻ đã chết trong sự rủa sả.

3 Ngài phán với ta rằng: Hỡi con người, những hài cốt nầy có thể sống chăng? Ta thưa rằng: Lạy Chúa Giê-hô-va, chính Chúa biết điều đó!

Thiên Chúa hỏi tiên tri rằng, những hài cốt đã quá khô và rất nhiều đó có thể sống lại chăng? Câu trả lời của Ê-xê-chi-ên hàm ý: Chúa biết điều đó vì Ngài là Đấng toàn năng và toàn quyền. Nếu Ngài muốn thì những hài cốt đó sẽ được sống lại.

4 Ngài bèn phán với ta rằng: Hãy nói tiên tri về hài cốt ấy, và bảo chúng nó rằng: Hỡi hài cốt khô, khá nghe lời Đức Giê-hô-va.

Thiên Chúa truyền cho Ê-xê-chi-ên nói tiên tri với các hài cốt. Câu hỏi được đặt ra là, làm sao các hài cốt vô tri, vô giác có thể nghe được lời phán của Thiên Chúa qua môi miệng của tiên tri Ngài? Tuy nhiên, khi chúng ta hiểu rằng, những hài cốt khô này tiêu biểu cho dân tộc I-sơ-ra-ên (câu 11) thì chúng ta biết rằng, Thiên Chúa đang bảo tiên tri của Ngài phán với dân tộc I-sơ-ra-ên.

5 Chúa Giê-hô-va phán với các ngươi, những hài cốt, rằng: Nầy, Ta sẽ khiến hơi thở vào trong các ngươi, và các ngươi sẽ sống.

Trong suốt Thánh Kinh, hơi thở tiêu biểu cho sự sống. Hơi thở vào trong bụi đất đem sự sống đến cho con người đầu tiên trên mặt đất như thế nào thì hơi thở vào trong các hài cốt khô đem lại sự sống cho chúng thể ấy. Ý nghĩa của câu này là Thiên Chúa sẽ ban Thánh Linh của Ngài trên dân tộc I-sơ-ra-ên và dân tộc này sẽ được hồi sinh thành một quốc gia.

6 Ta sẽ đặt gân vào trong các ngươi, sẽ khiến thịt mọc lên trên các ngươi, và che các ngươi bằng da. Ta sẽ phú hơi thở trong các ngươi, và các ngươi sẽ sống; rồi các ngươi sẽ biết Ta là Đức Giê-hô-va.

Gân, thịt, da, và hơi thở là những gì cần thiết cho một hài cốt được sống lại. Gân kết nối các xương với nhau. Thịt che chở xương và giúp cho cơ thể cử động. Da bao phủ toàn thân để bảo vệ thân thể. Hơi thở đem lại sự sống. Nghĩa bóng của gân, thịt, da, và hơi thở trong câu này là tất cả những gì cần thiết để dân tộc và quốc gia I-sơ-ra-ên được hồi sinh, từ kinh tế, chính trị, quân sự, cho đến chính năng lực của Thiên Chúa.

7 Vậy ta nói tiên tri như Ngài đã phán dặn ta; ta đương nói tiên tri, thì có tiếng, và nầy, có sự chuyển động: những xương nhóm lại hiệp với nhau.

Tiên tri vâng lời Thiên Chúa, nói tiên tri với các hài cốt. Đang khi tiên tri nói thì có tiếng vang và có sự chuyển động, khiến cho các hài cốt kết hợp lại với nhau, xương nào theo xương nấy.

Từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 8 năm 1897, qua Công Hội Lần Thứ Nhất của Công Hội Si-ôn (Zionist Congress), Tổ Chức Si-ôn (Zionist Organization) chính thức được thành lập bởi những người I-sơ-ra-ên với mục đích vận động cho sự thiết lập một quốc gia I-sơ-ra-ên hợp pháp trên vùng đất Palestine [2]. Đây chính là âm vang và sự chuyển động khiến cho dân I-sơ-ra-ên bắt đầu kết hợp lại.

8 Ta nhìn xem, thấy những gân và thịt sanh ra trên những xương ấy; có da bọc lấy, nhưng không có hơi thở ở trong.

Ê-xê-chi-ên nhìn thấy những gân, thịt, và da sinh ra trên những bộ xương vừa kết hợp nhưng chưa có hơi thở. Nghĩa là, các hài cốt đã kết hợp lại thành từng bộ xương, mỗi bộ xương có gân, thịt, và da bao phủ, nhưng vẫn là những xác chết không có sự sống.

Từ khi ra đời, Tổ Chức Si-ôn đã tích cực hoạt động cho sự thiết lập một quốc gia I-sơ-ra-ên trên vùng Đất Hứa, đem lại nhiều kết quả tích cực. Hàng trăm ngàn người I-sơ-ra-ên đã hồi hương, thành lập các nông trường, các khu định cư trên vùng đất Palestine. Mặc dù các cộng đồng I-sơ-ra-ên định cư tại Palestine liên kết với nhau thành lập ngân hàng, đóng góp ngân quỹ để mua đất lập quốc và kiện toàn các hoạt động kinh tế, nhưng trong suốt 50 năm từ khi Tổ Chức Si-ôn ra đời, quốc gia I-sơ-ra-ên vẫn chưa được hồi sinh.

9 Bấy giờ Ngài phán với ta rằng: Hỡi con người, hãy nói tiên tri với gió; hãy nói tiên tri và bảo gió rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Hỡi hơi thở, khá đến từ gió bốn phương, thở trên những người bị giết, hầu cho chúng nó sống.

Thành ngữ “gió bốn phương” hoặc “bốn hướng gió” còn được Thánh Kinh dùng trong các câu sau đây: Giê-rê-mi 49:36; Đa-ni-ên 7:2; 8:8; 11:4; Xa-cha-ri 2:6; và Khải Huyền 7:1. Tùy theo văn mạch mà ý nghĩa của thành ngữ này được xác định.

  • Trong Giê-rê-mi 49:36a; Đa-ni-ên 7:2; Ê-xê-chi-ên 37:9; Khải Huyền 7:1: “”Bốn hướng gió trên trời” tiêu biểu cho những biến động đến từ thẩm quyền của Thiên Chúa, làm khuấy động tình hình kinh tế, chính trị, và quân sự của các quốc gia trên thế giới.

  • Trong Giê-rê-mi 49:36b; Đa-ni-ên 8:8; 11:4; Xa-cha-ri 2:6: “Bốn hướng gió” tiêu biểu cho bốn hướng đông, tây, nam, bắc, tức là cho đến khắp nơi hoặc từ khắp nơi.

Hơi thở đến từ gió bốn phương trong câu này có nghĩa là tình hình biến động khắp nơi trên thế giới sẽ dẫn đến sự kiện quốc gia I-sơ-ra-ên được hồi sinh. Sự di dân của người Do-thái trở về vùng đất Palestine từ 1881 đến 1939 [3], sự sát hại với mục đích diệt chủng của Đức Quốc Xã đối với dân Do-thái từ 30.1.1933 đến 8.5.1945 [4], Thế Giới Đại Chiến lần thứ nhì từ 1939 đến 1945 [5], là những sự kiện Thiên Chúa cho phép xảy ra để tạo điều kiện cho quốc gia I-sơ-ra-ên được hồi sinh vào ngày 14 tháng 5 năm 1948.

10 Vậy ta nói tiên tri như Ngài đã phán dặn ta, và hơi thở vào trong chúng nó; chúng nó sống, và đứng dậy trên chơn mình, hiệp lại thành một đội quân rất lớn.

Vừa được hồi sinh thì quốc gia I-sơ-ra-ên đã là một đội quân lớn, có sức kháng cự quân lực của các nước Ả-rập Hồi Giáo ngay trong ngày đầu tiên lập quốc và tiến chiếm các vùng đất thuộc khối Ả-rập, tạo thành lãnh thổ của quốc gia I-sơ-ra-ên như ngày nay.

Ngày 14 tháng 5 năm 1948, các lời tiên tri từ hơn 2,500 năm trước đó về sự tái lập quốc của dân tộc I-sơ-ra-ên đã được ứng nghiệm. Dân I-sơ-ra-ên đã tái lập quốc chỉ trong một ngày. Lý do để nói dân I-sơ-ra-ên đã tái lập quốc chỉ trong một ngày là: Chỉ vài tiếng đồng hồ trước khi quyền ủy trị trên vùng đất Palestine do Liên Hiệp Quốc giao cho Đế Quốc Anh hết hạn và quân lực của Đế Quốc Anh rút lui ra khỏi phần đất cuối cùng của Palestine, thì người I-sơ-ra-ên tuyên bố thành lập một quốc gia I-sơ-ra-ên thống nhất và độc lập.

Lúc ấy, dân số I-sơ-ra-ên trên vùng đất Palestine vào khoảng 650,000 người với các lực lượng quân sự bán chính quy và dân quân tự vệ vào khoảng 30,000 người, được gộp thành quân đội chính quy, lấy tên là “Lực Lượng Phòng Vệ I-sơ-ra-ên” (IDF: Israel Denfense Forces). Ngay lập tức Hoa Kỳ và Liên Bang Sô-viết lên tiếng công nhận quốc gia I-sơ-ra-ên. Vài tiếng đồng hồ sau, một liên minh Ả-rập gồm năm quốc gia: Egypt, Transjordan, Syria, Lebanon và Iraq đã tiến công quốc gia I-sơ-ra-ên. Quốc gia I-sơ-ra-ên non trẻ chỉ mới một ngày tuổi chẳng những bảo vệ được chủ quyền trong cuộc chiến kéo dài 14 tháng mà còn chiếm được thêm các vùng đất mới từ trong tay các kẻ thù.

Từ ngày 14 tháng 5 năm 1948 đến nay, I-sơ-ra-ên đã trải qua nhiều cuộc chiến lớn với các nước Ả-rập chung quanh và luôn chiến thắng. Dựa trên lời tiên tri của Thánh Kinh, chúng ta biết rằng, I-sơ-ra-ên sẽ tiếp tục vững mạnh cho đến giữa Thời Kỳ Đại Nạn thì AntiChrist sẽ phá bỏ hòa ước, đem quân tiến đánh I-sơ-ra-ên. Khi đó, Đức Chúa Trời sẽ đem dân I-sơ-ra-ên vào trong đồng vắng, bảo vệ họ trong ba năm rưởi, cho đến khi Đức Chúa Jesus Christ tái lâm trên đất, tiêu diệt AntiChrist.

Hiện nay, dân số của quốc gia I-sơ-ra-ên vào khoảng tám triệu người, với sắc dân Do-thái chính gốc vừa đạt đến con số sáu triệu người trong kỳ Lễ Vượt Qua của năm 2013. Trong đó, có khoảng ba triệu người hồi hương từ 130 quốc gia trên thế giới, làm ứng nghiệm lời tiên tri của Thiên Chúa về việc trong những ngày cuối cùng, Ngài sẽ gom dân I-sơ-ra-ên từ khắp nơi, đem về vùng đất Ca-na-an (Palestine) mà Ngài đã hứa ban cho họ, để tái lập một quốc gia I-sơ-ra-ên còn lại cho đến đời đời.

Ngày 14 tháng 5 năm 1948 được phần lớn các nhà giải kinh xem là ngày cây vả I-sơ-ra-ên được trồng trở lại trên vùng đất hứa Ca-na-an.

11 Ngài phán với ta rằng: Hỡi con người, những hài cốt nầy, ấy là cả nhà I-sơ-ra-ên. Nầy, chúng nó nói rằng: Xương chúng ta đã khô, lòng trông cậy chúng ta đã mất, chúng ta đã tuyệt diệt cả!

Thiên Chúa biết rằng, trải qua hàng ngàn năm vong quốc, dân I-sơ-ra-ên đã không còn lòng trông cậy về sự phục hồi của một quốc gia I-sơ-ra-ên. Nhất là trong giai đoạn kinh hoàng, suốt 12 năm bị Đức Quốc Xã săn đuổi để diệt chủng, khiến cho trên sáu triệu người I-sơ-ra-ên bị tàn sát, không ai có thể nghĩ rằng dân I-sơ-ra-ên có ngày dựng lại nước!

12 Vậy, hãy nói tiên tri, và bảo chúng nó rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Hỡi dân Ta, nầy, Ta sẽ mở mồ mả các ngươi, làm cho các ngươi lại lên khỏi mồ mả, và Ta sẽ đem các ngươi về trong đất của I-sơ-ra-ên.

Tuy nhiên, Thiên Chúa Hằng Hữu sẽ hồi sinh dân tộc và quốc gia I-sơ-ra-ên từ trong cõi chết . Chẳng những vậy, họ sẽ được dựng lại ngay trên vùng đất mà Thiên Chúa đã hứa ban cho họ đến đời đời.

13 Hỡi dân Ta, các ngươi sẽ biết Ta là Đức Giê-hô-va, khi Ta đã mở mồ mả các ngươi, và làm cho chúng nó lại lên khỏi mồ mả.

Khi đó, dân I-sơ-ra-ên sẽ nhận biết rằng chính Đấng Hằng Hữu, Thiên Chúa của tổ phụ họ, đã làm cho họ được sống lại.

14 Ta sẽ đặt Thần Ta trong các ngươi, và các ngươi sẽ sống. Ta sẽ lập các ngươi trong đất riêng của các ngươi; rồi các ngươi sẽ biết rằng Ta, Đức Giê-hô-va, sau khi hứa lời ấy thì đã làm thành, Đức Giê-hô-va phán vậy.

Thánh Linh của Thiên Chúa đem lại sự sống cho dân tộc và quốc gia I-sơ-ra-ên, nghĩa là, sự tái lập quốc và trở thành một quốc gia hùng mạnh, được thế giới công nhận của I-sơ-ra-ên là việc làm của Thiên Chúa, bởi năng lực của Ngài. Ngài làm như vậy để giữ đúng lời hứa mà Ngài đã hứa với Áp-ra-ham: “Ta sẽ làm cho ngươi sanh sản rất nhiều, làm cho ngươi thành nhiều nước; và các vua sẽ do nơi ngươi mà ra. Ta sẽ lập giao ước với ngươi, và với hậu tự ngươi trải qua các đời; ấy là giao ước đời đời, hầu cho Ta làm Thiên Chúa của ngươi và của dòng dõi ngươi. Ta sẽ cho ngươi cùng dòng dõi ngươi xứ mà ngươi đương kiều ngụ, tức toàn xứ Ca-na-an, làm cơ nghiệp đời đời. Vậy, Ta sẽ làm Thiên Chúa của họ” (Sáng Thế Ký 17:6-8).

15 Lại có lời Đức Giê-hô-va phán với ta rằng:
16 Hỡi con người, hãy lấy một cây gậy và viết ở trên rằng: Cho Giu-đa, và cho con cái I-sơ-ra-ên là bạn người. Hãy lấy một cây gậy khác và viết ở trên rằng: Cho Giô-sép, ấy là cây gậy của Ép-ra-im, và của cả nhà I-sơ-ra-ên là bạn người.
17 Hãy để gậy nầy với gậy kia hiệp làm một, đặng làm thành một cây trong tay ngươi.
18 Khi các con cái dân ngươi sẽ hỏi ngươi mà rằng: Vậy xin cắt nghĩa cho chúng tôi điều đó là gì:
19 thì ngươi khá trả lời rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, Ta sẽ lấy gậy của Giô-sép và của các chi phái I-sơ-ra-ên là bạn người, là gậy ở trong tay Ép-ra-im. Ta sẽ hiệp lại với gậy của Giu-đa đặng làm nên chỉ một gậy mà thôi, và hai cái sẽ cùng hiệp làm một trong tay Ta.

Giu-đa là tổ phụ của chi phái Giu-đa. Chi phái Giu-đa nắm quyền cai trị Vương Quốc Giu-đa ở phía Nam. Con cái I-sơ-ra-ên là bạn của Giu-đa là tất cả con dân thuộc các chi phái khác, bằng lòng ở lại trong Vương Quốc Giu-đa khi I-sơ-ra-ên bị chia thành hai vương quốc.

Giô-sép là tổ phụ của chi phái Ép-ra-im. Chi phái Ép-ra-im nắm quyền cai trị Vương Quốc I-sơ-ra-ên ở phía bắc. Con cái I-sơ-ra-ên là bạn của Ép-ra-im là tất cả con dân thuộc các chi phái khác, đi theo chi phái Ép-ra-im, thành lập vương quốc I-sơ-ra-ên khi I-sơ-ra-ên bị chia thành hai vương quốc (I Các Vua 12).

Cả hai vương quốc đều bị Thiên Chúa đánh phạt, khiến cho mất nước và bị lưu lạc tha hương, vì cớ dân I-sơ-ra-ên thuộc hai vương quốc đều phạm điều răn, trái luật pháp của Thiên Chúa mà không chịu ăn năn. Hai cây gậy tiêu biểu cho hai vương trượng của hai vương quốc. Vương trượng tiêu biểu cho quyền cai trị của vua. Trong ngày Thiên Chúa tái lập quốc gia I-sơ-ra-ên thì cả hai vương quốc sẽ được tái nhập lại làm một.

20 Ngươi khá cầm những gậy mà ngươi đã viết chữ ở trên, hiệp lại trong tay ngươi cho chúng nó thấy,
21 và nói với chúng nó rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, Ta sẽ kéo con cái I-sơ-ra-ên ra khỏi giữa các nước mà trong các nước ấy chúng nó đã đi. Ta sẽ nhóm chúng nó lại từ bốn phương, và đem chúng nó về trong đất riêng của chúng nó.
22 Ta sẽ hiệp chúng nó lại làm chỉ một dân tộc trong đất ấy, ở trên các núi của I-sơ-ra-ên. Chỉ một vua sẽ cai trị chúng nó hết thảy. Chúng nó sẽ không thành ra hai dân tộc, và không chia ra hai nước nữa.
23 Chúng nó sẽ không tự làm ô uế nữa bởi thần tượng chúng nó, hoặc bởi những vật đáng ghét, hoặc bởi mọi sự phạm tội của mình. Ta sẽ giải cứu chúng nó khỏi mọi nơi ở mà chúng nó đã phạm tội. Ta sẽ làm sạch chúng nó, vậy thì chúng nó sẽ làm dân Ta, Ta sẽ làm Thiên Chúa chúng nó.
24 Tôi tớ Ta là Đa-vít sẽ làm vua trên chúng nó. Hết thảy chúng nó sẽ có chỉ một kẻ chăn; chúng nó sẽ bước theo các mạng lịnh của Ta; chúng nó sẽ gìn giữ các luật lệ của Ta và làm theo.

Thiên Chúa truyền cho Tiên Tri Ê-xê-chi-ên bày tỏ cho dân I-sơ-ra-ên biết rằng, Ngài sẽ nhóm họp con cháu họ từ khắp các nước ở bốn phương, đem chúng về lại trong vùng đất thuộc riêng về dân I-sơ-ra-ên, do chính Ngài đã ban cho họ. Khi đó, dân I-sơ-ra-ên sẽ hiệp lại làm một quốc gia, được cai trị chỉ bởi một vua.

Mặc dù I-sơ-ra-ên đã được tái lập quốc từ ngày 14 tháng 5 năm 1948 thành một quốc gia thống nhất và độc lập, nhưng lời tiên tri trên đây chỉ mới ứng nghiệm có một nửa, một nửa còn lại sẽ ứng nghiệm trong Thời Vương Quốc Ngàn Năm, là khi Vua Đa-vít được sống lại và cầm quyền cai trị trên Vương Quốc I-sơ-ra-ên. Khi đó, dân I-sơ-ra-ên hoàn toàn nhận biết Đức Chúa Jesus Christ chính là Thiên Chúa và là Đấng Cứu Rỗi của họ. Bởi sự nhận biết Đức Chúa Jesus Christ và tin nhận sự cứu rỗi của Ngài mà họ được thánh hóa, được sạch tội, không còn thờ lạy thần tượng. Khi đó, dân I-sơ-ra-ên sẽ vâng phục các điều răn và luật pháp của Thiên Chúa một cách tự nhiên, vì các điều răn và luật pháp của Thiên Chúa được Đức Thánh Linh chép vào trong lòng của họ:

“Ta sẽ rưới nước trong trên các ngươi, và các ngươi sẽ trở nên sạch; Ta sẽ làm sạch hết mọi sự ô uế và mọi thần tượng của các ngươi. Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi, và ban cho các ngươi lòng bằng thịt. Ta sẽ đặt Thần Ta trong các ngươi, và khiến các ngươi noi theo luật lệ Ta, thì các ngươi sẽ giữ mạng lịnh Ta và làm theo” (Ê-xê-chi-ên 36:25-27).

“Đức Giê-hô-va phán: Nầy là giao ước mà Ta sẽ lập với nhà I-sơ-ra-ên sau những ngày đó. Ta sẽ đặt luật pháp Ta bên trong chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm Thiên Chúa chúng nó, chúng nó sẽ làm dân Ta. Chúng nó ai nấy sẽ chẳng dạy kẻ lân cận mình hay là anh em mình, mà rằng: Hãy nhận biết Đức Giê-hô-va! vì chúng nó thảy đều sẽ biết Ta, kẻ nhỏ cũng như kẻ lớn. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ tha sự gian ác chúng nó, và chẳng nhớ tội chúng nó nữa” (Giê-rê-mi 31:33-34).

Những điều được tiên tri trong hai phân đoạn Thánh Kinh trên đây cũng chính là những điều mà Đức Chúa Trời đang làm ra cho Hội Thánh của Ngài. Tiêu chuẩn và cách thức để Đức Chúa Trời dựng nên mới một người đang bị hư mất vì phạm tội mà bằng lòng ăn năn tội và tin nhận sự cứu rỗi của Ngài không hề thay đổi trong mọi thời đại, cho mọi dân tộc.

25 Chúng nó sẽ ở đất mà Ta đã ban cho tôi tớ Ta là Gia-cốp, và là đất tổ phụ các ngươi đã ở. Chúng nó, con cái chúng nó, và con cái của con cái chúng nó sẽ ở đó cho đến đời đời; tôi tớ Ta là Đa-vít sẽ làm vua chúng nó mãi mãi.

Lời của Thiên Chúa khẳng định, một khi dân I-sơ-ra-ên đã được tái lập quốc trên vùng đất Ca-na-an thì họ sẽ ở lại đó cho đến đời đời và Vua Đa-vít sẽ mãi mãi làm vua của Vương Quốc I-sơ-ra-ên. Vì thế, chúng ta biết chắc rằng, không một thế lực nào có thể tiêu diệt được quốc gia I-sơ-ra-ên trong những ngày sắp tới. Chiến tranh chắc chắc sẽ xảy ra, các quốc gia thù nghịch I-sơ-ra-ên sẽ được Sa-tan tận dụng để gây chiến nhằm tiêu diệt I-sơ-ra-ên. Tuy nhiên, chính Thiên Chúa sẽ đứng ra để chiến đấu với kẻ thù của con dân Ngài.

26 Vả, Ta sẽ lập với chúng nó một giao ước hòa bình; ấy sẽ là một giao ước đời đời giữa chúng nó với Ta. Ta sẽ lập chúng nó và làm cho đông đúc. Ta sẽ đặt nơi thánh Ta giữa chúng nó đời đời.
27 Đền tạm Ta sẽ ở giữa chúng nó; Ta sẽ làm Thiên Chúa chúng nó, chúng nó sẽ làm dân Ta.
28 Bấy giờ các nước sẽ biết Ta, là Đức Giê-hô-va, biệt I-sơ-ra-ên ra thánh, vì nơi thánh Ta sẽ ở giữa chúng nó đời đời.

Dân I-sơ-ra-ên sẽ đời đời sống trong hòa bình với Thiên Chúa. Trong Vương Quốc Ngàn Năm, nơi thánh của Thiên Chúa, tức đền thờ Thiên Chúa, sẽ được tái xây dựng giữa vương quốc như đã được tiên tri và ghi lại trong Ê-xê-chi-ên từ chương 40 đến chương 42. Trong cõi trời mới đất mới, thành thánh của Thiên Chúa từ trên trời sẽ giáng hạ giữa vương quốc như đã được tiên tri và ghi lại trong Khải Huyền chương 21.

Trong Vương Quốc Ngàn Năm và trong cõi trời mới đất mới, muôn dân muôn nước sẽ nhận biết rằng, dân I-sơ-ra-ên luôn luôn là một dân tộc được Thiên Chúa biệt riêng cho Ngài.

Biến Cố 2: Kỳ Dân Ngoại Giày Đạp Thành Giê-ru-sa-lem Được Trọn

Từ ngày 14 tháng 5 năm 1948 là ngày dân I-sơ-ra-ên chính thức tái lập quốc gia I-sơ-ra-ên cho đến ngày 7 tháng 6 năm 1967, thành Giê-ru-sa-lem bị chia làm hai khu vực. Khu vực phía tây của Giê-ru-sa-lem thuộc quyền cai trị của chính phủ I-sơ-ra-ên trong khi khu vực phía đông thuộc quyền cai trị của chính phủ Jordan.

Ngày 13 tháng 11 năm 1966, quân đội I-sơ-ra-ên tấn công vào làng Samu trong vùng Bờ Tây (West Bank) thuộc chủ quyền của Jordan để trả đủa các hoạt động khủng bố của Tổ Chức Giải Phóng Palestine (PLO: Palestine Liberation Organization) trên lãnh thổ của I-sơ-ra-ên. Cuộc hành quân đó cùng với các sự kiện quân khủng bố Palestine liên tiếp từ quốc gia Syria xâm nhập và khủng bố I-sơ-ra-ên đã dẫn đến Cuộc Chiến Sáu Ngày vào tháng sáu năm sau [6].

Khi I-sơ-ra-ên nhìn thấy 100,000 quân Ai-cập tập trung trên bán đảo Sinai, tiến sát biên giới của I-sơ-ra-ên; 75,000 quân của Syria và 55,000 quân của Jordan dàn trận dọc theo biên giới phía đông của I-sơ-ra-ên, chuẩn bị tấn công, thì I-sơ-ra-ên đã ra tay tấn công trước vào ngày 5 tháng 6 năm 1967. Số quân tham chiến của I-sơ-ra-ên là 100,000.

Chỉ trong 6 ngày, từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 6 năm 1967, I-sơ-ra-ên đã đẩy lui toàn bộ lực lượng tấn công gồm 240,000 quân của liên quân Ả-rập, chiếm lấy một số các vùng đất của kẻ thù và hoàn toàn làm chủ thành Giê-ru-sa-lem. Điều quan trọng là sự kiện I-sơ-ra-ên hoàn toàn làm chủ thành Giê-ru-sa-lem vào ngày 7 tháng 6 năm 1967 cho thấy, lời tiên tri của Đức Chúa Jesus Christ về sự thành Giê-ru-sa-lem sẽ bị các dân ngoại giày đạp cho đến khi các kỳ của dân ngoại giày đạp thành được trọn, đã được hoàn toàn ứng nghiệm:

“Họ sẽ bị ngã dưới lưỡi gươm, sẽ bị đem đi làm phu tù giữa các dân ngoại, thành Giê-ru-sa-lem sẽ bị dân ngoại giày đạp, cho đến chừng nào các kỳ dân ngoại được trọn” (Lu-ca 21:24).

Ngày 7 tháng 6 năm 1967 vì thế, được xem là ngày cây vả I-sơ-ra-ên nứt lộc, chuẩn bị ra lá cho mùa hạ của Kỳ Tận Thế.

Ghi Chú

[1] http://thanhoc.timhieutinlanh.net/?p=49

[2] Tháng Giêng năm 1960 Tổ Chức Si-ôn đổi tên thành Tổ Chức Si-ôn Thế Giới (World Zionist Organization). http://www.wzo.org.il/World-Zionist-Organization

[3] http://www.myjewishlearning.com/history/Modern_History/1700-1914/Emigration/To_Palestine.shtml

[4] http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/holo.html

[5] Chiến Tranh Thế Giới Lần Thứ Nhì

[6] http://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_S%C3%A1u_ng%C3%A0y

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống pdf bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV84OTQ4MjcwX1F1aXU1

1. Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống âm thanh mp3 bài giảng này:
https://od.lk/d/MV8xMTUyMDQ4MTdf/11509_BayBienCo_1.mp3

2. Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống âm thanh mp3 bài giảng này:
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/115_kytanthe

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

 


Copyright Notice:All Rights Reserved © 2013 Vietnamese Christian Mission Ministry.
Thông Báo Tác Quyền: Mọi tác quyền thuộc về Vietnamese Christian Mission Ministry. Mọi người có thể sao chép, phổ biến dưới mọi hình thức nhưng xin giữ đúng nguyên văn, kể cả thông báo về tác quyền này.