061 Xa-cha-ri 14

1,686 views

Huỳnh Christian Timothy

Ngày của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu
Cuộc Chiến vào Cuối Kỳ Tận Thế

 1 Này, ngày của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đến, những phẩm vật của ngươi sẽ bị chia giữa ngươi.

2 Vì Ta sẽ gom nhóm các nước nghịch lại Giê-ru-sa-lem, và thành sẽ bị chiếm, những nhà sẽ bị cướp, những phụ nữ sẽ bị hãm, và phân nửa thành sẽ đi làm phu tù; nhưng số còn lại của dân sự sẽ không bị trừ bỏ khỏi thành.

3 Bấy giờ, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu sẽ đi ra, đánh diệt các nước đó, như Ngài đã đánh trong ngày chiến trận.

4 Trong ngày đó, đôi chân Ngài sẽ đứng trên núi Ô-li-ve, là núi đối ngang Giê-ru-sa-lem về phía đông; và núi Ô-li-ve sẽ bị xé ra chính giữa từ đông sang tây, đến nỗi thành ra một trũng rất lớn; phân nửa núi dời qua phương bắc, phân nửa dời qua phương nam.

5 Các ngươi sẽ trốn trong trũng các núi, vì trũng các núi sẽ trãi đến Át-san. Các ngươi sẽ đi trốn như là đã trốn khỏi cơn động đất đang những ngày của Ô-xia, vua Giu-đa. Bấy giờ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của ta sẽ đến, hết thảy các thánh sẽ ở cùng ngươi.

6 Trong ngày đó sẽ xảy ra, ánh sáng không sáng cũng không tối.

7 Ấy sẽ là một ngày mà Đấng Tự Hữu Hằng Hữu biết; chẳng phải ngày, chẳng phải đêm, nhưng xảy ra vào buổi chiều sẽ có ánh sáng.

8 Sẽ xảy ra trong ngày đó, nước sống sẽ ra từ Giê-ru-sa-lem, phân nửa chảy về biển đông, phân nửa chảy về biển tây, trong mùa hạ và mùa đông đều có.

9 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu sẽ làm vua khắp đất; trong ngày đó, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu sẽ là có một, và danh Ngài cũng sẽ là có một.

10 Cả đất sẽ trở nên đồng bằng, từ Ghê-ba cho đến Rim-môn, về phía nam Giê-ru-sa-lem, và nó sẽ được nhấc lên và ở trong chỗ mình, từ cửa Bên-gia-min cho đến chỗ cửa thứ nhất, và đến cửa góc, và từ tháp Ha-na-nê-ên cho đến những nơi ép rượu của vua.

11 Người ta sẽ ở đó, sẽ chẳng có sự hủy phá nữa, nhưng Giê-ru-sa-lem sẽ được ở yên ổn.

12 Này sẽ là tai họa mà Đấng Tự Hữu Hằng Hữu dùng để phạt mọi dân chinh chiến nghịch lại Giê-ru-sa-lem: Thịt của chúng nó sẽ mục nát ra đang khi chúng nó đứng trên những chân của chúng nó; và những mắt của chúng nó sẽ mục trong những ổ mắt; và những lưỡi của chúng nó sẽ mục trong miệng của chúng nó.

13 Trong ngày đó, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu sẽ gieo sự rối loạn lớn trong chúng nó; vì ai nấy sẽ nắm tay kẻ lân cận mình, và tay người này sẽ đưa lên nghịch lại tay người kia.

14 Giu-đa cũng sẽ chinh chiến tại Giê-ru-sa-lem, và những của cải của mọi nước chung quanh sẽ nhóm lại ở đó: vàng, bạc và những quần áo rất nhiều.

15 Cũng có ôn dịch cho những ngựa, la, lạc đà, lừa, và hết thảy thú vật trong những lều trại đó, đều bị ôn dịch như vậy.

16 Sẽ xảy ra hết thảy những kẻ nào còn sót lại trong mọi nước lên đánh Giê-ru-sa-lem, sẽ lên đó hàng năm để thờ lạy Vua, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân, và giữ Lễ Lều Tạm.

17 Trong những họ hàng trên đất, kẻ nào đã chẳng lên Giê-ru-sa-lem để thờ lạy Vua, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân, thì sẽ không có mưa trên chúng nó.

18 Nếu họ hàng Ê-díp-tô không lên và không đến đó, thì mưa cũng không xuống trên chúng nó; và chúng nó sẽ bị ôn dịch này, là ôn dịch mà Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã dùng phạt các nước không lên, để giữ Lễ Lều Tạm.

19 Ấy sẽ là hình phạt của Ê-díp-tô và hình phạt của các nước chẳng lên giữ Lễ Lều Tạm.

20 Trong ngày đó, sẽ có chạm chữ trên những lạc ngựa rằng: “Thánh Thay Đấng Tự Hữu Hằng Hữu!” Những nồi trong nhà Đấng Tự Hữu Hằng Hữu sẽ giống như những bát trước bàn thờ.

21 Mọi nồi ở trong Giê-ru-sa-lem và trong Giu-đa sẽ là thánh cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân; những kẻ dâng tế lễ sẽ đến, lấy nồi mà nấu; và trong ngày đó, sẽ không còn có người Ca-na-an trong nhà Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân. Đọc Tiếp →

060 Cây Vả I-sơ-ra-ên: Điềm Chúa Đến

3,670 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Cây Vả I-sơ-ra-ên: Điềm Chúa Đến

 Ma-thi-ơ 24:

32 Hãy nghe lời thí dụ về cây vả, vừa lúc nhành non, lá mới đâm, thì các ngươi biết mùa Hạ gần tới.

33 Cũng vậy, khi các ngươi thấy mọi điều ấy, hãy biết rằng, Con người gần đến, Ngài đang ở trước cửa.

34 Quả thật, Ta nói với các ngươi, dòng dõi này chẳng qua trước khi mọi điều kia xảy đến.

Dân I-sơ-ra-ên được Thiên Chúa tái lập quốc vào ngày Thứ Sáu 14 tháng 5 năm 1948. Đó là ngày tuyên ngôn độc lập của quốc gia I-sơ-ra-ên, và lập tức cường quốc đứng đầu thế giới là Hoa Kỳ đã lên tiếng công nhận tư cách quốc gia của I-sơ-ra-ên trong cùng một ngày. Một chi tiết đáng chú ý: Thiên Chúa dựng nên loài người vào ngày Thứ Sáu và Thiên Chúa tái lập quốc I-sơ-ra-ên vào ngày Thứ sáu.

Ngày 14 tháng 5 năm 1948 nhằm ngày 5 tháng 2 (tháng Iyyar) năm 5708 theo lịch Do-thái. Hàng năm, dân I-sơ-ra-ên tổ chức Lễ Mừng Độc Lập theo lịch Do-thái thay vì theo Dương Lịch. Nếu ngày 5 tháng 2 theo lịch Do-thái rơi vào Thứ Sáu hay Thứ Bảy, thì Lễ Mừng Độc Lập được kỷ niệm vào ngày Thứ Năm trước đó. Năm nay, 2015, Lễ Mừng Độc Lập của I-sơ-ra-ên được kỷ niệm vào Thứ Năm 23 tháng 4 Dương Lịch; bắt đầu từ sau khi mặt trời lặn ngày Thứ Tư 22 tháng 4 và kết thúc khi mặt trời lặn vào ngày Thứ Năm 23 tháng 4.

Nhân dịp đất nước I-sơ-ra-ên vui mừng kỷ niệm 67 năm ngày tuyên bố độc lập, chúng ta hãy cùng nhau ôn lại ý nghĩa lời phán của Đức Chúa Jesus Christ, được ghi lại trong Ma-thi-ơ 24:32-34. Vì đây là lời tiên tri liên quan đến đất nước I-sơ-ra-ên và Hội Thánh, liên quan đến thời điểm Chúa trở lại để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, liên quan đến sự trông cậy hạnh phước của mỗi con dân chân thật của Chúa, như đã được chép trong Tít 2:12-14: Đọc Tiếp →