Nghe MP3 Bài Giảng Mới Mỗi Tuần

175 views

Đây là trang cập nhật mp3 bài giảng mỗi tuần vào mỗi ngày Thứ Hai. Xin bấm vào nút “play” ► trong các hình dưới đây, để nghe và bấm vào các nối mạng để đọc bài giảng viết và tải xuống các pdf bài viết hoặc mp3 âm thanh bài giảng.

18/03/2017 Chú Giải Cô-lô-se 3:1-11
Nếp Sống Mới và Sự Hiệp Một Trong Đấng Christ
http://timhieuthanhkinh.net/chu-giai-co-lo-se-3_1-11/

Đọc Tiếp →

Share This:

062 Những Ngày Sau Cùng

488 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Những Ngày Sau Cùng

  • Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

Vào khoảng giữa thế kỷ 20, khi cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất bùng nổ, thì sự tận thế được tiên tri trong Thánh Kinh cũng bắt đầu được nói đến nhiều trong các câu chuyện thường ngày. Trong mọi dân tộc, không riêng gì con dân Chúa mà cả những người không tin Chúa cũng rất quen thuộc với nhóm chữ: “những ngày sau cùng”. Nhiều người hiểu rằng, những ngày sau cùng là khoảng thời gian gần kề sự tận thế. Hiểu như vậy chỉ đúng một phần. Bởi vì, theo Thánh Kinh, khoảng thời gian gần kề sự tận thế không phải chỉ kéo dài trong vài năm, hay vài chục năm, hay thậm chí vài trăm năm, mà là trên hai ngàn năm. Ngoài ra, thuật ngữ “những ngày sau cùng” của Thánh Kinh còn bao gồm thời kỳ tận thế, kéo dài suốt bảy năm, còn gọi là thời bảy năm đại nạn, và thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm. Tính từ “sau cùng” được dùng để chỉ thời kỳ cuối cùng trong lịch sử của loài người và cũng là thời kỳ cuối cùng trong chương trình của Đức Chúa Trời đối với loài người trong đời này.

Thuật ngữ “những ngày sau cùng” được dùng trong Thánh Kinh bao gồm một khoảng thời gian kéo dài trên ba ngàn năm. Thời khoảng ấy bắt đầu từ khi Ngôi Lời nhập thế làm người và kết thúc với sự phán xét chung cuộc những người không tin Chúa. Liền sau đó là Vương Quốc Đời Đời trong trời mới đất mới.

Đọc Tiếp →

Share This:

061 Xa-cha-ri 14

1,930 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Ngày của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu
Cuộc Chiến vào Cuối Kỳ Tận Thế

 1 Này, ngày của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đến, những phẩm vật của ngươi sẽ bị chia giữa ngươi.

2 Vì Ta sẽ gom nhóm các nước nghịch lại Giê-ru-sa-lem, và thành sẽ bị chiếm, những nhà sẽ bị cướp, những phụ nữ sẽ bị hãm, và phân nửa thành sẽ đi làm phu tù; nhưng số còn lại của dân sự sẽ không bị trừ bỏ khỏi thành.

3 Bấy giờ, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu sẽ đi ra, đánh diệt các nước đó, như Ngài đã đánh trong ngày chiến trận.

4 Trong ngày đó, đôi chân Ngài sẽ đứng trên núi Ô-li-ve, là núi đối ngang Giê-ru-sa-lem về phía đông; và núi Ô-li-ve sẽ bị xé ra chính giữa từ đông sang tây, đến nỗi thành ra một trũng rất lớn; phân nửa núi dời qua phương bắc, phân nửa dời qua phương nam.

5 Các ngươi sẽ trốn trong trũng các núi, vì trũng các núi sẽ trãi đến Át-san. Các ngươi sẽ đi trốn như là đã trốn khỏi cơn động đất đang những ngày của Ô-xia, vua Giu-đa. Bấy giờ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của ta sẽ đến, hết thảy các thánh sẽ ở cùng ngươi.

6 Trong ngày đó sẽ xảy ra, ánh sáng không sáng cũng không tối.

7 Ấy sẽ là một ngày mà Đấng Tự Hữu Hằng Hữu biết; chẳng phải ngày, chẳng phải đêm, nhưng xảy ra vào buổi chiều sẽ có ánh sáng.

8 Sẽ xảy ra trong ngày đó, nước sống sẽ ra từ Giê-ru-sa-lem, phân nửa chảy về biển đông, phân nửa chảy về biển tây, trong mùa hạ và mùa đông đều có.

9 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu sẽ làm vua khắp đất; trong ngày đó, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu sẽ là có một, và danh Ngài cũng sẽ là có một.

10 Cả đất sẽ trở nên đồng bằng, từ Ghê-ba cho đến Rim-môn, về phía nam Giê-ru-sa-lem, và nó sẽ được nhấc lên và ở trong chỗ mình, từ cửa Bên-gia-min cho đến chỗ cửa thứ nhất, và đến cửa góc, và từ tháp Ha-na-nê-ên cho đến những nơi ép rượu của vua.

11 Người ta sẽ ở đó, sẽ chẳng có sự hủy phá nữa, nhưng Giê-ru-sa-lem sẽ được ở yên ổn.

12 Này sẽ là tai họa mà Đấng Tự Hữu Hằng Hữu dùng để phạt mọi dân chinh chiến nghịch lại Giê-ru-sa-lem: Thịt của chúng nó sẽ mục nát ra đang khi chúng nó đứng trên những chân của chúng nó; và những mắt của chúng nó sẽ mục trong những ổ mắt; và những lưỡi của chúng nó sẽ mục trong miệng của chúng nó.

13 Trong ngày đó, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu sẽ gieo sự rối loạn lớn trong chúng nó; vì ai nấy sẽ nắm tay kẻ lân cận mình, và tay người này sẽ đưa lên nghịch lại tay người kia.

14 Giu-đa cũng sẽ chinh chiến tại Giê-ru-sa-lem, và những của cải của mọi nước chung quanh sẽ nhóm lại ở đó: vàng, bạc và những quần áo rất nhiều.

15 Cũng có ôn dịch cho những ngựa, la, lạc đà, lừa, và hết thảy thú vật trong những lều trại đó, đều bị ôn dịch như vậy.

16 Sẽ xảy ra hết thảy những kẻ nào còn sót lại trong mọi nước lên đánh Giê-ru-sa-lem, sẽ lên đó hàng năm để thờ lạy Vua, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân, và giữ Lễ Lều Tạm.

17 Trong những họ hàng trên đất, kẻ nào đã chẳng lên Giê-ru-sa-lem để thờ lạy Vua, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân, thì sẽ không có mưa trên chúng nó.

18 Nếu họ hàng Ê-díp-tô không lên và không đến đó, thì mưa cũng không xuống trên chúng nó; và chúng nó sẽ bị ôn dịch này, là ôn dịch mà Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã dùng phạt các nước không lên, để giữ Lễ Lều Tạm.

19 Ấy sẽ là hình phạt của Ê-díp-tô và hình phạt của các nước chẳng lên giữ Lễ Lều Tạm.

20 Trong ngày đó, sẽ có chạm chữ trên những lạc ngựa rằng: “Thánh Thay Đấng Tự Hữu Hằng Hữu!” Những nồi trong nhà Đấng Tự Hữu Hằng Hữu sẽ giống như những bát trước bàn thờ.

21 Mọi nồi ở trong Giê-ru-sa-lem và trong Giu-đa sẽ là thánh cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân; những kẻ dâng tế lễ sẽ đến, lấy nồi mà nấu; và trong ngày đó, sẽ không còn có người Ca-na-an trong nhà Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân. Đọc Tiếp →

Share This:

060 Cây Vả I-sơ-ra-ên: Điềm Chúa Đến

4,082 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Cây Vả I-sơ-ra-ên: Điềm Chúa Đến

 Ma-thi-ơ 24:

32 Hãy nghe lời thí dụ về cây vả, vừa lúc nhành non, lá mới đâm, thì các ngươi biết mùa Hạ gần tới.

33 Cũng vậy, khi các ngươi thấy mọi điều ấy, hãy biết rằng, Con người gần đến, Ngài đang ở trước cửa.

34 Quả thật, Ta nói với các ngươi, dòng dõi này chẳng qua trước khi mọi điều kia xảy đến.

Dân I-sơ-ra-ên được Thiên Chúa tái lập quốc vào ngày Thứ Sáu 14 tháng 5 năm 1948. Đó là ngày tuyên ngôn độc lập của quốc gia I-sơ-ra-ên, và lập tức cường quốc đứng đầu thế giới là Hoa Kỳ đã lên tiếng công nhận tư cách quốc gia của I-sơ-ra-ên trong cùng một ngày. Một chi tiết đáng chú ý: Thiên Chúa dựng nên loài người vào ngày Thứ Sáu và Thiên Chúa tái lập quốc I-sơ-ra-ên vào ngày Thứ sáu.

Ngày 14 tháng 5 năm 1948 nhằm ngày 5 tháng 2 (tháng Iyyar) năm 5708 theo lịch Do-thái. Hàng năm, dân I-sơ-ra-ên tổ chức Lễ Mừng Độc Lập theo lịch Do-thái thay vì theo Dương Lịch. Nếu ngày 5 tháng 2 theo lịch Do-thái rơi vào Thứ Sáu hay Thứ Bảy, thì Lễ Mừng Độc Lập được kỷ niệm vào ngày Thứ Năm trước đó. Năm nay, 2015, Lễ Mừng Độc Lập của I-sơ-ra-ên được kỷ niệm vào Thứ Năm 23 tháng 4 Dương Lịch; bắt đầu từ sau khi mặt trời lặn ngày Thứ Tư 22 tháng 4 và kết thúc khi mặt trời lặn vào ngày Thứ Năm 23 tháng 4.

Nhân dịp đất nước I-sơ-ra-ên vui mừng kỷ niệm 67 năm ngày tuyên bố độc lập, chúng ta hãy cùng nhau ôn lại ý nghĩa lời phán của Đức Chúa Jesus Christ, được ghi lại trong Ma-thi-ơ 24:32-34. Vì đây là lời tiên tri liên quan đến đất nước I-sơ-ra-ên và Hội Thánh, liên quan đến thời điểm Chúa trở lại để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, liên quan đến sự trông cậy hạnh phước của mỗi con dân chân thật của Chúa, như đã được chép trong Tít 2:12-14: Đọc Tiếp →

Share This:

059 Chú Giải Sách Khải Huyền 22:10-21

3,348 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Lời Cảnh Báo Cuối Cùng

 

10 Người lại nói với tôi: “Chớ niêm ấn những lời tiên tri trong sách này, vì thì giờ đã gần.

11 Sự gì không công bình vẫn không công bình. Sự gì ô uế vẫn ô uế. Sự gì công bình vẫn công bình. Sự gì thánh khiết vẫn thánh khiết.”

12 “– Này, Ta đến mau chóng với tiền công của Ta, để trao cho mỗi người tùy theo kết quả việc làm của người đó.

13 Ta là An-pha và Ô-mê-ga: Đấng Khởi Đầu và Đấng Kết Thúc, Đấng Trước Hết và Đấng Sau Cùng. –”

14 Phước cho những kẻ giữ các điều răn của Ngài, để họ được phép đến Cây Sự Sống và được qua các cổng, vào trong thành.

15 Bên ngoài thành là những chó, những thầy pháp, những đĩ đực, những kẻ giết người, những kẻ thờ thần tượng, cùng bất cứ những kẻ nào ưa thích và làm ra sự dối trá.

16 “Ta, Jesus, đã sai thiên sứ Ta để làm chứng cho các ngươi những sự này trong các Hội Thánh. Ta là chồi và hậu tự của Đa-vít, là Sao Mai sáng chói.”

17 Đấng Thần Linh và vợ mới cưới nói: “Hãy đến! – Người nào đã nghe, cũng hãy nói: ‘Hãy đến!’ – Ai khát hãy đến! Bất cứ ai muốn, hãy tự do nhận nước sự sống.”

18 Tôi làm chứng cho mọi người nghe những lời tiên tri trong sách này. Nếu ai thêm điều gì vào những lời này, Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy những tai họa được chép trong sách này.

19 Nếu ai lấy đi điều gì khỏi những lời của sách tiên tri này, Đức Chúa Trời sẽ lấy phần của người ấy khỏi Sách Sự Sống, khỏi thành thánh và khỏi những sự đã được chép trong sách này.

20 Đấng làm chứng cho những điều này phán: “Thật vậy! Ta sẽ đến mau chóng!” A-men! Thật vậy! Lạy Chúa Jesus, xin hãy đến!

21 Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở với hết thảy các thánh đồ. A-men!


10 Người lại nói với tôi: “Chớ niêm ấn những lời tiên tri trong sách này, vì thì giờ đã gần.

Niêm ấn” tức là đóng lại, không cho phép đọc. Lời của vị thiên sứ hàm ý: Giăng cần phải công bố nội dung của sách Khải Huyền.

Thì giờ đã gần” trước hết là đối với bảy Hội Thánh tại miền Tiểu Á được nhắc đến trong Khải Huyền đoạn 2 và đoạn 3. Kế tiếp là cho Hội Thánh chung của Chúa. Vì sự phán xét sẽ khởi từ nhà của Đức Chúa Trời:

Vì thời kỳ đã đến, là khi sự phán xét sẽ khởi từ nhà Đức Chúa Trời; hơn nữa, nếu khởi từ chúng ta, thì sự cuối cùng của những kẻ chẳng vâng theo Tin Lành Đức Chúa Trời sẽ ra thế nào” (I Phi-e-rơ 4:17)?

Chúng ta có thể tin rằng, sự phán xét bảy Hội Thánh tại vùng Tiểu Á, là bảy Hội Thánh có tên trong sách Khải Huyền, đã xảy ra và mở đầu cho sự phán xét trong Hội Thánh của Chúa suốt gần hai ngàn năm nay. Có những Hội Thánh thỏa hiệp với ngoại giáo, với văn hóa thế gian và có những Hội Thánh mang tà giáo vào trong Hội Thánh. Có những Hội Thánh được phục hồi và có những Hội Thánh bị Chúa mửa ra. Có những Hội Thánh chịu khổ vì danh Chúa cho đến chết và có những Hội Thánh dù năng lực vật chất ít oi nhưng đã tận tụy hầu việc Chúa bởi năng lực của Ngài. Đọc Tiếp →

Share This: