036 Chú Giải Sách Khải Huyền 9:1-21

3,201 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Tiếng Loa Thứ Năm và Tiếng Loa Thứ Sáu: Nạn Châu Chấu và Nạn Đoàn Quân Hai Trăm Triệu   1 Thiên sứ thứ năm thổi loa và tôi thấy một ngôi … Đọc Tiếp →

035 Chú Giải Sách Khải Huyền 8:1-13

3,785 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Bảy Năm Đại Nạn Bắt Đầu Bốn Tiếng Loa Đầu Tiên   1 Khi Ngài tháo dấu ấn thứ bảy, có sự yên lặng trên trời chừng nửa giờ. Share This: … Đọc Tiếp →

033 Chú Giải Sách Khải Huyền 6:1-17

3,794 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Chiên Con Tháo Các Dấu Ấn của Cuộn Sách   1 Tôi nhìn xem khi Chiên Con tháo một trong các dấu ấn và tôi nghe một trong bốn sinh vật nói, … Đọc Tiếp →

032 Chú Giải Sách Khải Huyền 5:1-14

3,868 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)   Vinh Quang của Thiên Đàng: Chiên Con và Cuộn Sách Bài Ca Tôn Vinh Chiên Con   1 Rồi, tôi thấy trong tay phải của Đấng đang ngự trên ngai một … Đọc Tiếp →

031 Chú Giải Sách Khải Huyền 4:1-11

3,753 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Chương Hai: Đấng Christ và Thời Đại Nạn: từ đoạn 4:1 đến đoạn 18:24. Chương này nói về sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với thế gian và dân tộc … Đọc Tiếp →

030 Chú Giải Sách Khải Huyền 3:14-22

4,359 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Lao-đi-xê: Hội Thánh Hâm Hẩm 14 “Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh tại Lao-đi-xê: ‘Đây là những lời phán của Đấng A-men: Chứng Nhân Thành Tín và Chân Thật; Đấng … Đọc Tiếp →

029 Chú Giải Sách Khải Huyền 3:7-13

4,672 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Phi-la-đen-phi: Hội Thánh Trung Tín 7 “Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh tại Phi-la-đen-phi: ‘Đây là những lời phán của Đấng Thánh; Đấng Chân Thật; Đấng giữ chìa khóa của … Đọc Tiếp →

028 Chú Giải Sách Khải Huyền 3:1-6

3,933 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Sạt-đe: Hội Thánh Có Việc Làm Gần Chết 1 “Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh tại Sạt-đe: ‘Đây là những lời phán của Đấng có Bảy Đấng Thần Linh của … Đọc Tiếp →

027 Chú Giải Sách Khải Huyền 2:18-29

4,031 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Thi-a-ti-rơ: Hội Thánh Dung Túng Tà Giáo 18 “Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh tại Thi-a-ti-rơ: ‘Này là những lời phán của Con Đức Chúa Trời; Đấng có đôi mắt … Đọc Tiếp →

026 Chú Giải Sách Khải Huyền 2:12-17

4,559 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Bẹt-găm: Hội Thánh Thỏa Hiệp với Ngoại Giáo 12 “Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh tại Bẹt-găm: ‘Này là những lời phán của Đấng có thanh gươm bén, hai lưỡi: … Đọc Tiếp →

025 Chú Giải Sách Khải Huyền 2:8-11

4,153 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Si-miệc-nơ: Hội Thánh Chịu Khổ và Chịu Chết Vì Chúa 8 “Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh tại Si-miệc-nơ: ‘Này là những lời phán của Đấng Trước Hết và Đấng … Đọc Tiếp →

024 Chú Giải Sách Khải Huyền 2:1-7

5,069 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Ê-phê-sô: Hội Thánh Đã Bỏ Tình Yêu Ban Đầu 1 “Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh tại Ê-phê-sô: ‘Đây là những lời phán của Đấng giữ bảy ngôi sao trong … Đọc Tiếp →

023 Ý Nghĩa Tổng Quát Khải Huyền Đoạn 2-3

6,244 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Chương Một: Đấng Christ và Hội Thánh (1:1 – 3:22) III. Lời Đấng Christ Phán với Hội Thánh (2:1-3:22) 1. Thư gửi Hội Thánh tại Ê-phê-sô: Hội Thánh đã bỏ tình yêu … Đọc Tiếp →

022 Chú Giải Sách Khải Huyền 1:9-20

4,360 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Chương Một: Đấng Christ và Hội Thánh (1:1 – 3:22) II. Mạc Khải về Đấng Christ (1:9-20) 1. Giăng Nhận Mạc Khải (1:9-11) 2. Vinh Quang của Đấng Christ (1:12-16) 3. Lời … Đọc Tiếp →

021 Chú Giải Sách Khải Huyền 1:4-8

4,336 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Chương Một: Đấng Christ và Hội Thánh (1:1 – 3:22) I. Dẫn nhập (1:1-8) 1. Lời giới thiệu (1:1-3) 2. Lời chào thăm và chúc phước (1:4-8) Share This: … Đọc Tiếp →

020 Chú Giải Sách Khải Huyền 1:1-3

6,001 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Chương Một: Đấng Christ và Hội Thánh (1:1 – 3:22) I. Dẫn nhập (1:1-8) 1. Lời giới thiệu (1:1-3) 2. Lời chào thăm và chúc phước các Hội Thánh (1:4-8) Share This: … Đọc Tiếp →

019 Giới Thiệu Sách Khải Huyền

8,885 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Tên Sách Tên sách trong các bản dịch Việt ngữ, được dịch là “Khải Huyền” hoặc “Khải Thị.” Các bản dịch Anh ngữ dịch là “Revelation.” Chữ revelation phát xuất từ chữ … Đọc Tiếp →

018 Cuộc Chiến Theo Ê-xê-chi-ên 38-39 (2)

5,681 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Ê-xê-chi-ên 39 1 Hỡi con người, hãy nói tiên tri nghịch lại Gót và bảo nó rằng: Chúa Tự Hữu Hằng Hữu phán như vầy: Hỡi Gót, thủ lãnh của Mê-siếc và … Đọc Tiếp →