048 Chú Giải Sách Khải Huyền 16:12-21

2,538 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Bảy Tai Họa Cuối Cùng (2)   12 Thiên sứ thứ sáu trút chén mình trên sông lớn Ơ-phơ-rát: Nước liền khô cạn để dọn đường cho các vua từ phương đông. … Đọc Tiếp →

046 Chú Giải Sách Khải Huyền 15

2,368 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Bài Ca của Những Người Thắng AntiChrist   1 Tôi thấy một dấu khác trên trời, lớn và lạ lùng. Có bảy thiên sứ với bảy tai họa sau cùng; vì các … Đọc Tiếp →

045 Chú Giải Sách Khải Huyền 14:9-20

2,599 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Bản Án và Hình Phạt Dành cho Thế Gian Cùng Những Kẻ Thờ Phượng AntiChrist   9 Thiên sứ thứ ba, theo sau, lớn tiếng truyền: “Kẻ nào thờ phượng con thú … Đọc Tiếp →

044 Chú Giải Sách Khải Huyền 14:8

2,752 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh) Ba-by-lôn Thuộc Thể và Ba-by-lôn Thuộc Linh   8 Tiếp theo, một thiên sứ khác truyền: “Ba-by-lôn thành lớn đã đổ xuống, đã đổ xuống vì nó làm cho mọi quốc gia … Đọc Tiếp →